Kopie van `HypoHome`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.
Categorie: Economie en financiën > Huis en hypotheek
Datum & Land: 10/03/2007, NL
Woorden: 610


Aanvangschuld
De aanvangschuld is de totale hoogte van de oorspronkelijke lening.

Aansprakelijkheidsverzekering
Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die de schade dekt die u of uw gezinsleden per ongeluk veroorzaken aan derden. Hieronder valt niet alleen materiele schade, zoals het breken van een ruit, maar ook fysieke schade.

Aanschrijving
Een aanschrijving is een schriftelijke mededeling van het college van Burgemeester en Wethouders dat de eigenaar van een onroerende zaak verplicht is voorzieningen te treffen ten aanzien van bijvoorbeeld achterstallig onderhoud.

Aanpasbaar bouwen
Aanpasbaar bouwen is een huis zo te ontwerpen en te bouwen dat het (later) relatief eenvoudig en goedkoop is aan te passen of te verbouwen. Bijvoorbeeld als een bewoner gehandicapt raakt of de samenstelling van het huishouden verandert.

Aankoopsom
De aankoopsom is de prijs die is vastgelegd in de koopakte die u betaalt voor de aankoop van de woning. Dit hoeft natuurlijk niet dezelfde waarde te zijn als vermeld in het taxatierapport, maar is het resultaat van de onderhandelingen van de koper en verkoper.

Aankoopkeuring
Bij een aankoopkeuring zal een bouwkundige een visuele inspectie uitvoeren op het huis van uw keuze. U hoort dan wat de staat van onderhoud is, eventuele gebreken en wat het u gaat kosten om deze uiteindelijk te herstellen. U ontvangt hiervan een volledig bouwkundig rapport.
De bevindingen van de keuring kunnen voorkomen dat u later voor onverwacht hoge kosten komt te staan, bovendien kunt u het rapport wellicht gebruiken om verder te onderhandelen over de te bepalen prijs.

Aanhorigheid
Aanhorigheid is een object dat behoort bij een (on)gebouwd eigendom. De aanhorige zaak (garage, schuur, enz.) moet dienstbaar zijn aan het hoofdobject zoals bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand.


Aanbesteding
Aanbesteding is het door een opdrachtgever aan een uitvoerend bouwbedrijf toewijzen van een bepaald werk tegen een bepaalde prijs.

ABC-akte
Een ABC-akte is een akte of een verkoopcontract waarbij een zaak wordt verkocht van A aan B en vervolgens wordt doorverkocht aan C. De zaak wordt echter maar eenmaal geleverd, de eigen-dom gaat rechtstreeks van A naar C. Voorbeeld: de gemeente verkoopt grond aan een bouwer en deze verkoopt een kavel aan een particulier. De gemeente draagt de eigendom rechtstreeks over aan de particulier.

Accessoir recht
Accessoir recht wordt ook wel afhankelijk recht genoemd. Het accessoir recht kan niet los van het hoofdrecht op een andere rechthebbende overgaan. Voorbeelden: erfdienstbaarheid, recht van opstal.

Accessie
Accessie wordt ook wel natrekking genoemd. Eigendomsverkrijging van een zaak die met een andere een geheel vormt of gaat vormen. Voorbeelden: beplanting op een erf wordt eigendom van de grondeigenaar, ook al is deze door derden aangebracht. Als u een huis bouwt op grond die al in uw eigendom is, wordt dat door natrekking uw eigendom zonder dat er een akte behoeft te worden opgemaakt bij de notaris.

Acceptatie offerte
Door de acceptatie (ondertekening) van een (hypotheek-) offerte komt een overeenkomst van geldlening tot stand. Bij de meeste hypotheekverstrekkers kan een eenmaal geaccepteerde offerte nog kosteloos worden beeindigd (geannuleerd). Dit kan alleen in de periode voor het ondertekenen van de hypotheekakte bij de notaris.

Administratiekosten
De administratiekosten zijn de kosten die de geldverstrekker - hypotheekverstrekker in rekening brengt voor de behandeling van een hypotheekaanvraag. Deze wordt vaak met een vast bedrag in rekening gebracht.

Aftrekpost
Een aftrekpost is een bepaald bedrag dat u in mindering mag brengen op uw belastbaar inkomen. U betaald daardoor minder belasting en levert zo geld op.
Bij een hypotheek op uw eigen woning zijn de financieringskosten hiervan een veelgebruikte aftrekpost. De hypotheekrente en de meeste afsluitkosten zijn een aftrekpost in box 1.

