Kopie van `Floor - Management Jargon`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.
Categorie: Management
Datum & Land: 19/04/2007, NL
Woorden: 101


Activity Based Costing
Een methode om kosten toe te rekenen aan de activiteit (het onderdeel of afdeling) waar de kosten ook gemaakt worden. De methode heeft veel met accountancy van doen en vereist boekhoudkundig inzicht. Veel management-consultants zien dat niet als hun kernactiviteit.

Adhocratie
Het tegenovergestelde van bureaucratie: een benaming, oorspronkelijk gebruikt door Warren Bennis en vervolgens overgenomen door Alvin Toffler, Henry Mintzberg en Robert Waterman, ter aanduiding van kleine, flexibele projectteams of -groepen, die bij hun werkzaamheden vrijelijk de grenzen tussen de afdelingen van een organisatie kunnen overschrijden. Organisatie die in vele opzichten dus het spiegelbeeld is van een bureaucratie. Mintzberg ziet de adhocracy als een van de vijf basisstructuren.

Bedrijfsethiek
Hierover bestaan veel misverstanden. Bedrijfsethici schrijven niet voor wat moreel goed en slecht is, maar helpen managers om de morele voors en tegens van besluiten logisch op een rijtje te zetten. Sessies kunnen varieren van zwaar Socratisch onder leiding van een filosoof tot de meer simpele 'doe-het-zelf test'. Als u niet zeker weet of een genomen besluit ethisch wel volkomen in de haak is, moet zich de vraag stellen of u het op prime-time zou willen toelichten bij Paul Witteman. Als het koude zweet u dan uitbreekt kunt u er beter van afzien. Literatuur Management & Ethiek Kenneth Blanchard & Norman Vincent Peale 1988 Veen Uitgevers, Utrecht

Beeldspraak of metafoor
Net als in de sport is vooral de militaire metafoor populair in het bedrijfsleven (divisies, strategie, executive officer, marketing oorlog). Valse heroiek. Hoe saaier het produkt, hoe harder de beeldspraa k, denk aan de zeep- en luier-oorlogen. Maar het geeft managers en verkopers wel het troostrijke gevoel dat ze niet de beste jaren van hun leven verspillen met het verkopen van plasgootjes en andere triviale vindingen maar dat ze in een bloedstollende strijd verwikkeld zijn. Voor metaforen in de dierenwereld, zie AnimalOrg

Behoeftenhiërarchie
Motivatiemodel, geconstrueerd door Abraham Maslow, een schema van de voortschrijdende menselijke behoeften op het werk; van fundamentele behoeften als warmte, voedsel en veiligheid tot liefde, achting en persoonlijke ontplooiing. Geen van de behoeften is volgens Maslow absoluut; het is zelfs zo dat een bevredigde behoefte ophoudt belangrijk te zijn. Zie de Piramide van Maslow

Behoeftepiramide van Maslow
Wat motiveert mensen op de werkvloer om geconcentreerd en met plezier te werken? Is dat een bonus, extra vakantie, een duurdere leasebak? Nee. Zo’n soort directe ruil werkt juist averechts! Lastig genoeg ligt het allemaal veel subtieler. Het is onvermijdelijk je echt in je collega’s of ‘ondergeschikten’ én in jezelf te verdiepen, om te begrijpen wat motiveert.

Benchmarking
Methode om de prestaties van verschillende ondernemingen binnen een bedrijfstak met elkaar te vergelijken. Winst- en omzetcijfers op zichzelf zeggen niet alles, het gaat erom hoe de concurrentie het doet. Inmiddels ook door de overheid gehanteerd (Economische Zaken). Een analyse-methode waarbij je jouw bedrijfsprocessen gaat vergelijken met bedrijfsprocessen van andere bedrijven waarvan bekend is dat die op dat gebied een 'topper' zijn. Je probeert dat bedrijf dan in eerste instantie te imiteren en vervolgens te overtreffen. Boeken Benchmarking, de weg naar prima bedrijfsresultaten, Camp, R.C. Softwarepakketten Business Process Benchmarking from Fleet Partners is a tool set designed to support competitive benchmarking initiatives. Includes a repository, diagramming environment and benchmarking template based around the methods proposed by Dr Robert Camp (a US benchmarking expert).

Bloempjes van Catharina
De bloempjes van Catharina zijn vernoemd naar de vrouw van de Tsaar, die op een mooie winterse dag uit haar raam kijkt op het plein van het paleis. Catherina ziet daar mooie sneeuwklokjes staan midden op het plein waar veel soldaten passeren. Bijna stapt er een kozak per ongeluk op een sneeuwklokje. Om dat te voorkomen roept ze een soldaat en geeft hem de opdracht om naast het bloempje te gaan staan om zo te vermijden, dat iemand erop zal trappen. Jaren gaan voorbij met een soldaat midden op het plein, geen bloempjes meer te zien, Catharina weet het niet meer, maar de soldaat staat er nog. Bij navraag waarom hij daar staat weet eigenlijk niemand het. Maar ze laten hem daar staan, want er zal toch wel een reden voor zijn. In veel organisaties zijn werkmethoden ingesleten, die worden verklaard met de opmerking: “Ach, zo deden we het altijd al, ik weet eigenlijk niet precies waarom we dat zo doen”. Als het al wordt opgemerkt dan vaak toch ongemoeid gelaten. Er valt nog wel wat te verbeteren.

