Zoek op

ingebrekestelling

verbintenissenrecht: mededeling waarin een schuldenaar wordt geattendeerd op het feit dat hij met de vervulling van zijn ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=ingebrekestelling

ingebrekestelling

verbintenissenrecht: schriftelijke mededeling waarin de wederpartij wordt geattendeerd op het feit dat hij met de vervulling ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=ingebrekestelling

ingebrekestelling

verbintenissenrecht: schriftelijke mededeling waarin de wederpartij wordt geattendeerd op het feit dat hij met de vervulling ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/ingebrekestelling

ingebrekestelling

Wanneer een wederpartij tekort komt in de nakoming van een verbintenis , kan de schuldeiser aanspraak maken op schadevergoeding krachtens wanprestatie . Een van de voorwaarden voor het vorderen van schadevergoeding is verzuim van de schuldenaar. Verzuim treedt in door middels van schriftelijke ingebrekestelling (aanmaning om de prestatie alsnog te ...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/ingebrekestelling

Ingebrekestelling

De ingebrekestelling (Latijn: interpellatio) is de schriftelijke mededeling van de schuldeiser waarbij de schuldenaar wordt aangemaand om de overeengekomen prestatie te verrichten, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog die prestatie te verrichten. Als de schuldenaar dan niet binnen die termijn heeft gepresteerd dan is hij in...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ingebrekestelling

Ingebrekestelling

Verklaring van een schuldeiser tegenover zijn schuldenaar, waarin de laatste aansprakelijk wordt gesteld voor de schade die eerstgenoemde lijdt ten gevolge van het uitblijven van nakoming van een tussen beide partijen aangegane verbintenis.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

Ingebrekestelling

Schriftelijk verklaring waarmee iemand aangeeft dat de geadresseerde een afspraak (verbintenis) niet is nagekomen. Bij een ingebrekestelling wordt de nalatende partij alsnog in de gelegenheid gesteld om (meestal binnen een bepaalde termijn) de afspraak na te komen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Ingebrekestelling

Het rechtens vaststellen dat een schuldenaar wanprestatie pleegt. Tevens een aanmaning om alsnog binnen een bepaalde termijn te presteren. Dit vaststellen geschiedt per brief, door sommatie of door enkel verloop van de termijn. Ingebrekestelling is niet nodig wanneer de schuldenaar in het geheel niet presteert of als er sprake is van een fatale ter...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871
Geen exacte overeenkomst gevonden.