Kopie van `Zabel Group`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Zabel Group
Categorie: Diverse industrieën en ambachten > facility management
Datum & Land: 16/09/2014, DE
Woorden: 126


Aanbrengen van coatings
Een speciaal proces voor reiniging, onderhoud en verzegeling van vloerbedekkingen, oppervlakken en uiteenlopende soorten vloeren.

Afvalbeheer
Grondige en voor het materiaal geschikte afvoer volgens alle voorschriften en met inachtname van afvalscheiding

Afwasservice
Assistentie bij de schoonmaak en de hygiëne in de keuken

Airconditionerhygiëne
Het hygiënische, probleemloze en juiste onderhoud van airconditionerinstallaties. Communicatietechniek Het bedienen, exploiteren en het onderhoud van de technisch ondersteunde

Alkalisch reinigingsmiddel
Een reinigingsmiddel met een pH-waarde van meer dan 8,5. Alkalische middelen (basen) worden toegepast bij het verwijderen van olie, vet, lak en verf.

Bestelservice
Bestelservice voor regelmatig herhaalde opdrachten en leveringen.

Benchmarking
Het vergelijken van bedrijven uit dezelfde bedrijfstak als continu proces, om systematisch de prestatiekloof ten opzichte van de nummer één in de bedrijfstak te sluiten (dat wil zeggen de -œbest practice- te bereiken). De maatstaf voor de vergelijking is de benchmark, die als vastgelegde referentiewaarde bepaald wordt door middel van analyse van de producten, diensten en werkwijzen.

Bedrijfstakspecifieke service
Precies passende oplossing voor speciale eisen van een bepaalde groep klanten. Om deze bedrijfstakconcepten te kunnen ontwikkelen moet een dienstverlener in gebouwenbeheer in staat zijn zich in de meest uiteenlopende procedures te verplaatsen.

Beheer van verzekeringen
U wilt uw pand, eigendom, onderneming of diensten verzekeren? Dat doen we graag voor u.

Bediening van het magazijnsysteem
Machinaal sorteren, opslaan, en stapelen van goederen en voorwerpen die moeten worden opgeslagen in handel, beheer en industrie

Bleekmiddelen
Bleekmiddelen worden als bestanddeel van wasmiddelen toegepast om gekleurde vlekken en vergeling door oxidatie uit de was te verwijderen, bovendien hebben ze een desinfecterende werking. Bleekmiddelen kunnen echter ook gevoelige kleuren aantasten, de reden dat bont- en fijnwasmiddelen in het algemeen geen bleekmiddel bevatten.

Boenen
Machinale behandeling (wrijven) van harde vloeren met borstels of poetsdotten met als doel sporen van gebruik, strepen en drankvlekken van het oppervlak te verwijderen.

Bouwschoonmaak
Vakkundige eind- of tussentijdse schoonmaak van nieuw- of verbouw.

Brandklassen
Klassificatie van branden op grond van de brandende stof. Met behulp hiervan kan de brandweer de bijbehorende juiste blusmiddelen kiezen. Volgens de EU-norm EN2 vindt een indeling in de klassen A, B, C, D, en F plaats.

Catering
De service rond de maaltijdvoorziening in ondernemingen in de industrie en dienstverlening (bijv. de automobielindustrie, banken en handel).

Certificering
De procedure en het resultaat van deze procedure om te bevestigen dat een onderneming voldoet aan de normen met betrekking tot organisatie, vaardigheid, objectiviteit, deskundigheid en integrititeit ten opzichte van zijn klanten, de maatschappij en de medewerkers. De certificering wordt uitgevoerd door een overheidsinstantie of een erkende organisatie. De certificering van het kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO-9001 garandeert bijvoorbeeld ook de omvangrijke maatregelen, die verder gaan dan alleen de kwaliteitswaarborg van het product, die eenduidig zijn vastgelegd in het totaal aan procedures van een onderneming.

Communicatie-installaties
Bediening van hefinstallaties, vakkundig uitgevoerd transport van materiaal van boven naar beneden en vice versa.

Contractbeheer
Opstellen, beheren en aanpassen, afhandeling en voortzetten van contracten en overeenkomsten

Dagelijkse catering
Beheer van de dagelijkse voorziening met eten en drinken inclusief Levering, afhalen of evenement- en beurscatering.

Deming cirkel
Een principe van kwaliteitsmanagement is het continue verbeteringsproces. Daartoe moet een onderneming die zijn klanten duurzaam aan zijn diensten of zijn producten wil binden, zorgen voor voortdurende verbetering.