BPR Business Process Reengineering
De grote hype in de negentiger jaren, die volgens insiders al weer over zijn hoogtepunt heen is. In 1990 gelanceerd door Michael Hammer en daarna in razend tempo door consultants overgenomen. Is daardoor in feite synoniem geworden met reorganiseren. Waar klassiek reorganiseren zich vooral bezighoudt met de bestaande structuur, richt BPR zich op het herontwerpen van de processen. Dat leidt meestal ook tot een radicaal andere structuur van de organisatie. Insiders onderscheiden drie BPR-golven. Eén: het herstructuren-bezuinigen en afstoten van bedrijfsonderdelen. Die fase hebben de meeste bedrijven in middels achter de rug. De tweede golf komt nu op en richt zich op innovatie en value-creation. De derde golf moet ervoor zorgen dat de bereikte resultaten niet vastroesten. Over de resultaten van BPR is de verwarring inmiddels compleet. Tegenstanders zeggen dat zeventig procent mislukt, voorstanders beweren dat organisaties er enorme sprongen mee kunen maken. Winstpunt is in ieder geval dat de business en de wijze van organiseren weer de volle aandacht krijgt.

Burcadma
Aanduiding van de ergste soort bureaucraten. Komt van `Bureau Chef Administratie` van de visafslag in Scheveningen. De term staat voor alles wat een bureaucratie in negatieve termen te leveren heeft: wachten, onduidelijke procedures, veel formulieren en steeds maar weer doorverbonden worden. Op wie kun je na een klacht nu eens lekker boos worden ? Door het toedoen van Weber heeft de term bureaucratie deze zeer negatieve klank gekregen. We worden natuurlijk ook niet vrolijk van het werk van grote organisaties (wachten, formulieren etc.), maar dat ligt niet alleen aan de organisatievorm. De bureaucratie kan ook gezien worden als een organisatorische verschijningsvorm. Mintzberg onderscheidt daarin de 'machine-bureaucratie' en de 'professionele-bureaucratie'.

Business Process Outsourcing (BPO)
Het uitbesteden van een deel van het werkproces. Bijvoorbeeld door het uitbesteden van 'dom' computerwerk aan India, omdat daar het uurloon (45 rupees, 2003) bedraagt. Dat is ongeveer 90 eurocent, terwijl in het westen voor soortgelijk werk ca. 10 euro per uur moet worden betaald.

Business transformation
Zo ongeveer het allernieuwste. Wat het precies is moet nog blijken, maar het wordt in ieder geval radicaal.

Business Unit
Een reeds geruime tijd ingeburgerde term. Inmiddels zijn zo'n beetje alle grote concerns gereorganiseerd en ontdaan van overbodig middenkader en staf. De min of meer zelfstandige business units hangen nu rechtstreeks onder de concerntop. Prahalad ziet het als verouderd en acht het resultaat zelfs schadelijk voor de overall-prestatie van het bedrijf. SBU is een Strategic Business Unit Profit Center is een business unit dat zelf verantwoordelijk is voor de winst.

Carriëreanker
Een term, bedacht door Edgar Schein ter aanduiding van het beeld dat individuen van zichzelf in hun functie hebben, en die hen stimuleren om in die functie te blijven. De verblijftijd in functies is bestudeerd door Elliott Jaques. Frusterend is dat de mensen met 'lange verblijftijden' grote invloed hebben op de positie voor degenen die geen problemen hebben om over te stappen of voor onzekerheden.

Chaostheorie
Is afkomstig uit de natuurwetenschappen. Onderzoekers ontdekten dat de wereld minder logisch en voorspelbaar in elkaar zit dan Isaac Newton (zwaartekrachtwetten) dacht. Visionaire marketeers als Goos Geursen gingen met de kreet aan de haal. Volgens de chaostheorie is de wereld niet voorspelbaar en sturing van bovenuit de organisatie dus funest. Chaosdenkers proberen aan de hand van `fractals` uit te leggen hoe zelfordening ontstaat. Het nut is vaak onduidelijk, maar het levert leuke kleurenplaatjes op. Waarnemen van markten en daar op inspelen is belangrijker dan aan de hand van enkele grootheden trends te voorspellen. De doelgroep bestaat volgens de chaostheorie niet meer. Literatuur Marketing-communicatie en chaos dr W.J.M.I. Verbeke drs. A.P. Mosmans jr 1990 Kluwer Bedrijfswetenschappen

Clientretention
Hieronder wordt klantenbinding verstaan.

Clientsystem
Consultant-jargon voor de klant.

Cohesieve teams
Een magisch woord uit de groepsdynamica dat de aantrekkingskracht van het team op de groepsleden aangeeft. Een team met een grote cohesie voorspelt een hoge productiviteit en creativiteit. In de praktijk blijkt het omgekeerde waar. Om een tipje van de sluier op te lichten: in een team waar de sociale cohesie hoog is, willen de teamleden vooral bij de groep horen vanwege de de sociale contacten (lees: gezelligheid). Meer over cohesie en groepsdynamica: zie www.groepsdynamiek.nl

Concullega
Samenvoeging van concurrent en collega. Professionals zien concurrenten ook als collega's in het vak.

Corporate anorexia
Managers raken verslaafd aan het afslanken van bedrijven, maar wie bemoeit zich nog met de opbrengstenkant van de bedrijfsactiviteiten ? Zit hier wellicht het verschil tussen ondernemen en managen ?

