Zoek op

NAASTING

1) Bezitswisseling 2) Het zich toe-eigenen 3) Het zich toeëigenen 4) Nationalisering 5) Onteigening 6) Toe-eigening 7) Wederdrijving
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/NAASTING/1

Naasting

Het recht van naasting is een zakelijk recht dat de houder ervan het recht geeft als eerste een zeker goed te kopen. Een voorbeeld uit het oud-Hollands recht is het recht van naasting op grond in erfpacht: wanneer het stuk grond van erfpachter wisselde, had de eigenaar het recht om dit stuk grond voor de afgesproken prijs over te nemen in plaats v...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Naasting

Naasting

Let op: Spelling van 1858 het regt van naasting, of het regt van voorkeur, volgens hetwelk iemand, bij den verkoop eener zaak, een nader regt daarop heeft, dan een ander, dat is, dezelve voor denzelfden prijs, welken een ander geboden heeft, met uitsluiting van hem, kan koopen, wanneer dezelve reeds ver...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Naasting

zie: Naarkoop
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Naasting
Geen exacte overeenkomst gevonden.