Kopie van `Combined Business Power - Inkoopbegrippen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Combined Business Power - Inkoopbegrippen
Categorie: Management > Inkoop
Datum & Land: 10/03/2007, NL
Woorden: 231


Rebate
een geldbedrag geretourneerd door de leverancier aan de inkoper vanwege de inkoop van een bepaalde hoeveelheid of waarde aan goederen, meestal binnen een vastgestelde periode.

Repeat buying
het inkopen van goederen die in het verleden onder gelijke of nagenoeg gelijke omstandigheden gekocht werden.
Zie ook: Herhalingsorder.

Retentie
(ophouding) juridische term betreffende het recht om een zaak die men van een ander onder zich heeft, niet terug te geven dan tegen voldoening van hetgeen men te vorderen heeft van de eigenaar van die zaak.

Reverse auction-tactiek
de inkoper probeert verschillende leveranciers tegen elkaar uit te spelen. Hij laat ze bij zich komen, hoort ze uit en laat ze tegen elkaar opbieden.
Ook wel: Veilingstactiek

Sale and leaseback
het verkopen van goederen en productiemiddelen aan de andere partij en vervolgens het terugleasen van hetzelfde goed of productmiddel van de andere partij om deze te gebruiken voor de eigen bedrijfsvoering..

Second-sourcing
het betrekken van goederen of diensten uit twee of meer leveringsbronnen en noodzakelijk wanneer deze goederen of diensten een belangrijke bijdrage leveren aan het productieproces en de zekerheid van de verkrijgbaarheid of beschikbaarheid van deze goederen of diensten gering en-of twijfelachtig is.
Zie ook: Sourcing

Shared sourcing
het met de concurrentie delen van beschikbare leveranciersbronnen; dat wil zeggen concurrenten kopen samen in.
Zie ook: Sourcing

Single sourcing
materialen worden slechts bij één leverancier gekocht; in tegenstelling tot sole sourcing zijn er in principe wel alternatieve leveranciers beschikbaar.
Zie ook: Sourcing.

Situatieanalyse
een beschrijving van de huidige situatie, de belangrijkste kansen en bedreigingen die een inkoopmanager in zijn interne en externe inkoopomgeving verwacht alsmede de sterkten en zwakten van zin inkooporganisatie.
Zie ook: SWOT-analyse.

Sourcing
inkoopactiviteiten gericht op de zekerstelling van de aanvoer van de in te kopen producten, met de nadruk op de wat langere termijn. Sourcing omvat inkoopmarktonderzoek en het zoeken naar alternatieve bronnen. De volgende vormen van sourcing kan men onderscheiden: Dual sourcing; Multiple sourcing; Second-sourcing; Shared sourcing; Single sourcing; Sole sourcing.

Specificeren
onderscheiden stap in het inkoopproces waarbij vastgesteld wordt aan welke eigenschappen het in te kopen product dient te voldoen.

Strategische oriëntatie
situatie waarin inkoop wordt onderkend als een bedrijfsactiviteit die bijdraagt aan de versterking van de concurrentiepositie van de onderneming op haar eindmarkten.

Strategische producten
producten met een hoog inkooprisico en een hoge invloed op de winst; gebruikt bij de portfolio-analyse.
Zie ook: Portfolio analyse.

SWOT-analyse
een analyse van Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats van een organisatie of organisatie-onderdeel. Het is een analyse van de sterke en zwakke aspecten van een onderneming in relatie tot de markt. Eventuele kansen en bedreigingen waar een onderneming mee te maken krijgt worden in kaart gebracht. Op basis van de uitkomsten van de SWOT- analyse bepaalt de onderneming de mogelijke strategische opties die het realiseren van de ondernemingsdoelstellingen mogelijk maken.

Toerekenbare tekortkoming
(wanprestatie) juridisch begrip voor de situatie waarbij een partij door eigen schuld niet die prestatie levert zoals was afgesproken in de overeenkomst.

Total cost
totale kosten die toe te rekenen zijn aan de verwerking van ingekochte goederen, onder meer ten gevolge van de verpakking of de kwaliteit.