Corporate governance
Nieuw, maar het betekent gewoon het (goed) besturen van de onderneming. Voor wie wordt er gewerkt ? Stakeholders of shareholders ? Wie heeft het eigenlijk voor het zeggen: het management, de overheid, de werknemers, de klanten of de aandeelhouders ? Het stof rondom de financiele schandalen is neergedwarreld en zijn er in verschillende landen voorstellen gedaan omtrent het besturen van ondernemingen, het stemrecht en de transparantie met betrekking tot de verdiensten van bestuurders. In de VS zijn de de meest vergaande voorstellen gedaan, maar daar viel ook veel in te halen op dat punt. Code Tabaksblat (nederlands voorstel) Ondernemingsbestuur bestaat uit raad van commissarissen en raad van bestuur 'Comply or explain' - pas toe of leg uit - waarom van de code wordt afgeweken Bestuurders worden niet meer voor onbepaalde tijd benoemd, maar krijgen tijdelijk contract voor vier jaar. Termijn kan wel worden verlengd Raad van Commissarissen (de toezichthouders) maakt jaarlijks een rapport over het salarisbeleid ten aanzien van de betsuurders Aandeelhouders krijgen goed- en afkeuringsrecht op beloning vn bestuurders Gouden handdruk beperkt zich tot hooguit EEN jaarsalaris Managers mogen niet zelf beleggen in aandelen van andere ondernemingen Commissaris kan maximaal vijf commissariaten uitoefenen.

Corporate values
De normen en waarden van de onderneming, de filosofie waar het bedrijf voor staat. Nu de lange-termijnstrategie definitief dood is, bestaan er geen zekerheden meer. Behalve dan de corporate values die uiteraard een constant lichtend baken zijn voor het personeel. Er wordt ook gesproken van `shared values` (McKinsey - 7 S model) als sturend mechanisme.

Creatief boekhouden
Gesjoemel in de boekhouding om de resultaten beter te laten lijken dan ze in werkelijkheid zijn. Het is vaak een signaal van onherroepelijk naderend onheil. Een geoefende consultant in `Corporate recovery` legt al snel de vinger op de zere plek. Kwik, consultant bij KwkGielen & Co, noemt als de meest gangbare boekhoudkundige ingrepen:
het wijzigen van de zogenaamde 'accounting principless';
afschrijvingstermijnen worden verlengd, bij betaalde goodwill wordt geactiveerd.
het herwaarderen van activa.
het laten vrijvallen van voorzieningen.
het activeren van kosten en deze vervolgens over een lange periode afschrijven.
het te gelde maken van stille reserves in de activa en ze verantwoorden als operationele inkomsten, zoals bij sale- and lease-backconstructies voor goed of machines.
het schuiven met omzet. Omzet wordt eerder geboekt dan deze wordt gerealiseerd. Een bekend voorbeeld zijn de softwarelicenties waarvan de omzet over de gehele looptijd van het contract direct bij het afsluiten daarvan als omzet wordt genomen.

Daar krijg ik geen goed gevoel bij
Door agogen geentameerd gedrag. Bedoeld wordt `Ik ben het er helemaal niet mee eens`, maar dat kan je niet zeggen volgens de empatische managementbeweging. `Ik vind ...` moet dan zijn `In mijn beleving zou ...`. Dit past waarschijnlijk goed bij de Human Relationsschool dat inhoud kreeg nadat er bezwaren waren gerezen met het Scientific Management.

Decentralisatie
Het beginsel om aanzienlijke hoeveelheden leidinggevende macht en verantwoordelijkheid vanuit het centrum van een grote en gediversifieerde onderneming over te dragen aan semi-autonome divisies of bedrijfseenheden. In de managementliteratuur voor het eerst onderkend door Alfred D. Chandler, maar al tientallen jaren daarvoor, in het begin van de jaren twintig, door Alfred P. Sloan bij General Motors in praktijk gebracht .

Diffusie
het verspreiden en algemeen toepassen van innovaties

Downsizing
één van de vele termen voor afslanken.

Edward de Bono
die dit beginsel heeft toegepast op tientallen moeilijke situaties, management inbegrepen, geeft als doel: 'genereren van nieuwe ideeën en ontsnappen aan de oude'. Zijn nieuwe idee heeft hem geen windeieren gelegd.

Elevator-pitch
Hoe breng ik tussen eerste en achttiende verdieping mijn boodschap over ? Wat het project inhoudt of wat de diensten van je bedrijf ('toko') zijn. Zit de zaak in de lift of niet ;-) Pitch is een op competitie gebaseerde opdrachtverlening, die in de reclamewereld vaak wordt toegepast. Als je de pitch hebt gewonnen dan heb je de opdracht. Kort en krachtig je aanbod etaleren. de beste ‘elevator pitch’: heeft een prikkelende opening duurt maximaal 40 seconden (circa 100 woorden) wordt met passie gebracht eindigt met een vraag of nodigt de ander uit (door nieuwsgierigheid) een gesprek met je te beginnen voor zelfbouwpakket zie carriere-tijger meer info: WIKI

Employability
Inzetbaarheid.De moderne werknemer moet permanent werken aan zijn professionele ontwikkeling en vooral aan zijn inzetbaarheid, zowel binnen als buiten het bedrijf. Employability wordt daarom ook wel omschreven als `empty loyalty'.

Empowerment
Het delegeren van bevoegdheden naar het lagere kader en medewerkers.

Faciliteren
Ondersteunen.'Het topmanagement faciliteert de business units.'

Frederick Herzberg
die het begrip bedacht, zei sarcastisch dat het 'hele volksstammen organisatieadviseurs aan werk heeft geholpen'.

Greenfielding
Een activiteit vanuit het niets opzetten, in tegenstelling tot het overnemen van een bestaand bedrijf.

