Kopie van `TechnoPartner`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


TechnoPartner
Categorie: Economie en financiën
Datum & Land: 28/02/2007, NL
Woorden: 44


Assortiment
Een verzameling van diverse producten of productgroepen die te koop aangeboden worden.

Assurantiebelasting
Belasting die wordt betaald over de premie van een schadeverzekering.

BTW
De BTW (Belasting Toegevoegde Waarde) wordt ook wel omzetbelasting genoemd. De BTW is een verbruikersbelasting die wordt geheven op de levering van roerende goederen en-of diensten in alle lidstaten van de Europese Gemeenschap. De BTW is inbegrepen in de prijs die de afnemer moet betalen. Ondernemers mogen de op inkopen betaalde BTW verrekenen met de op leveranties ontvangen BTW. In Nederland kennen we drie soorten BTW tarieven, te weten: het 0% tarief; het 6% tarief; het 19% tarief. Het 6% tarief is doorgaans alleen van toepassing op de eerste levensbehoeften zoals levensmiddelen. Het 19% tarief is doorgaans alleen van toepassing op de luxere goederen, zoals sieraden, kleding, parfum, etc. Het 0% tarief wordt doorgaans geheven op geleverde producten of diensten van de overheid en semi-overheid.

Curator
Door de rechter aangestelde persoon die optreedt namens de onder curatele gestelde. Tevens: de persoon aan wie de afwikkeling van een faillissement is opgedragen.

Current ratio
De current ratio geeft de verhouding tussen vlottende activa en vlottende passiva weer. Een positieve current ratio staat altijd boven de 1. De current ratio kan en mag echter verschillen per soort bedrijf. Zo kan een handelsonderneming met veel makkelijk te verkopen goederen (lees: incourante goederen) mogelijk volstaan met een current ratio van 1. Terwijl een fabrikant van duurzame productiemiddelen een current ratio van minimaal 2 moet hebben, omdat zijn producten niet snel en makkelijk in geld zijn om te zetten. Men berekent de current ratio als volgt:
vlottende activa - vlottende passiva= current ratio

Early stage
Startende bedrijven die de productie-ontwikkelingsfase achter zich hebben liggen en nu daadwerkelijk de markt kunnen gaan bestormen.

Eenmanszaak
Ondernemingsvorm waarbij één natuurlijke persoon voor eigen rekening en risico een bedrijf voert. Als de eigenaar van een eenmanszaak in gemeenschap van goederen getrouwd is, dan vallen de bezittingen van beide echtgenoten onder het gezamenlijk vermogen. De schuldeisers van het bedrijf kunnen dan op dit hele gezamenlijke vermogen een beroep doen. Door het aangaan van door de notaris vastgelegde huwelijkse voorwaarden, kan de partner die geen ondernemer is buiten het zakelijk risico van de zaak gehouden worden.

Efficiency
De verhouding tussen de werkelijke uitvoering en standaarduitvoering.

Efficiencyverschil
Bij een bedrijf wat producten produceert of een bedrijf wat diensten verleent kan per periode een efficiencyverschil optreden. Dit houdt in dat het bedrijf niet voldoende of in bovenmate in staat was optimaal gebruik te maken van de productiemiddelen. Bij een producent zijn productiemiddelen voornamelijk machines. Bij een dienstverlenend bedrijf kan het personeel als `productiemiddel` beschouwd worden. Een efficiencyverschil leidt meestal tot een efficiencyverlies, wat weer leidt tot een nacalculatie.

Emissie
Uitgifte van aandelen door een BV of een NV.

Etherreclame
Reclame in STER-spotjes op radio en tv.

