Kopie van `DexiaInvestor`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


DexiaInvestor
Categorie: Economie en financiën > Beleggen
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 402


Aandeel op naam
Aandeel met een duidelijke vermelding van de naam van de houder, ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de onderneming en enkel overdraagbaar mits specifieke procedures en statutaire bepalingen worden nageleefd.

Aandeelhouder
Houder van een eigendomstitel in het kapitaal van een onderneming.

Aandelen
Eigendomstitel die een deel van het kapitaal van een onderneming vertegenwoordigt. Deze titel geeft zijn houder inzagerecht in het beheer en de rekeningen, stemrecht op de algemene vergaderingen en recht op een proportioneel deel van de uitgekeerde winsten. Het aandeel is overdraagbaar en verhandelbaar op de beurs (op voorwaarde dat het erop genoteerd is). Aandelen leveren variabele inkomsten (dividenden) op die afhangen van de winsten en de wil van de onderneming om deze winst voor een deel of volledig uit te keren. De houder van aandelen (aandeelhouder) deelt zo in de opbrengsten maar ook in de risico`s ten belope van zijn inbreng.

Aandelen - VVPR- strips
Eind 1993 creëerde de Belgische regering VVPR-aandelen. Dit gebeurde in het kader van het Crisisplan. VVPR staat voor Verminderde Voorheffing-Précompte Réduit. Privé-beleggers die deze aandelen bezitten genieten van een voordeligere roerende voorheffing op de geïnde dividenden: 15 % in plaats van het normale tarief van 25 %.In 1995 was een aparte notering van het couponblad van de VVPR-aandelen mogelijk: de VVPR strips. Dit couponblad vertegenwoordigt het recht op de verminderde voorheffing. Het heeft bijgevolg een waarde die in een aparte prijs voor de strips kan worden uitgedrukt. Deze strips worden verhandeld op de beurs en geven tijdens de hele levensduur van het aandeel recht op een verminderd tarief (het recht hoeft dus niet elk jaar opnieuw te worden gekocht om van dit voordelige tarief te kunnen genieten). Voor eenzelfde op de beurs genoteerde onderneming bestaan er zowel gewone aandelen als VVPR-aandelen en op de beurs genoteerde VVPR-strips. VVPR-strips geven onmiddellijk recht op een verminderde voorheffing van 15 % terwijl eigenaars van gewone aandelen eerst VVPR-strips moeten kopen om van het voordeligere tarief te kunnen genieten.De prijs van een VVPR-strip zou theoretisch gezien proportioneel moeten zijn met het bedrag van het dividend waarvoor men 10 % vermindering van de roerende voorheffing krijgt. In de praktijk vertegenwoordigen deze strips echter grote onderlinge prijsverschillen.Dit wordt niet enkel verklaard door het verschil in het bedrag van het dividend dat door de onderneming wordt uitgekeerd.

Aandelen aan toonder
In tegenstelling tot het aandeel op naam vermeldt het aandeel aan toonder niet de naam van de houder en kan het zonder enige procedure worden overgedragen.

Aandelenfonds
Een aandelenfonds is hoofdzakelijk belegd in aandelen van één of meerdere landen. Andere fondsen beperken zich tot één of meerdere sectoren. Dit zijn de zogenaamde `sectorale fondsen`.De fondsen kunnen actief of passief worden beheerd. Bij het passief beheer wordt de evolutie van een index of een beurs gevolgd.

ABS
ABS of Asset Backed Securities zijn activa die gewaarborgd zijn door leningen, leasings of private schuldvorderingen. Anders dan MBS (Mortgage Backed Securities) zijn zij dus niet aan vastgoed gekoppeld.

Achtergestelde obligatie
Obligatie die in geval van faillissement van de onderneming, pas na de gewone obligaties wordt terugbetaald en voor zoverre er dan nog activa overblijven.

Activa
Bij de actiefposten van een balans vinden we in volgorde van toenemende liquiditeit: in de eerste plaats de vaste en vervolgens de vlottende activa of wat we het bedrijfskapitaal noemen.Onder vaste activa verstaan we alle productiemiddelen die de onderneming op duurzame wijze heeft verworven. Wanneer ze deze middelen zou verkopen, kan ze haar maatschappelijk doel niet langer realiseren. Hieronder vinden we meer bepaald: oprichtingskosten, immateriële, materiële en financiële activa en behoudens een tegenovergestelde vermelding de vorderingen op meer dan één jaar die geen handelsvorderingen zijn.Onder vlottende activa verstaan we daarentegen alle activa die in het cyclische bedrijfsproces worden verbruikt (Aankoop - productie - verkoop - inning).

