Zoek op

risico

financiële zaken: Een beslissing kan een reeks mogelijke uitkomsten hebben waarbij aan elk van deze uitkomsten een objectief ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=risico

risico

het risico zelfst.naamw.Uitspraak:   [ˈriziko] Verbuigingen:   risico|'s (meerv.) gevaar voor schade of verlies Voorbeelden:   `het risico lopen afgewezen te worden`, `een groot risico nemen` © Kernerman Dictionaries. SpellingJuist gespeld: 'risico
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/risico

risico

•een mogelijk gevaar voor schade.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/risico

Risico

het product van de kans op het optreden van een incident en het ongewenste effect van dat incident
Gevonden op http://s07.static-shell.com/content/dam/shell/static/nam/downloads/pdf/mer/

Risico

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. gevaar; waagstuk; op - van; - lopen.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0021.htm

Risico

Nederlandsche handelswoorden uit het Italiaans (1914): verantwoording; gevaar van schade.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02/ginn001hand02_005.htm

Risico

Let op: Spelling van 1858 Ital., risque, Fr., het wagen, waagstuk, gevaar. Risqueren, risiqueren, wagen, in gevaar brengen, op het spel zetten; gevaar loopen. Gerisqueerd, riscant, risquant, gewaagd, gevaarlijk
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Risico

De waarschijnlijkheid dat een bepaald effect zich binnen een bepaalde periode of onder bepaalde omstandigheden voordoet.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10186

Risico

Risico wordt over het algemeen gedefinieerd als het product van de kans op een ongewenste gebeurtenis en het (geschatte) effect waarmee deze op kan treden. Hieruit volgt een inschatting van de omvang van het effect.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10196

Risico

Er bestaan verschillende risicotypes: kapitaalrisico, debiteurenrisico, wisselrisico, renterisico, liquiditeitsrisico,...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10237

Risico

De verzameling van de kansen op allerlei ongewenste gebeurtenissen van een bepaalde omvang die bij een bepaalde activiteit (situatie) kunnen plaatsvinden. Rubriek(en): Arboveiligheid, Risico en veiligheid
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10655

Risico

Risico wordt - in het bijzonder bij kwantitatieve risicovergelijkingen - gedefinieerd als het produkt van de omvang van de schade (welke gevolgen), en de frequentie van optreden (hoe vaak komt het ongeval voor). Een techniek met vaak optredende ongevallen maar met relatief geringe gevolgen (bijvoorbeeld auto) kan een groter risico vertegenwoordigen...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10691

risico

Def.: de kans op functieverlies vermenigvuldigd met de economische en maatschappelijke gevolgschade. Toelichting: Risico = Kans x Effect
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Risico

De waarschijnlijkheid dat de rendabiliteit lager zal liggen dan gehooptRoerende voorheffing
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11024

Risico

De kans dat een bepaalde ongewenste gebeurtenis (bijv. ziekte, klacht of bijwerking) optreedt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11262

risico

risico is voor indekking tegen onverwachte gebeurtenissen aan te houden kosten die op het bouwwerk betrekking hebben en die niet als meerwerk in rekening kunnen worden gebracht
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/94390426

Risico

Risico is de kans op gevaar of verlies. Deze kans kan zowel negatieve als positieve gevolgen hebben. Risico kan bewust worden opgezocht, maar het kan zich ook plotseling voordoen. Wanneer mensen risico opzoeken kiezen zij bewust voor een positief of negatief gevolg: ''Ik neem het risico dat ik aangehouden word, maar ik vind het gewoon fijn om te ha...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Risico

Risico

De gevolgen van het verkeren in onzekerheid over hoe bijvoorbeeld de koers van een aandeel of van een buitenlandse valuta zich zal ontwikkelen.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/risico

Risico

Onzekerheid met betrekking tot de waarde van activa of van toekomstige kasstromen die voortvloeien uit het bezit van activa. Dubbele onzekerheid met betrekking tot de waarde van derivaten, dat wil zeggen met betrekking tot de waarde van de activa zelf plus de waarde van de onderliggende activa die gebruikt worden om als object voor hedging. {Exte.....
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

risico

kans dat er iets vervelends gebeurt vb: op straat loop je het risico aangereden te worden
op eigen risico [als er iets misgaat moet je niet zeuren]
dat is niet zonder risico [tamelijk gevaarlijk]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=risico

Risico

(informatiebeveiliging) Een risico is een bepaald gevaar dat de kwetsbaarheden van een activa of een groep activa uitbuit en dus de organisatie schade berokkent (bijvoorbeeld een virus dat een bestand wist). Het risico wordt bepaald door de waarschijnlijkheidsberekening van een gebeurtenis, te combineren met de gevolgen ervan.
Gevonden op http://www.privacycommission.be/nl/lexicon

risico

[Nederlands] gevaar voor verlies of schade
Gevonden op https://quizlet.com/104675791/nederlands-flash-cards/

Risico

De kans dat een ongewenst effect optreedt (ongeval).
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11023

Risico

Een functie van de mogelijkheid op een ongewenst effect en de grootte van dat effect, voortvloeiend uit geva(a)r(en).
Gevonden op www.igz.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.