Kopie van `Uitgeverij Van In `

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.
Categorie: Onderwijs > begrippenlijst Economie
Datum & Land: 05/04/2012, BE
Woorden: 69


Aangeboden hoeveelheid
Dit is de hoeveelheid die de producenten (of aanbieders) aanbieden tegen een bepaalde prijs.)

Aanbodoverschot
Een aanbodovershot ontstaat wanneer de prijs hoger is dan de evenwichtsprijs. Hier wordt er meer aangeboden dan er gevraagd wordt.

Aanbieders
Dit zijn de producenten (of de verkopers) die het product aanbieden aan de consument.

Ambachtsman
Iemand die arbeidsprestaties verricht, waarbij geen of slechts uitzonderlijk goederen geleverd worden. Deze persoon werkt voor eigen rekening.

Arbeider
Iemand die in loondienst werkt en hoofdzakelijk handenarbeid verricht.

Arbeid
Alle geestelijke en lichamelijke inspanning van mensen ten dienste van de productie. Als beloning voor arbeid krijg je loon. Arbeid is een van de productiefactoren.

Beroepsorganisaties
Een beroepsorganisatie is een groep personen met eenzelfde soort opleiding en-of beroep,die zie zich hebben aaneengesloten. Zo zijn er beroepsorganisaties van bv. accountants, actuarissen, advocaten, notarissen, artsen, architecten, belastingadviseurs, economen, ingenieurs, inkopers enz.

Bedrijfskolom
Dit zijn alle schakels of ondernemingen die in product doorloopt van grondstof tot afgewerkt product voor het bij de consument aankomt.

Bediende
Iemand die in loondienst werkt en hoofdzakelijk hoofdarbeid verricht.

Bruto binnenlands product
Som van de bruto toegevoegde waarden van bedrijven en overheid in een land in een jaar.

Btw
Belasting over de toegevoegde waarde. Dit is een indirecte belasting die de consument betaald boven op de aankoop van goederen en diensten.

Consumptieprijsindex
Aan de hand van de consumptieprijsindex zal men, door het gemiddelde te nemen van de prijzen van goederen en diensten, de inflatie trachten te meten.

Complementair goed
Een complementair goed is een goed dat een ander goed aanvult. Vaak hebben beide complementaire goederen elkaar nodig zoals een printer en printerinkt.

Dienst
Een dienst is een niet-tastbaar element dat je als verkoper kan aanbieden. Voorbeelden zijn een kapbeurt of een taxirit.

Duurzaam ondernemen
We spreken van duurzaam ondernemen wanneer de onderneming bij het uitvoeren van de kerntaken ook rekening houdt met het milieu en de sociale context.

Economische groei
Wanneer jaar na jaar de totale productie van een land stijgt, dan spreekt men van economische groei.

Evenwichtshoeveelheid
Dit is de hoeveelheid die de aanbieders aanbieden en vragers vragen bij de evenwichtsprijs.

Evenwichtsprijs
Dit is de prijs die vragers en aanbieders overeenkomen en waartegen evenveel wordt gevraagd als aangeboden. Hier zijn de aangeboden hoeveelheid en gevraagde hoeveelheid gelijk.

Externe stakeholders
Externe stakeholders zijn de partijen die buiten de onderneming staan waarmee je rekening dient te houden. Vb. milieu, omwonenden, …

Gevraagde hoeveelheid
Dit is de hoeveelheid die consumenten (vragers) vragers tegen een welbepaalde prijs.

Gezondheidsindex
Het gezondheidsindexcijfer gebruikt men te controleren wanneer de inflatie te fel gestegen is waardoor men de lonen dient aan te passen. Men leidt dit af van de CPI, maar men haalt de prijzen van brandstoffen en sigaretten eruit.

Handelaar
Iemand die transacties verricht met het doel er winst uit te halen. Deze persoon werkt voor eigen rekening en maakt hier zijn beroep van.

Interne stakeholders
Interne stakeholders zijn de partijen in de onderneming zelf waarmee je rekening dient te houden zoals de werknemers.

Inflatie
Wanneer er een stijging is van het algemeen prijspeil, spreken we van inflatie.

Indexering van lonen en wedden
Wanneer de inflatie te hoog wordt en een bepaalde limiet overschrijdt zal men de lonen en wedden aanpassen. Dit is de indexering van lonen en wedden.

Kapitaal
De elementen ingeschakeld in het productieproces om er kapitaal- en consumptiegoederen mee te produceren. Bijvoorbeeld machines en vrachtauto's. Kapitaal is een van de productiefactoren.

Kernactiviteit
Een kernactiviteit is een activiteit waar een onderneming in hoofdzaak mee bezig is. Dit wordt ook wel de core-business genoemd.

Kosten
Dit zijn de in geld uitgedrukte waarden van hetgeen een onderneming moet opofferen om te kunnen werken.

Korf van de huisvrouw (gezinskorf)
Dit is een mandje met goederen en diensten die een gemiddeld gezin koopt. Men houdt de prijzen van de verschillende producten en diensten bij en tracht zo de inflatie te meten.

Koopkracht
Hiermee wordt de hoeveelheid goederen en diensten bedoeld dat je voor je geld kunt kopen.