Holisme
New Age-term. Volgens het holistische paradigma hangt alles met alles samen. Een waarheid als een koe en daarom volkomen onbruikbaar. Desalniettemin hebben talloze intelligente consultants en managers zich tot het holisme bekeerd. Het zet zich af tegen het traditionele westerse reductionisme. Maar 'wie het deel niet ziet in het geheel ziet het in het geheel niet'.

Implementatie
De uitvoering van een project. 'We zijn nu heel dedicated bezig met het implementatietraject' (betekent gewoon: het moet maandag af).

Innovatie
het toepassen van nieuwe mogelijkheden of producten-processen

Innovatie
Na het instellen van het InnovatiePlatform door het kabinet Balkenende is innovatie een hype en een modewoord waarop de nodige organisaties hopen mee te liften en een subsidie te verkrijgen. Ook in de internethype was er sprake van het operationaliseren van nieuwe toepassingen. In het operationaliseren zit de kracht en dat IS eigenlijk innovatie. Wij onderkennen drie samenhangende stappen:
Inventie - het uitvinden van nieuwigheden
Innovatie - het toepassen van nieuwe mogelijkheden of producten-processen
Diffusie - het verspreiden en algemeen toepassen van innovaties

Innovatief aanbesteden
nieuwe manier (2004) van benaderen van de markt door de overheid. Definitie: Innovatief aanbesteden wordt hierbij als volgt gedefinieerd: `het in meerdere mate zoeken naar en toepassen van modernere vormen van aanbesteding, met een nadruk op het streven naar meer geïntegreerde contractvormen (in discipline, tijd en omvang), die kunnen bijdragen aan een betere kwaliteit en scherpere prijscalculatie van projecten`.

Inventie
het uitvinden van nieuwigheden

IT Informatietechnologie
Informatietechnologie houdt meer in dan automatisering. IT-advisering maakt al de helft uit van de omzet van consultants. Zonder IT zou de huidige BPR-golf ondenkbaar zijn. De technologie maakt sturen op afstand mogelijk. Tegenwoordig spreekt men van ICT - Information Communication Technology.

Japans management
In de jaren tachtig was Japans management het grote voorbeeld. Toen Japanse bedrijven hun westerse concurrenten versloegen met nieuwe produkten op de eigen markten, besloten deze de Japanners met hun eigen wapens aan te pakken en de Japanse methoden te kopieren. Technieken als TQM (total quality management) en JIT (just in time) zijn massaal overgenomen, zij het in gematigder vorm. Later toen de Japanse economie in het slop zat, is het enthousiasme flink bekoeld. Zo zijn de 'kwaliteitsclubjes' volledig mislukt, vooral omdat westerse werknemers geen zin hadden om in hun vrije tijd te sleutelen aan verbetering van de fabriek, zoals in Japan gebruikelijk is. De juiste methode in de juiste situatie leidt tot succes. Aardige bijkomstigheid is dat de in Japan toegepaste kwaliteitstechnieken door buitenlanders (waar onder Deming en Juran) in Japan zijn ingevoerd.

JIT Just in time
Destijds revolutionair, maar inmiddels ook hier ingeburgerd. Een methode om de voorraden tijdens de produktie tot een minimum terug te brengen. De japanners zijn er met behulp van Deming en Juran zeer beroemd mee geworden. Hoewel onder het veranderende economisch tij de successen wat verbleekt zijn.

Kerncompetenties - Core Competences
Gelanceerd door Prahalad. In welke 'tak van sport' excelleert het bedrijf ? Verkoopt Black & Decker boormachines of gaten in de muur ? Advocaten handelen in nachtrust, maar denken dat ze uren verkopen. Levitt had het al over `Marketing-myopia`.

Kritische succesfactor
Een kritische succesfactor is datgene waarin een organisatie moet excelleren om te kunnen overleven, ofwel datgene wat voor het succes van de organisatie van doorslaggevende betekenis is.
Kernwaarden - Een set gedeelde waarden teneinde de gelijkgezindheid, commitment en toewijding van de medewerkers te versterken en hun gedrag gunstig te beïnvloeden. De kernwaarden bepalen hoe men te werk gaat om de visie te realiseren.
Strategische doelen - Strategische doelen zijn meetbare resultaten die moeten worden bereikt. Ze beschrijven een beoogd resultaat dat op korte termijn bereikt moet worden om de visie te verwezenlijken.

Kwaliteitsmanagement
Een managementmethode, gebaseerd op de gedachte om fouten in de produktie uit te bannen door voortdurende verbetering van elk planning-, produktie- en dienstverleningsproces. W. Edwards Deming legde hiervoor de grondslag met zijn beginsel dat al!e processen ten gevolge van variaties vatbaar zijn voor kwaliteitsverliezen maar dat de mate van variatie zo kan worden gemanaged dat de constantheid van de kwaliteit omhooggaat. Zowel Deming als zijn mede-goeroe Joseph Juran stellen dat kwaliteitsbeheersing bovenaan begint. Deming is de overtuiging toegedaan dat 85 procent van de produktiefouten voor rekening van het management komt.

Laaghangend fruit eerst
Wordt in projecten of veranderingsprocessen veelvuldig gehanteerd om prioriteit te geven aan wat makkelijk binnen te halen is. Beetje opportunistisch is het wel, want de 'zware zaken' worden voor het gemak vooralsnog naar achteren geschoven, maar de ceo is wel heeeeel tevreden.

Lean production
Een volgens japans concept slank produktieproces.