Actuariële rente
De actuariële rente is de reële rente die de obligatiehouder ontvangt. Deze rente houdt rekening met de koers van de obligatie, de uitgifteprijs, de terugbetalingsprijs en het bedrag van de coupons.

AEX
In de hele wereld worden de beurzen geanalyseerd aan de hand van beursindexen. In Nederland (Amsterdam) wordt de AEX gebruikt. Deze index is gebaseerd op 24 waarden die als de belangrijkste en meest representatieve Nederlandse aandelen worden beschouwd. De AEX-index was aangepast aan de Gulden. De oude waarde op 31-12-1998 bedroeg 1 186,38. Na de omzetting in euro bedroeg de nieuwe waarde op 04-01-1999 538,36.

AFV-aandeel
Aandeel met een fiscaal voordeel (avantage fiscal - fiscaal voordeel). Het dividend van dit aandeel is dankzij de lagere fiscale voorheffing hoger dan dat van een gewoon aandeel. AFV-aandelen werden uitgegeven tussen 1982 en 1984 om de beleggingen in aandelen te stimuleren. Het fiscaal voordeel werd nu vervangen door VVPR-strips.

Agio
Indien een aandeel of een obligatie boven zijn nominale waarde wordt uitgegeven, is het gedeelte van het bedrag boven deze waarde het agio. Wanneer deze onder zijn nominale waarde wordt uitgegeven, spreekt men van een disagio

Algemene vergadering
Een wettelijk verplichte jaarlijkse vergadering voor alle aandeelhouders van een onderneming.Minstens één maal per jaar wordt een gewone algemene vergadering samengeroepen om het beheer en de resultaten van het voorbije boekjaar goed (of af) te keuren, de resultaten te bestemmen en de bestuurders aan te stellen. De buitengewone algemene vergadering wordt samengeroepen telkens dit tijdens het boekjaar nodig is. Zij beslist over statutaire wijzigingen, een kapitaalverhoging of lost elk ander probleem op waarvoor de aandeelhouders moeten worden samengeroepen.

All Ordinaries Index
In de hele wereld worden beurzen geanalyseerd aan de hand van beursindexen. In Australië wordt de `All Ordinaries Index` gebruikt die gebaseerd is op de 500 waarden die als de belangrijkste en meest representatieve Australische aandelen worden beschouwd.

All time high
De tot nu toe hoogste koers van een aandeel.

All time low
De tot nu toe laagste koers van een aandeel.

Alles-of-niets-order - Fill or Kill
Dit order moet ofwel helemaal in één keer worden uitgevoerd ofwel helemaal niet worden uitgevoerd. Het heeft de laagste prioriteit in het orderboekje.

ALM
ALM of « Asset & Liabilities Management » vergelijkt de beweging van elementen van activa en passiva van de balans voor een dynamisch fondsenbeheer. ALM maakt een statistische (beeld van de balans) en dynamische (beeld van de vooruitzichten) vergelijking van de verplichtingen van de instelling en de investeringen van haar activa. Hierbij worden perspectief-, budget- en controlemiddelen gebruikt om een evenwicht tot stand te brengen. ALM is dus niet louter een kwestie van risico-analyse.

AMEX
Amex: afkorting van `American Stock Exchange`
Tweede beurs van New York na de NYSE (New York Stock Echange). AMEX werd opgericht door een groep mensen die niet in de beursgenoteerde aandelen op de hoek van `Wall Street` en `Hanover Street` in New York handelden. AMEX kreeg destijds de naam`The Outdoor Curb Market` mee.In 1910 werden de formele tradingregels ingevoerd en werd de naam gewijzigd in `The New York Curb Market Association`. Ze kreeg haar huidige naam (AMEX - American Stock Exchange) in 1953.AMEX is een nationale beurs. Ze is helemaal losgekoppeld van de NYSE (New York Stock Exchange) daar geen enkel effect tegelijk op de NYSE en op de AMEX genoteerd is. Eind van de jaren `70 was dat wel een tijdje het geval.