Loon
Arbeiders krijgen in ruil voor hun arbeid loon.

Marktprijs
De marktprijs of de evenwichtsprijs is de prijs waarbij de gevraagde hoeveelheid en de aangeboden hoeveelheid gelijk zijn.

Markt
Dit is de plaats waar vragers en aanbieders samenkomen en het product of de dienst verhandelen. Zo heb je de aandelenmarkt, de vastgoedmarkt,…

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
We spreken van maatschappelijk verantwoord ondernemen wanneer de onderneming bij het uitvoeren van de kerntaken ook rekening houdt met het milieu en de sociale context.

Missie
Een missie maakt duidelijk welke waarden een bedrijf belangrijk vindt en wat het wil bereiken.

Non-profitsector
De non-profitsector is de sector waarin winst niet de belangrijkste doelstelling is, maar wel het sociaal, maatschappelijke aspect.

Opbrengsten
Opbrengsten creëert het bedrijf door de verkoop van zijn goederen of diensten.

People
People staat voor de aandacht van de onderneming voor de mensen, de werknemers.

Planet
Planet staat voor aandacht voor de planeet en het milieu.

Profitsector
De profitsector bevat de ondernemingen die winst maken als doel hebben.

Profit
Profit staat voor aandacht voor de winstgevendheid van de onderneming.

Productiefactoren
Productiefactoren zijn elementen die nodig zijn om te kunnen produceren. Dit bestaat uit natuur, arbeid en kapitaal (en ondernemerschap).

Product
Dit is een tastbaar goed dat de producent voortbrengt en verkoopt aan een volgende producent of aan de consument.

Primaire sector
Tot de primaire sector behoren ondernemingen die grondstoffen ontginnen, maar ook dieren kweken of groenten telen. Voorbeelden zijn de mijnbouw, de visvangst, een olieboorplatform.

Prijs
Dit is de hoeveelheid geld die gevraagd wordt voor een product of dienst.

Quartaire sector
Tot de quartaire sector behoren ondernemingen die diensten aanbieden, met een sociaal doel en niet met winst als motief. Een voorbeeld is een school.

Salaris
Bedienden krijgen in ruil voor hun arbeid een salaris.

Secundaire sector
In de secundaire sector vind je de bedrijven die halfafgewerkte of afgewerkte producten voortbrengen.

Sector
Ondernemingen kunnen ingedeeld worden in verschillende sectoren, afhankelijk van de aard van de activiteiten.

Shareholder
aandeelhouder.

Sociaal motief
Een dienst leveren met een sociaal motief, houdt in dat dit ten dienste staat van de maatschappij.

Spilindex
Wanneer de prijzen stijgen en inflatie optreedt, gaat men na of een vooraf bepaalde spilindex overschreden wordt. Wordt deze overschreden, dan worden de lonen, wedden, uitkeringen verhoogd.

Stakeholdersmanagement
Dit is het managen van de stakeholders en ervoor zorgen dat je belang hecht aan alle partijen.

Stakeholdersanalyse
Dit is nodig wanneer je wil weten wat de klanten verwachten van je product, wat de werknemers verwachten wat betreft arbeidsomstandigheden enz.

Stakeholder
Stakeholders zijn de verschillende partijen waarmee je rekening dient te houden wanneer je een onderneming wilt runnen.

Substitutiegoed
Een substitutiegoed is een goed dat een ander goed kan vervangen zoals margarine en boter.

Tertiaire sector
In de tertiaire sector vind je de ondernemingen terug die diensten aanbieden, producten verkopen, met als doel winst te maken. (vb. supermarkt)

Toeleverancier
Toeleveranciers zijn leveranciers die een onderneming bevoorraden.

Toegevoegde waarde
Dit is de waarde die elke onderneming in de bedrijfskolom toevoegt aan het (halfafgewerkt) product.

Vakbonden
Een vakbond is een organisatie die de individuele en collectieve belangen behartigt van aangesloten werknemers en andere leden.

Vereniging zonder winstoogmerk
Een vzw is een vereniging die zich inzet voor een of ander ideaal en geen winstperspectief als doel heeft, maar dus wel een sociaal doel.

Vrij beroep
Iemand die zijn job enkel mag uitoefenen op basis van gevolgde studies en een aantal wettelijke re-gels, die de toegang tot het beroep bepalen. Deze persoon werkt voor eigen rekening.

Vrager
Dit zijn de consumenten die het goed of de dienst vragen.

Vraagoverschot
Er ontstaat een vraagoverschot wanneer de prijs lager ligt dan de evenwichtsprijs. In dit geval wordt er meer gevraagd dan aangeboden.

Werknemer
Iemand die onder gezag van een werkgever en tegen loon arbeid verricht.

Welvaart
Welvaart is de mate waarin de schaarste wordt verminderd, aangezien er meerdere goederen en diensten beschikbaar zijn voor de consument.

Winstperspectief
Ondernemingen met een winstperspectief als doel willen m.b.v. hun activiteiten winst maken.

Winst
We spreken van winst wanneer de onderneming haar opbrengsten groter zijn dan haar kosten.

Zelfstandige
Iemand die voor eigen rekening werkt en niet onder een baas staat.