Zoek op

omslagstelsel

algemeen overheid: Verzekeringsstelsel waarbij de door de verzekerde premieplichtigen in een bepaald jaar bijeengebrachte ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=omslagstelsel

omslagstelsel

socialeverzekeringsrecht: in het ~ wordt het totaalbedrag aan uitkeringen voor een bepaald jaar omgeslagen over de premieplichtigen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/omslagstelsel

Omslagstelsel

Stelsel waarbij de premies die de werkenden in een jaar opbrengen, precies voldoende zijn om de uitkeringen in dat jaar te betalen.
Gevonden op https://www.finler.nl/omslagstelsel/

omslagstelsel

Methode van financiering van uitkeringen waarbij de te betalen premie afhankelijk is van de op hetzelfde moment te verrichten uitkeringen aan de uitkeringsontvangers. De AOW is gebaseerd op het omslagstelsel, zodat met de komende vergrijzing de AOW‑premie zal stijgen of de AOW‑uitkering zal dalen.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/economie/omslagstelsel

Omslagstelsel

Omslagstelsel (in België omschreven met de term repartitiestelsel) is pensioenterminologie waarin pensioenen worden betaald uit de lopende premieontvangsten. In een omslagstelsel is er dus geen opbouw van pensioenvermogen. Het omslagstelsel houdt een zeer grote mate van solidariteit in, waardoor het vooral in landen met een sterk socialistisch ve...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Omslagstelsel

omslagstelsel

het geld dat wordt betaald door de werkende mensen wordt uitgekeerd aan de mensen in AOW en 65+
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10040

Omslagstelsel

Een omslagstelsel is een financieringsvorm waarbij de uitkeringen in een bepaald jaar gefinancieerd worden door de premies die in dat jaar ontvangen worden van de werkenden.
De tegenhanger van het omslagstelsel is het `kapitaaldekkingsstelsel`.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Omslagstelsel

Financieringsvorm waarbij de werkenden premies betalen, waarmee op hetzelfde moment uitkeringen aan uitkeringsgerechtigden worden betaald. Bij omslagdekking worden de uitkeringen die in een bepaald jaar collectief zijn verschuldigd, omgeslagen over degenen die in dat jaar bijdrageplichtig zijn. Er vindt géén reservering plaats voor toekomstige ui...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10709

Omslagstelsel

In een omslagstelsel betaalt de beroepsbevolking voor de voorzieningen van de inactieven: de voor uitkeringen benodigde gelden worden verkregen door het jaarlijks omslaan over de contribuabelen. De actieven betalen daardoor voor de uitkeringstrekkers van dát moment. ~ Zie ook: Kapitaaldekkingsstelsel.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Omslagstelsel

Onder omslagstelsel wordt het stelsel verstaan waarbij de werkenden premies betalen, waarmee op hetzelfde moment uitkeringen aan anderen worden betaald.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_o.asp

Omslagstelsel

Financieringsstelsel waarbij de uitkeringen in beginsel worden betaald uit de in dezelfde periode ontvangen pensioenpremies. Er is geen opbouw van pensioenvermogen en houdt een zeer grote mate van solidariteit in. Het omslagstelsel is echter gevoelig voor demografische veranderingen. Als de bevolking vergrijst, verandert de verhouding tussen gepens...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

omslagstelsel

houdt in dat het bedrag aan uitkeringen in een bepaald jaar, gefinancierd wordt door premie betalingen door de actieven in datzelfde jaar. Dit betekent bijvoorbeeld dat de jongere generatie betaalt voor het AOW-pensioen van de oudere generatie. De bedrijfspensioenen worden in h...
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip06.htm

omslagstelsel

houdt in dat het bedrag aan uitkeringen in een bepaald jaar, gefinancierd wordt door premie betalingen door de actieven in datzelfde jaar. Dit betekent bijvoorbeeld dat de jongere generatie betaalt voor het AOW-pensioen van de oudere generatie. De bedrijfspensioenen worden in het algemeen gefinancierd door het kapitaaldekkingsstelsel.(uit: begrippe...
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

Omslagstelsel

De premies voor bijvoorbeeld AOW en Vut die werkende mensen afdragen, worden in hetzelfde jaar gebruikt om uitkeringen te betalen aan pensioengerechtigden. Dit systeem geldt niet voor pensioenen van pensioenfondsen en pensioenverzekeraars.
Gevonden op https://pensioenkijker.nl/home/begrippen/begrippen-k-o
Geen exacte overeenkomst gevonden.