Trademark
(handelsmerk) een teken, een symbool, een naam of woorden in de vorm van een label, door de fabrikant of distributeur gebruikt om zijn product te markeren en die door geen andere persoon mag worden gebruikt.

Twintig-tachtig regel
het veelvuldig voorkomend verschijnsel dat ca. tachtig procent van de omzet kan worden toegewezen aan ca. twintig procent van de artikelen, orders of klanten.
Zie ook: ABC-analyse.

Two-bin systeem
eenvoudig bestelsysteem waarbij men de bestelgrootte constant houdt en de bestelfrequentie varieert. De voorraad wordt verdeeld over twee partijen: een grote partij en een kleine. Wanneer de voorraad onder een vastgesteld minimum komt, het re-order point, wordt er een bestelling geplaatst; dit is het geval als de grote partij verbruikt is. De tweede (kleine) partij wordt nu aangesproken. De minimumvoorraad (of de kleine partij) dient toereikend te zijn om de verwachte vraag of het verwachte verbruik te dekken gedurende de levertijd. Als het bestelde materiaal binnenkomt wordt eerst de kleine partij aangevuld en gaar de rest naar de grote partij.
Zie ook: Bestelsysteem.

Uitbesteden
het laten maken of het laten bewerken van delen van het eindproduct en-of door derden laten verrichten van diensten ten behoeve van het eigen fabricageproces. Er kan hierbij een onderscheid gemaakt worden tussen: Capaciteitsuitbesteding; Specialistische uitbesteding. Zie ook: Make-or-buy.

Uniform Aanbestedingsregelement
bepalingen omtrent hoe te handelen in het kader van een openbare aanbesteding en een onderhandse aanbesteding.


Vendorrating
leveranciersbeoordelingsmethode waarbij men op objectieve, kwantitatieve wijze scores bepaalt voor aspecten als prijs, kwaliteit en leveringsbetrouwbaarheid van leveranciers.

Verwervingsfunctie
een deel van de inkoopfunctie dat zich beperkt tot de meer logistieke aspecten van inkoop. Het omvat het bestellen van producten, het afroepen, inclusief de orderbehandeling en de orderafhandeling.
Ook wel: Supply, Bestelfunctie
Zie ook: Initiële inkoopfunctie.

Voorkeurslijst van leveranciers
lijst van leveranciers die aan, door de afnemer bepaalde, welomschreven criteria voldoen. Opdrachten worden in regel tot deze kring van leveranciers beperkt.
Ook wel: Definitieve voorkeurslijst van leveranciers, Preferred vendorslist.
Zie ook: Certificering, Gecertificeerde leverancier.

Voorraad
hoeveelheid goederen die in een onderneming (industrieel of handels-) voorhanden is hetzij om daaruit te verkopen, te leveren, of als grondstof voor de productie.

What if-tactiek
onderhandelingstactiek bedoeld om meer informatie van de andere partij te verkrijgen door een groot aantal hypothetische gevallen aan de ander voor te leggen en diens reactie te vragen.
Zie ook: Onderhandelingstechniek.

Win-win-situatie
onderhandelingssituatie waarin beide partijen voordeel kunnen hebben van onderhandelen en samenwerken. De winst van de een hoeft niet ten koste te gaan van de ander.
Ook wel: Varying sum game.
Zie ook: Zero sum game.

Winstmarge
de bruto of netto winst uitgedrukt in een percentage van de omzet.


Zero sum game
onderhandelingssituatie waarbij de belangen van de partijen recht tegenover elkaar staan. De winst van de een is het verlies van de ander.
Ook wel: Fixed sum game.
Zie ook: Win-win-situatie.

Zero-defects
uitgangspunt voor de productie waarbij men alles in het werk stelt om fouten in alle onderdelen te voorkomen; alles moet in één keer juist zijn.

Zeven S-model
model voor de benodigde mentaliteitsverandering om te komen tot een lange termijn inkoopplanning door afstemming tussen basiselementen van zeven functies binnen een organisatie, zoals deze te vinden zijn in het zeven S-model.
Ook wel: Kristalmodel.