Kopie van `Staatvanbeleg - Beleggers ABC`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.
Categorie: Economie en financiën > Beleggen
Datum & Land: 18/01/2010, NL
Woorden: 429


Aandelenoptie
Het recht om een aandeel te kopen of verkopen. Zie ook optie.

Aandelenkapitaal
Het aandelenkapitaal van een onderneming is te onderscheiden in maatschappelijk (ook wel statutair), gestort en geplaatst kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal is het gedeelte aandelen wat volgens de statuten maximaal kan worden uitgegeven. Dit is gebaseerd op de nominale waarde van de onderneming zoals bepaald bij...

Aandelenindex
Een aandelenindex is het gewogen gemiddelde van alle aandelen binnen een index. Dit houdt in dat het gemiddelde naar rato van de aandelenfondsen wordt bepaald. Het is mogelijk om deze indexen te beleggen, zodat je als belegger niet afhankelijk bent van koersschommelingen van individuele aandelenfondsen.

Aandeel
Een aandeel is een bewijs van deelname in een onderneming. De houder van het aandeel is voor de grootte van het aandeel eigenaar van de onderneming. Om die reden heeft de aandeelhouder inspraak (zeggenschap) in het bedrijfsbeleid. -veelal beursgenoteerde- Ondernemingen organiseren periodiek aandeelhoudersvergader...

AAA
De triple A rating is een classificatie die wordt afgegeven door zogenaamde Rating Agencies 'rating agencies. De AAA rating is het hoogste kredietwaardigheidsniveau (zie ook kredietwaardigheid) dat een financiële onderneming kan bereiken. De methodiek om tot deze classificatie te komen, ligt sinds het aantreden van ...

Actieve fondsen
Fondsen waarin handel wordt bedreven op een reguliere beursdag.

Achtergestelde obligatie
Een achtergestelde obligatie is een obligatielening waarbij andere voorwaarden gelden dan bij een normale obligatie. Een obligatie is een (langdurige) lening aan een (bancaire) onderneming of overheid waar een periodieke vaste vergoeding tegenover staat. De geldverstrekker mag bij een vaste lo...

Achtergesteld deposito
Een achtergesteld deposito is een lening waarbij andere voorwaarden gelden dan bij een normaal deposito. Een deposito is een (langdurige) lening aan een (bancaire) onderneming of overheid waar een bepaalde vergoeding tegenover staat. De geldverstrekker mag bij een vaste looptijd het geld niet voor a...

Administratiekantoor
Een administratiekantoor (breed begrip) verzorgt de financiële administratie voor kleine tot middelgrote ondernemingen. In de regel vallen hier boekhouding, control en belasting-technische zaken onder. Ondernemingen besteden dit soort zaken uit i.v.m. de compliciteit door wet- en regelgeving op dit gebied.

Adjustment of terms
Een tussentijdse wijziging in de voorwaarden van optiehandel. Bijvoorbeeld wanneer het onderliggende effect door bepaalde redenen wordt herwaardeerd.

Advieskoers
De koers die bij de start van de effectenhandel wordt bepaald. Deze is gebaseerd op de vraag en aanbod. (biedkoers en laatkoers).

AEX
De AEX (Amsterdam Exchange Index) is een Nederlandse effectenbeurs waar gehandeld wordt in effecten van Nederlandse bedrijven of gedeeld Nederlandse bedrijven. De index is in 1983 opgericht als de EOE index (European Options Exchange) Op dit moment maakt de AEX index deel uit van NYSE Euronext, een conglomeraat van ...

Afstempelen
Hierbij wordt de zogenaamde nominale waarde van een obligatie of aandeel aangepast door de onderneming waardoor deze wordt uitgegeven. Dit betekent dat de onderliggende waarde van het aandeel of obligatie wordt aangepast ten gunste van de balansrekening van het bedrijf. Met andere woorden: Er wordt kapitaal onttrokk...

Afslag
Honorarium, vergoeding voor geleverde diensten. Zie ook spread

AFM
Zie Autoriteit Financiële Markten

Aflossing
Het (periodiek) afbetalen van een lening.

Afloopdatum
De datum waarop het recht op het uitoefenen van een optie verstrijkt.

Afgifteprijs
De prijs van niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen welke afgegeven worden door de verkopende onderneming.

Afgeleide producten
Zie derivaat

Agiostock
Stockdividend dat kostenloos wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders vanuit de agioreserve.

Agioreserve
Bedijfskapitaal afkomstig uit de agio inkomsten van een onderneming.

Agiobonus
Bonus die wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders vanuit de agioreserve.

Agio
De premie die een onderneming vraagt voor een aandeel bovenop de nominale waarde. Deze premie kan worden gebruikt als extra kapitaal van de onderneming.