Lerende organisatie
Volgens Peter Senge de organisatie van de toekomst. Komt voort uit de systeemleer. Senge heeft zijn theorie duidelijk beschreven en levert er desgewenst een werkboek bij.

Leverage
Letterlijk: hefboom. De leverage is de verhouding tussen vennoten en andere fee-earners bij professionele organisaties. Hoe meer junioren een vennoot aan het werk kan houden, hoe hoger zijn winstuitkering. Ook: voordeel ten opzichte van de concurrent.

Life Cycle Cost Analysis LLC
Life Cycle Cost (LCC) Analysis is a method of analyzing the cost of a system or a product over its entire lifespan. LCC enables you to define the elements included in the lifespan of a system or product, and assign equations to each element. These equations represent the calculation of the cost of that particular element. The objective of performing a LCC analysis should be to choose the most cost-effective approach for using available resources over the entire lifespan of the product or system. The LCC provides a systematic process for evaluating and quantifying the cost impacts of alternate courses of action. More information: http://www.life-cycle-cost.com/ Life Cycle Costing een interactieve toepassing op UW site

Managementhiërarchiën
De analyse van bureaucratisch bestuur, waarin elke functie ondergeschikt is aan de functie daarboven en de rol van elke functionaris wordt bepaald door zijn functie, geschiedde voor het eerst door Max Weber. Alfred Chandler zette het voort met zijn onderzoek naar de directiefunctie bij grote Amerikaanse ondernemingen, en betoogde dat de werkwijze van de hiërarchie van een organisatie bepalend is voor haar strategische doelen. Velen van de huidige goeroes, onder aanvoering van Rosabeth Moss Kanter, Charles Handy en de onverwoestbare Peter Drucker, voorspellen dat de toekomst plattere, niet-hiërarchieke structuren te zien zal geven, waarin het 'bazen'-beginsel minder belang rijk is dan de medezeggenschap van een breed scala van talenten die hun bijdrage leveren.

Managing for growth
Na het grote hakwerk van de afgelopen jaren staat het bedrijfsleven weer in het teken van de groei. Hoe moet dat ook al weer ? Na de kosten worden de opbrengsten nu weer belangrijk.

Matrix organisatie
Kan bijgezet worden in de theorieën-grafkelder. In een matrix-organisatie heeft iedereen ten minste twee bazen, de projectleider en de chef. Bij het structureren met een matrix worden problemen `organisatorisch vastgelegd`.

MBO Management by objectives
Het eigen management doelstellingen opleggen en afrekenen aan het eind van het jaar. Maakte furore in de jaren zestig, maar is op zijn retour. In de jaren zeventig, de bloeitijd van het MBO, werden ondernemingsdoelstellingen gesplitst in doelstellingen voor individuele managers, waaraan hun prestaties werden afgemeten. MBO ont stond, zoals zovele andere baanbrekende ideeën, in het vruchtbare brein van Peter Drucker, maar werd eind jaren zestig en begin jaren zeventig uitgebreid en ontwikkeld tot een praktische methode door de Britse managementadviseur John Humble. Voortbordurend werd het fenomeen `contract-management` bedacht.

Medezeggenschap
De modieuze managementterm van het begin van de jaren negentig. In organisaties wordt dit meestal opgevat als meer participatie van medewerkers in de onderneming waarvoor zij werken, met als een van de bedoelingen het stimuleren van initiatief en ondernemingsgeest. Het heeft bijzondere implicaties voor vrou wen waar het gaat om geleidelijk afbreken van de onzichtbare barriëres die hen meestal vasthouden in alledaagse organisatie functies. Rosabeth Moss Kanter is de grootste exponent van medezeggenschap als hulpmiddel voor het vrijmaken van de krachten die innovatie en verandering binnen een onderneming bevorderen.

Missie of opdrachtproclamatie
De neerslag van de bedrijfsfilosofie en de doelstellingen en waarden van een bedrijf. De formulering kan in lengte uiteenlopen van een zin tot een heel boek. (Zie de lBM-klassieker A Business and Its Beliefs, door Thomas J. Watson Jr., de zoon van de oprichter.)

Motivatietheorieën
In de jaren dertig, toen het wetenschappelijk management met zijn nadruk op taak en prestatie plaatsmaakte voor sociale psy chologie en human relations, waarin het accent werd gelegd op de rol en de motivatie van het individu, vond in de management theorie een ware omwenteling plaats. Elton Mayo, die in de Hawthornefabriek van Western Electric in Chicago eind jaren twintig en begin jaren dertig zijn baanbrekende werk verrichtte, ontdekte als eerste de psychologische elementen die tot hogere produktiviteit leiden. In latere theorieën verschenen de behoeftenhiërarchie en het psychologisch contract, maar in alles werd het belang benadrukt van de groep gelijken, collega's, voor de bevrediging in het werk en het gevoel van eigenwaarde.

Netwerkorganisatie
Organisatie die uit niet hierarchisch verbonden onderdelen bestaat. Lijkt een flexibel en democratisch Walhalla voor innovatieve en snel veranderende bedrijven, maar in de praktijk blijkt dat er toch altijd iemand aan de touwtjes wil trekken.

NLP Neuro Linguistisch programmeren
NLP-aanhangers geloven dat het mogelijk is om door consequent positief te denken ingesleten angsten en remmingen weg te werken. Het positieve idee wordt gekoppeld aan smaak, ruik, gehoor of beelden. Hier vooral bekend geworden door de Vuurloper, Emile Ratelband, een 'volgeling van Anthony Robbins. Hoewel serieuze wetenschappers er niets van willen weten, schijnt het voor sommige verkopers wel te werken. In ieder geval hebben de medewerkers een leuke avond.