Functie-eisen
Een succesvolle zoektocht naar de juiste kandidaat voor een vacature begint met een zorgvuldig functie-profiel. In het profiel worden de gewenste kennis en vaardigheden en de gewenste persoonlijke kwaliteiten aangegeven. Dit functie-profiel is de basis voor de personeelsadvertentie. Die vermeldt in verkorte vorm het profiel. Daarbij staan de belangrijkste functie-eisen voorop. Naast opleiding en werkervaring vraagt iedere functie om specifieke vaardigheden en kwaliteiten. Veelgevraagd is tegenwoordig sociale vaardigheid, vooral voor hoger personeel. Administratief personeel zal nauwkeurig moeten kunnen werken. Commercieel personeel zal overtuigend moeten zijn. Daarnaast kunnen eigenschappen als stressbestendigheid en flexibiliteit belangrijke functie-eisen zijn. De Nederlandse wet verbiedt functie-eisen die de persoonlijke levenssfeer raken, zoals geslacht of seksuele geaardheid, ook discriminatie op leeftijd is verboden. Het functieprofiel kan na indiensttreding nuttig zijn in functioneringsgesprekken om te kijken in hoeverre de werknemer naar behoren functioneert.

Functieanalyse
Een functieanalyse is duidelijk overzicht wat voor taken en verantwoordelijkheden een specifieke functie binnen een organisatie omvat. Op basis van een functieanalyse kan het functioneren van een werknemer gestructureerd onderzocht en beoordeeld worden. Voorafgaand aan de functieanalyse treft men eerst een voorbereidende fase. In deze fase bekijkt men de doelstelling, de primaire processen en de bedrijfsactiviteiten van de onderneming. Ook gaat men na of er voldoende draagvlak voor functieclassificatie bestaat en worden de functies geïnventariseerd. Vervolgens kan men beginnen met de daadwerkelijke functieanalyse. Deze omvat de volgende stappen:
Het beschrijven van de belangrijkste elementen van de functie;
Het analyseren aan de hand van `gezichtspunten` van de methode;
Het toekennen van punten per gezichtspunt op basis van gradeertabellen van de methode en het vaststellen van het puntentotaal;
Het rangschikken naar zwaarte van de onderzochte functies;
Het vaststellen van de (punten)grenzen per functiegroep op basis van de bestaande salarisverhoudingen en het indelen van de functies in deze functiegroepen.

Functioneringsgesprek
Werknemers zijn de motor van een bedrijf, hoe beter ze functioneren hoe soepeler het bedrijf zal draaien. Het is daarom belangrijk dat de bedrijfsleiding, en in het bijzonder de direct leidinggevende, regelmatig met de afzonderlijke medewerkers hun functioneren evalueert. In een functioneringsgesprek bespreken de twee partijen zaken als hoe de werknemer zijn werk doet, hoe de contacten met collega`s en de bedrijfsleiding verlopen en wat de wederzijdse wensen zijn op het gebied van opleiding en loopbaan. Het gaat om een open uitwisseling van meningen en wensen met als doel het functioneren en de motivatie van de werknemer te verbeteren. Het meest gebruikelijk is om een functioneringsgesprek eenmaal per jaar op een vast tijdstip te laten plaatsvinden. Het resultaat van een functioneringsgesprek wordt vastgelegd in een concrete puntenlijst. De voortgang op deze punten dient als uitgangspunt voor het volgende functioneringsgesprek.

I-Depot envelop
Dit is een middel om de creatiedatum vast te leggen. Het I-Depot dient als bewijsstuk waarmee u kunt aantonen dat u op die bewuste datum in het bezit was van de kennis die is opgeslagen in de I-Depot envelop. Dit bewijsstuk heeft echter geen directe werking tegenover andere partijen en men kan er geen rechten aan ontlenen. Bij het Benelux Bureau voor Merken en Modellen te Den Haag kunt u meer informatie krijgen over het I-Depot.

Idee
Gedachte die nog niet in enigerlei reële vorm -beschrijving, tekening, prototype- gepubliceerd is.

Ideële reclame
Reclame voor een maatschappelijk doel. Een voorbeeld van ideële reclame zijn de diverse campagnes van Verenigde Verkeers Veiligheids Organisatie (3VO).

