Kopie van `SchoolTV - Eigenwijzer begrippenlijst`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


SchoolTV - Eigenwijzer begrippenlijst
Categorie: Algemeen of niet ingedeeld
Datum & Land: 05/06/2007, NL
Woorden: 146


absorberen
inzuigen, in zich opnemen

akkoorden
overeenstemmingen; (harmonische) samenklanken van drie of meer tonen, gewoonlijk in één octaaf

ambachtslieden
lui die een ambacht uitoefenen; ambacht is handwerk dat aangeleerd moet worden en als broodwinning wordt beoefend

ambtenaar
Persoon die aangesteld is in een door de overheid beheerde dienst

amendement
Voorstel tot wijziging van een wetsontwerp

analogy
analogie; overeenkomst; overeenstemming; evenredigheid (wiskunde)

analoog
overeenkomstig/overeenkomend/overeenstemmend/De weergave van gegevens d.m.v. continu variabele grootheden als spanning, lengte en gewicht betreffende (tegenovergestelde van digitaal).

analyse
Ontleding in bestanddelen voor nadere beschouwing.

anchor (presenter)
(ook: anchorman)(radio of tv): nieuwslezer; ankerman; presentator; moderator

ancient
(zeer) oud; antiek

angling
hengelen

Anorexia nervosa
een aandoening waarbij iemand weigert te eten

antropogene
door mensen teweeggebracht

ashore
aan land; aan wal; op het strand; gestrand

asset
creditpost; voordeel; goed; bezit

associëren
verbinden

asylum
asiel; vrijplaats; toevluchtsoord

atomen
minstens uit een proton en neutron bestaande massa die alleen of samen met soortgelijke of andere atomen een molecule vormt

attempts
pogingen; aanslagen

attributen
tot het wezen behorende eigenschappen; zinnebeeldige kentekens; bijvoeglijke bepalingen (taalkundig)

avant-garde
jonge generatie, voorhoede (b.v. van kunstenaars)

burgerij
De burgers als groep

cilinder
(wiskundig) lichaam, begrensd door twee gelijke en evenwijdige cirkels en door een gebogen vlak, verkregen door een rechthoek om één van zijn zijden te doen draaien; dikwandige buis bij machines, waarin een zuiger heen en weer beweegt

circuits
banen

citeren
aanhalencultuur
bebouwing; beschaving

dyslexie
woordblindheid

Eerste Kamer
Wordt ook wel Senaat genoemd. Bestaat uit 75 senatoren. Controleert, net als de Tweede Kamer de regering. De Eerste Kamer heeft minder macht dan de Tweede Kamer. De Eerste Kamer keurt een wet goed of niet. Zij mogen niets veranderen aan de wetten. Dat is het werk van de Tweede Kamer.

effortless
zonder inspanning; moeiteloos; ongedwongen

elaborately
uitgebreid; met zorg be-, uit-, afgewerkt; ingewikkeld; doorwrocht; in de puntjes; nauwgezet

elbowing
met de ellebogen duwend; dringend; een bocht (bochten) vormend

elektromagnetisch
Op de werking van de elektromagneet berustend of daarmee in verband staand. Een elektromagneet is een staaf van week ijzer, tijdelijk magnetisch gemaakt door de invloed van een elektrische stroom die door een daarom gewonden geïsoleerde geleidraad gaat.

elektronica
Tak der elektrotechniek die zich bezighoudt met de bestudering van het gedrag van vrije of zwak gebonden elektronen, zoals b.v. in radiolampen. Elektrotechniek is een deel van de techniek dat zich bezighoudt met de opwekking, voortgeleiding en het praktische gebruik van elektrische energie.

elektronisch
Betrekking hebbende op, werkende door of met vrije of zwak gebonden elektronen.

elevation
verheffing; hoogte; verhevenheid; (verticale) opstand; elevatie

elitair
kleine, besloten groep van vooraanstaande, bevoorrechte mensen

emerging
oprijzend; verrijzend; opduikend; boven komend; te voorschijn (aan de dag) komend; naar voren tredend; uitkomend; blijkend; zich voordoend

emissie
uitzending van kleine deeltjes

emphasis
nadruk; klem; emfase

equate
gelijkstellen; in een vergelijking uitdrukken; rijmen

erfelijk
wat als erfenis overgaat; van de ene generatie op de andere overgaand; de erfenis is dat wat iemand van een overledene erft of wat men van een voorganger heeft overgenomen

erosie
afslijting van land door wind of water

ethiek
zedenleer; praktische wijsbegeerte die zich bezighoudt met wat goed en kwaad is

ezelsbruggetje
hulpmiddel om iets makkelijk te kunnen onthouden, of een bepaald soort vraagstukken op te lossen

fenomeen
waarneembaar verschijnsel; natuurverschijnsel; iemand die de aandacht trekt door een of andere bijzondere begaafdheid

fonemen
kleinste taalkundige eenheden met onderscheidende functie; taalklanken beschouwd in zijn verhouding tot het hele klanksysteem van een bepaalde taal

formateur
Overlegt met de toekomstige coalitiepartijen hoe het kabinetsprogramma eruit gaat zien. De formateur vormt uiteindelijk het kabinet.

