Kopie van `Smartinvest - Financieel woordenboek: Abc van beleggen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Smartinvest - Financieel woordenboek: Abc van beleggen
Categorie: Economie en financiën > Beleggen
Datum & Land: 07/08/2008, NL
Woorden: 100


Agio
Positief koersverschil ten opzichte van de nominale waarde bij de uitgifte van een aandeel of obligatie.

Agiobonus
Gratis uitkering aan aandeelhouders van bonusaandelen ten laste van de agioreserve, die op deze wijze wordt omgezet in aandelenkapitaal. Door vergroting van het aandelenkapitaal zal bij een gelijk blijven van het Eigen Vermogen de beurskoers van de aandelen dalen. De uitkering van bonusaandelen is fiscaal onbelast.

Agioreserve
De reserve die ontstaat doordat aandelen zijn uitgegeven boven de nominale waarde. Uit die reserve kan aan de aandeelhouders een belastingvrije uitkering in aandelen worden gedaan, het stockdividend.

Agiostock
Vorm van stockdividend dat gratis wordt uitgekeerd aan aandeelhouders ten laste van de agioreserve. Deze uitkering is, in tegenstelling tot een gewoon stockdividend dat ten laste van de winst wordt uitgekeerd, fiscaal onbelast.

AIDA
Afkorting van Automatic Interprofessional Dealingsystem Amsterdam; een geautomatiseerde interdealer broker voor transacties - op of boven de wholesalegrens - van leden van de AEX-Effectenbeurs en Clearing Members van de AEX-Optiebeurs.

AIM
Afkorting van Amsterdam Interprofessioneel Marktsysteem. Systeem van de AEX-Effectenbeurs, waardoor institutionele beleggers zelf effectentransacties van een bepaalde minimumomvang met banken of commissionairs in effecten kunnen afsluiten zonder dat provisie in rekening wordt gebracht.

AIW
Afkorting van As, If and When. Dat betekent zoals, indien en wanneer. Dit heeft betrekking op effecten waarvan een notering is aangekondigd, maar die nog niet officieel genoteerd zijn. De AIW-handel wordt ook wel het grijze circuit of spookhandel genoemd.

Amorfisatie
Aflossing van een lening.

Amorfisatiebewijs
Ook genoemd: winstbewijs. Een bewijs dat wordt uitgegeven na een reorganisatie, waarbij het aandelenkapitaal geheel of gedeeltelijk is afgestempeld. Het bewijs geeft recht op een gedeelte van de (over)winst en soms ook op een eventueel liquidatiesaldo.

AMX
Index van de 25 fondsen die na de fondsen in de AEX-index de grootste beurswaarde vertegenwoordigen op de Amsterdamse effectenbeurs. Ook bekend als Midkap.

Angel
Jargon voor een obligatie met een hoge waardering, maar ook voor een belegger die het risico neemt om beginnende bedrijven te financieren.

Ask
De koers waartegen iemand aandelen of opties wil kopen.

Assignment
Als u opties heeft geschreven, loopt u de kans te worden aangewezen (in het Engels: Assignment). Dit betekent dat u de onderliggende waarde(aandelen) moet kopen in het geval van een put-optie of verkopen in het geval van een call-optie tegen de uitoefenprijs.

At the money
Situatie waarin de koers van de onderliggende waarde van een optie gelijk is aan de uitoefenprijs van de optie.

AVA
Algemene vergadering van aandeelhouders.

Avondhandel
Niet-officiële handel in internationale waarden, die plaatsvindt nadat de handel op de effectenbeurs officieel is gesloten.

Bull-markt
Term voor een markt die zich in een stijgende trend bevindt.

Bulletlening
Lening die in één keer wordt afgelost aan het einde van de looptijd.

Buy
Advies om aandelen te kopen.

Buyer's market
Markt waarop het aanbod groter is dan de vraag waardoor de kopers tot op zekere hoogte de prijzen kunnen bepalen.

Certificaat
Verhandel waardepapier dat is uitgegeven door banken met als onderliggende waarde een schuldbeketenis of een termijn deposito.

CF-stuk
Effecten die qua vorm verschillen van de normaal in omloop zijnde stukken en die niet aan cliënten worden overhandigd.

Claim
Voorkeursrecht van koop voor bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van nieuwe aandelen door een onderneming. De claim zelf vertegenwoordigt ook een waarde die op de beurs kan worden verhandeld.

Cumulatief preferent aandeel
Aandeel dat -indien in vorige jaren het preferent dividend niet of niet geheel is uitgekeerd- de volgende jaren ook preferent is voor het achterstallige. Eerst nadat alle achterstallige dividenden zijn betaald op de cumulatief preferente aandelen, kan dividend op de gewone aandelen worden uitgekeerd.

