Zoek op

aansprakelijkheid

aansprakelijkheidsrecht: verplichting om de nadelige gevolgen van een bepaalde gebeurtenis te dragen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=aansprakelijkheid

aansprakelijkheid

aansprakelijkheidsrecht: wettelijke of contractuele verplichting om de nadelige gevolgen van een bepaalde gebeurtenis te ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/aansprakelijkheid

aansprakelijkheid

Geeft een wettelijk recht om te vorderen van de (rechts)persoon op wie de aansprakelijkheid rust. Bij bedrijven zijn aansprakelijkheden naargelang de rechtsvorm verschillend; bijvoorbeeld hoofdelijk of beperkt, berustend bij aandeelhouders en/of bestuurders en/of commissarissen. Bedrijven en personen kunnen zich tegen de financiële gevolgen van aa...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/economie/aansprakelijkheid

aansprakelijkheid

Als je ergens voor aansprakelijk bent, betekent dit dat iemand op jouw vermogen (geld) verhaal kan halen om zijn of haar schade te vergoeden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren omdat je een overeenkomst niet nakomt, of omdat je een onrechtmatige daad hebt gepleegd ten opzichte van de ander.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/aansprakelijkheid

aansprakelijkheid

de aansprakelijkheid zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [an'sprakələkhɛit] Verbuigingen:   aansprakelijk|heden (meerv.) situatie dat je aansprakelijk bent Voorbeelden:   `Veiligheid op het werk is de aansprakelijkheid van een werkgever.`, `aansprakelijkheids...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid is een begrip uit het vermogensrecht, in bijzonder het verbintenissenrecht, binnen het burgerlijk recht. Met aansprakelijkheid wordt bedoeld dat een persoon gehouden is aan een verbintenis te voldoen. Als iemand aansprakelijk is, moet hij verhaal op zijn vermogen ter voldoening van een of meerdere verbintenissen accepteren, ook w...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Aansprakelijkheid

aansprakelijkheid

•verantwoordelijkheid, vervolgbaarheid. •verplichting om zich te verantwoorden.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Een ander dan de werkgever wordt aangesproken voor de loonheffingen die de werkgever is verschuldigd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10112

aansprakelijkheid

De verplichting die men volgens de wet heeft ten aanzien van wat men doet of nalaat. Aansprakelijkheid kan vrijwillig zijn aangegaan (bijv. bij een contract) of door de wet zijn opgelegd. Aansprakelijkheid door de wet wordt wel gezien als het wezenlijke verschil tussen enerzijds klassieke en anderzijds sociaal-economische rechten. De klassieke rech...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Aansprakelijkheid

Een in het burgerlijk recht gebruikt begrip, waarmee wordt bedoeld dat een schadelijder aanspraak kan maken op vergoeding van de door een ander aan hem toegebrachte schade en dat deze is gehouden om de door hem toegebrachte schade te vergoeden. In feite gaat het hier om een uitzondering op de hoofdregel dat in beginsel ieder de door hem geleden sch...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

aansprakelijkheid

Men kan op twee manieren aansprakelijk zijn voor een onrechtmatige daad.1)Als persoon, omdat men zelf de daad heeft begaan.2)In een verantwoordelijke hoedanigheid, bijvoorbeeld als ouder van een kind, als onderwijzer voor leerlingen, als werkgever van een werknemer of als eigenaar van een dier of van een gebouw.Voor de tweede groep...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10977

Aansprakelijkheid

Tot schadevergoeding aangesproken kunnende worden, vooral na het maken van een fout die tot aantoonbare schade heeft geleid, zoals een gemiste diagnose, een fout bij een operatie of het toedienen van verkeerde medicijnen. Aansprakelijkheid heeft diverse dimensies, zoals een juridische, een professionele en een financiële.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

Aansprakelijkheid

Het voor schadevergoeding aangesproken kunnen worden op de gevolgen van een feit of een handeling, onafhankelijk van de vraag of er sprake is van opzet of schuld.
Gevonden op http://www.ru.nl/mercator/trainingen_workshops/begrippen/vm/begrippenlijst_

Aansprakelijkheid

(1) Aansprakelijkheid is een begrip uit het vermogensrecht, in bijzonder het verbintenissenrecht, binnen het burgerlijk recht. Met aansprakelijkheid wordt bedoeld dat een persoon gehouden is aan een verbintenis te voldoen. Als iemand aansprakelijk is, moet hij verhaal op zijn vermogen ter voldoening van een of meerdere verbintenissen accepteren, oo...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Aansprakelijkheid

(2) De verplichting tot het vergoeden van de schade, die een natuurlijke- of rechtspersoon heeft toegebracht aan een ander. Aansprakelijkheid kan ontstaan uit de wet (in dat geval spreekt men van wettelijke aansprakelijkheid) of uit een overeenkomst (en dan is er sprake van contractuele aansprakelijkheid).
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

aansprakelijkheid

de ene persoon is gehouden de schade van een andere persoon te vergoeden. Die eerste persoon is dan aansprakelijk voor de schade Gebruikt voor: productenaansprakelijkheid risico-aansprakelijkheid Minder specifiek: onrechtmatige daad Zie ook: bestuurdersaansprakelijkheid
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/9672
Geen exacte overeenkomst gevonden.