Kopie van `Provisus - zien zonder bril`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.
Categorie: Medisch > Ogen
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 59


ADHD
afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder. ADHD wordt gekenmerkt door hyperactiviteit, concentratieproblemen en impulsiviteit

Allochtoon
alle in Nederland woonachtige personen die niet in Nederland zijn geboren, ofwel in Nederland zijn geboren, maar van wie tenminste één van beide ouders niet in Nederland is geboren (respectievelijk 1ste en 2de generatie allochtonen). Exclusief asielzoekers die niet ingeschreven staan in de gemeente waar ze wonen en mensen die illegaal in Nederland verblijven

Allergie
reactie door overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (bijv. pollen (hooikoorts), huisstofmijt, voedingsstoffen, metalen)

Angststoornis
ernstige vorm van angst of een fobie

CARA
afkorting van Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen. CARA is een verzamelnaam voor aandoeningen van de ademhalingsorganen, te weten astma, longemfyseem en chronische bronchitis. Omdat longemfyseem en chronische bronchitis andere oorzaken hebben dan astma wordt tegenwoordig gesproken van astma en COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)

Chronische aandoening/ziekte
aandoening-ziekte met een langdurig, slepend verloop

Cognitieve stoornis
zie dementie

Co-morbiditeit
combinatie van twee of meer aandoeningen bij één persoon

Determinant
factor die van invloed is op de gezondheid

Depressieve stoornis
stemmingsstoornis

Demografische druk
de verhouding in draagkracht en draaglast van een samenleving die vastgesteld wordt aan de hand van de verhouding tussen jeugdigen (0-19 jarigen) en ouderen (65-plussers) enerzijds en de beroepsbevolking anderzijds

Demografisch
de beschrijving van de bevolking naar bepaalde kenmerken, zoals leeftijdsopbouw, geslacht, opleiding enz.

Dementie
verzamelnaam van een groot aantal geestelijke stoornissen veroorzaakt door afname van de hersenfuncties. Dementie wordt gekenmerkt door teruggang in het denkvermogen, gevoelsleven, cognitieve functies (zoals waarneming, aandacht, geheugen, oriëntatie, taalgebruik, vaardigheden), intellect en herinneringscapaciteit

Dysmaturiteit
(als risicofactor) geboortegewicht van minder dan 1500 gram

Externaliserende gedragsproblemen
naar buiten, op anderen, gerichte gedragsproblemen zoals ongehoorzaamheid, agressiviteit, vernielzucht, driftbuien

Facetbeleid
beleid dat onder andere overheidsterreinen dan volksgezondheid valt, maar waarbij toch sprake is van het voorkómen van gezondheidsschade (bijv. onderwijsbeleid, ouderenbeleid)

Feces
ontlasting

Fysieke omgeving
betrekking op fysieke aspecten in de leefomgeving van een persoon (bijv. huisvesting, woonomgeving, milieu, verkeer)

Geïnstitutionaliseerd
woonachtig in een psychiatrisch ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis

Gezondheid
toestand van zowel lichamelijk, psychisch en sociaal welbevinden

Internaliserende
naar binnen gerichte gedragsproblematiek zoals faalangst, gesloten of gedragsproblemen teruggetrokken leefwijze, eenzaamheid, laag zelfbeeld

Incontinentie
het onvermogen om urine of ontlasting op te houden

Jeugd
één van de doelgroepen, hier gedefinieerd als personen in de leeftijd van 0 tot en met 19 jaar (tenzij anders in de tekst vermeld)

KIVPA
afkorting van Korte Indicatieve Vragenlijst voor Psychosociale problematiek bij Adolescenten. De KIVPA wordt gebruikt door de JGZ voor vroegtijdige signalering van psychosociale problemen bij jongeren in het voortgezet onderwijs.

Levensverwachting
het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd, meestal bij geboorte. Bij de berekening van de levensverwachting op een bepaald moment (bijv. bij de geboorte) nemen we aan dat de kans om op een bepaalde leeftijd te sterven voor de toekomst gelijk blijft

Levensfase
perioden in levensloop die worden gekenmerkt door veranderingen in de fysieke, geestelijke en- of sociale gesteldheid (bijv. puberteit, menopause)

Leefstijl/leefgewoonten
verzamelnaam voor menselijk gedrag, dat de gezondheid mogelijk kan leefgewoonten beïnvloeden (bijv. roken, alcoholgebruik, voeding, lichaamsbeweging).