Immateriële activa
De niet-stoffelijke bezittingen van een onderneming, zoals goodwill, patenten en octrooien.

Importhandel
Men spreekt van importhandel wanneer een onderneming vanuit haar thuisbasis goederen uit het buitenland invoert om het vervolgens op de thuismarkt te verkopen.

Impulsartikelen
Impulsartikelen zijn artikelen waarvan de consument de aankoop niet pland, maar die impulsief tot stand komt. Een voorbeeld van impulsartikelen is het snoepgoed wat bij de kassa van supermarkten en tankstations te vinden is.

ISO-normen
ISO-normen zijn richtlijnen waaraan de kwaliteit van een bedrijfssysteem dient te voldoen om in aanmerking te komen voor het ISO certificaat. Een afnemer weet als hij zaken doet met een ISO gecertificeerd bedrijf dat hij kan rekenen op een bepaalde kwaliteit, terwijl als hij zaken doet met een niet gecertificeerd bedrijf waar hij nog geen ervaring mee heeft niet zeker weet of de kwaliteit goed is. Een onderneming kan gecertificeerd worden door een certificerende onderneming. In Nederland bestaan er talloze certificerende ondernemingen, deze ondernemingen hebben hun bevoegdheid gekregen van de Raad voor Certificatie.

MKB Nederland
Het midden- en kleinbedrijf (mkb) is sterk gebaat bij een gezond ondernemersklimaat en dus bij een stimulerend overheidsbeleid. Om dit te bereiken is een bundeling van alle ondernemerskrachten van doorslaggevende betekenis. MKB-Nederland bundelt deze krachten.

Obligatie
Schuldbekentenis; bewijs van deelneming in een obligatielening.

Obligatielening
Een lening op lange termijn, afgesloten met een meestal groot aantal vermogensverschaffers.

Observatie
Observatie is een vorm van fieldresearch die relatief weinig gebruikt wordt in het midden en kleinbedrijf. Bij observatie volgt de onderzoeker zijn doelgroep gedurende langere tijd, met als doel opvallende kenmerken en-of eigenaardigheden van zijn doelgroep te achterhalen. Observatie wordt voornamelijk toegepast in het grootbedrijf, te denken valt hierbij aan producenten van A-merken. Observatie kost relatief veel tijd en is daarmee een kostbare onderzoekmethode.Octrooi
Door de overheid verleend uitsluitend recht voor het maken en verkopen van een artikel of voor het exploiteren van een uitvinding. `Octrooi` betekent hetzelfde als een `patent`. Het ene woord komt uit het Frans (octrooi) en het andere uit het Latijn (patent). Het begrip `octrooi` wordt gebruikt in de Nederlandse wetgeving. `Patent` gebruikt u meer in informele kwesties.

Octrooi informatie On line OIO
Zoeksysteem van het Bureau voor de Industriële Eigendom, waarin de gegevens van circa negen miljoen octrooipublicaties in is opgenomen. Dit zoeksysteem is slechts voor een beperkt aantal instellingen toegankelijk, waaronder Syntens, Senter, een aantal hogescholen en enkele universiteiten. Zie ook Patent Information On line (PION).

Octrooi-aanvraagprocedure
Dit is het traject dat doorlopen moet worden om een octrooirechten te verkrijgen Indien je een voor Nederland geldig octrooi wenst, start de procedure bij het Bureau voor de Industiële Eigendom te Rijswijk, waar je een aanvraagformulier kunt opvragen.

Octrooigemachtigde
Een onafhankelijke, wettelijk bevoegd specialist op het terrein van octrooien en-of merken en modellen.

Octrooihouder
Diegene die het octrooi door de overheid verleend heeft gekregen.

Octrooiliteratuur
Dit is een andere naam voor de verzameling octrooidocumenten die opgeslagen zijn bij het Bureau voor de Industriële Eigendom.

Octrooiraad
Eén van de afdelingen van het Bureau voor de Industriële Eigendom. De Octrooiraad behandelt de nationale octrooiaanvragen.