AIG
American International Group. Eén van de grootste verzekeringsmaatschappijen ter wereld. Het bedrijf is in 2008 en 2009 veelvuldig in het nieuws geweest door de plotselingen waardedaling van het bedrijf bij het aantreden van de kredietcrisis. AIG is vanaf dat moment het boegbeeld geworden van 'hoe-het-niet-moet ' be...

AIW
Afkorting van As If and When issued, de zogenaamde 'spookhandel' in niet genoteerde aandelen. Dit wil niet zeggen dat de handel frauduleus is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij snelgroeiende ondernemingen welke nog niet geheel beursconform zijn. Effecten van nieuwe of niet officieel genoteerde ondernemingen waari...

Algemene vergadering van Aandeelhouders
Een wettelijk verplichte samenkomst van aandeelhouders. In de regel is dit bij ondernemingen één keer per jaar. Hier worden bedrijfsresultaten voorgelegd ter beoordeling en bestaat de mogelijkheid te stemmen over voorgenomen koerswijzigingen in het bedrijfsbeleid.

Alex
Alex is een Nederlandse online broker welke vanaf 1996 actief is op de beleggingsmarkt. Vanaf 1999 bieden zij handel via Internet aan. In 2008 is Alex overgenomen door BinckBank.

Animateur
Brengt vraag en aanbod van (minder verhandelde) fondsen bij elkaar. Ook wel aangeduid als hoekman.

Analyse
Wanneer er binnen de beleggingswereld over analyse wordt gesproken, doelt men meestal op technische analyse. Dit is het herkennen van patronen en trends in koersontwikkeling om zo een hogere winst te behalen. Buiten technische analyse staat het iedereen natuurlijk vrij zijn eigen analyse te maken.

Analist
Iemand die ontwikkelingen op de beurs analyseert en hier eventueel conclusies aan verbindt, door het afgeven van adviezen aan beleggers.

Arbitrage
Het aan- en verkopen van effecten op verschillende beurzen, om zo winst te behalen op de onderlinge valuta verschillen.

Assignment
Aanwijzen of benoemen van een eigenaar van put-opties of call-opties om de onderliggende waarde te kopen of verkopen tegen de uitoefenprijs. Een goede Engelstalige uitleg en oefening vindt u hier.

As, if and when issued
Zie AIW

As If and When
Zie AIW

ASX
Afkorting voor Australian Securities Exchange

At-the-money
Wanneer de uitoefenprijs van een optie dichtbij de actuele waarde van een effect ligt.

Autoriteit Financiële Markten
De Autoriteit Financiële Markten is een onafhankelijke overheidsonderneming welke toezicht houdt op het financiële verkeer in de breedste zin van het woord. Zij richt zich hier op de gebieden beleggen,sparen,lenen en pensioenen. Het is de taak van de AFM een eerlijke en efficiënte financiële marktwerking te waarborg...

Australian Securities Exchange
Meest belangrijke beurs van Australië. In 2006 zijn de Sydney Futures Exchange en Australian Stock Exchange opgegaan in de ASX. De index die gehanteerd wordt is de S&P-ASX 200. Deze bevat de 200 grootste Australische bedrijven. De beurs is ontstaan uit verschillende lokale Australische beurz...

Avondhandel
Niet officiële handel na sluitingstijd van de beurs.

AvA
Zie Algemene vergadering van Aandeelhouders.

Bankbrieven
Door een bank uitgegeven obligatie.

Bank
Instelling welke financiële producten aanbiedt en zich niet alleen de focus op beleggen heeft liggen.

Baisse, à la
Zie short gaan

Baisse
Een periode van economische achteruitgang. Het tegenovergestelde hiervan is hausse.

Bailout
Een (staats)lening of geldelijke steun om het faillisement van een onderneming te voorkomen. In sommige gevallen kan het sociaal-economisch gezien verstandig zijn om bijvoorbeeld een grote werkgever overeind te houden. Dit is in 2008 bij General Motors in de Verenigde Staten gebeurd. Tegenargumenten voor een bail...

Beurswaarde
De waarde van een beursgenoteerde onderneming op basis van aandelen.

Beursorderlijn
Telefonisch contactpunt voor het plaatsen van ver- of aankooporders.

Beurskoers
Prijs waarmee effecten en derivaten worden verhandeld op de beurs.

Beursintroductie
De introductie van een nieuwe onderneming op de beurs. In de regel wordt hier vrij veel aandacht aan besteed. Een bekende beursintroductie op de AEX was die van world online op 17 maart 2000.

Beursindex
Het gemiddelde van de koersen op een beurs. Dit gemiddelde wordt vaak als graadmeter gebruikt in de financiële berichtgeving. (bijvoorbeeld: De AEX index is vanmiddag gezakt tot onder de 400 punten)

Beurs
Markt waarbinnen het effectenverkeer plaatsvindt.