Mantelzorg
informele zorg die vrijwillig en onbetaald wordt gegeven (door bijv. familie, buren, vrienden)

Mobiliteit
beweeglijkheid

Nederlandse Norm Gezond Bewegen
0-17 jarigen: minimaal 1 uur per dag matig intensieve lichaamsbeweging en daarnaast minimaal twee keer per week sporten
18-54 jarigen: minimaal vijf dagen per week een half uur matig intensieve lichaamsbeweging
55 jaar en ouder: minimaal vijf dagen per week een half uur matig intensieve lichaamsbeweging

Ongezonde levensjaren
het aantal jaren dat men doorbrengt in ongezondheid (in lichamelijk, levensjaren psychisch en-of sociaal opzicht). De term `ongezonde levensjaren` wordt hier gemeten aan de hand van de ervaren gezondheid (LGEG= levensverwachting in goed ervaren gezondheid). Naast ervaren gezondheid van zelfstandig wonende mensen, is ook de ervaren gezondheid van mensen in een verzorgingshuis meegenomen en is rekening gehouden met het deel van de bevolking dat in een AWBZ-instelling verblijft

Osteoporose
algemene of plaatselijke broosheid van de botten

Ouderen
één van de doelgroepen, hier gedefinieerd als personen in de leeftijd van 55 jaar en ouder (tenzij anders in de tekst vermeld)

Prognose
voorspelling voor de toekomstige situatie voor een bepaald aspect

Primaire preventie
zie preventie

Preventie
voorkómen. Er wordt een onderscheid gemaakt in primaire, secundaire en tertiaire preventie. Met primaire preventie wordt bedoeld het beschikbaar stellen van informatie aan groepen, die geen gezondheidsprobleem hebben, maar deze mogelijk kunnen ontwikkelen. Secundaire preventie heeft betrekking op activiteiten, die gericht zijn op groepen, die bloot staan aan bepaalde gezondheidsrisico`s. Tertiaire preventie is bedoeld om te voorkomen dat bestaande gezondheidsproblemen verergeren

Prematuriteit
(als risicofactor) geboren na een zwangerschap korter dan 34 weken

Psychosociaal
situaties waarin zowel psychische als sociale aspecten een rol spelen

PSYBOBA
afkorting van Psychosociale problematiek in de Bovenbouw van het Basisonderwijs. De PSYBOBA wordt gebruikt door de Jeugdgezondheidszorg in groep 7 van het basisonderwijs om vroegtijdig psychosociale - en opvoedingsproblemen bij 10-jarigen en-of hun ouders te signaleren

Relatief risico
verhoogde kans op ongezondheid, vastgesteld aan de hand van onderzoeksgegevens

Risicogroep
(specifieke) groep van personen waarbij een verhoogd risico bestaat op ongezondheid

Risicofactor
specifiek omschreven factor. Bij aanwezigheid van deze factor is het risico op ongezondheid hoger dan bij afwezigheid van deze factor

RIO
afkorting van Regionaal Indicatie Orgaan

RIVM
afkorting van Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu

SEH
afkorting van spoedeisende hulp

Secundaire preventie
zie preventie

Significant
term uit de statistiek (wiskunde); de uitkomst (bijv. een verschil tussen twee gemiddelden) berust met 95% zekerheid niet op toeval

Sociale omgeving
betrekking op de maatschappelijke aspecten in de leefomgeving van een persoon (bijv. netwerken, voorzieningen in de woonomgeving, veiligheid)

Sociaal-economische status
plaats op de maatschappelijke ladder vanuit sociaal en economisch economische status gezichtspunt (bepaald aan de hand van ondermeer opleidingsniveau, beroep en-of inkomen)

Startkwalificatie
een startkwalificatie wordt behaald met het succesvol afronden van het havo of vwo, of met het behalen van een diploma van een opleiding op niveau 2 van de kwalificatiestructuur van het WEB (Wet Educatie en Beroep), de basisberoepsopleiding

Standaardisatie
een verdeling in vóórkomen van een kenmerk (bijv. leeftijd) in de ene groep toepassen op de verdeling in vóórkomen van hetzelfde kenmerk in de andere groep, zodat beide groepen onderling vergeleken kunnen worden op een ander kenmerk (bijv. sterfte). Hierdoor wordt rekening gehouden met de mogelijke invloed van het kenmerk waarvoor is gestandaardiseerd (bijv. leeftijd) op het uiteindelijke resultaat (bijv. het verschil in aantal sterfgevallen tussen twee groepen)

Suikerziekte
ook wel: diabetes mellitus. Stofwisselingsziekte in de glucosehuishouding (`suikerhuishouding`)

Tertiaire preventie
zie preventie

Trend
richting waarin een fenomeen (bijv. bevolkingsopbouw) zich ontwikkelt in de tijd

Urbanisatiegraad
eenheid (omschrijving of getal) waarin de bevolkingsdichtheid wordt uitgedrukt

Vergrijzing
toename van het aandeel ouderen in de totale bevolkingsopbouw. Met dubbele vergrijzing wordt naast de toename van het aandeel ouderen in de bevolkingsopbouw ook bedoeld de toename van het aandeel 75-plussers in de totale bevolking

Visus
gezichtsvermogen

WVG
Wet Voorzieningen Gehandicapten

Zorggebruik
het daadwerkelijke gebruik van alle mogelijkheden van professionele zorg