Octrooiregister
In het octrooiregister dat bijgehouden wordt door het Bureau I.E. zijn de administratieve gegevens over octrooi-aanvragen en verleende octrooien opgenomen, voor zover zij in Nederland van kracht zijn of waren. Raadpleging van dit register geeft antwoord op bijvoorbeeld de volgende vragen: Wanneer is de laatste jaartaks betaald? Is het octrooi nog van kracht? Is er een vertaling ingediend? Wat is de geldigheidsduur van het octrooi? Tevens vindt men in het octrooiregister informatie over de stand van zaken met betrekking tot een bepaalde aanvraag of octrooi. Raadpleging van dit register is kosteloos, behalve wanneer men hieruit schriftelijke informatie wenst.

Octrooisysteem
Het octrooisysteem heeft twee aspecten: bescherming van technische kennis en verspreiding van informatie die in de miljoenen octrooi-documenten ligt opgeslagen.

OESO-landen
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling: Australië, België, Canada, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Ierland, IJsland, Italië, Japan, Luxemburg, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Turkije, USA, Zweden en Zwitserland.

Offerte
Een voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zijn kracht verliest door tijdsverloop of herroeping.

Omloopsnelheid
Het gemiddelde aantal keren dat bijvoorbeeld de totale geldvoorraad in een bepaalde periode wordt uitgegeven. Omloopsnelheid is ook een belangrijk kengetal met betrekking tot voorraad, debiteuren en crediteuren.

Omzet
Het totale bedrag van alle verkopen.
Formule: Netto verkoopprijs x Aantal = Omzet

Omzetbelasting
Een belasting die de ondernemer aan de fiscus verschuldigd is over de omzet van zijn bedrijf. De ondernemer mag de aan toeleveranciers betaalde omzetbelasting (BTW) in mindering brengen, zodat hij alleen omzetbelasting betaalt over de waardevermeerdering die het product of de dienst ondergaat.

Omzetbonus
Sommige leveranciers kennen een zogenaamde omzetbonus. Dit houdt in dat afnemers van deze leverancier na het verstrijken van een bepaalde periode (meestal één jaar) een bonus krijgen toebedeeld op basis van afgenomen hoeveelheden. Het doel van deze omzetbonus is enerzijds een stuk klantenbinding en anderzijds de afnemer te stimuleren tot grotere verkoopprestaties.

Omzetpercentagemethode
Een bedrijf reserveert jaarlijks op basis van de omzet een percentage voor reclame. Dit kan aan het einde van het jaar of juist aan het begin (op basis van verwachte omzet over één jaar) van het jaar plaatsvinden. De omzetpercentagemethode is de meest gebruikte methode onder bedrijven. De belangrijkste voordelen van deze methode zijn dat men in één oogopslag kan zien wat de uitgaven voor reclame bedragen en dat men precies weet wat men kan uitgeven (is het reclamebudget op dan is het op en kan er niets meer besteedt worden). Het belangrijkste nadeel van deze methode is dat men de omzet als graadmeter neemt om het reclamebudget te bepalen. Terwijl het niet uitgesloten is dat wanneer men meer geld zou besteden aan reclame de omzet ook toe zou nemen. De kosten gaan voor de baten!

Omzetsnelheid
De omzetsnelheid is het aantal malen dat de gemiddelde voorraad per jaar wordt verkocht. De omzetsnelheid wordt op de volgende wijze berekend.
Jaaromzet - Gemiddelde aanwezige voorraad = Omzetsnelheid (OS)
Een hogere omzetsnelheid resulteert automatisch in een hoger rendement. Een lagere omzetsnelheid daarentegen resulteert automatisch in een lager rendement.

Overheidsfondsen
Regionale ontwikkelingsmaatschappijen.

Upgrading
Een gevestigd bedrijf past haar formule aan door meer toegevoegde waarde te bieden. Dit wordt vaak vertaald naar een groter assortiment, betere service en meer reclame.