Zoek op

bewijs

bewijsrecht: het aantonen van de juistheid van bepaalde feiten, of van de onjuistheid van andere, door de partijen in een ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/bewijs

bewijs

Voordat een wiskundige bewering geldigheid verkrijgt, moet deze eerst worden bewezen: dat wil zeggen dat de geldigheid op wiskundig onaanvechtbare manier moet zijn vastgesteld, gebruik makende van eerder bewezen stellingen dan wel van axioma's .
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wiskunde/bewijs

bewijs

het bewijs zelfst.naamw.Uitspraak:   [bə'wɛis] Verbuigingen:   be|wijzen (meerv.) 1) feit of redenering waaruit blijkt dat iets waar of juist is Voorbeelden:   `bewijs voor fraude`, `onvoldoende bewijs tegen de verdachte hebben`, `een bewijs van vri...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/bewijs

Bewijs

Het begrip bewijs betekent in zijn algemeenheid "aantonend dat iets waar is", maar wordt op zeer verschillende wijzen gebruikt: De verplichting tot het leveren van een bewijs heet de bewijslast. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bewijs

Bewijs

[civiel recht] - Het civielrechtelijk bewijs dient ertoe om de rechter in een civiele procedure een redelijke mate van zekerheid te verschaffen omtrent de door partijen gestelde feiten, opdat deze tot de overtuiging komt dat de feiten zijn aangetoond. Ten aanzien van het civiel- of privaatrechtelijke bewijs kent het in het ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bewijs_(civiel_recht)

Bewijs

[strafrecht] - In het strafrecht is het bewijs de informatie die aantoont dat de verdachte datgene heeft gedaan waarvan hij beschuldigd wordt. De beschuldiging staat normaal gesproken in de tenlastelegging. Een bewijs kan onder meer bestaan uit: Aan de hand van de bewijsmiddelen moet de toedracht worden aangetoond. == Beken...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bewijs_(strafrecht)

Bewijs

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (...zen), blijk van echtheid, - van waarheid; een - geven, - aanvoeren; schijn, voorkomen; hij gaf niet het minste - van achting.
~BAAR, [bijvoegelijk naamwoord] vatbaar voor bewijs. -HEID, v. [geen meervoud]
~GROND, m. (-en), reden van bewijs, argument.
~JE, (B. -N), (-s), o. gering blijk.
...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0005.htm

Bewijs

Uit `De lagere vaktalen: Taal van post-, telegraaf- en telefoonpersoneel` 1914 bewijs van storting.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php

Bewijs

In het recht – en in het bijzonder het strafrecht – heeft het bewijs als functie om er voor te zorgen dat de rechter zijn beslissing wettig en overtuigend kan nemen. In het strafrecht staan de regels omtrent bewijs opgenomen in het Wetboek van Strafvordering. Artikel 338 van het Wetboek van Strafvordering stelt bijvoorbeeld: ‘’Het bewijs da...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Bewijs

bewijs

iets waaruit blijkt dat het waar is vb: bij gebrek aan bewijs werd hij vrijgelaten
papier dat iets bewijst vb: heb je een bewijs van betaling?
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=bewijs

Bewijs

Een document of stuk dat een standpunt ondersteunt.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/JuridischeBegrippenlijst/Pages
Geen exacte overeenkomst gevonden.