Desinfectiemiddelen
Om te voorkomen dat kiemen gevaarlijk ziekten veroorzaken, worden desinfectiemiddelen gebruikt die werkzame stoffen bevatten die micro-organismen remmen of doden. De wijze van desinfecteren (hitte, chemisch of straling) is afhankelijk van de kiemen en de locatie waar deze voorkomen.

DIN
De DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.(Duitse normeringsinstituut)) stelt normen op als dienstverlening voor de economie, de staat en de maatschappij.

Dienstenpakket
Dienstenpakketten zijn speciale, op de afzonderlijke klant afgestemde, pakketten die uit verschillende diensten zijn samengesteld. Onderling gekoppelde diensten kunnen synergie-effecten bewerkstelligen en zo bijdragen aan het rendement.

DQM
De hedendaagse productie, opslag, controle en sturing van documenten, veelal met ondersteuning van computertechnologie. Een efficiënt documentbeheer verlaagt de bedrijfskosten, verhoogt de productiviteit en verbetert de kalntenbegeleiding en wordt vaak in samenhang met een werkgroep toegepast.

Draagstoffen
Draagstoffen zijn naast de tensides de hoofdbestanddelen van wasmiddelen. Om kalkafzettingen op het wasgoed en in de wasmachine te voorkomen, binden de zogenaamde -œbuilders- de calcium- en magnesiumionen in het water. Moderne wasmiddelen bevatten in plaats van fosfaten, zeoliet (natriumaluminiumsilicaten).

Duurzaamheid
De Wereldcommissie voor milieu en ontwikkeling, ook wel Brundtland Commissie genoemd, omschrijft duurzaamheid als: -œOntwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Dat houdt een beperking in van het gebruik van hulpbronnen evenals de beperking van afval en uitlaatgassen.

Eigendomsbeheer
Het complete administratieve en technische objectbeheer, evenals de catering van panden onder één dak, met als doel toegevoegde waarde te creëren en het maximale rendement uit het eigendom te halen.

Eindschoonmaak na de bouw
Ook -œOpleveringsschoonmaak- of -œEerste schoonmaak of reiniging- genoemd. Verwijderen van door de bouw veroorzaakte verontreinigingen na afronding van de nieuwbouw, verbouw of renovering. Vakkundige reiniging en onderhoud van vloeren, sanitaire voorzieningen,vensters, deuren en interieurs (bijv. meubilair en lamellen).

Elektrotechniek
Service, inspectie en onderhoud van elektrotechnische installaties

Energiebeheer
Er wordt onderscheid gemaakt tussen administratief energiebeheer (controlling op verbruik en kosten) en technisch energiebeheer (technische optimalisatie van de technische installaties) en het heeft tot doel het energieverbuik van een organisatie zo economisch mogelijk in te richten door alle factoren die energiekosten veroorzaken op een optimaal niveau te brengen.

ERP
Met Enterprise Ressource Planning (planning van de ondernemingshulpbronnen) wordt de taak van een onderneming aangeduid om de beschikbare hulpbronnen (kapitaal, productiemiddelen, personeel) zo efficiënt mogelijk voor de bedrijfsprocessen in te zetten. Met ERP wordt ook een gebruikersapplicatie aangeduid die voor dit doel wordt gebruikt.

Evenementencatering
De gasten van etenswaren voorzien tijdens evenementen zoals sportevenementen, concerten en bedrijfsfeesten: Het aanbod omvat de planning en de uitvoering van een concept voor eten en drinken en een passende versiering, naast het beschikbaar stellen van medewerkers voor de keuken en de bediening. Verdere diensten voor een geslaagd evenement zijn bijv. garderobebewaking, veiigheid en schoonmaak.

FMEA
Failure Modes and Effects Analysis als instrument van de preventieve kwaliteitswaarborging: door voorafgaande analyses van mogelijke foutenbronnen kunnen de invloeden van fouten op producten, dienstlen en processen worden bepaald en door vroegtijdige maatregelen worden verhinderd.

Garantie
De basis voor aanspraken van de koper aan de verkoper, waarop in het kader van een koopovereenkomst, de koper, in het geval van een gebrek aan een product of dienst, zijn aanspraken kan laten gelden.

Gevelreiniging
Verwijderen van vuil van gevels met inachtname van de wet op de milieubescherming. Met hogedruk of laagedrukapparatuur, voor een deel ook met laserapparatuur en behulp van verschillende straalmedia of chemicaliën voor de reiniging. Natuur- en kunststeen kunnen na reiniging ter conservering met steenimpregneermiddelen worden behandelt.

