Kopie van `Combined Business Power - Inkoopbegrippen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Combined Business Power - Inkoopbegrippen
Categorie: Management > Inkoop
Datum & Land: 10/03/2007, NL
Woorden: 231


Aanbesteding
uitbesteding van (bouwkundige) werken door middel van het uitnodigen van aannemers tot het doen van een prijsopgave.
Er zijn hierbij twee vormen te onderkennen, te weten: Uitvoering door aanneming; Uitvoering in regie. Een ander onderscheid is die naar methode van aanbesteding: Openbare aanbesteding; Onderhandse aanbesteding; Enkelvoudige uitnodiging. Zie ook : Uniform Aanbestedingsregelement

Aankoopfunctie
aanschaf van verbruiks- en gebruiksartikelen die nodig zijn voor de bedrijfsuitoefening, het bedrijfsonderhoud en de bedrijfsvoering tegen de voor de organisatie meest gunstige voorwaarden. Het betreft hier goederen die de onderneming zelf verbruikt, wederverkoop is niet de bedoeling. Dit in tegenstelling tot de inkoopfunctie waarbij de onderneming de beschikkingsmacht verkrijgt over goederen met de bedoeling deze weer te verkopen.

Aannemer
persoon of organisatie die een overeenkomst aangaat met een opdrachtgever om, zonder dienstverband, een werk van stoffelijke aard tegen een overeengekomen prijs uit te voeren.
Zie ook: Onderaannemer.

Aanneming
opdracht tot uitbesteding van werkzaamheden tegen een overeengekomen prijs en een tevoren bepaalde levertijd.
Zie ook: Aanbesteding

Aanvaardbaar kwaliteitniveau
het maximum aantal fouten of foutproducten per honderd eenheden in een steekproef dat als voldoende procesgemiddelde beschouwd kan worden. Het aanvaardbaar kwaliteitsniveau wordt met de leverancier overeengekomen in een kwaliteitsovereenkomst.

Aanvraag
verzoek aan een leverancier om voor bepaalde goederen en-of diensten een overzicht van prijzen en condities te verschaffen.
Zie ook: Bestelaanvraag, Offerte.

ABC-analyse
techniek waarbij het artikelenbestand wordt ingedeeld op bepaalde kenmerken, meestal op basis van omzet (zie ook ABC Pareto-analyse). Hierbij worden alle artikelen ingedeeld in drie groepen: A-artikelen: groot aandeel in de omzet. Dit is vaak slechts een klein deel van het totale artikelenpakket; B-artikelen: middengroep; C-artikelen: klein aandeel in de omzet. Dit is vaak het grootste deel van het artikelenbestand. Ook wel : Pareto-analyse.
Zie ook: Twintig-tachtig regel.

Acceptable Quality Level (AQL),

zie: Aanvaardbaar kwaliteitsniveau.

Afdelingsbudget,
kwantitatieve neerslag van de te verwachten administratieve inkoopafdelingskosten zoals salarissen, sociale lasten, reiskosten, telefoonkosten, porti, enz.
Zie Ook: Inkoopbudget

Afkeur
het als onbruikbaar afwijzen van een partij geleverde goederen door de afnemer. De goederen zijn niet geleverd conform de kwaliteitsovereenkomst.

Afkeurprocedure
door de afnemer gehanteerde procedure waarbij de geleverde partij goederen die niet overeenkomt met de overeengekomen kwaliteit niet wordt geaccepteerd.
Zie ook: Ingangscontrole.

Afroeporder
opdracht tot levering van een bepaalde hoeveelheid goederen op een bepaalde leverdatum binnen een kader van een eerder overeengekomen conditie bijvoorbeeld op basis van een raamcontract.
Ook wel: Blanket order, Raamorder.

After-sales service
verlenen van (technische) ondersteuning aan de afnemer door de leverancier nadat verkoop heeft plaatsgevonden.

Afwentelingspolitiek
strategie waarbij het prijsrisico wordt afgewenteld op de afnemer.

Algemene karakteristieken
afspiegeling van de basisinformatie over een organisatie en van de situatie waarin deze zich bevindt met onder meer omzetcijfers, kostprijzen, resultaten, organisatiestructuur, enz.

