Kopie van `Literatuur in zicht`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Literatuur in zicht
Categorie: Taal en literatuur > Literatuur
Datum & Land: 06/01/2011, NL
Woorden: 39


Ambfibrachyus
drie lettergrepen; nadruk op de middelste (-+-/-+-/-+-)

Anapest
drie lettergrepen; nadruk op de laatste (--+/--+/--+)

Anticlimax
opsomming afnemend in kracht

Antimetrie
het metrum wordt op een plaats bewust doorbroken

Antithese
twee begrippen die een tegenstelling vormen

Assonantie
klinkerrijm

Cliché
afgesleten beeldspraak

Climax
opsomming, toenemening in kracht

Elegie
klaagzang n.a.v. het verlies van een geliefd persoon

Elisie
zwak beklemtoonde klank wordt weggelaten zodat het gedicht beter 'loopt'

Epigram (puntgedicht)
kort gedicht waarin kernachtig iets wordt uitgedrukt (spottend/grappig)

Epiloog
aan het eind, daaruit kun je afleiden hoe het met de personages is afgelopen

Eufemisme
verzachtende uitdrukking

Funeraire poëzie
poëzie over de dood

Functies van ruimtebeschrijving
ondersteunend, contrasterend, symboliserend

Historische tijd
jaar/datum waarin het verhaal zich afspeelt

Hymes
religieus lied, lofzang op God

Hyperbool
overdrijving van de werkelijkheid

Ik-verteller
doet zelf aan de handelingen mee, meestal als hoofdpersoon

Ironie
milde (zelf)spot

Klanksymboliek
bepaalde klanken roepen de betekenis van een woord/gevoel op

Niet/chronologisch
(niet) in tijdsvolgorde

Octaaf
strofe van 8 regels

Ode
geestdriftig loflied, meestal tot persoon gericht, plechtig, lang gedicht

Septet
strofe van 7 regels

Sextet
strofe van 6 regels

Spanning in een verhaal ontstaat doordat de schrijver in zijn verhaal vragen oproept waarop de lezer antwoord wil


Speaking name
de schrijver vertelt, via de naam iets over het karakter dat iemand heeft

Speelruimte
de ruimte heeft alleen een letterlijke betekenis

Sujet
volgorde van de gebeurtenissen zoals het verhaal die geeft

Synesthesie
het object en het beeld liggen in verschillende zintuigelijke vlakken

symboliserende functie
symbool voor iets anders

Thema
kortste omschrijving van de centrale gedachte van het verhaal. Max. 1 zin

Volrijm
klankovereenkomst van klinkers en medeklinkers

Voorrijm
rijmt 1e woord van opeenvolgende versregels

Vooruit-/terugwijzingen
zonder dat de chronologische volgordewordt aangetast vooruit/terug kijken

Vrije vers
geen of weinig rijm, geen metrum, geen regelmaat (moderne gedichten)

Vrouwelijk volrijm
na de beklemtoonde lettergreep nog een onbeklemtoonde lettergreep

Zelfcorrectie
de schrijver maakt opzettelijk een fout en corrigieert die