Arbitrage
Arbitrage staat voor alle marktverrichtingen :Die winst opleverenWaarvan men zeker kan zijn, met andere woorden zonder risicoEn die geen kapitaal verbruikenBij fondsen betekent arbitrage eveneens de overstap van één fonds naar een ander.

Asset allocation
Asset allocation komt overeen met het bepalen van het gedeelte van het kapitaal dat men in elke activaklasse (aandelen, obligaties, ...) wenst te beleggen. Asset allocation werkt niet zozeer met absolute percentages maar eerder met marges. Dit geeft de belegger meer vrijheid. Op basis van de markttrends kan hij zich aan de onderste of de bovenste zijde van deze marge positioneren.Bij de opbouw van zijn beleggingsstrategie neemt hij meestal 4 beslissingen:Wat zijn de mogelijke activaklassen?Wat is het normale gewicht dat men aan elke klasse moet geven?De marge voor elke klasse bepalenWelke specifieke aandelen of obligaties moeten voor de portefeuille worden gekocht om de activaklassen concreet in te vullen.

Asset Mix
Spreiding van het vermogen in aandelen, obligaties en liquide middelen.

Astera Junior
Automatische spaarformule van Dexia Bank die bestemd is voor minderjarigen. Telkens wanneer het spaarte goed op het depositoboekje een bepaalde grens overschrijdt, wordt dit bedrag automatisch in kasbons belegd. Deze effecten worden dan bewaard op een effectendossier op naam van de minderjarige.Op termijn geeft dit een beduidend hoger resultaat dan met een traditionele spaarformule.

At the money
Een call option of put option is `at the money` wanneer de koers van het onderliggende actief (een aandeel bijvoorbeeld) gelijk is aan de uitoefenprijs (Strike price) die in het contract wordt bepaald.

ATM - Automated Teller Machine
ATM: afkorting van `Automated Teller Machine`. Een ATM is een geldautomaat in de gevel van talrijke Belgische bankagentschappen waarmee u financiële verrichtingen kunt uitvoeren, zoals cash geld opvragen.

Badwill
De Engelse term Badwill staat voor het negatieve verschil tussen de prijs die werd betaald voor de overname van een onderneming en haar netto activawaarde.

Bancontact/Mister Cash
Bancontact-Mister Cash is een veilige, eenvoudige en snelle betalingsdienst. Hiermee kunt u in België aankopen betalen, geld opvragen en betalingen op het internet verrichten.

Basisgoederen
De basisgoederen (grondstoffen) groeperen producten die niet werden geproduceerd en op geen enkele wijze werden gewijzigd.

Basispunt
Een basispunt komt overeen met een honderdste procent (0,0001 of 0,01%). De term `basispunt` wordt meestal gebruikt om rente- en rendementsschommelingen van obligaties uit te drukken.
De ECB heeft haar korte termijnrente bijvoorbeeld opgetrokken met 25 basispunten of 0,25%.

Basket
Korf, geheel van aandelen en obligaties die werden samengevoegd tot een index.

BBP
Het BBP (bruto binnenlands product) meet het bedrag van de goederen en diensten die in een land werden geproduceerd door de binnen- en buitenlandse ondernemingen die in dit land gevestigd zijn.Het BBP vertegenwoordigt het bedrag van de uitgaven van de verschillende economische subjecten voor goederen en diensten die op het nationale territorium werden geproduceerd (gezinsconsumptie, bedrijfsinvesteringen, netto uitvoer van goederen en diensten, staatsuitgaven).Het bruto binnenlands product geeft dus een idee van de draagwijdte van de economische activiteit in ons land.

Bear market
Markt waar de koersen dalen en waarschijnlijk nog verder zullen dalen.

Bear rally
Lange periode waarin de koers van een financieel instrument (aandelen, fondsen,...) daalt.

bearish
Een Angelsaksische uitdrukking voor een neerwaartse markt of tendens. De term verwijst naar het beeld van een beer (bear) die met zijn klauwen van boven naar beneden aanvalt.

Begunstigde
Elke persoon die geniet van een voordeel, een voorrecht of een recht.

Beheerskosten
De beheerskosten zijn de kosten die het beleggingsfonds op regelmatige tijdstippen aan de beheerder van het fonds betaalt. Deze fondsen vallen onrechtstreeks ten laste van de belegger.

