Kopie van `Delcredere - Lexicon`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.
Categorie: Economie en financiën > Verzekeringen
Datum & Land: 15/02/2007, BE
Woorden: 25


contract
Contract tussen de exporteur en zijn cliënt.

commercieel risico
Risico dat voortvloeit uit de verslechtering van de financiële situatie van de debiteur die leidt tot zijn onvermogen om te betalen.

gedekt percentage
Percentage van het risico dat door de NV Delcredere wordt gedekt (met een maximum limiet van 98 % voor het politieke risico en 90% voor het commerciële risico, wat kan verhoogd worden tot 95% indien er een bankgarantie is). Om de vergoeding te berekenen, wordt het gedekte percentage toegepast op het verlies dat voor vergoeding in aanmerking komt.

globaliteitsprincipe
Verplichting om de volledige omzet van de exporteur of een met de NV Delcredere overeengekomen en in de polis bepaald geheel van contracten en risico`s te verzekeren.

ILC
Onherroepelijk documentair krediet (Irrevocable Letter of Credit).

imputeerbare verbintenissen
Verbintenissen onder landenplafons. Het betreft verbintenissen verzekerd tegen het niet-betalingsrisico en-of tegen het transferrisico.

in gebreke blijven
Onder het in gebreke blijven wordt verstaan het feit dat de debiteur niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, of zich zonder wettige reden daaraan onttrekt.

maximumbedrag per zaak
Maximum aanvaardbaar bedrag aan imputeerbare verbintenissen per verzekerde transactie. Dit bedrag dient als indicatief gezien te worden.

niet-gedekt percentage
Het niet door de NV Delcredere gedekte gedeelte, dat uitsluitend voor de rekening van de verzekerde komt.

non-betaling
Er is non-betaling wanneer het onmogelijk is betaling te verkrijgen van de uit het contract voortvloeiende vorderingen binnen de wachttermijn.

overheidsmaatregelen
Handelingen, beslissingen of in gebreke blijven van de lokale overheid met een willekeurig, discriminerend karakter.

politiek risico
Elke gebeurtenis die zich in het buitenland voordoet en die voor de verzekerde of de debiteur overmacht vormt, zoals oorlogen, revoluties, natuurrampen, deviezenschaarste, willekeurige overheidsmaatregelen.

polis
Verzekeringscontract (kredietverzekering of investeringsverzekering) tussen de exporteur en de NV Delcredere.

premiecategorie
Basiscategorie voor de berekening van de verzekeringspremie.

provenu`s
Alle sommen die verband houden met het vergoede verlies en die na de vergoeding worden gerecupereerd.

resiliatie
Er is sprake van resiliatie wanneer de uitvoering van het contract wordt verbroken tijdens een periode van 6 maanden na een in de polis vermeld schadeveroorzakende gebeurtenis.

schadeveroorzakende gebeurtenis
In de polis vermelde situatie of gebeurtenis die de dekking in het gedrang kan brengen door de niet-betaling van de vordering of de resiliatie van het contract uit te lokken.

schadeberekening
Maakt de bepaling mogelijk van het verlies dat voor vergoeding in aanmerking komt, met:
> bij schade uit hoofde van non-betaling: op het debet het onbetaalde bedrag van de vordering en op het credit alle in verband met de verzekerde vordering ontvangen bedragen, met name bij realisering van zekerheden of wederverkoop van gerecupereerde goederen;
> bij resiliatieschade: op het debet de kosten gemaakt ter uitvoering van het contract vanaf de afsluiting ervan en op het credit alle in verband met het verzekerde contract ontvangen bedragen.

Soeverein risico
Risico van niet betaling door de Staat als dusdanig, in de praktijk meestal de Minister van Financiën.

subrogatie
Juridisch mechanisme waardoor de NV Delcredere, na het vergoeden van de exporteur, eigenaar wordt van de rechten en aanspraken van de uitvoerder en ze tegenover de debiteur kan laten gelden.

transferrisico
Risico dat voortvloeit uit een gebeurtenis of een beslissing van de buitenlandse overheid die de transfer van het bedrag van de door de debiteur betaalde vordering verhindert.

vergoeding
Elke vergoeding wordt berekend door het gedekte percentage toe te passen op het debetsaldo van de schadeberekening.

vergoed percentage
Verhouding tussen het totale bedrag van de vordering op het ogenblik van de vergoeding en het daadwerkelijk vergoede bedrag.

verbintenis
Uitstaand bedrag dat de NV Delcredere moet vergoeden in geval van schade.

wachttermijn
Periode van de vervaldatum van de onbetaalde vordering tot de datum waarop de verzekerde aanspraak kan maken op de vergoeding.