Zoek op

verzuring

Proces waarbij de bodem , het grondwater en het oppervlaktewater door toevoeging van verzurende stoffen voedingsstoffen verliest. Verzurende stoffen zijn o.a. zwaveldioxide, stikstofoxide en ammoniak.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/aarde-weer-en-klimaat/verzuring

VERZURING

1) Het zuur worden 2) Schifting
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VERZURING/1

verzuring

verlagen van de pH (bijvoorbeeld in de spieren, ten gevolge van anaërobe ademhaling]] Verzuring van bodem of water is een gevolg van de uitstoot (emissie) van vervuilende gassen of door vermesting
Gevonden op http://nl.wikibooks.org/wiki/Verklarende_woordenlijst_biologie_voor_het_sec

Verzuring

Verzuring betekent letterlijk `het zuurder worden van iets`, maar wordt gebruikt in het kader van milieuvervuiling. Zie ook het artikel over zure regen. Verzuring van bodem of water is een gevolg van de uitstoot (emissie) van vervuilende gassen door fabrieken, landbouwbedrijven, elektriciteitscentrales en (vracht)auto`s. De uitstoot bevat onder......
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Verzuring

Verzuring

[samenleving] - Het begrip verzuring van de samenleving (of van menselijke relaties) is een term die in België is ontstaan, waar men in Nederland eerder van verkilling zou spreken. Sommigen vinden dat de mensen tegenwoordig met name in Nederland en België minder rekening met elkaar houden en minder van elkaar kunnen verdr...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Verzuring_(samenleving)

verzuring

Het zuurder worden van de bodem als gevolg van de door de mens veroorzaakte zure regen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_geolog.htm

verzuring

Stijging van de zuurgraad in het milieu, o.a. door zure regen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_landsc.htm

verzuring

De gevolgen van het neerslaan van zuren (zure stoffen) op wateroppervlakten en bodem.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_milieu.htm

verzuring

Het zuurder worden van bodem en oppervlakte) water. Vooral door verzurende stoffen afkomstig uit landbouw , industrie, electriciteitscentrales en verkeer.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_ro.htm

verzuring

Daling van de zuurgraad (pH) in:
1. De spieren
2. Oppervlaktewater en bodem.
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

Verzuring

Verzuring is het gevolg van verontreiniging van de lucht met (direct of indirect) verzurende stoffen. Belangrijke verzurende stoffen zijn: stikstofoxiden (NOx), Zwaveldioxide (SO2), ammoniak (NH3) en vluchtige organische stoffen (VOS).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10165

Verzuring

stijging van de zuurgraad in het milieu. Komt door overdosis aan zuurvormende stoffen, gemaakt door de mens.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10213

Verzuring

Men spreekt van verzuring als de luchtcirculatie in de grond verstoord is
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10382

Verzuring

Het zuurder worden van water en bodem door depositie van ammoniak, stikstofoxiden en zwaveldioxide.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10651

verzuring

Verzuring omvat niet alleen zure regen, maar ook zure sneeuw, hagel, dauw, mist en verschillende vormen van droge zure neerslag zoals smog.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

verzuring

Def.: toename van de zuurgraad van het milieu als gevolg van de uitstoot van vooral zwavel- en stikstofdioxiden en ammoniak. Toelichting: Het begrip Verzuring is één van de milieubeleidthema's. Onder verzuring wordt verstaan de neerslag van verzurende stoffen uit de lucht en de daarmee gepaard gaande processen:- verzuring van bodem-...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

verzuring

verzuring:te zuur worden.
Gevonden op http://www.nev.nl/thijsse/woordenlijst.html

verzuring

[Aardrijkskunde] stijging van de zuurgraad in het milieu
Gevonden op https://quizlet.com/125763593/aardrijkskunde-flash-cards/

Verzuring

Het zuurder worden van bodem en water door toevoer van verzurende stoffen (met name zwaveldioxiden, stikstofdioxiden en ammoniak).
Verzuring heeft nadelige effecten voor planten- en diersoorten van zwak gebufferde bodems en wateren zoals vennen. Veelal gaat verzuring samen met vermesting. Hierdoor wordt de oorspronkelijke begroeiing van natuurge...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Verzuring
Geen exacte overeenkomst gevonden.