Zoek op

TINGELTANGEL

1) Cabaret 2) Café 3) Café chantant 4) Café-chantant van gering allooi 5) Slechte piano 6) Variététheater
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/TINGELTANGEL/1

tingeltangel

slechte piano
Jaar van herkomst: 1892 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

tingeltangel

slechte piano (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/tingeltangel
Geen exacte overeenkomst gevonden.