Gebouwautomatisering
De bewaking, besturing, controle- en optimalisatievoorzieningen in gebouwen met het doel de uitvoer en besturing van processen te automatiseren en de bewaking hiervan, met vooraf ingesteld parameters, te vereenvoudigen.

Gebouwbeheer
De volledige monitoring, beoordeling, uitvoering en optimalisatie van de processen en diensten voor gebouwen. Hiertoe behoren technisch beheer, infrastructureel beheer, administratief beheer en terreinenbeheer.

GEFMA
German Facility Management Association e.V.(Duitse associatie voor FM): (Deutscher Verband für Facility Management) opgericht in 1989. Als associatie met meer dan 600 leden is de GEFMA het Duitse netwerk van besluitvormers in het Facility Management (FM).

Gemeenschappelijk terrein
De gedeelten van het gebouw die door alle huurders of bezoekers gemeenschappelijk worden gebruikt: Entré's, receptie, trappen en sanitaire ruimten.

Gladheidsbestrijding
(Ruimen van sneeuw en ijs) Een service in het kader van het schoonmaken van gebouwen: Het van ijs en sneeuw ontdoen van voetpaden en straten en het strooien van straten en wegen in de winter.

Glazenwassen
Het verwijderen van vuil op verglazing. Tot glazenwassen kan ook het schoonmaken van kozijnen, sponningen, waterkeringen en vensterbanken behoren en heeft ook betekking op glazen scheidingswanden, glasbouwstenen, glazen daken en lichtreclames als onderdeel van de schoonmaak van een gebouw.

Grondige reiniging
Schoonmaak van ruimten die niet bij de reguliere schoonmaak worden onderhouden maar ook het verwijderen van onderhoudsfilmen en hardnekkig vuil. Het tijdstip kan in de overeenkomst - doorgaans met grotere tussenpozen - worden vastgelegd of de schoonmaak wordt als speciale schoonmaak omschreven.

Handwerk
Als handwerk worden ambachtelijke en bouwtechnische werkzaamheden aangeduid. In het bouwwezen omvat een handwerk die werkzaamheden die aan één ambacht kunnen worden toegeschreven, zoals bijvoorbeeld dakdekkerswerkzaamheden, loodgieterswerkzaamheden. Naar de regel zijn publieke opdrachgevers verplicht opdrachten per handwerk te plaatsen. Particuliere opdrachtgevers kunnen echter ook complete bouwopdrachten bij een algemene aannemer plaatsen en kunnen handwerken gebundeld uitschrijven.

Hostess-service
Tijdelijke bemiddeling van medewerkers die op beurzen, congressen of andere evenementen de producten van de klant promoten.

Huismeesterservice
De specifieke afspraak over de omvang van de dienstverlening van een huismeester evenals zijn aanwezigheid op lokatie, worden in de overeenkomst met de opdrachtgever afgesproken en zijn van object tot object heel uiteenlopend (inspectie van voorzieningen en installaties, onderhoud van het buitenterrein, kleine reparaties, vuilafvoer, overige huistechniek). De huismeesterservice is een dienstverlening van het technisch beheer.

Huurbeheer
Alle diensten van het sluiten van een huurcontract, via aanpassing aan de behoefte, tot de afhandeling en het opzeggen van het huurcontract.

Hygiëne van sanitaire voorzieningen
Professionele reiniging en reparatie van de sanitaire ruimten

Industriële dienstverlening
Planning, inrichting, exploitatie, onderhoud en modernisering van installaties, met als doel optimalisering vande efficiëntie van deze installaties.

Industriële reiniging
Bij de reiniging van industriële installaties en machines, beurshallen, werkplaatsen, technische voorzieningen en allerlei installaties is vaak de inzet van mobiele ladders en hefbruggen vereist. Resten van het productieproces zoals stof, snippers en olie worden verwijderd.

Industriële veiligheid
De industriële veiligheid is wettelijk geregeld (Arbowet). Industriële veiligheid heeft betrekking op veilige arbeidsomstandigheden (bijv. veilige arbeidsvoorzieningen en materiaal, evenals met beschermende kleding), de bescherming van de gezondheid (bijv. gevaarlijke stoffen, lawaai, psychische belastingen) en de bescherming van de medewerkers (bijv. zwangerschapsverlof, kinderbescherming) op de werkplek.

Inkoopservice, ook wel picking genoemd
Inkoopservice in handel en industrie voor diegenen die deze taken niet meer alleen aankunnen.

Inruimservice
Inruimen van magazijnstellingen en warenuitstalling in handel, bestuur en op kantoor. Als extra dienst kan inventarisatie worden aangevraagd.