Beige Book
Het `Beige Book` is een verslag dat 8 maal per jaar wordt gepubliceerd. Elke Amerikaanse Fed bank verzamelt de anekdotische gegevens over de huidige economische situatie in haar respectieve district. Die gegevens worden verzameld bij bank- en kantoordirecteurs, uit interviews met mensen die een sleutelpositie in de zakenwereld bekleden, marktexperts, ... Het Beige Book geeft een synthese van de informatie per district en per sector.De volgende thema`s komen aan bod: consumptieuitgaven, verwerkende nijverheid, vastgoed en bouwsector, lanbouw, grondstoffenindustrie, arbeidsmarkt, lonen en prijzen, de financiële sector.

BEL 20
In de hele wereld worden de beurzen geanalyseerd op basis van beursindexen. In België (Brussel) wordt hiervoor de BEL20 index gebruikt. De BEL20 is gebaseerd op 20 aandelen die als de belangrijkste en meest representatieve Belgische waarden worden beschouwd. Elke nationale index vertegenwoordigt een nationale beursbarometer.De BEL20 index werd op 16 maart 1991 gecreeërd als referentie voor de Belgische markt. Destijds werden de aandelen die deel gingen uitmaken van de BEL20 geselecteerd op basis van hun notering op de CATS (elektronische continumarkt) en verschillende andere elementen zoals: de beurskapitalisatie (aantal effecten maal de koers), de liquiditeit (op basis van het gemiddelde verhandelde volume per dag), het `free float` gedeelte (het aantal onder het publiek beschikbare effecten, na eliminatie van het papier dat in vaste handen is). Tot slot wou de beursdirectie eveneens de Europese richtlijn inzake collectieve beleggingen in roerende waarden respecteren door het gewicht van elk aandeel te beperken tot maximum 10 % van de index.Vervolgens waren er grote veranderingen in het gewicht dat aan de verschillende geselecteerde effecten werd toegekend omwille van fusies, OBA`s, opslorping of de verlaging van het zwevende gedeelte.

Beleggingsbon
Een beleggingsbon is een schuldtitel die wordt uitgegeven door Dexia Bank. Dit betekent dat de eigenaar van het effect een som geld voor een bepaalde periode ter beschikking stelt van de bank. Een beleggingsbon is een kasbon die de intresten tegen de nominale rentevoet blijft kapitaliseren.

Beleggingsfonds
Bij een beleggingsfonds vertrouwen talrijke beleggers hun kapitaal toe aan een gemeenschappelijk fonds voor beleggingen dat de vorm van een beleggingsfonds of een vennootschap (N.V.) kan hebben. Het opgebouwde kapitaal wordt beheerd door specialisten. Dit gebeurt op basis van een overeengekomen beleggingsbeleid in aandelen, obligaties, vastgoed enz. met de bedoeling het vermogen te laten aangroeien. Deze vennootschappen kunnen munt slaan uit schaalvoordelen en hebben toegang tot sommige markten die niet toegankelijk zijn voor particulieren.

Beleggingsrekeningen
De beleggingsrekening is een vastrentend beleggingsinstrument met een vastgelegde vervaldatum en kan in EUR of in een buitenlandse munt uitgedrukt zijn.De voordelenIntrestbetalingen op maand-, kwartaal- of jaarbasis voor de beleggingsrekening in EUR
Belegging waarmee beurstaksen kunnen worden vermeden (taks op beursverrichtingen en de belasting op effecten aan toonder
. Mogelijkheid om te beleggen in deviezen. Meer informatie hierover vindt u in de twee delen van de site waarin dit onderwerp aan bod komt (beleggingsrekening < 1 jaar en beleggingsrekening > 1 jaar).

Benchmark
Benchmark is een Engelse term die de referentie-index van een actief (BEVEK, obligatie,...) aanduidt en die de beheerder gebruikt als maatstaf voor de prestatie die hij tegenover deze referentie moet realiseren.

Bestensorder
Aan- of verkoop van de totaliteit van de op het order vermelde aandelen (verschillende prijzen nodig).Krijgen bij de behandeling prioriteit op andere ordersIndien er geen tegenpartij wordt gevonden om de totaliteit van het order binnen de schommelingsmarge (5 - 10%) uit te voeren, wordt de Beurskoers geschorst

Beta
De Beta is een indicator voor het risico en meet de gevoeligheid van een portefeuille of een aandeel voor de markttrends die in de beursindexen worden vertaald (BEL20, CAC40,...).De Beta van de markt weergegeven door een representatieve index is altijd gelijk aan 1. Hoe hoger de Beta van een aandeel, hoe meer ze als een risicowaarde in vergelijking met de desbetreffende index kan worden beschouwd.