Algemene voorwaarden
een of meer schriftelijke bedingen die zijn opgesteld om in een (groot) aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van de bedingen die de kern van de prestatie aangeven.

Annuleringsclausule,
conditie die in een koopcontract kan worden opgenomen, om de betalingsvoorwaarden te omschrijven met betrekking tot aanspraken bij annulering voor het einde van de contractperiode.

Approved Vendors List,
lijst van potentiële leveranciers, opgesteld op basis van marktonderzoek en mogelijk ook op basis van soortgelijke inkooptransacties in het verleden, die aan bepaalde eisen blijken te voldoen en tot wie de leverancierskeuze kan worden beperkt.
Zie ook: Voorkeurslijst van leveranciers.

Artikelcodenummer,
combinatie van letters en-of cijfers om een artikel eenduidig van andere te onderscheiden. Het codenummer wordt in de administratie gebruikt om het artikel aan te duiden.

Assortiment,
de verzameling van al of niet bij elkaar behorende producten die door een organisatie ter verkoop worden aangeboden (verkoopassortiment), dan wel door een organisatie wordt gekocht (inkoopassortiment).Zie ook: assortimentsbreedte, Assortimentsdiepte.

Assortimentsbreedte
aantal verschillende productgroepen dat een onderneming in haar assortiment heeft.
Zie ook: Assortimentsdiepte.

Assortimentsdiepte
aantal variëteiten binnen een productgroep in het assortiment van een onderneming.
Zie ook: Assortimentsbreedte.

Battle-of-forms
het geharrewar over de acceptatie van inkoopvoorwaarden van de koper enerzijds en de verkoopvoorwaarden van de leverancier anderzijds.

Behoefte-onzekerheid
de onzekerheid met betrekking tot de mogelijkheid de inkoopbehoeften juist en volledig te omschrijven. Men speelt hierin op de vraag: ‘Kopen we wel het juiste product voor ons probleem, respectievelijk onze behoefte?

Benchmarken,
is een continu en systematisch proces waarbij produkten, diensten en werkprocessen van organisaties vergeleken worden met die van de best presterende organisaties op dat gebied.

Bestek
een nauwkeurige omschrijving van het te maken bouwwerk en van de voorwaarden waaronder dit moet worden uitgevoerd. Het bestek dient bij een openbare aanbesteding tenminste 21 dagen voor de dag van aanbesteding verkrijgbaar te zijn.
Zie ook: Uniform Aanbestedingsregelement.

Bestelaanvraag
schriftelijk overzicht van de wensen van interne gebruikers met betrekking tot aan te schaffen goederen.

Bestelfrequentie,
aantal keer per tijdseenheid dat een bestelling wordt geplaatst.

Bestelfunctie
inkoopfunctie, op operationeel niveau, gericht op het bestellen van materialen, het toezien op de juiste levering en het bijsturen in geval van afwijkingen van overeengeko- men kwaliteit, leveringstijdstip en geleverde hoeveelheid, binnen overeengekomen leveringsvoorwaarden, zonder dat inkoopmarktonderzoek is verricht.
Ook wel: verwervingsfunctie
Zie ook:Initiële inkoopfunctie

Bestelgrootte
aantal stuks van een bepaald artikel dat wordt besteld.
Zie ook: Optimale bestelhoeveelheid.

Bestelkosten
kosten die verbonden zijn aan de plaatsing van een bestelling of order, de levertijdbewaking, de ontvangstkeuring en de benodigde administratie.
Ook wel : Order placement costs.

Bestelorder
bestelaanvraag aangevuld met productkarakteristieken en leveranciersgegevens, die de basis vormt voor de levering door de leverancier.
Ook wel: Inkooporiëntatie.

Bestelsysteem
systeem dat met behulp van bestelregels bepaalt wat het optimale besteltijdstip en de optimale bestelhoeveelheid zijn.
Zie ook: Formule van Camp.

Betalingstermijn
de overeengekomen tijdsperiode waarbinnen een factuur betaald dient te worden.

Betalingsvoorwaarden
het totaal van afspraken welke de vorm, uitvoering en tijdstip regelen waarop contractpartners die goederen en diensten leveren respectievelijk geleverd krijgen, hun financiële verplichtingen dienen te vervullen.