ISO 9001
ISO 9001 is een uitgave van de International Organisation for Standardization (Internationale Organisatie voor Standaardisatie). Deze norm is de basis voor een omvangrijk kwaliteitsmanagementsysteem.

Kalkzeep
Bij gebruik van zeep in hard water vormt zich een moeilijk oplosbare verbinding van zeep en kalk. Deze zet zich als verontreiniging op oppervlakken af en vermindert daardoor de waskracht. De verbinding kan met een zuur reinigingsmiddel worden verwijderd.

Keukendienst
Dienstverlening in de horeca en in keukens (afruimservice, vuilafvoer, afwasservice, bewaarservice, enz.). Alle werkzaamheden worden volgens HACCP-richtlijnen uitgevoerd

key performance indicators
Vastgelegde kengetallen waaraan het resultaat van de diensten ten opzichte van het gestelde doel wordt gemeten. Er worden criteria toegepast zoals nauwkeurigheid, doeltreffendheid en rendabiliteit.

Klantgerichtheid
De Zabel Group staat 365 dagen per jaar - 24 uur per dag voor u klaar!

Koeriersdienst
Snelle en betrouwbare koerierswerkzaamheden van A-Z.

Koudetechniek
Het bedienen, exploiteren en het onderhoud van koelinstallatie in het kader van het technische beheer

Kristallisatie
Proces voor het herstel van oppervlakken met krassen op kalkhoudende kunst- of natuursteen (marmer, travertin, terrazzo, betonsteen, enz.) die ontstaan door de gevoeligheid voor zuren van kalkhoudende steen.

Laden
Inpak, laad- en transportservice voor uw particuliere pand, kantoor, administratie of bedrijf.

Lamellenreiniging
Een systeem waarmee de lamellenreiniging snel en doeltreffend wordt uitgevoerd, ondanks rook en stof die het schoonmaken vaak problematisch en ingewikkeld maken.

Landschapsonderhoud
Alle voorkomende hovenierswerkzaamheden worden vakbekwaam uitgevoerd. (Afvoer van afval en loof, snoeien van hagen en bomen, enz.)

Leveranciersbeheer
Een belangrijk onderdeel van het inkoopbeheer. De selectie en de beoordeling van leveranciers wordt volgens een gecertificeerde auditprocedure uitgevoerd. Het opbouwen en onderhouden van duurzame zakelijke relaties biedt vele voordelen.

Lichtarmaturenreiniging
Alle soorten lichtarmaturen worden vakkundig gedemonteerd, schoongemaakt en weer in de oorspronkelijke staat gebracht.

Magazijnservice
Inruimen van magazijnstellingen en warenuitstallingen in handel, beheer en op kantoren. Als extra dienst kan inventarisatie worden aangevraagd.

Machinereiniging
Het reinigen van industriële machines (verwijderen van verf en lak, vet, smeermiddelen en stof) beïnvloedt, als belangrijk onderdeel van de moderne productieprocessen, het productievermogen, de kwaliteit en de levensduur van de machines.

Meet- en regeltechniek
De automatisering en bewaking van de afzonderlijke verwerkingsstappen in de automatiseringstechniek met behulp van, meet, stuur- en regeltechniek

Multidienstverlener
Voor u is dat met alle plezier de ZABEL GROUP met zijn universele Facility Management!

Nat dweilen
Het bewerken van gladde vloeren met vochtige of kant-en-klare moppen voor het verwijderen van los, fijn vuil en - in mindere mate - ook van grofvui.

Objectarchivering
Met behulp van administratief facility management worden documenten, correspondentie en facturering rond uw pand gearchiveerd en volgens voorschrift opgeslagen.

Objectboekhouding
Met behulp van administratief facility management worden documenten, correspondentie en facturering rond uw pand beheerd en gearchiveerd.

Objectleider
De objectleider is de sleutelfiguur bij het gebouwenbeheer. Hij of zij draagt is verantwoordelijk voor één of meer vestigingen en is het centrale interactiepunt in de communicatie tussen klant en dienstverlener. Tot het takenpakket behoren: doorontwikkelen en uitvoeren van het ondernemingsconcept, controle op de geleverde diensten, hulpbronnen beschikbaar stellen en het gebruik ervan plannen, scholen en instrueren van medewerkers.

Onderhoud
Regelmatige controle van de deugdelijke staat van technische en elektrische installaties op het gebied van verwarming en klimaatbeheer

Onderhoud van het buitenterrein
Een service in het kader van het schoonmaken van gebouwen: Schoonmaken van voetpaden, parkeerplaatsen, speelplaatsen en dergelijke, evanals onderhoud van groenvoorzieningen zoals grasmaaien en verticuteren, het snoeien van hagen en bomen en de afvoer van blad in de herfst. Ook al -œtig- keer een poging gedaan een betrouwbare dienstverlener te vinden? Bij de ZABEL GROUP bent U aan het goede adres!