No-brainer
Something that is absurdly simple or easy and requires little thought: “Making pumpkin pie can be a no-brainer if you use frozen pastry and canned filling.”In de ICT gebruikt als product waarover niet lang hoeft te worden nagedacht om het an te schaffen. Lage prijstactiek om omzetten omhoog te krijgen. En ... de winstgevendheid komt dan vanzelf, toch ?

Not-invented-here
Een als syndroom uitgeduid fenomeen. Alleen de binnen de eigen onderneming ontwikkelde produkten kunnen de beste zijn. Het beperkt het zicht op wat er buiten de eigen organisatie gebeurt en daarmee de kansen om daar succesvol op in te spelen.

OEMOEM
staat voor Original Equipment Manufacturers. Dit zijn de fabrikanten van apparatuur ten behoeve van de merkleveranciers. Grote bedrijven voeren hier een uitgebreid beleid op met betrekking tot het licentiëren van hun producten.

Ohmae
'Culture is the way we do things around here.' Een cultuur bestaat en kan moeilijk gemaakt worden.

One stop shopping
De filosofie dat zakelijke dienstverleners als accountantskantoren een warenhuis moeten zijn, waar de klant alle diensten kan vinden. Er gaat geen dag voorbij of accountantskantoren lanceren een nieuwe discipline. Voorlopig lijkt de ijzeren wet 'schoenmaker blijf bij je leest' niet te gelden voor de consultancy-bureaus. Net als Ajax met het 'one-touch football' willen de grote dienstverleners hiermee ook snelheid creeren. De 'time to market' is toch al zo kort.

Op de hei zitten
Met de hele afdeling of het management een paar dagen in een conferentieoord zitten, bijvoorbeeld om te focussen op de corporate strategy, kwaliteit of resultaatgerichtwerken. Partners van grote kantoren gaan echter in retraite om zich te bezinnen op de strategische visie voor de komende jaren.

Outsourcing
Door uitbesteden de kosten zoveel mogelijk variabel houden. Dat geeft flexibiliteit en slagkracht. De organisatie kan zich dan toeleggen op de eigen 'core competence'. Je krijgt er wel weer veel geregel bij. Afwegen dus ...

Overhead Value Analysis
Het meest bekende gereedschap van McKinsey. Methode om de overhead te analyseren en daarna (meestal) te saneren.

Overheadprojector, laptop en beamer
Minister Wijers (wie kent hem nog ?) heeft in het Kabinet laten zien dat de overheadprojector een belangrijk stuk gereedschap is in het adviestraject. Als het onderzoek zijn afronding nadert, ploeteren de junioradviseurs een paar nachten achter de laptop om alle gegevens in spreadsheets te kloppen. Op basis daarvan maken zij met presentatieprogramma's sheets met driedimensionale taartpunten en diagrammen die de klant moeten overtuigen van de ernst van de situatie. Vuistregel daarbij is dat de informatie die niet op een sheet past niet relevant is. Tegenwoordig kunnen de portable PC's aangesloten worden op projector of video-kanon waarmee de overtuigingskracht nog groter is geworden. Tegenwoordig kan elk slap verhaal veel kracht bijgezet worden met een powerpointpresentatie via de laptop en de onmisbare beamer.

Paradigma
Zienswijze, filosofisch uitgangspunt, grondhouding, wereldbeeld. Zeer breed inzetbaar. 'Ik merk het al, u zit nog vast in uw oude mindset', roept de visionaire consultant tegen een glazig kijkende klant. Niets aan de hand, u bent gewoon nog niet klaar voor de paradigma-shift.'

Pareto Analyse
Afkomstig uit de economie. Bekend is de tachtig-twintig-regel (80-20 regel) die stelt dat twintig procent van de afnemers tachtig procent van de omzet levert. Consultants laten de Pareto-analyse los op klanten om de vitale afnemers te ontdekken.

Pauliana
Paulianeus handelen betekent in feite ongeoorloofd ‘voordringen’ bij een insolvente debiteur. De (actio) Pauliana is oorspronkelijk een begrip uit het Romeinse recht, dat is overgenomen in onze wetboeken. Voor een goed begrip van de werking van de Pauliana is het nodig eerst enkele algemene beginselen te noemen. Het eerste is dat schuldeisers in het algemeen vrij zijn zich te verhalen op alle vermogensbestanddelen van de schuldenaar. Aan de andere kant (het tweede beginsel) mag een schuldenaar alles met zijn bezittingen doen en laten wat hij zelf wil. Het derde beginsel bevat echter een beperking daarop want niettemin staat het de schuldenaar niet vrij zodanig over zijn vermogen te beschikken dat hij (sommige) schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden benadeelt.

