Zoek op

betrouwbaarheid

Belangrijk statistisch begrip. De betrouwbaarheid van een meting of van een meetinstrument hangt af van de mate waarin het instrument dezelfde uitkomsten geeft bij herhaalde metingen. Hoe sterker de overeenkomst tussen meetuitkomsten, hoe groter de betrouwbaarheid.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/psychologie-en-sociologie/betrouwbaarhe

BETROUWBAARHEID

1) Degelijkheid 2) Deugdelijkheid 3) Eerlijkheid 4) Geloofwaardigheid 5) Getrouwheid 6) Karaktereigenschap 7) Soliditeit 8) Stevigheid 9) Veiligheid 10) Waarschijnlijkheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BETROUWBAARHEID/1

betrouwbaarheid

(ITIL Continue serviceverbetering) (ITIL Service- ontwerp) De mate waarin een IT-dienst of configuratie- item zijn functie zonder onderbreking kan uitoefenen. Veelal gemeten als MTBF of MTBSI. Het begrip betrouwbaarheid kan ook worden gebruikt om te bepalen hoe waarschijnlijk het is dat een proces, functie, et cetera de vereiste uitvoer levert. Zie...
Gevonden op http://exin.vanharen.net/Player/eKnowledge/itildutchglossary.pdf

Betrouwbaarheid

[informatie] - Wanneer men spreekt over de betrouwbaarheid van informatie, dan bedoelt men daarmee de mate waarin men erop kan vertrouwen dat de informatie (feitelijk) waar en relevant is. De betrouwbaarheid van media wordt afgemeten aan de betrouwbaarheid van informatie verkregen via die media. In de praktijk integreren me...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Betrouwbaarheid_(informatie)

Betrouwbaarheid

[informatiebeveiliging] - Betrouwbaarheid in de informatiebeveiliging is min of meer synoniem met het begrip integriteit. Ook in de accountancy wordt het begrip gebruikt. Betrouwbaarheid wordt in deze beide contexten verder onderscheiden in de kwaliteitskenmerken juistheid, volledigheid, tijdigheid en geautoriseerdheid (aut...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Betrouwbaarheid_(informatiebeveiliging)

Betrouwbaarheid

[persoon] - In relationele zin betekent betrouwbaarheid, dat men erop kan vertrouwen dat een ander een gegeven belofte of een gedane toezegging ook daadwerkelijk nakomt. Soms hoeft deze belofte of toezegging niet eens expliciet uitgesproken te worden, maar is de betrouwbaarheid een impliciet onderdeel van de relatie. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Betrouwbaarheid_(persoon)

Betrouwbaarheid

[statistiek] - In statistische toepassingen is de term betrouwbaarheid een maat voor de kans dat een gemeten waarde representatief is voor de werkelijke waarde. Een meetmethode is nauwkeurig wanneer de meetwaarden statistisch betrouwbaar en precies zijn. De belangrijkste toetssteen voor nauwkeurigheid is dat bij hermeting (...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Betrouwbaarheid_(statistiek)

Betrouwbaarheid

[techniek] - Technische betrouwbaarheid houdt in dat een product lange tijd blijft voldoen aan de gebruikseisen. Een ietwat ruwe maat hiervoor is de Mean time between failures (MTBF), de ook in andere taalgebieden gangbare term uit de bedrijfskunde die aangeeft hoelang een exemplaar van een in serie gemaakt product gemiddel...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Betrouwbaarheid_(techniek)

betrouwbaarheid

(van perspectief). Bij personale (verhulde-ik) en ik-vertellers (en varianten) moet de lezer vaak beoordelen in hoeverre de verteller een juist beeld van de situatie schetst. Omdat de verteller als subject meedoet aan de handeling, heeft hij vaak een erg beperkt overzicht. Ook kan een verteller lijden aan waandenkbeelden, zonder dat dat de lezer va...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/Media/Syllabus-literaire-begrippen.php

