Zoek op

verzekering

verzekeringsrecht: overeenkomst waarbij de verzekeraar er zich toe verbindt om tegen betaling van premies de verzekerde ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=verzekering

verzekering

verzekeringsrecht: overeenkomst waarbij een verzekeraar er zich toe verbindt om tegen betaling van premies een verzekerde ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/verzekering

verzekering

Overeenkomst waarbij de ene partij – de verzekeraar – zich, in ruil voor een premie tegenover de andere partij – de verzekerde – verbindt om deze laatste schadeloos te tellen in het geval een bepaalde, vastomschreven gebeurtenis zich voordoet.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/verzekering

verzekering

de verzekering zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [vər'zekərɪŋ] Verbuigingen:   verzekering|en (meerv.) overeenkomst met een bedrijf dat je kosten betaalt bij schade, ziekte enz. Voorbeelden:   `autoverzekering`, `verzekeringspolis`, `een verzekering afslui...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/verzekering

VERZEKERING

1) Aleatoir contract 2) Assertie 3) Assurantie 4) Beslag 5) Betuiging 6) Beveiliging 7) Bevestiging 8) Bewering 9) Clearing 10) Deel van een auto 11) Garantie 12) Gelofte 13) Hechtenis 14) Inbeslagneming 15) Overeenkomst 16) Polis 17) Toezegging 18) Vaststelling 19) Verklaring 20) Verpanding 21) Verzekeringsmaatschappij 22) Vrijwaring 23) Waarborg ...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VERZEKERING/1

Verzekering

Een verzekering of assurantie is een overeenkomst tussen een verzekeringsmaatschappij en een verzekeringnemer. Met een verzekering poogt de verzekeringnemer een risico af te dekken dat hij zelf niet kan of wil dragen. ==Verzekeringsrecht== === Nederland === Art. 7:925 BW omschrijft een verzekering als volgt: Uit de definitie valt af te leiden waar...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Verzekering

verzekering

•overeenkomst waarmee men zorgt voor vergoeding van schade, diefstal e.d. door het betalen van een premie aan degene die verzekert. •de mededeling dat iets een feit is.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/verzekering

Verzekering

Bootverzekering: Merkwaardigerwijs bestaat er geen verzekeringsplicht voor pleziervaartuigen. Er zijn maatschappijen waarbij in de AVP polis (aansprakelijkheid particulieren) kleine bootjes automatisch zijn meegenomen voor letselschade. Men hanteert dan de norm van een motorvermogen tot 3kW (4p...
Gevonden op http://vaartips.nl/tipv.htm#verzekering

verzekering

bescherming tegen de financiële gevolgen van risico's
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

verzekering

Contractuele overeenkomst waarbij na het betalen van een premie één partij garant staat om voor een ander de onkosten te vergoeden die zijn gemaakt in geval van bepaalde onvoorziene omstandigheden of risico`s.
Categorie: Abstracte Begrippen > economische begrippen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Verzekering

Een in art. 7:925 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek gedefinieerd begrip: een overeenkomst waarbij de ene partij, de verzekeraar, zich tegen het genot van premie jegens haar wederpartij, de verzekeringnemer, verbindt tot het doen van een of meer uitkeringen, en bij het sluiten der overeenkomst voor partijen geen zekerheid bestaat, dat, wanneer of tot...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Verzekering

Zie: Inverzekeringstelling.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11109

verzekering

waar je niet aan hoeft te twijfelen vb: ik geef je de verzekering dat het goed komt Synoniemen: zekerheid garantie Tegenstellingen: twijfel onzekerheid
overeenkomst dat je schade vergoedt krijgt als je premie betaalt vb: hij heeft een verzekering tegen inbraak
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=verzekering

Verzekering

(1) Een rechtsverhouding krachtens welke de één, de verzekeraar, verplicht is jegens de ander, de verzekeringnemer, indien zich een bepaalde gebeurtenis voordoet, een bepaalde prestatie te verrichten, meestal tot het doen van een of meer uitkeringen waarvoor de verzekeringnemer meestal premie heeft betaald. Dit is een overeenkomst tussen een verz...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Verzekering

(2) Een systeem van zowel risico-overdracht als risicospreiding. Door het bij elkaar brengen van een grote groep (van min of meer gelijksoortige) risico-eenheden kan de verzekeraar met een redelijke graad van nauwkeurigheid de waarschijnlijkheid voorspellen van schades of verliezen als gevolg van onzekere voorvallen voor de groep als geheel en aldu...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Verzekering

Een verzekering is een wederzijdse overeenkomst tussen enerzijds de verzekeraar die zich voor een vast bedrag verbindt om anderzijds de verzekerde te vrijwaren van toekomstige onzekere voorvallen. De verzekerde zal een premiebetaling laten geschieden welke afgesproken was bij ondertekening van het verzekeringscontract. Men heeft tal van verzekering...
Gevonden op https://www.encyclopex.com/verzekering/

Verzekering

Overeenkomst tussen een verzekeraar en een verzekerde over schadeloosstelling wegens verlies, schade of gemis van verwacht voordeel tegen betaling van een premie.
De schadeverzekering verzekert de risico`s van eigendommen. De scheepsverzekering was georganiseerd in schippersgilden of compacten, onderlinge zeeverzekeringsmaatschappijen voor schi...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Verzekering
Geen exacte overeenkomst gevonden.