Betaaldatum
Voor een obligatie de laatste dag waarop de inschrijving moet worden betaald.

Betalingsbalans
De betalingsbalans is gelijk aan het verschil tussen de totale buitenlandse ontvangsten en de totale betalingen van een land tijdens het jaar.

Betrokkene
De persoon die een cheque of een wisselbrief moet betalen. De betrokkene van een wisselbrief is altijd een commerciële of een industriële onderneming.

Beurs
Officiële en gereglementeerde markt waarop aandelen, obligaties, deviezen, grondstoffen, opties,... worden genoteerd.

Beursgoeroe
Invloedrijke beursspecialist.

Beurskapitalisatie
De beurskapitalisatie van een onderneming komt overeen met het bedrag dat werd bekomen door de koers van het aandeel te vermenigvuldigen met het aantal op de beurs genoteerde effecten. Wordt eveneens de beurswaarde genoemd. Voor een beurs is de beurskapitalisatie gelijk aan het bedrag van de beurskapitalisatie van alle op deze beurs genoteerde ondernemingen.

Beurskosten
De beurskosten zijn de kosten die verbonden zijn aan de aan- of verkoop van effecten op de beurs.

Beurskrach
Belangrijke en plotse val van de beurskoersen.

BEVAK
Een BEVAK is een `Beleggingsvennootschap met Vast Kapitaal`. Ze kan haar kapitaal niet permanent veranderen en moet dus op de beurs genoteerd zijn.

BEVEK
De bevek heeft een statutaire aard. Zij is dus een rechtspersoon van het type naamloze vennootschap of commanditaire vennootschap op aandelen. Ze heeft dus een juridische structuur. De aandelen vertegenwoordigen het eigendomsrecht. Ze valt onder de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, meer specifiek onder de bepalingen inzake de algemene vergadering van aandeelhouders, de Raad van Bestuur en de commissaris-revisor. De beveks kunnen naar Belgisch of buitenlands recht zijn.Deze vennootschapsvorm kan haar kapitaal permanent verhogen of verlagen, zonder specifieke formaliteit. Dit gebeurt tegen de inventariswaarde van het deelbewijs die gelijk is aan de boekhoudkundige waarde van het aandeel.De bevek kan beslissen om haar deelbewijzen op de beurs te laten noteren. Omwille van haar `variabele` kapitaal is haar liquiditeit altijd gewaarborgd.

Bewaargeving
Bij een bewaargeving wordt een goed aan een derde in bewaring gegeven. Om uw effecten tegen verlies of diefstal te beschermen, kunt u ze in een kluis deponeren. U mag dan wel niet vergeten om ze nauwkeurig op te volgen (meer bepaald de coupons knippen en innen). Het is dan ook aan te bevelen om ze in open bewaargeving te geven bij uw bank - Dexia Bank. Wij plaatsen ze dan op een effectenrekening op uw naam. Wij bewaren niet enkel effecten in deposito maar staan eveneens in voor hun administratieve opvolging.Indien u effecten op een effectenrekening heeft, verwittigt Dexia Bank u wanneer ze vervallen. Uw coupons worden automatisch geïnd en de verworven netto-intrest wordt naar keuze op uw spaarrekening of op uw zichtrekening gestort. Na elke verrichting ontvangt u een gedetailleerd rekeninguittreksel. Bovendien houdt Dexia Bank u op de hoogte van de elementen die op het moment van de onderschrijving nog niet gekend waren zoals bijvoorbeeld een aandelensplit.

Bewaarloon
Kosten die de bank aanrekent voor het bewaren van effecten. In dit geval staat de bank in voor de opvolging van de effecten en betaalt ze de coupons en dividenden, trekkingen, inschrijvingen,...

bid-ask spread
De bid-ask spread wordt bepaald door de breedte (aantal deelnemers op de markt), de diepte (aankoopvolume) en de marktvolatiliteit.

Biedkoers, bid
De biedkoers of `bid` in het Engels vertegenwoordigt de prijs die de kopers willen betalen om een effect te kopen.