Blanket order
mogelijke vorm van een afroeporder zijnde een contract me een leverancier voor een groot aantal artikelen en voor een bepaalde periode (doorgaans een jaar) waarbij alle gebruikelijke condities zijn geregeld met uitzondering van de te leveren hoesveelheden, welke doormiddel van afroeporders worden bepaald.
Ook wel: Open order.

Boeteclausule
clausule in een contract waarin wordt vastgelegd dat er een bepaald bedrag in mindering wordt gebracht indien de leverancier niet voldoet aan de in het contract gestelde leveringscondities.

Bogey-tactiek
onderhandelingstechniek voor inkopers. De inkoper verschuilt zich achter een al dan niet denkbeeldig budget en blijft tegelijkertijd zeer vriendelijk tegen de verkoper en prijst zijn product. Vervolgens wordt het probleem van de inkoper bij de leverancier gelegd en deze wordt geacht naar alternatieven te zoeken.
Zie ook: Onderhandelingstechniek.

Bottle-neck producten
zie: Knelpuntproducten.

Cataloging
beschrijving van het materiaalbudget in kleinste eenheden op grond van objectieve eisen waaraan goederen moeten voldoen, zonder daarbij terug te vallen op de naam van de leverancier, catalogusnummer, fabrieksmerk, enz.

Catalogusartikel
een artikel dat door de leverancier rechtstreeks uit voorraad geleverd kan worden.

Centraleinkoop
alle inkoopbehoeften, ook die van de lokale vestigingen worden door één gemeenschappelijke (staf)afdeling gekocht, resp. besteld.

Certificaat van oorsprong
schriftelijke verklaring over de herkomst van goederen als bewijs voor de afnemer dat de gekochte goederen van een bepaalde fabriek of van een bepaald mek zijn. Deze verklaring is in sommige landen verplicht bij invoer van goederen.

Certificering
de leverancier mag in principe leveren zonder dat ingangscontrole plaatsvindt. De te leveren partijen worden slechts steekproefsgewijs door de afnemer gecontroleerd.
Zie ook: Gecertificeerde leverancier.

Chinesecrunch-tactiek
onderhandelingstechniek waarbij de ene partij de andere partij tot onbedoelde concessies verleidt door nieuwe eisen te stellen met betrekking tot een overeenkomst, waarvan de andere partij dacht dat deze al bijna rond was.
Zie ook: Onderhandelingstechniek.

Classificatievan inkoopbesparingen
besparingen gerealiseerd daar inspanningen van de inkoopafdeling waarbij de volgende besparingsmethoden te onderscheiden zijn: - concurrerende offertes: besparingen bereikt door lagere prijzen bij huidige leveranciers, na aanvraag van offertes bij meer dan één leverancier; distributiesmethoden: besparingen bereikt door onderhandellingen over transportkosten, verlaging van voorraden, materials handling of andere distributieactiviteiten; inkooppolitiek : besparingen bereikt door introductie van jaarcontracten door bestaande artikelen en-of door systems contracting; optimale bestelfrequentie en optimale bestelhoeveelheid: besparingen bereikt door samenwerking tussen inkoop en andere afdelingen op het gebied van optimaliseren van bestellingen met als gevolg lagere kosten; waarde- analyse en substitutie en standaardisatie: besparingen als gevolg van veranderingen in specificaties, substitutie door gelijkwaardige maar goedkopere materialen en -of standaardspecificaties; make lor buy : besparingen behaald door het uitbesteden van productieactiviteiten; verlaging van materiaalkosten door kostenanalyse (al of niet in samenwerking met de leverancier).

Co-makership
de opbouw van een lange-termijnrelatie met een beperkt aantal leveranciers op basis van wederzijds zakelijk vertrouwen. Het betreft een vergaande vorm van een langdurige en intensieve samenwerking tussen afnemer en leverancier. De samenwerking omvat afstemming tussen bedrijfsprocessen en begint bij voorkeur al met een inbreng van de leverancier in het ontwerpstadium.
Ook wel: Partnership.

Concerngarantie
verzekering van het concern, met betrekking tot de kredietwaardigheid, dat de inkopende (dochter)onderneming zijn verplichtingen, voortvloeiende uit een koopovereenkomst, zal nakomen.