betrouwbaarheid

De ongestoorde levering van elektriciteit aan consumenten en bedrijven. Dit wordt ook wel met leveringszekerheid aangeduid.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10614

betrouwbaarheid

De mate van nauwkeurigheid en volledigheid van een kaart inzake kartering* en compilatie*. Engels: map reliability Frans: fiabilité Duits: Kartenzuverlässigkeit
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10770

betrouwbaarheid

Def.: de gevoeligheid van een meetontwerp voor modelfouten Toelichting: gevoeligheid - controleerbaarheid
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

betrouwbaarheid

Syn.: Indicatie idealisatie ; indicatie kwaliteit meetresultaat Def.: beschrijving van de betrouwbaarheid van het rekenmodel of van de schematisatie, dan wel van de waarde van een bepaald kenmerk.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

betrouwbaarheid

Mate waarin het systeem blijft functioneren, ook tijdens storingen Synoniem:
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10964

Betrouwbaarheid

Mate waarin een bij een meting gevonden waarde in overeenstemming is met de werkelijke waarde. Synoniem: Reproduceerbaarheid. De maat voor de nauwkeurigheid van de betrouwbaarheid wordt in een cijfer uitgedrukt: het betrouwbaarheidsinterval (BI).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid is de mate van eerlijkheid of geloofwaardigheid van een persoon. Een beeld van de betrouwbaarheid van iemand krijgt men door middel van de omgang met iemand, waarbij levenservaring een belangrijke rol speelt. Door iemand te leren kennen kan men een inschatting maken hoe integer de persoon is. Wel moet iemand altijd eerst het vertrou...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid

Bij de uitvoering van marktonderzoek dienen de resultaten de werkelijke situatie zo dicht mogelijk te benaderen. De mate van betrouwbaarheid van een onderzoek wordt meestal uitgedrukt in een percentage. Vaak wordt daarbij een betrouwbaarheidspercentage van 95% of 99% als uitgangspunt gehanteerd. Een betrouwbaarheid van 95% betekent dat in 5% van de...
Gevonden op http://www.multiscope.nl/kennis/begrippen.html

Betrouwbaarheid

(informatiebeveiliging) Betrouwbaarheid is de eigenschap waardoor het verwachte resultaat wordt verstrekt.
Gevonden op http://www.privacycommission.be/nl/lexicon

Betrouwbaarheid

Onder betrouwbaarheid verstaan we het aantal malen dat bij herhaling van de steekproef dezelfde uitkomst wordt verkregen. In de praktijk gaan we meestal uit van een betrouwbaarheid van 95,4% (tweemaal de standaardafwijking).
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Betrouwbaarheid

Synoniem: precisie, reproduceerbaarheid, precision (Eng) , reproducibility (Eng)
Betrouwbaar (precies, reproduceerbaar) zijn waarnemingen, die onder dezelfde omstandigheden herhaald, dezelfde uitkomst geven. Betrouwbare waarnemingen hebben geringe toevallige fouten.
Gevonden op http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm

Betrouwbaarheid

De mate waarop een organisatie zich kan verlaten op een informatiesysteem voor zijn informatievoorziening.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Betrouwbaarheid

Onder dit begrip wordt verstaan: juistheid, volledigheid, tijdigheid en controleerbaarheid.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Betrouwbaarheid

[Literatuur] De mate waarin een meting onafhankelijk is van toeval.
Gevonden op https://quizlet.com/36584522/cm3-fontys-toegepaste-psychologie-begrippen-ba

betrouwbaarheid

(van perspectief). Bij personale (verhulde-ik) en ik-vertellers (en varianten) moet de lezer vaak beoordelen in hoeverre de verteller een juist beeld van de situatie schetst. Omdat de verteller als subject meedoet aan de handeling, heeft hij vaak een erg beperkt overzicht. Ook kan een verteller lijden aan waandenkbeelden, zonder dat dat de lezer va...
Gevonden op www.fontys.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.