formerly
vroeger; eertijds; eerder; voorheen

forten
vestingwerken

fotosynthese
vorming van glucose uit koolstofdioxide en water door planten onder de invloed van licht

functionaliteit
doelmatigheid

fusie
smelting; het samengaan

fylogenetica
indeling volgens afstamming van organismen in al hun verscheidenheid

Fylogenetische soortbegrip
Organismen worden ingedeeld op soort op basis van hun DNA

fysiek
lichamelijk

governor
gouverneur; landvoogd; bestuurder; president; directeur; patroon; regulateur

hiernamaals
wat na de dood komt

hiërogliefenschrift
schrift bestaande uit afzonderlijke tekens van beelden, van de oude egyptenaren; raadselachtig, onleesbaar schrift

hindrance
hindernis; hinderpaal; belemmering

hygiënisch
betrekking hebbend op de gezondheidsleer

idealiseren
(iets werkelijks) zo voorstellen of vormen dat het beantwoordt aan het ideaal (vooral zo in de beeldende kunst)

identificatie
vaststelling van de identiteit persoongegevens van iemand, bijvoorbeeld aan de hand van legitimatiepapieren als een paspoort of een rijbewijs, identiteit is een persoonlijkheid; het bewijzen dat men de persoon is waarvoor men zich uitgeeft

identificeren
de identiteit vaststellen; twee dingen als een en hetzelfde beschouwen

ideologie
Een bepaalde reeks van ideeën, principes, doctrines, mythen of symbolen van een sociale beweging, instelling, klasse, of grote groep die verklaart hoe de maatschappij zou moeten werken.

illuminated
verlicht; voorgelicht; toegelicht; belicht; licht geworpen op; verhelderd; luister bijgezet aan; opgeluisterd; geïllumineerd; verlucht

illusie
niet te verwezenlijken droombeeld of wensdroom

imam
hoofd van een moskee

imitaties
navolgingen; namaak

impassable
ongevoelig; gevoelloos; onbewogen; onvatbaar voor lijden; onkwetsbaar

impressie
indruk; invloed

improvisatie
mondelinge of instrumentale voordracht, die op het ogenblik zelf bedacht is

IPCC
is opgericht door twee organisatie van de VN (Verenigde naties). Doel is om kennis over het klimaat te beoordelen en samen te vatten zodat het beleid makkelijker kan worden ontwikkeld en uitgevoerd.

isolatie
iets beschermen tegen geleiding van warmte/kou, geluid enz; rondom afgezonderd zodat er geen contact of verkeer met de omgeving mogelijk is; afzonderen uit een geheel; isolatiemateriaal

isthmus
landengte

jeugdboeken
Boeken voor jongere lezers. Gaan meestal over jonge mensen.

klassen
Hiërarchische lagen in de bevolking

klimaat
gemiddelde of samengevatte natuurlijke gesteldheid van een lucht en het weer in een landstreek, in het bijzonder de warmtegraad, gemeten over een periode van 30 á 40 jaar

klimaatfactoren
factoren die het klimaat in een bepaald gebied doen bepalen. Deze factoren veranderen niet.

nuanceverschil
fijn onderscheid

nutstuinen
Afgebakende stukken grond waar boomgaarden, moes- en kruidentuinen voor medicinale doeleinden worden aangelegd.

Obesitas
extreem overgewicht

obey
gehoorzamen (aan)

objectiviteit
op de feiten gericht zijn

obliged
verplichtend; (ver)bindend

obtained
verkregen; verworven; behaald; bemachtigd

occupied
bezet; bezeten; bekleed; betrokken; bewoond; ingenomen; in beslag genomen; beziggehouden

offender
overtreder; zondaar

ordening
groeperen volgens bepaalde kenmerken

orgaan
deel van een levend wezen, dat een bepaalde functie heeft, bijv: hart, longen, lever; persoon, blad enz. waarvan men zich bedient om meningen openbaar te maken; instantie, onderdeel van een bestuurlijk lichaam

organische visie
De samenleving vergelijken met een levend organisme

oriëntatie
bepaling van de plaats waar men zich bevindt; inlichting, voorlichting; het georiënteerd zijn, gerichtheid

ovarium
eierstok, meervoud: ovaria

seksuele geaardheid
seksuele voorkeur (meest algemeen zijn hetero- en homoseksueel)

self-determination
zelfbeschikking

sensoren
waarnemingsinstrumenten

serialisme
(het componeren van) seriële muziek, seriële muziek is muziek waarbij een of meer elementen (metrum, ritme, dynamiek, timbre, toonhoogte en eventueel duur) worden bepaald door van tevoren bepaalde meetkundige of rekenkundige reeksen

servomechanism
servomechanisme; hulpmechanisme

setting
omlijsting, achtergrond, decor; het geheel van omstandigheden waaronder iets gebeurt

shabby
haveloos; kaal; versleten; armoedig; sjofel; gemeen; min; krenterig

shrine
altaar; bedevaartplaats; heilige plaats; heiligdom; tempel; (heiligen)graf; graftombe; reliekhouder; reliekschrijn; relikwieënkastje; beeldnis