Zoek op

Verdroging

Verdroging is het verschijnsel waarbij de waterspiegel in het grondwater daalt ten opzichte van het "natuurlijke" niveau of waarbij water met een andere kwaliteit uit andere gebieden (gebiedsvreemd water) lokaal grondwater vervangt. De 4e Nota Waterhuishouding (1998) geeft de volgende definitie voor verdroging: ==Oorzaken van verdroging== Op bas.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdroging

verdroging

Proces waarbij grote delen grond minder vocht krijgen door de kunstmatige verlaging van de grondwaterstand t.b.v. de landbouw (makkelijker te bewerken met zware machines).
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_landsc.htm

verdroging

Het steeds droger worden van de bodem waardoor het ecosysteem verstoord wordt. Hoofdoorzaak is het opzettelijk verlagen van de grondwaterspiegel maar het overmatig onttrekken van vocht.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_milieu.htm

verdroging

Nederland lijkt een zeer nat land. Door allerlei maatregelen worden bepaalde delen van Nederland steeds droger en soms zelfs te droog. De belangrijkste oorzaken zijn: het toenemende waterverbruik in de landbouw en huishoudens, en de verlaging van de grondwaterstand in bepaalde gebieden.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_ro.htm

verdroging

Proces waarbij grote delen grond minder vocht krijgen door de kunstmatige verlaging van de grondwaterstand ten behoeve van de landbouw (makkelijker te bewerken met zware machines).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

verdroging

schade aan grondwaterafhankelijke natuur die optreedt als door menselijk handelen de grondwaterstand daalt of de kwel afneemt, of als de waterkwaliteit verslechtert door het inlaten van gebiedsvreemd water
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10209

Verdroging

het dalen van de grondwaterspiegel.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10213

verdroging

Door een daling van de grondwaterstand treedt er verdroging op. Hierdoor is er een tekort aan vocht voor bomen en planten. Soms verandert zelfs de samenstelling van de bodem.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

verdroging

Def.: alle onbedoelde effecten als gevolg van daling van de grondwaterstand op bos, natuur en landschap, zowel als gevolg van vochttekort als van mineralisatie en verandering in de invloed van kwel en neerslag. Toelichting: Een gebied wordt als verdroogd aangemerkt als aan dat gebied een natuurfunctie is toegekend en de grondwaterstan...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Verdroging

Alle nadelige effecten op natuurwaarden als gevolg van structurele lagere grondwater- en-of oppervlaktewaterstanden
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10924

verdroging

verdroging:te droog worden of te weinig water ontvangen als gevolg van het droger worden van een gebied.
Gevonden op http://www.nev.nl/thijsse/woordenlijst.html

verdroging

[Aardrijkskunde] proces waarbij de grondwaterspiegel daalt ten opzichte van het natuurlijke niveau
Gevonden op https://quizlet.com/123810818/alle-begrippen-van-boek-een-aardrijkskunde-fl

Verdroging

Wanneer in een natuurgebied over een heel jaar gezien een te lage grondwaterstand voorkomt zal dat negatieve gevolgen hebben voor de natuur. Er is dan sprake van verdroging. Soms wordt het watertekort aangevuld met water van buiten het gebied. Dit gebiedsvreemde water heeft echter meestal een andere samenstelling, waardoor de kwantitatieve compensa...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Verdroging
Geen exacte overeenkomst gevonden.