Kopie van `Museum Volkenkunde - Gemoedsstemmingen van liefde`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Museum Volkenkunde - Gemoedsstemmingen van liefde
Categorie: Aardrijkskunde > India
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 85


agglomeratie
het geheel van de kernstad vergroeid met de omliggende gemeenten uit de stadsrand

agro-industrie
industrie die landbouwproducten als grondstof heeft

agrobusiness
geïntegreerd complex van landbouw- en voedingsbedrijven die zowel het kweken als het verwerken van voedsel beheren

anemometer
windmeter, instrument waarmee de windsnelheid wordt gemeten

anticycloon
hogedrukgebied

aquifer
een watervoerende laag. Er zijn aquifers met een vrije waterspiegel (aan de onderzijde begrensd door een ondoorlatende laag) en aquifers met een gespannen waterspiegel (aan boven- en onderzijde afgesloten door ondoorlatende lagen)

asthenosfeer
bevindt zich onder de lithosfeer en omvat het middelste deel van de mantel (magma)

atol
koraaleiland in de vorm van een ring, zijnde de overblijfselen van een koraalrif dat eens rond een vulkanisch eiland lag

burgerlijke stand
gemeentelijke dienst die alle belangrijke maatschappelijke gebeurtenissen in het leven van elke inwoner bijhoudt; o.m. geboorte, sterfte, migraties

CBD
Central Business District; de centraal gelegen zakenwijk in een grote stad

cuesta
asymmetrische heuvel met een steil front en een zacht hellende rug, ontstaan door erosie in schuine lagen met verschillende weerstand

cultuurlandschap
landschap waarvan het uitzicht door de activiteiten van de mens geheel werd veranderd; akkers, weiden, dijken, steden

eb
onderdeel van het getij, nl. het terugtrekken van het zeewater na de hoge waterstand die het gevolg is van de vloed

emigratie
uitwijking

emissie
uitstoot van deeltjes en gassen naar lucht, water en bodem

erg
zandwoestijn

erosie
het afslijten en meenemen van materiaal door stromend water, ijs, de zee, de wind

estuarium
trechtervormige monding van een rivier

eutrofiëring
zie vermesting

federale staat
de eenheidsstaat; België is een federale staat, bestaande uit gewesten en gemeenschappen

fjord
smalle, diep in het land dringende inham met steile hellingen, uitgeschuurd door een gletsjer; trogdal of U-dal, later door de zee overspoeld

forens
iemand die zich naar een andere gemeente dan zijn woonplaats verplaatst om er te gaan werken

fossiele brandstoffen
energiebronnen die in het verleden gevormd werden zoals turf, bruinkool, steenkool, aardolie en aardgas

FSC
Forest Stewardship Council – certificaat voor hout dat op een duurzame en ecologisch verantwoorde wijze werd gekapt

fumarole
bron in vulkanische streken waaruit vulkanische gassen ontsnappenGGO’s
genetisch gemodificeerde organismen, dit zijn organismen die kunstmatig werden gecreëerd door manipulatie van zijn erfelijke eigenschappen

goldrush
de massale bevolkingsverplaatsing naar het westen van de USA, na de ontdekking van goud in California in 1848

hightechbedrijf
bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van allerlei hoogwaardige, hypermoderne technologische producten

hindoeïsme
naam die in de 19e eeuw gegeven werd aan de verschillende godsdiensten in Indië. De naam is afgeleid van het Perzische `hindu` dat rivier betekent. Later verwees het naar de bewoners van de Indusvallei en ging zo Indiër betekenen

hinterland
zie achterland

hispanic
bewoner van de USA die Spaans als moedertaal heeft, vooral afkomstig uit Latijns-Amerika

hydro-elektriciteit
de turbines die elektriciteit produceren worden aangedreven door bewegend water; om over genoeg waterkracht te beschikken dient meestal een stuwdam te worden aangelegd

ijsberg
grote, drijvende ijsmassa, in de poolzeeën van gletsjers afgebroken en door zeestromingen weggevoerd

ijstijd
periode in de geologische geschiedenis, waarin het ijs op aarde zich sterk uitbreidde

ijswoestijn
gebied zonder plantengroei in de poolstreken; in koude klimaten zonder dooiseizoen

immigratie
inwijking

irrigatie
bevloeien van te droge gronden

islam
godsdienst geëvolueerd uit het christendom en uit Arabisch-religieuze elementen, onder inspiratie van de profeet Mohammed. De soennieten aanvaarden gedeeltelijk westerse waarden als een aspect van de vooruitgang. De sjiïeten zijn fundamentalistisch d.w.z. dat zij volgens de letter van de koran leven. Zij zien de westerse wereld als decadent en zondig.