Bestens
Aan- of verkooporder van effecten zonder vooraf afgesproken prijslimiet.

Besloten beleggingsfonds
Een beleggingsfonds waar aandelen op naam staan en alleen verhandelbaar binnen de ondernemingen-personen binnen het fonds zelf.

Beneden pari
Wanneer een aandeel of obligatie beneden de nominale waarde staat. Het tegenovergestelde hiervan is boven pari. Wanneer gelijk, spreken we over pari.

Benchmark
Afzetten van prestaties ten opzichte van andere prestaties binnen hetzelfde referentiekader. Voorbeeld: Grootgrutter A heeft een soortgelijke klandizie als grootgrutter B en C. Om te bepalen wat de verschillen tussen personele lasten zijn, worden de totaalkosten van de organisatie tegen elkaar afgezet. Hieruit on...

Belening
In onderpand brengen van effecten of materiële zaken.

Beleggingsprofiel
Een aantal uitgangspunten voor het te bereiken doel met beleggen. Ondernemingen die zich bezig houden met verhandelen van effecten zijn door de AFM verplicht gesteld een profiel van haar beleggers vast te stellen. Met het profiel moet de desbetreffende onderneming een advies geven over de te volgen beleggingsstrateg...

Beleggingsmaatschappij
Een onderneming welke zich bezig houdt met het verhandelen van effecten

Beleggingsfonds
Een collectieve belegging in diverse fondsen welke door een professionele onderneming worden beheerd. De meeste beleggingsfondsen zijn gebaseerd op een bepaald thema. Bijvoorbeeld; opkomende landen of energie. Het voordeel van een beleggingsfonds ten opzichte van een individueel aandeel is dat beleggingen ...

Beleggers Compensatiestelsel
Wie bij de door DNB of AFM onder vergunning staande ondernemingen als particulier belegd in financiële producten, kan bij een faillisement van een onderneming een beroep doen op het 'beleggers compensatiestelsel'. Tot een maximum van €20,000 kan onder bepaalde voorwaarden een beroep gedaan worden ...

Beleggen
Investeren in effecten en derivaten (afgeleide producten) met als doel vermogen op te bouwen.

Bewaarbedrijf
Onderneming welke zich bezig houdt met het bewaren van effecten.

BinckBank
BinckBank is een Nederlandse online broker welke vanaf 2000 actief is op de beleggingsmarkt. Sinds de introductie in 2000 probeert BinckBank beleggers naar zich toe te trekken met lage handelstarieven. BinckBank maakt deel uit van de midkap index.

Biedkoers
De koers die een koper bereid is te betalen voor een effect. De koers wordt bepaald door de vraag naar het effect op de markt. Het tegenovergestelde hiervan is laatkoers.

Bieden
Het presenteren van een bepaald bedrag voor de aankoop van een effect of derivaat met de bedoeling dit te kopen.

Bid-ask spread
Het verschil tussen de koop en verkoop prijs van effecten of valuta. Hier verdienen belegginsondernemingen hun geld door handel. Bij een levendige markt is de bid-ask marge lager dan bij een minder levendige handel. Bij het plaatsen van orders kan het wel eens onduidelijk zijn hoe hoog deze marge is. Over het algeme...

Blue chip
Aanduiding wordt gebruikt voor ondernemingen met een stabiel inkomsten en uitgaven patroon. Ook betalen deze ondernemingen in de regel een goed dividend uit. De term komt uit de casinowereld, waar een blue chip een hoge waarde heeft.

Bookbuilding-system
Bij het uitgeven van een nieuw effect kan men inschrijven op de uitgifteprijs hiervan. Men kan hier binnen een bepaalde range op inschrijven. De uiteindelijke prijs wordt bepaald door het gemiddelde te nemen van de inschrijvingen. Inschrijvers die onder het bedrag boden kopen het aandeel niet, wanneer hoger wor...

Bonusaandeel
Aandeel wat wordt uitgekeerd aan aandeelhouders d.m.v. dividend uitkering of vanuit de agio reserve. In de regel gebeurt dit bij groei van de onderneming.

Boardlot
Gestandaardiseerde verhandeleenheid. Grotere beleggers wisselen liever grotere gestandaardiseerde eenheden van effecten met elkaar uit. Deze worden dan vastgesteld op een rond getal, wat de handel onderling makkelijker maakt.

Boven pari
Wanneer een aandeel of obligatie boven de nominale waarde staat. Het tegenovergestelde hiervan is beneden pari. Wanneer gelijk, spreken we over pari.

Broker
Tussenpersoon voor het aan- en verkopen van effecten. Voor de handel berekent de tussenpersoon een bepaald tarief. Op de brokermarkt woedt een hevige strijd om het winnen van klanten. Vooralsnog is er geen gratis broker op de markt.