Concurrerendeofferte
een beperkt aantal aanbieders wordt uitgenodigd een offerte uit te brengen. Waarna de ontvangen offertes worden vergeleken en de laagste aanbieder wordt gekozen. In het algemeen wordt een aantal van drie tot vijf aanbieders voldoende geacht om vereiste concurrentie te handhaven.

Consignatiecontract
contract waarbij de leverancier een bepaalde hoeveelheid van zijn artikelbestand op voorraad bij een afnemer heeft liggen. De afnemer heeft recht op ieder willekeurig moment over de voorraad van de leverancier te beschikken. Betaling geschiedt op basis van feitelijke afname. Ook de leverancier kan een vooraf overeengekomen hoeveelheid goederen in consignatie houden voor een bepaalde afnemer.
Zie ook: Contract.

Contract
elk type van overeenkomst of order tussen twee of meer partijen voor de levering van goederen of diensten.Er zijn verschillende contractvormen te onderscheiden zoals consignatiecontract, duurcontract, exclusiviteitscontract en raamcontract.

Contracteren
onderdeel van de inkoopfunctie dat betrekking heeft op het onderhandelen met leveranciers met als resultaat een koopovereenkomst over te leveren goederen en-of diensten.

Contractor
Onderneming die op basis van een contract diensten levert aan derden; Term gebruikt voor technische resp. ingenieursbureaus aan wie omvangrijke delen van te realiseren technische installaties worden uitbesteed.

Contractvoorwaarden
condities die worden vastgelegd in het contract. De volgende voorwaarden kan men onderkennen; Leveringsomvang; Prijs ; Levering ; Kwaliteit ; Vaste prijs of prijsherzieningsclausule; Leverdatum; Valutarisico’s Betalingsmethode .

Corporate inkoper
inkoopfunctionaris die vanuit zijn vakspecialisme met leveranciers overeenkomsten sluit geldend voor het gehele concern. Van de concerncontracten kan vrijwillig dan wel niet vrijwillig door de diverse concerneenheden gebruik worden gemaakt.
Ook wel: Corporate buyer.

Customer service
mate waarin door de leverancier aan klantwensen wordt voldaan met betrekking tot levertijd, volledigheid, kwaliteit, enz.

Decision making unit (DMU)
degenen die participeren in de besluitvorming met betrekking tot de inkoop van een produkt dan wel dienst. Tot de groep van betrokkenen behoren de gebruikers, de beïnvloeders van het koopproces, de inkopers, de beslissers en de gatekeeper.
Ook wel: Buying-center.

Desk-research
het verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens die dienstbaar zijn aan de onderzoeksopdracht, maar die reeds eerder door anderen zijn verzameld.
Zie ook: field-research.

Dienst
activiteit die door derden op contractbasis worst verricht zonder eigendomsoverdracht van goederen.

Differentiatiestrategie
(door Porter gedefinieerde) concurrentiestrategie gericht op het opbouwen van marktpositie door het leveren van een produkt of dienst, welke exact is toegesneden op de specifieke behoeften van een bepaalde doelgroep.

Directe koopmethode
de inkoper benadert slechts één leverancier en aanvaardt het produkt, de prijs en de voorwaarden van deze leverancier zonder hierover te onderhandelen.

Diversificatiestrategie
strategie waarbij men probeert het aantal inkoopalternatieven zo groot mogelijk te houden resp. uit te breiden, zodat het inkooprisico afneemt. Deze strategie ligt voor de hand indien de inkopende organisatie wordt geconfronteerd met enkele machtige leveranciers.
Ook wel: Inkoopdiversificatie.

Dual sourcing
voor het betreffende artikel en resp. betreffende dienst zijn twee leveranciers ter beschikking. De totale behoefte wordt gedeeld en toegewezen aan deze twee leveranciers. In geval dat een leverancier niet kan leveren kan de inkoper op de andere terugvallen.
Zie ook: Second-sourcing.

Dupont chart
rekenschema waarmee (onder meer) het effect van inkoopbesparing op de rentabiliteit van het geïnvesteerd vermogen kan worden bepaald.

Early Supplier Involvement (ESI)
de leverancier wordt reeds in het ontwerpproces betrokken om vroegtijdig leverancierkennis in te brengen met als mogelijk gevolg grote kostenverminderding en vereenvoudiging van het ontwerp resp. produktverbetering.