isobaar
lijn op een kaart die plaatsen verbindt met eenzelfde luchtdruk

isohyeet
lijn op een kaart die plaatsen verbindt met eenzelfde neerslaghoeveelheid

isotherm
lijn op een kaart die plaatsen verbindt met eenzelfde temperatuur

jonge bevolking
de leeftijdsopbouw van de bevolking, gekenmerkt door veel jongeren en weinig ouderen

kibboets
collectieve nederzetting in Israël

kimberliet
het gesteente waarin diamant voorkomt

kindersterfte
percentage sterfgevallen onder de kinderen vanaf het eerste jaar na de geboorte

klei
(zie korrelgrootte), korrelvormige deeltjes kleiner dan 2 micron

klimaat
de gemiddelde toestand van het weer op een plaats, gemeten over een langere periode

klimatogram
een combinatie van een curve en een staafdiagram die respectievelijk de gemiddelde temperatuur en de gemiddelde neerslag per maand voorstellen

KMI
Koninklijk Meteorologisch Instituut, gevestigd te Ukkel bij Brussel

N.A.P.
het Normaal Amsterdams Peil; geeft ongeveer de gemiddelde vloedstand van de zee aan

nieuwe stad
nieuw gebouwde stad waar men woont en werkt en bedoeld om de concentratie van grote steden als Londen en Parijs te verminderen

NIS
Nationaal Instituut voor de Statistiek

OESO
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, een groepering van industrielanden met een markteconomie

offshore
aardolie- en aardgaswinning buiten de kust, d.i. in zee

OVSE
Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa

secundaire sector
zie beroepsstructuur

sedimentatie
afzetting van erosiemateriaal

sedimentatiebodem / -gesteente
afzettingsbodem / -gesteente

segregatie
het verschijnsel waarbij bevolkingsgroepen met eenzelfde socio-economische structuur of afkomst in een bepaalde stadswijk gescheiden gaan samenwonen

seismisch onderzoek
de registratie en interpretatie van de weerkaatsing van kunstmatig opgewekte trillingen door de scheidingsvlakken van de gesteentelagen in de ondergrond

selva
het tropisch regenwoud in Zuid-Amerika, het Amazonewoud

sequoia
mammoetboom; soort naaldboom, groeit zeer snel en wordt soms meer dan 100 m hoog

siderurgie
ijzer- en staalnijverheid

silt
(zie korrelgrootte), korrelvormige deeltjes tussen 2 en 50 micron groot

site
oorspronkelijke vestigingsplaats van een stad

slenk
langgerekt, ingezakt deel van de aardkorst tussen evenwijdige breuken

slikke
onbegroeid buitendijks gebied aan een zee of een rivier dat bij laag water droog valt en bij hoog water overstroomd wordt

springtij
extra hoog- en laagwater, treedt twee keer per maand op

subtropisch
warm, afkomstig van de subtropen, dit zijn de gebieden rond de keerkringen

successie
de veranderingen die zich in de plantengroei voordoen, vanaf de pioniersplanten tot de climaxvegetatie

sunbelt
zone in de USA ten zuiden van 37°NB waar een warm klimaat heerst, d.i. in het zuiden

thermometer
toestel dat de temperatuur van de lucht meet

tsjernozem
zie zwarte aarde

tsunami
vloedgolf ontstaan bij aardbeving in zee

upgrading
de omvorming van o.m. bitumen in ruwe aardolie

VMM
Vlaamse Milieumaatschappij

voedergewas
landbouwgewas bestemd voor het voederen van dieren vb. maïs

voedingsgewas
landbouwgewas bestemd voor de voeding van de mens vb. tarwe

volkstelling
een op regelmatige tijdstippen uitgevoerde, zeer grondige telling van de bevolking

weer
de toestand van de onderste luchtlagen op een bepaalde plaats en op een bepaald moment

werelddeel
een werelddeel omvat het continent met de eilanden eromheen

werkgelegenheidsgraad
de verhouding tussen de werkende bevolking en de bevolking in de beroepsactieve leeftijd

werkloosheidsgraad
het aantal werklozen in verhouding tot de beroepsbevolking

zeeklimaat
maritiem klimaat

zelfvoorzienende landbouw
landbouwvorm waarbij de oogst voor eigen verbruik is bestemd