DNB
De Nederlandsche Bank.Earnings yield-ratio
De earning's yield-ratio geeft een verhouding weer tussen de rente en de koers/winstverhouding.

EBITDA
Afkorting voor Earnings Before Interest Taxes Depreciation Appreciation, ofwel het resultaat voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie van goodwill.

Effecten
Verzamelnaam voor verhandelbare waardepapieren, zoals aandelen, obligaties, opties, futures en warrants.

Effectenkrediet
Krediet voor de financiering van de aankoop van effecten, waarbij de effecten als onderpand dienen.

Effectenportefeuille
Effectenbezit van een belegger.

Effectieve rente
De werkelijke rente op jaarbasis.

Effectieve waarde
Toegekende waarde van een fonds op basis van de beurskoers.

Emerging markets
Regio's die tot nu toe achtergebleven zijn in hun economische ontwikkeling maar waarvan de vooruitzichten goed zijn.

Emissie
Uitgeven van effecten.

Emissieprospectus
Publicatie met uitvoerige informatie over de onderneming of instelling die effecten uitgeeft of gaat uitgeven, plus alle vereiste gegevens betreffende de emissie.

EMS
Europees Monetair Stelsel.

ESCB
Europees Stelsel van Centrale Banken.

Eurobond
Obligatielening, uitgegeven door een debiteur uit een ander land dan het land van de valuta waarin de lening luidt.

Fed
Federal Reserve Board. Het hoogste bestuursorgaan van de Amerikaanse Centrale Bank, bestaande uit twaalf over de Verenigde Staten verspreide Federal Reserve Banks.

Fondscode
Indentificatiecode van een beursfonds.

Fondsmanager
Beheerder van een beleggingsfonds of van een effectenportefeuille van een belegger.

Fundamentele analyse
Beoordelingsmethode die laat zien of een aandeel voor belegging in aanmerking komt. Gekeken wordt onder andere naar de financiële situatie, de balansverhouding, de ontwikkelingen in de belangrijkste markten, de conjunctuur en de kwaliteit van het management.

Future
Termijncontract. Gestandaardiseerde overeenkomst waarbij de koop en verkoop in de toekomst van een vastgestelde hoeveelheid van een onderliggende waarde is geregeld.

Giraal
Geld in niet- materiale vorm.

Giraal effectenverkeer
Bij giraal effecten verkeer worden effecten niet in fysieke vorm geleverd, maar bijgeschreven in de effectendepot van de krijger.

Giraal fonds
Beursfonds dat geschikt is voor giraal effectenverkeer.

Goudgerande waarde
Obligaties waarvan de rente en aflossing zijn verzekerd. De term wordt gebruikt voor obligaties met een hoge rating.

High/Low (Hoog/laag)
De hoogste en laagste koers van een effect binnen een bepaalde periode.

Joint Venture
Samenswerkingverband tussen of meer ondernemeningen. De samenwerking kan zowel eenmalig als blijvend zijn.

KvK
Kamer van Koophandel.

Niet-royeerbare certificaten
Certificaten die niet omwisselbaar zijn in aandelen.

Nikkei
Japense beurs.

Nulcouponobligatie
Een obligatie waar geen coupons aan zitten. Er wordt geen jaarlijkse rente op ontvangen. Het rendement wordt verkregen uit het verschil tussen de uitgiftekoers en de latere aflossingskoers.

Obligatie
Een obligatie is een schuldbrief die normaliter recht geeft op een vaste rente en op de terugbetaling van de hoofdsom.

Obligatie-optie
Recht om voor een bepaalde nominale waarde obligaties te kopen, dan wel verkopen tegen een vooraf vastgestelde uitoefenprijs, genoteerd in procenten van de nominale waarde, binnen de looptijd van de optie.

Obligatiefonds
Een beleggingsfonds dat alleen belegt in obligaties.

Odd lot
Minder dan 100 aandelen.

Offshore-fund
Beleggingsinstelling die officieel in een ander land is gevestigd dan het land waarin de beheerder en de participanten zijn gevestigd. De keuze voor het land van vestiging wordt over het algemeen bepaald door het belastingregime aldaar.

Order driven
Prijsvorming die plaatsvindt op basis van de aanwezige orders.

Out of the money-optie
-Call-optie waarvan de uitoefenprijs hoger is dan de koers van de onderliggende waarde. -Put-optie waarvan de uitoefenprijs lager is dan de beurskoers van de onderliggende waarde.

Outperformer
Aandeel dat meer in koers is gestegen dan de desbetreffende index of sector. Een aandeel dat het slechter doet dan een index of sector heet een underperformer.

Over The Counter
Markt voor effecten die niet worden verhandeld via een beurs.