Black Monday
Zwarte dag voor de wereldbeurzen die werd gekenmerkt door een sterke en plotse koersval op maandag 21 oktober 1987.

Blue Chips
Aandelen van grote vermaarde ondernemingen. Het zijn hoofdzakelijk aandelen met een zeer grote beurskapitalisatie. Zo zijn er bijvoorbeeld de aandelen waaruit de Amerikaanse Dow Jones index bestaat.
Aanvankelijk waren de blue chips de meest gegeerde aandelen.

Boekjaar
De periode tussen twee jaarafsluitingen van de rekeningen van een vennootschap. De periode waarop de rechten, vorderingen en schulden van de organisatie worden gekoppeld.

BOJ - Bank of Japan
BOJ: afkorting van `Bank of Japan`De Japanse nationale bank werd opgericht in 1882.Zij beschikte jarenlang over een geringe onafhankelijkheid. Dat was in de eerste plaats te wijten aan de wijze waarop de directeurs werden aangesteldDe BOJ werd pas vanaf 1 april 1998 volledig onafhankelijk.Het is de taak van de BOJ om het monetaire beleid te definiëren en uit te voeren. Daarbij moet ze via een stabiele yen een prijsstabiliteit behouden door de groei, de tewerkstelling en het evenwicht van de betalingsbalans te ondersteunen.De BOJ is bovendien de geldschieter in laatste instantie, ze is belast met de uitgifte van geld, het beheer van de wisselkoersreserves en staat samen met de minister van Financien in voor het toezicht op het banksysteem.

Bolsa index
Aan de hand van beursindexen worden de beurzen over de hele wereld geanalyseerd. In Mexico wordt de Bolsa-index gebruikt. Deze index is gebaseerd op de belangrijkste en meest representatieve 37 aandelen. De Bolsa-index werd op 30 oktober 1978 gecreëerd als referentie voor de beurs van Mexico.

Bond
Engelse term die wordt gebruikt voor een obligatie.

Boom
Spectaculaire groei.

Borderel
Bewijs en beschrijving van het uitgevoerde beursorder.

Borg
Derde die zich verantwoordelijk stelt voor de terugbetaling van een lening en de coupons indien de emittent in gebreke blijft.

Bottom-Up
Bij de Bottom-up methode wordt in eerste instantie een analyse gemaakt van interne ondernemingsfactoren zoals o.a.: de studie van verschillende ratio`s, het uitspitten van de jaar- en kwartaalverslagen van elke onderneming om er de zwakke en sterke punten, de groeimogelijkheden van de verkoop en de winsten en de gebruikte strategie uit af te leiden. De verschillende criteria van elke onderneming moeten dus worden geanalyseerd om enkel in de interessantste waarden te beleggen. Daarna worden de sectorale en geografische factoren geanalyseerd.Deze methode selecteert de beste ondernemingen en maakt het mogelijk om vervolgens te bepalen aan welke sectoren en landen de voorkeur moet worden gegeven. Het gaat van een micro-economische naar een macro-economische benadering.

Boven pari
De uitgifteprijs ligt boven de nominale waarde en bedraagt dus meer dan 100 %. Het verschil met de nominale waarde verlaagt het rendement van de `obligatie.

Bovespa index
Aan de hand van beursindexen worden de beurzen over de hele wereld geanalyseerd. In Brazilië wordt de Bovespa index gebruikt. Deze index is gebaseerd op de 55 belangrijkste en meest representatieve aandelen.

Brady bonds
Staatsobligaties van Latijns-Amerikaanse landen die worden uitgegeven in het kader van de schuldsanering die door de Verenigde Staten wordt ondersteund.Genoemd naar Nicholas Brady, Amerikaans staatssecretaris van Financien in de jaren `80.

Broker
Engelse term voor een effectenmakelaar die door zijn cliënten belast wordt met het kopen en verkopen van effecten en die hen hierover advies verleent.

Bruto bedrijfsoverschot
Het bruto bedrijfsoverschot komt overeen met het verschil tussen de bedrijfsopbrengsten en de bedrijfslasten. Meer gedetailleerd is dat:bruto bedrijfsoverschot =
Toegevoegde waarde + bedrijfstoelagen - belastingen, taksen en gelijkgestelde stortingen (zonder belastingen op de winsten) - personeelskosten en sociale lasten - netto toevoeging aan de voorzieningen voor waardevermindering van de vlottende activa en voor risico`s en bedrijfslasten + overige bedrijfsopbrengsten - overige bedrijfslasten

BT
Afkorting van: Beurstaks.