Economische levensduur
de tijdsduur gedurende welke een produkt met voordeel voor een onderneming kan worden gebruikt.

Economische ordergrootte
de ordergrootte die totale variabele kosten minimaliseert, inclusief de voorraad- en bestelkosten.

Electronic Data Interchange (EDI)
rechtstreekse informatie-uitwisseling tussen de computersystemen van uitbesteder en leverancier via telefoonverbinding; gericht op uitwisseling van transactie-informatie en-of technische en commerciële informatie.

Electronic Data Processing (EDP)
toepassing van elektronische (computer)apparatuur in het bewerken, opslaan en afdrukken van informatie.

Exclusiviteitscontract
contract waarbij een enkele leverancier of dienstverlener in alle behoefte van het bedrijf voor bepaalde goederen of diensten gedurende een bepaalde periode zal voorzien.
Zie ook: Contract.

Expediting
bespoedigen of verzekeren van de levering van goederen, op basis van een eerder met de leverancier overeengekomen tijdschema. Dit kan schriftelijk zowel als telefonisch (verbaal) gebeuren.
Ook wel: Opvolgen, Orderbewaking.

Factoring
overdracht van handelsvorderingen aan een organisatie die zorgdraagt voor het beheer, de administratie, de incasso en het betalingsrisico van de debiteuren. De onderneming kan bovendien tot een bepaald percentage, bijv. 90% van zijn debiteuren opnemen als krediet.

Factuur
overzicht van geleverde goederen vaak met bijbehorende prijzen en datum van levering, met het verzoek aan de opdrachtgever overeenkomstig de betalingscondities te betalen.

Factuurcontrole
het toetsen van de factuur aan de koopovereenkomst resp. order.
Ook wel: Inkoopfactuurcontrole.

Fasering van inkoopmarktonderzoek
in de opzet inkoopmarktonderzoek te onderscheiden stappen: Vastleggen van het doel van het onderzoek; Maken van een kosten-batenanalyse; Vooronderzoek; Opstellen van een onderzoekplan; Uitvoeren van het onderzoek; Rapportering en evaluatie.

Field-research
het verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens waarvoor men zelf onderzoek moet verrichten. Deze gegevens zijn niet door middel van Desk-research te achterhalen. De meeste gebezigde manieren zijn beursbezoek en leveranciersbezoek.
Zie ook: Desk-research.

Formule van Camp
formule om de optimale bestelhoeveelheid te berekenen. Deze formule luidt:
Optimale bestelhoeveelheid Q’ = q (2Dca-Cv), waarbij: D = vraag per tijdseenheid, Ca = bestelkosten per bestelling, Cv = voorraadkosten. Ook wel: Formule van Wilson.

Forward purchasing
verschijnsel dat bij stijgende prijzen of dreigende tekorten meer wordt ingekocht dan bij stabiele prijzen te verwachten zou zijn, teneinde het effect van dreigende prijsverhogingen te minimaliseren.

Functiegericht inkopen
inkoopbenadering waarbij men de functie die door het produkt resp. de dienst moet worden vervuld als startpunt van het inkoopproces neemt.

Functioneel ontwerp
beschrijving van de functies die een produkt dan wel dienst voor de gebruiker moet vervullen.

Gatekeeper
functionaris binnen de decision making unit die (mede) verantwoordelijk is voor de verzameling en distributie van informatie die relevant is voor het inkoopbesluitvormingsproces.

Gebruikswaarde
de som van alle middelen die nodig zijn om een produkt of dienst zijn functie te laten vervullen.

Gecertificeerde leverancier
leverancier die ongekeurd en zonder ingangscontrole mag leveren.
Zie ook: Certificering.

Geheimhoudingsclausule
bepaling, al dan niet opgenomen in een separaat contract-document, waarbij de leverancier zich verplicht tot geheimhouding met betrekking tot door de uitbesteder aan hem verstrekte vertrouwelijke informatie, resp. zich verplicht deze informatie niet aan derden kenbaar te maken.

Geschiktheidsanalyse
analysemethode om voor een uitbesteder en een toeleverancier de individuele geschiktheid voor co-maker-ship, met betrekking tot logistiek, kwaliteit en ontwikkeling, te bepalen.