Paulianeus handelen
Paulianeus handelen betekent in feite ongeoorloofd ‘voordringen’ bij een insolvente debiteur. De (actio) Pauliana is oorspronkelijk een begrip uit het Romeinse recht, dat is overgenomen in onze wetboeken. Voor een goed begrip van de werking van de Pauliana is het nodig eerst enkele algemene beginselen te noemen. Het eerste is dat schuldeisers in het algemeen vrij zijn zich te verhalen op alle vermogensbestanddelen van de schuldenaar. Aan de andere kant (het tweede beginsel) mag een schuldenaar alles met zijn bezittingen doen en laten wat hij zelf wil. Het derde beginsel bevat echter een beperking daarop want niettemin staat het de schuldenaar niet vrij zodanig over zijn vermogen te beschikken dat hij (sommige) schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden benadeelt.

portfolio-matrix van deis
een klassieker. De Boston-matrix (ook wel genoemd: product portfolio matrix, BCG-matrix of growth-share matrix) is wellicht het meest gebruikte raamwerk voor strategische planning, vooral op het niveau van een product of merk. Een werkwijze uit de marketing om bedrijfsactiviteiten te beoordelen op hun aantrekkelijkheid. Produkten en diensten worden onderverdeeld in categoriën. De sleutelelementen bij het in kaart brengen van de ondernemingsactiviteiten vormen de twee dimensies van de matrix, te weten het marktaandeel en de marktgroei. In de figuur zetten we op de verticale as van de Boston-matrix de marktgroei af: het percentage waarmee de markt waarop het product wordt verkocht, jaarlijks groeit (gecorrigeerd voor inflatie). Dit laat dus zien hoe aantrekkelijk de markt is op een langere termijn. In de Boston-matrix wordt het onderscheid tussen hoge en lage marktgroei bepaald door de vraag of deze meer of minder dan 10% bedraagt. Op de horizontale as zetten we het relatief marktaandeel af.

PPP, Publiek Privaat Partnership
Wanneer de samenwerking ook organisatorisch zwaarder wordt vormgegeven (bijvoorbeeld in een gezamenlijk NV) dan wordt gesproken van een PPP, een Publiek Privaat Partnership.

PPS, Publiek Private Samenwerking
Publiek-Private Samenwerking (PPS) is een vorm van samenwerking waarbij overheid en bedrijfsleven, met behoud van eigen identiteit en verantwoordelijkheid, gezamenlijk een project realiseren.

Professionele organisatie
Is geen organisatie die professioneel werkt, maar een organisatie waar van de werknemers professionals zijn. Zoals universiteiten, ziekenhuizen, kranten, advocaten- en accountantskantoren, softwarehuizen en consultancy-firma's. Extreem moeilijk te besturen mensen, omdat professionals per definitie eigenwijs zijn en s!echts mondjesmaat leiding van collega's accepteren. Leiding geven aan professionals is dan ook al een winstgevend item voor de raadverschaffers.

Psychologisch contract
Edgar Schein bedacht deze term om aan te geven wat een werknemer kan verwachten van zijn werkgever, niet zozeer in de zin van materiële beloning als wel wat betreft de mogelijkheden om zijn potentieel te ontplooien. De term slaat ook op de verwachtingen die een werkgever heeft van de werknemers in een organisatie.

Publiek Private Financiering
PPS en PPP samenwerkingsvormen. Vaak wordt de PPS genoemd als financieringsvorm of van contractvorm. Dat is niet juist en een niet goed uitgangspunt om overheid en markt te laten samenwerken. Samenwerking lukt alleen als beide partijen iets in te brengen hebben, waardoor de samenwerking sterker is dan de afzonderlijke partijen.

Purchasing
Inkoop. Vooral bedacht om de inkopers, de saaie neefjes van de verkopers, een beter image te geven.

RBS Resource Based Strategy
Stroming die zich afzet tegen zowel Prahalad als Porter. Gaat uit van de aanwezige mensen en middelen in het bedrijf.

Reductionisme
Scheldwoord dat door holisten wordt gebruikt om 'achterhaalde' westerse denkbeelden aan te geven. Het reductionisme zou verantwoordelijk zijn voor de ongezonde scheiding tussen lichaam en geest, mens en natuur en zodoende voor een hele lijst van problemen zoals milieuvervuiling, bureaucratische verstarring, imperialisme etc. Als bewijs wordt aangevoerd dat japanners er geen last van hebben.

Rijtjes
Rijtjes zijn uit en kunnen op straffe van meewarige blikken beter niet gebruikt worden. Zo is het al jaren verdacht stil rond het 7S-model van McKinsey en de vijf marketing P's, Produkt, Prijs, Plaats, Promotie en Personeel.

Serendipiteit
Het fenomeen van de toevallige wetenschappelijke ontdekking. In de industrie wordt dit fenomeen benut om het rendement van R&D te verhogen. De wetenschappers blijven gericht op het onderzoeksdoel en toevallige ontdekkingen worden in een andere afdeling nader onderzocht. De term serendipity (met de klemtoon op di) is oorspronkelijk afkomstig van de Engelse schrijver Horace Walpole (1717-1797) en wordt gedefinieerd als 'het door toeval en schranderheid ontdekken van dingen waar niet naar gezocht wordt'. Walpole baseerde zich op een oud sprookje over drie prinsen van Serendib (de oude Perzische naam voor Ceylon of Sri Lanka). Door hun vader verbannen omdat ze weigerden hem na hun elitaire opvoeding op te volgen, ondernamen ze een wereldreis. Tijdens deze reis ontdekten ze door toeval en

sociotechniek
De theorie van zelfsturende teams is in Nederland grotendeels afkomstig uit één stroming, namelijk de sociotechniek. De sociotechniek is een toegepaste wetenschap die zich inzet voor het verbeteren van het functioneren van zowel mens als organisatie door middel van aanpassing of fundamenteel herontwerp van inhoud en organisatie van de techniek én van de menselijke arbeidstaken. In de sociotechniek worden sociale en technische aspecten in onderlinge samenhang (integraal) beschouwd en op elkaar afgestemd. Vier principes staan in de sociotechniek centraal. Deze principes zijn: ‘minimal critical specification’, het principe van ‘requisite variety’, het principe van ‘redundancy of functions’ en het principe van ‘double loop learning’.