Overwegen
Meer beleggen in een aandeel, sector of land dan volgens de index of benchmark normaal zou zijn.

SEC
Securities and Exchange Commission.

Seller's market
Markt waarop de vraag groter is dan het aanbod waardoor de verkopers tot op zekere hoogte de prijzen kunnen bepalen.

Sentiment
Stemming.

Settlement
De afhandeling van een transactie van zowel de stukken als het geld.

Sharpe ratio
Risico-rendementsmaatstaf. Deze wordt berekend door het rendement van een beleggingsportefeuille boven het rendement op een risicovrije belegging te delen door de standaarddeviatie van het fondsrendement.

Short call
Een enkelvoudige optietransactie, waarbij men als belegger één of meerdere call-opties schrijft.

Short put
Een enkelvoudige optietransactie, waar men als belegger één of meerder put-opties schrijft.

Slotkoers
Laatste koers van een bepaald effect op een handelsdag.

Sluit koop
Terugkopen van een geschreven optie. Hiermee ontdoet men zich van een bijbehorende plicht.

Sluit verkoop
Het verkopen van een eerder aangekochte optie. Hiermee ontdoet men zich van een recht.

Small caps
Aandelen van wat betreft marktkapitalisatie kleinere bedrijven.

Specialist
Vroeger de hoekman, nu de man of vrouw op de beursvloer die vraag en aanbod regelt en op elkaar probeert af te stemmen.

Speculeren
Handelen in de verwachting winst te maken door stijging of daling van prijzen.

Split up (splitsen)
Splitsing van aandelen in kleinere coupures van hetzelfde fonds.

Spread
Beleggingsfondsen met een open-end structuur, moeten de aandelenkoers binnen een bepaalde bandbreedte van de intrinsieke waarde van het aandeel houden. Zo krijgt de belegger altijd een eerlijke prijs voor zijn aandeel. De spread wordt gevormd door een opslag (bij verkoop) en of een afslag (bij inkoop) te leggen op de intrinsieke waarde om de koste...

Swap
Omwisselen van vergelijkbare effecten om zo een hoger rendement te behalen.

Switchen
Wisselen tussen de verschillende fondsen.

Syndicaat
Tijdelijke combinatie, van bankiers, die als doel heeft gezamenlijk de plaatsing van nieuw uit te geven aandelen of obligaties te verzorgen.

Uitbodemen
Stabiliseren van de koers na een mindere periode.

Uitbreken
Onverwachts omhoog schieten van een stagnerende koers.

Uitloting
Door middel van het lot bepalen welke nummers of series van obligaties zullen worden afgelost.

Uitoefenprijs
Vantevoren overeengekomen prijs waarvoor een koper een call-optie kan aankopen en de verkoper de call-optie moet verkopen.

Upgraden
Verbeteren, vernieuwen; naar boven bijstellen van een beleggingsadvies.

Volatiliteit
De beweegelijkheid van een of meerdere aandelen.

Voortschrijdend gemiddelde
Een gemiddelde van het koersverloop dat voortschrijdend berekend wordt over een bepaalde periode. Dit gemiddelde filtert scherpe koersbewegingen uit het koersverloop en geeft het trendmatig koersverloop weer.

Vreemd vermogen
Alle schulden van de vennootschap.

Weerstandniveau
Prijsniveau waarop er genoeg aanbod in de markt is om een koersstijging een halt toe te roepen.

Wegingsfactor
Het belang uitgedrukt als percentage van het totaal belegd vermogen in een beleggingsportefeuille of als percentage van een index.

Welkom
Welkom op het ABC van beleggen van Smartinvest: het financieel woordenboek voor de belegger! In dit woordenboek vindt u de uitleg van een groot aantal beurstermen.

White knight
Engelse term voor een bedrijf dat een ander bedrijf overneemt of daarmee fuseert om een vijandige overname van het andere bedrijf te voorkomen.

Wholesale
Orders en transacties van een grote omvang.

Yield
Engelse term voor rendement.

Yield-gap
Renteverschil tussen staatsobligaties en gewone obligaties.

Yield-ratio
Verhouding tussen het dividendrendement (dividend gedeeld door beurskoers) op aandelen en het rendement op de kapitaalmarkt.

Zekerheid
Waarborg ingeval een debiteur zijn verplichtingen niet nakomt. Ook wel: dekking, of onderpand.

Zero bond
Een obligatie waar geen coupons aan zitten.

Zero sum-market
Een term die aangeeft dat de optiehandel op zichzelf geen waarde toevoegt, maar dat alle winsten en verliezen bij elkaar opgeteld principieel gelijk zijn aan nul. Wat de één wint, verliest de ander. Deze stelling gaat alleen op indien de optiehandel wordt beschouwd als een gesloten systeem, zonder combinaties van opties met aandelen.