BRIC
Afkorting van 'Brazilië, Rusland, India, China' welke in de financiële wereld gebruikt wordt om deze opkomende economiën te benoemen. Deze landen werken informeel samen om elkaars economiën te stimuleren door onderlinge handelsbetrekkingen.

Bulletlening
Lening welke aan het eind van de looptijd in één keer moet worden afgelost.

Bull-markt
Markt welke een opgaande trend laat zien door de heersende positieve houding van handelaren.

Buy
Aanbeveling op een effect te kopen. Deze aanbevelingen worden gedaan door beleggingsadviseurs. Superlatief is 'strong buy'. Het tegenovergestelde advies is sell

Call-put ratio
Verhouding tussen call en put opties.

Call optie
Zie optie

Certificaat
Aandeel in een onderneming waarbij geen recht op stemrecht geldt.

CF-stuk
Een effect in fysieke vorm welke afwijkt van de norm van een standaard klassiek stuk. Additionele stukken zijn hieruit weggelaten om het verhandelen hiervan te vergemakkelijken.

Chartaal geld
Wettelijk betaalmiddel (munten, coupures). Wanneer de intrinsieke waarde van een wettelijk betaalmiddel hoger is dan de waarde die zij vertegenwoordigd, kan voor een andere munt of coupure worden gekozen. Munten zouden dan bijvoorbeeld omgesmolten meer waard zijn dan de waarde die zij vertegenwoordigen.

Charles Schwab
Oprichter van de Charles Schwab corporatie en een toonaangevend persoon in de financiële wereld. Tevens één van de rijkste mensen op aarde. Charles Schwab is de eigenaar en oprichter van de 'Charles Schwab corporation' (schwab.com). Het bedrijf houdt zich bezig met de handel in effecten en biedt particulieren en ...

CIT Group
CIT Group was een investeringsmaatschappij welke kredieten verstrekte aan particulieren en commerciële bedrijven. (cit.com) Op 1 november 2009 werd door het bedrijf protectie door de Amerikaanse overheid aangevraagd, teneinde een faillisement te voorkomen. Het bedrijf kwam in de problemen door niet terugbetaalde ...

Closing sell
Het kopen van een optie positie. De positie wordt hiermee vergroot of geopend.

Closing buy
Het verkopen van een optie positie. De positie wordt hiermee verkleint of gesloten.

Close end fund
Investeringsmodel waarbij het aantal aandeelhouders en aandelen vooraf vastgesteld is. De investering heeft vaak een vooraf vastgestelde looptijd.

Clickfonds
fonds 'Fonds waarbij de waarde door de fondsverstrekker op vaste momenten wordt 'vastgeklikt' op een bepaalde koers. Zo heeft een eventuele koersdaling geen effect op de waarde van het fonds voor de belegger. Nadeel van dit soort fondsen is dat de kosten vrij hoog zijn.

Clearing house
Verzorgt de financiële afhandeling en registratie van het handelsverkeer. Hierbij worden grootheden en verplichtingen vastgelegd en wordt gezorgd dat alles volgens regel verloopt.

Clearing code
Code die voor fondsen wordt gebruikt door zogenaamde clearing houses

Clearing
De centrale afhandeling van het effectenverkeer. Hierbij komt het aanbod van aan- en verkopende effecten samen.

Claimverhouding
De verhouding tussen het aantal uitstaande en nieuw uit te geven aandelen van een onderneming.

Claim
Het recht van aandeelhouders om nieuwe aandelen te kopen bij nieuwe uitgifte van aandelen door een onderneming waar zij al aandelen hebben.

Correlatie
Lineaire samenhang tussen twee verschillende metingen. Als voorbeeld nemen we het ziekteverzuim onder medewerkers in procenten: Leeftijdsgroep - ziekteverzuim 18-25: 4% 25-35: 5% 36-45: 5% 46-55: 8% 56-67: 8%Â Uit deze variabelen kan met een berekening de correlatie coëfficiënt herleid worden, een maatst...

Corporate Governance
Aanduiding van de manier waarop een bedrijf haar organisatie stuurt. Van moderne (veelal beursgenoteerde) bedrijven wordt verwacht dat zij een duidelijke 'corporate governance code' geïmplementeerd hebben. Deze code dient rekening te houden met de belangen van de samenleving, werknemers en andere belanghebbenden...

Converteerbare obligatie
Obligatie welke inwisselbaar is tegen een ander effect op een vooraf vastgestelde datum. Meestal wordt de obligatie dan ingewisseld voor een aandeel.

Conversiewaarde
Zie conversie

Conversievoorwaarden
Zie conversie

Conversieverhouding
Zie conversie

Conversieperiode
zie conversie

Conversie
Deze term komt in verschillende vormen terug. Twee typeringen zijn: Het 'beschermen' tegen koersdaling van aandelen door een optie beschermingsconstructie toe te passen Het omwisselen van effecten