Opdrachtregistratie
Het opstellen van de te leveren prestaties in het kader van een opdracht, voor de registratie van de omvang van de opdracht en de gewenste kwaliteit van de dienst.

Oppervlakkencoating
Vloerbedekkingen, oppervlakken en vloeren worden afhankelijk van het type met speciale processen gereinigd, onderhouden en verzegeld.

Oppervlaktereiniging
Schoonmaken van oppervlakken passend bij de afwerking of vloerbedekking

Osmosereiniging
Reiniging van glazen vlakken en gevels die uitsluitend met behulp van steigers en een werkplatform mogelijk is. Hierbij worden watergeleidende telescoopstelen ingezet. Het water dat van te voren wordt behandeld met behulp van een filterinstallatie (osmoseproces), wordt streeploos en zonder druppels achter te laten afgevoerd. De oppervlakken worden minder snel weer vuil omdat er geen tensiden worden gebruikt.

Personeelbeheer
Afhandelen van alle taken op het gebied van personeelbeheer, van aanstelling tot loonadministratie tot aanvullende opleidingen

Personeelsvoorziening
Werven en inzetten van vakkundig personeel

Picking
Inkoopservice in handel en industrie voor diegenen die deze taken niet meer alleen aankunnen.

Plafondreiniging
Reiniging en onderhoud van de plafonds in uw pand

Postservice
Koeriersdienst en ritten naar post- of transportbedrijven

Quality Management
Het kwaliteitsbeheer omvat de maatregelen die zijn vastgesteld om de kwaliteit die voor de producten en diensten is vereist, te bereiken.

Reguliere schoonmaak
De reguliere schoonmaak omvat de regelmatig terugkerende schoonmaakwerkzaamheden met de, in de opdrachtbeschrijving vastgelegde tussenpozen. In de opdrachtbesschrijving wordt een gedetailleerd overzicht van de overeengekomen taken en de frequentie ervan vastgelegd. Dit dient als uitgangspunt voor het opstellen van de werkinstructies voor de medewerkers.

Reiniging met droogijs
Een reiniging van industriële installaties (bijv. robots, luchthavens) met behulp van droogijs, die materiaal en milieuvriendelijk en -sparend is.

Reinigen van stands
Schoonmaken van (beurs)stands voor, tijdens of na evenementen.

Reiniging van zonne-installaties
Vakkundige reiniging van zonne-installaties

Reparatie
Het in de gewenste staatterugbrengen van technische installaties en systemen.

Rent your staff
Inzet van tijdelijk personeel naar uw behoefte. Gekwalificeerd personeel met ervaring in uw bedrijfstak, zo lang en zo vaak u het maar nodig hebt

Reparatie en onderhoud
Overkoepelend begrip voor onderhoud, beheer van tests, reparatie en verbetering van onderdelen en productiemiddelen van de technische installaties en systemen van een gebouw (volgens DIN 31051).

Richtlijn bedrijfsveiligheid
De Duitse bedrijfsveiligheidsverordening (Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) te vergelijken met de Nederlandse Arbowet) is een richtlijn die sinds 27 september 2002 van kracht is voor het organiseren van de bescherming op de werkplek in het bedrijf, de veiligheid en de bescherming van de gezondheid bij het beschikbaar stellen van werkmaterieel en hun gebruik, evenals de veiligheid bij de exploitatie van installaties die moeten worden bewaakt.

Risicobeheer
Tijdig herkennen van risico's en corrigerende maatregelen uitvoeren, om te garanderen dat de onderneming zich succesvol verder blijft ontwikkelen.

Sanitaire installatietechniek
Onderhoud en reparatie van de technische installaties voor en in de sanitaire ruimten

Schoonloopmatten
Bescherming om slijtage en vuil worden van de vloer eronder te vermijden.

Schoonmaken bij beurzen
Schoonmaken van de beurshal voor, tijdens of na de beurs of het evenement.

Schoonmaak bij een evenement
Snelle en discrete tussentijdse en eindschoonmaak bij evenementen, beursen of andere evenementen.

Schoonmaken van roltrappen
Professionele reiniging van roltrappen met een speciaal systeem (inclusief treden, leuningen en glaspanelen)

Schonnmaken van stadions
Schoonmaken van stadions voor, tijdens of na evenementen.