Buba
Buba is het `verkleinwoord` dat professionals gebruiken voor Bundesbank, de Duitse centrale bank.

Bull
Stier.
Symboliseert een hausseklimaat (optimisme) op de beurs.
Tegenovergestelde van Bear.

Bull market
Markt waarop de koersen stijgen en waarschijnlijk nog verder zullen blijven stijgen.

Bull rally
Langere periode waarin de koers van een aandeel blijft stijgen.

Bull run
Periode met een snelle stijging van een aandeel op een beurs.

Bullish
Wordt gezegd van een haussemarkt.

CAC 40
Wereldwijd worden de beurzen aan de hand van beursindexen geanalyseerd. In Frankrijk (Parijs) wordt de CAC40 gebruikt. Deze index is gebaseerd op de 40 aandelen die als de belangrijkste en de meest representatieve Franse aandelen worden beschouwd.
De CAC 40 index werd op 31 december 1987 gecreëerd als referentie voor de Franse beurs.

Call optie
Een koop- of calloptie is een optie die de koper de mogelijkheid (en dus niet de verplichting) biedt om een bepaalde hoeveelheid van een actief te kopen (aandeel, grondstof,...) tegen een vooraf vastgestelde prijs (uitoefenprijs) of tot een vooraf bepaalde datum in de toekomst. Hij betaalt hiervoor onmiddellijk een premie (premium) aan de verkoper.

Callable Bonds
Callable Bonds zijn emissies van obligaties die op initiatief van de kredietnemer vervroegd kunnen worden terugbetaald.De emittent kan het papier dus vervroegd terugkopen.Dit betekent dat het voordeel van de emittent moet worden gecompenseerd door de toekenning van een rendement dat hoger is dan dat van het klassieke papier. Dit voordeel komt overeen met de premie van de call die hij bezit.

Cap
Een cap is een rente-optie waarmee de maximale rente voor een kredietnemer (hij die de cap koopt) beperkt wordt tot een vooraf vastgelegd niveau voor verschillende periodes. Met andere woorden: het gaat om een contract dat zijn houder het `kooprecht verleent` om tegen een vooraf vastgelegde prijs een rente aan het einde van een bepaalde periode te kopen en die daarvoor een premie aan een tegenpartij (hij die de cap verkoopt) betaalt. Deze tegenpartij is verplicht om hem bij de uitoefening de `rente` te leveren.Een dergelijke strategie wordt gebruikt om zich in te dekken tegen rentestijgingen.
Een cap beperkt het risico van een rentestijging voor een lening met variabele rentevoet. Indien de rente tot boven het overeengekomen niveau stijgt, ontvangt de koper van de cap dit verschil van zijn tegenpartij. Op deze manier wordt het risico van een rentestijging beperkt. Om deze cap te bekomen, betaalt hij een prijs aan de verkoper, de zogenaamde premie, die afhangt van de maximale rente die in de cap werd vastgelegd. Hoe meer de rente van de cap boven de geldende rente ligt, hoe duurder de cap. De verkoper van de cap loopt inderdaad een groter risico dat hij verplicht wordt om het negatieve renteverschil te betalen.De cap vertegenwoordigt voor zijn koper het recht om tegen een vooraf vastgelegde maximuminterest een bepaald bedrag tijdens een bepaalde periode te lenen.

Cashdividend
Bij cashdividenden wordt de winst aan de aandeelhouders onder de vorm van cash uitbetaald.

Chart
Engelse term voor de grafiek van een effect.

Chartaal geld
Bankbiljetten uitgegeven door de Nationale Bank en munten die door de Schatkist worden geslagen.

Chartist
De term chartist verwijst naar de technische analyse. Een chartist is een expert in beleggingen die de koersevolutie op basis van grafieken voorspelt (charts).

