Zoek op

franchise

de franchise zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [frɑn'ʃi:zə, 'frɛn(t)ʃɑjs] 1) recht dat een grote onderneming geeft aan particuliere ondernemers om gebruik te maken van de naam en expertise van die grote onderneming commercie Voorbeelden:   `franchisenemer`...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/franchise

franchise

[verzekeringsrecht] Engels: het eigen risico van de verzekerde persoon. Bijv. bij zee-assurantie bedraagt de franchise 3% van de averij Art 645 W…
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/?zoek=franchise

franchise

[verzekeringsrecht] Engels: het eigen risico van de verzekerde persoon. Bijv. zee-assurantie: in beginsel bedraagt de franchise 3% van de averij…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.be/woordenboekBefin.html#3202

Franchise

In veel pensioenregelingen is een bepaald drempelbedrag opgenomen, waarover geen pensioenopbouw plaatsvindt. Dit bedrag krijgt de naam "franchise". De hoogte van de franchise is veelal afgeleid uit de hoogte van AOW-uitkeringen. Het is ook mogelijk om d...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10102

Franchise

Een bedrag dat wettelijk vrijgesteld is van belasting, bijvoorbeeld de zogenaamde stakingsvrijstelling bij het beëindigen van een onderneming (een zogenaamd `drempelbedrag`). Bij verzekeringen is de franchise de uitkeringsdrempel bij schade: blijft de schade onder het franchisebedrag, dan wordt niets uitgekeerd; komt de schade boven het franchiseb...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

Franchise

Het deel van het salaris waarover de deelnemer geen pensioen opbouwt, omdat de AOW bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd voor dat specifieke deel al voorziet in inkomen. De franchise verschilt per PNO Pensioenregeling.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10127

Franchise

Dat deel van je salaris dat niet meetelt voor de opbouw van je pensioen. Je krijgt immers later ook AOW, dus je hoeft niet over je hele salaris pensioen op te bouwen. Het franchisebedrag is vaak afgeleid van de AOW. 
Gevonden op http://www.pensioenkijker.nl/home/veelgestelde-vragen/begrippen

Franchise

Drempelbedrag waarover geen pensioenopbouw plaatsvindt. De hoogte van de franchise is gebaseerd op een in het pensioenreglement omschreven vast bedrag. Xerox (Nederland) B.V. past de franchise jaarlijks per 1 januari aan, waarbij als uitgangspunt de prijsindex wordt gebruikt. Een en ander gebeurt met inachtneming van de fiscaal toegestane minimumfr...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10255

Franchise

Een drempelbedrag waarover geen pensioenopbouw plaatsvindt. Dit bedrag is veelal afgeleid van de uitkeringen krachtens de AOW. De franchise wordt ook wel afgeleid van het wettelijk minimumloon.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

Franchise

In veel pensioenregelingen is een bepaald drempelbedrag opgenomen, waarover geen pensioenopbouw plaatsvindt. Dit bedrag krijgt de naam ‘franchise’. De hoogte van de franchise is veelal afgeleid uit de hoogte van AOW-uitkeringen. Het is ook mogelijk om de hoogte van de franchise af te leiden uit het wettelijk minimumloon of te baseren op een (in...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10709

Franchise

Nederlandsche handelswoorden uit het Frans (1914): vrijdom, vrijstelling. In de transport- en zeeverzekering het percentage tot welke de verzekeraar vrij van vergoeding voor eventueele schade blijven zal.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0005.php

Franchise

Percentage van de verzekerde som of vast bedrag waaronder schade niet voor rekening van de verzekeraar komt, bijvoorbeeld vrij onder 3%; vrij onder ¤100,-. Is de schade gelijk aan of hoger dan de franchise, dan komt deze geheel voor rekening van de verzekeraar. In de goederentransportverzekering, waar een franchise van oudsher zeer gebruikelijk is...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

franchise

vrijstelling van invoerrechten
Jaar van herkomst: 1886 (KKU )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Franchise

(uitspraak Frans) verzekering waarbij een schade beneden een vastgesteld basisbedrag niet door de verzekering wordt uitbetaald, maar waarbij †“ indien de schade dit overschrijdt †“ de gehele schade wordt vergoed (dus zonder aftrek van het basisbedrag)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10965

Franchise

(uitspraak Engels) het tegen betaling gebruikmaken van de know-how van een ander bedrijf. Ook wel back office franchise. Zie ook franchise hotelketen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10965

Franchise

Een drempelbedrag waarover geen pensioenopbouw plaatsvindt. Dit bedrag is veelal afgeleid van de uitkeringen krachtens de AOW. De franchise wordt ook wel afgeleid van het wettelijk minimumloon.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/franchise

franchise

Een van premieheffing vrijgesteld deel van het inkomen.
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=8912

Franchise

Een franchise is een vorm van ondernemen waarin de franchisegever (eigenaar van het merk en het moederbedrijf) een ondernemer de mogelijkheid biedt om een eigen vestiging te openen van de onderneming. De franchisenemer dient hiervoor te betalen. Voordelen zijn onder andere de grote naamsbekendheid van de franchisegever en de exclusiviteitgarantie i...
Gevonden op http://www.bedrijfspand.com/vastgoed-begrip/franchise/

Franchise

Franchise heeft meerdere betekenissen: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Franchise

Franchise

[pensioenen en werknemersverzekeringen] - Bij een pensioenregeling is de franchise dat deel van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd. Dit bedrag wordt van het salaris afgetrokken voordat de pensioenpremie berekend wordt. Er wordt alleen premie betaald en pensioen opgebouwd over het deel van het salaris dat bov...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Franchise_(pensioenen_en_werknemersverzekering

Franchise

[ondernemen] - Een franchise is een methode van zakendoen waarbij een ondernemer (de franchisenemer) een contract sluit met de eigenaar van een handelsnaam (de franchisegever) die de franchisenemer het recht geeft om tegen betaling een zaak met die handelsnaam te exploiteren. Dit wordt veel gedaan bij supermarktketens en fa...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Franchise_(ondernemen)

Franchise

[sport] - Franchise in de sport is een term waarmee wordt aangeduid dat een team of een competitie-divisie een bepaalde structuur heeft. Franchise komt voornamelijk voor in de Verenigde Staten en is in Europa en de rest van de wereld hoogst ongebruikelijk, enkele uitzonderingen daargelaten. Franchise (of franchising) houdt ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Franchise_(sport)

Franchise

[verzekering] - Een franchise is een percentage van de verzekerde som of een vast bedrag waaronder schade niet voor rekening van de verzekeraar komt. In tegenstelling tot bij een eigen risico vergoedt de verzekeraar de gehele schade wanneer het schadebedrag de hoogte van de franchise overschrijdt. Door opname van een franch...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Franchise_(verzekering)

Franchise

Een franchise is een zelfstandig ondernemer die werkt onder de naam van een groter concern. Het ondernemingsprincipe komt veel voor bij supermarktketens, maar wordt ook door eigenaars van andere winkels toegepast. Tegen betaling mag een franchisenemer gebruik maken van de handelsnaam van een franchisegever. Dit biedt voor beide partijen zowel voor-...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Franchise

franchise

eigen risico bij een schadeverzekering; bepaalde ondernemingsvorm (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/franchise
Geen exacte overeenkomst gevonden.