Strategie
Gaat het slecht met het bedrijf, dan is het de schuld van de Japanners, de olieprijzen en de dollarkoers. Gaat het goed, dan komt dat door de briljante strategie van het management. Het geloof in strategische planning neemt af, maar de goeroes bakkeleien gewoon door over wat strategie nu eigenlijk is. Mintzberg heeft het over `crafting strategy`, het goed inspelen op ontwikkelingen. Achteraf kun je dan een mooie visie toelichten.

SWOTSWOT
staat voor de analyse van de Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threaths van de organisatie. Blijft voorlopig in het repertoire van de consultant. Hoewel de hockey coach niet rust voordat er een degelijke swot is uitgevoerd.

Synergie
Veel gebruikt om de nadelen van minder voor de hand liggende fusies mee te verhullen, volgens de formule 1+1=3. Van de .mergers' die wel zijn door gegaan zijn de ervaringen met het verzilveren van de synergetisch voordelen niet altijd klinkend geweest. Het organisatorische aspect om van een lappendeken van bedrijfjes een concern te maken blijkt niet eenvoudig te zijn.

Tak van sport
Accountantstaal voor branche, discipline.

Theorie X en Theorie Y
Bedacht door Douglas McGregor ter aanduiding van twee diametraal tegenover elkaar staande stelsels van managementveronderstellingen, die teruggaan tot Plato en Aristoteles. Theorie X gaat ervan uit dat de meeste mensen lui zijn, een hekel hebben aan werk en verantwoordelijkheid, en strakke leiding nodig hebben. Theorie Y houdt in dat mensen wél willen werken, prestaties leveren en verantwoordelijkheid aanvaarden, en meer gelegenheid moeten krijgen hun eigen werkgedrag te sturen. Voor zijn dood in 1964 werkte McGregor aan een verfijnde 'Theorie Z', maar deze term werd later overgenomen en aangepast door William Ouchi in een boek met deze titel.

Time based competition
Methode, bedacht door de Boston Consulting Group, waarin tijd de slagkracht bepaald. Als gevolg daarvan luidt het advies meestal: de produktietijd drastisch inkorten.

Toko
Uit het indisch overgekomen benaming voor 'winkel waar alles te koop is'. Vlotte aanduiding van je bedrijf. Wordt onder accountants vaak gebruikt.

Top down benadering
Proces waarin voorstellen net zo lang heen en weer gaan tussen de top en de werkvloer tot beide partijen tevreden zijn. Ook wel 'de trap van boven schoonvegen methode' genoemd.

TQM - Total Quality Management
Over gewaaid uit Japan. Wie wil er nou qeen Totale Kwaliteit leveren? Probleem met TQM is dat er eindeloze checklists en procedures afgewerkt moeten worden. Dat levert bergen papierwerk en bureaucratie op. Het middel wordt dan erger dan de kwaal. Bovendien werkt TQM niet echt in dienstverlenende organisaties, stellen de consultants (!). Deming, Juran, Ishikawa en Crosby hebben zich eveneens met 'kwaliteitsmanagement' beziggehouden.

Traject
Klinkt zakelijk, maar is slechts de opvolger van 'gebeuren'. 'Met name in het salestraject is een extra commitment nodig' (We moeten beslist meer gaan verkopen anders gaan we op de fles).

Tribune
Vanaf de tribune word je in de gaten gehouden door de bovenliggende managementlaag of -lagen. Ander woord voor chef of VP.

Value Added Logistics
Het scheppen van een hogere toegevoegde waarde in de logistieke keten. Ieder transportbedrijf kan dozen van A naar B verplaatsen, maar daar valt in een markt met veel concurrentie geen droog brood mee te verdienen. Vervoerders bieden daarom steeds meer diensten aan: ze vervoeren bijvoorbeeld niet alleen, maar verpakken, wegen en labelen de spullen ook.

Verticale Integratie
Een door sommige grote ondernemingen geprefereerd systeem waarbi) een aantal toeleveringsbedrijven in de onderneming wordt opgenomen, waardoor in eigen huis een keten van fabrica gebedrijven ontstaat. Het was vroeger een gebruikelijke en suc cesvolle strategie van de Amerikaanse automobielindustrie, maar de zwakke punten ervan worden thans duidelijker, nu bedrijven hebben geleerd dat ze niet op alle terreinen even goed kunnen zijn. De huidige trend is, leveranciers niet te integreren maar tot 'partners' te maken.

Vinken
Vinkjes zetten in een kolom zodra een boekingspost op juistheid is gecontroleerd. Synoniem: afvinken (algemeen: als activiteit is afgerond) De meisjes van plezier bezoeken (volgens van Dale). De eerste betekenis hebben we te danken aan de concullega's van de accountantsbureaus. De tweede betekenis is wellicht een pauze-bezigheid geweest bij de grote bureaus.

Virtuele Organisatie
Organisatie waarvan de werknemers niet meer fysiek in een pand ziten, maar bijvoorbeeld als telewerkers via 'de elektronische snelweg' met elkaar communiceren. Komt vooralsnog niet erg van de grond. Iedereen die een beetje gevoel heeft voor kantoorpolitiek weet dat het heel onverstandig is om langer dan een paar dagen niet op de zaak te verschijnen: uit het oog, uit het hart. Wellicht dat de opkomst van telecommunicatie (Internet, Intranet, GSM) een nieuwe inhoud aan dit begrip kan gaan geven.