Cheque
De cheque is een document waarmee de trekker (= de emittent) de betrokkene (= de bankier) belast met de betaling van een bepaald bedrag aan de begunstigde. De betaling gebeurt met de fondsen of het krediet waarover de trekker bij de betrokkene beschikt. Met een cheque aan toonder kan elke houder van de cheque het op de cheque vermelde bedrag innen. Een ordercheque kan aan een andere begunstigde worden overgedragen. Hiervoor moet er een handtekening op de achterzijde van de cheque worden geplaatst samen met de naam van de nieuwe begunstigde. Dit moet worden voorafgegaan door de vermelding: `betalen aan order van`. Om een cheque te kruisen worden op de achterzijde twee parallele lijnen getrokken. De bankier kan het bedrag enkel uitbetalen aan één van zijn clienten of aan een andere bankier. Om een volledig veilige cheque te bekomen, kan de cheque worden gekruist met twee evenwijdige lijnen en moet naast de naam en de voornaam van de begunstigde tevens de vermelding NAO (niet aan order) worden vermeld.

Claim
Preferent kooprecht voor de bestaande aandeelhouders bij de emissie van nieuwe aandelen of (meestal converteerbare) obligaties door een onderneming.
De claim vertegenwoordigt zelf een op de beurs verhandelbare waarde.

Closed end fund
Type beleggingsfonds met een vast aantal aandelen. De koersen worden op de beurs bepaald en worden dus beïnvloed door het spel van vraag en aanbod.

Co-lead-manager
De co-lead manager maakt deel uit van het emissiesyndicaat. Hij komt op de tweede plaats na de lead-manager en heeft een minder grote financiële verantwoordelijkheid dan de lead-manager.

Co-manager
De co-manager maakt deel uit van een emissiesyndicaat. Hij komt tussen na de lead-manager en de co-lead-manager. Hij heeft dus een minder grote financiële verantwoordelijkheid dan de lead-manager en de co-lead-manager.

Collar
Een Collar is een combinatie van de aankoop van een cap en de verkoop van een floor of de aankoop van de floor en de verkoop van de cap.
De initiatiefnemer die een collar creëert, kan tijdens een vooraf bepaalde periode een bedrag lenen of ontlenen binnen een vooraf vastgestelde intrestvork. Hij betaalt hiervoor een premie.

Comfort Banking
Dexia Bank biedt u de mogelijkheid om uw courante bankverrichtingen buiten de openingsuren van de agentschappen te verrichten met Self-Service Banking, Phone Banking, Mobile Banking en Net Banking. Indien u echter meer specifieke informatie wenst of uw verrichtingen via een specialist wenst uit te voeren, is Comfort Banking de oplossing. Onze specialisten staan op weekdagen van 7.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur te uwer beschikking.De meeste verrichtingen voor rekeningen, betalingen, beleggingen, verzekeringen, kredieten, ... die in het agentschap gebeuren, kunnen ook via Comfort Banking worden uitgevoerd.

Comfortline
Comfortline is een permanente kredietlijn die afhankelijk is van de tegoeden die als waarborg worden gegeven. Het kan gaan om beleggings- en verzekeringsproducten. Op basis van de liquide middelen die u nodig hebt, kiest u wat u in pand geeft.
De waarde van deze waarborgen bepaalt immers het bedrag van uw Comfortline. De Comfortline is een kredietopening zonder vast terugbetalingsplan en dus zonder limiet. U kunt uw Comfortline naar eigen wens zonder enige rechtvaardiging gebruiken.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar het deel van de site waarin dit onderwerp aan bod komt.

Commercial paper
Financieel instrument dat een vordering op korte termijn vertegenwoordigt (van 7 dagen tot 1 jaar), die onder pari wordt uitgegeven en boven pari wordt terugbetaald.

Commodities
Grondstoffen (goud, zilver, granen, koffie en suiker) die op termijn via standaardcontracten worden verhandeld. De prijs van deze producten wordt dus bepaald door vraag en aanbod.

Compartimenten
Een compartiment is een deel van de BEVEK. Een BEVEK bestaat uit verschillende compartimenten met een apart beheer die elk een andere beleggingsfilosofie volgen, maar die eenzelfde juridische entiteit vormen. Elke belegger kan zijn aankopen over meerdere compartimenten spreiden en een deel van zijn activa zonder kosten of tegen beperkte kosten overdragen van het ene naar het andere compartiment.Zo heeft de BEVEK Dexia Fullinvest bijvoorbeeld de compartimenten Low, Medium en High. Elk compartiment kan kapitalisatie- en uitkeringsdeelbewijzen hebben.