Gewijzigde herhalingsaankoop
koopsituatie waarbij een organisatie een beslissing moet nemen over de koop van een (voor de organisatie) nieuw produkt bij een bekende leverancier of de koop van een bestaand produkt bij een (voor de organisatie) nieuwe leverancier.
Ook wel: Modified rebuy.

Gewogen punten-systeem
methode om op basis van vooraf bepaalde criteria totaalscores te berekenen voor leveranciers. Aan ieder beoordelingscriterium wordt een verschillende weging toegekend. Aan de hand van totaalscores kunnen leveranciers worden beoordeeld en met elkaar worden vergeleken.
Zie ook: Leveranciersbeoordelingsmethode.

Good guy bad guy-tactiek
onderhandelingstactiek waarbij de ene partij eerst een ‘harde’ onderhandelaar stuurt die het ambitieniveau van de tegenpartij flink tempert. Vervolgens wordt een ‘zachte’, vriendelijke onderhandelaar ingezet die het vertrouwen wint en probeert de overeenkomst te sluiten.,
Zie ook: Onderhandelingstechniek.

Haalbonnensysteem
contract met een (meestal lokale) leverancier waarin voor de periode van doorgaans een jaar de omzet (inclusief korting) wordt afgesproken, zodat de interne gebruikers tegen overlegging van haalbon de benodigde artikelen direct bij de leverancier kunnen afhalen.

Hefboomprodukten
produkten met een laag inkooprisico, maar met een grote invloed op de winst; gebruikt bij de portfolio-analyse.
Zie ook: Portfolio-analyse.

Herhalingsorder
een order die voor wat betreft de specificaties en leverancierskeuze overeenkomt met een reeds eerder geplaatste order.
Zie ook: Repeat buying.

Hoeveelheidskorting
vorm van korting op grond van de afnamehoeveelheid van de inkoper binnen een bepaalde tijdsperiode, met als doel voor de leverancier bestellingen van grote hoeveelheden te stimuleren.
Ook wel: Quantumkorting.
Zie ook: Korting.
|http://www.cbp.nl/-default.asp?cntParent=1&cntId=103

Ingangscontrole
bij aflevering van goederen door de leverancier uit te voeren controle op hoeveelheid en (technische) kwaliteit, om te controleren of de leverancier zijn afspraken is nagekomen.

Initiële inkoopfunctie
een deel van de inkoopfunctie dat zich beperkt tot de meer commerciële aspecten van inkoop. Het omvat het voorbereiden van de inkooporderspecificatie, het selecteren van leveranciers, het onderhandelen met en het contracteren van leveranciers.
Zie ook: Bestelfunctie.

Initiële inkoper
inkoopfunctionaris die verantwoordelijk is voor de inkoop van nieuwe materialen en componenten en die ook de contacten legt met nieuwe leveranciers.

Inkoopactieplan
verzameling van (verbeterings)activiteiten die gericht zijn op het realiseren van de inkoopdoelstellingen. Het plan is een nadere uitwerking van de opgestelde inkoopstrategie die de onderneming op langere termijn wil nastreven.

Inkoopaudit
een volledig, systematisch, onafhankelijk en periodiek onderzoek naar de inkoopfunctie van een organisatie teneinde vast te kunnen stellen waar verbetering mogelijk c.q. noodzakelijk zijn.

Inkoopbehoeftenbepaling
vaststellen van de gewenste aan te kopen hoeveelheden per tijdseenheid; dit kan gebeuren op grond van historisch of verwacht gebruik, dan wel gebaseerd op verkoop- en fabricageplanningen.

Inkoopbeleidsplan
beleidsplan dat aangeeft welke taakstellingen voor inkoop zijn voorzien op het gebied van af te sluiten prijsniveaus, kwaliteitsverbetering, verkorting van doorlooptijden, verbetering van leveringsbetrouwbaarheid van leveranciers, inkoopmarktonderzoek en automatisering.
Ook wel: Inkooppolitiek.

Inkoopbrochure voor leveranciers
hierin worden de inkoopdoelstellingen van een onderneming gepubliceerd. Hiermee wordt duidelijkheid geschapen ten aanzien van ondernemingsdoelstellingen, inkoopethiek, standaardprocedures, methodieken en de wijze waarop de inkoopfunctie van de afnemer is georganiseerd.
Ook wel: Purchasing policy.