Aftrek hypotheekrente
Bij de aftrek hypotheekrente mag u de rente en kosten, betaald voor geldleningen die u heeft afgesloten voor het kopen van uw huis of voor de verbetering of het onderhoud van uw huis aftrekken van de belasting.
Dit geldt voor maximaal 30 jaar, wat ook de meest voorkomende looptijd van een afgesloten hypotheek is.


Afsluitprovisie
Alsluitprovisie is het eenmalige bedrag, dat de geldverstrekker in rekening brengt bij het afsluiten van een hypotheek.
De afsluitprovisie is meestal 1% van de hypotheeksom en aftrekbaar van de inkomstenbelasting (box 1).

Afsluitkosten
Onder afsluitkosten wordt verstaan alle kosten die gemaakt worden voor het verkrijgen van een hypotheek.
De afsluitkosten omvatten doorgaans:
* afsluitprovisie,
* taxatiekosten en
* notariskosten.
En waarschijnlijk ook:
* kosten voor een Nationale Hypotheek Garantie
Als de hypotheek gebruikt wordt voor de aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning, zijn de afsluitkosten fiscaal aftrekbaar.

Aflossingsvrije hypotheek
Bij een aflossingsvrije hypotheek wordt niet afgelost op de hypotheeksom, er wordt slechts rente betaald over het geleende bedrag.
Hierdoor wordt er geen vermogen opgebouwd, maar profiteert u wel van lage maandlasten.
Een aflossingsvrije hypotheek wordt meestal alleen verstrekt voor een bepaald percentage van de executiewaarde van de woning, (doorgaans tussen de 50 en 100 %). In sommige gevallen wordt een overlijdensrisicoverzekering zelfs verplicht gesteld.
Een levenhypotheek en een spaarhypotheek zijn voorbeelden van een aflossingsvrije hypotheek. Bij deze hypotheekvormen wordt niet afgelost maar alleen rente betaald. Maar hiernaast wordt een kapitaalverzekering gesloten, waarmee aan het einde van de looptijd de geleende hypotheeksom in een keer afgelost kan worden.

Afkopen levensverzekering
Het afkopen van een levensverzekering is een beeindiging van de levensverzekering waarbij het recht op een uitkering wordt afgekocht. Het vroegtijdig beeindigen van een levensverzekering.
Zie ook afkoopwaarde.

Afkoopwaarde
De afkoopwaarde is het bedrag dat wordt uitgekeerd bij een eerder dan gewoonlijk beëindigen van een levensverzekering (kapitaalsverzekering).

Afbetalen van de hypotheek
Het afbetalen van de hypotheek gebeurt meestal in maandelijkse termijnen, samen met de rentebetalingen. Ook afbetalingen per kwartaal, per half jaar of per jaar komen voor. De rente is dan iets hoger.

Akte van levering
De akte van levering is de akte die de overdracht van de woning regelt. Deze akte wordt bij de notaris opgemaakt en ondertekend.

Algemene Voorwaarden
Onder Algemene Voorwaarden vallen de schriftelijke bedingen. Dit dient tot doel om in overeenkomsten opgenomen te worden.

Anti-speculatiebeding
Een anti-speculatiebeding is een gemeentelijk beding waardoor een huis slechts onder bepaalde, beperkende voorwaarden mag worden doorverkocht. Meestal houdt deze in dat bij verkoop binnen een bepaalde periode (bijv. 10 jaar) een deel van de winst moet worden afgedragen aan de gemeente.

Annuleringskosten
Annuleringskosten worden door sommige banken in rekening gebracht als een hypotheek niet doorgaat nadat de uitgebrachte offerte door de client is geaccepteerd.

Annuleren
Nadat beide partijen een hypotheekofferte hebben ondertekend kunt u alsnog de hypotheek afzeggen (annuleren). Financiers zullen hiervoor meestal kosten in rekening brengen. Zie ook annuleringskosten.

Annuïteitenhypotheek
Bij de annuïteitenhypotheek blijft de maandelijkse aflossing de hele looptijd hetzelfde. Enkel de samenstelling van de aflossing veranderd. In het begin is het deel rente dat u aflost relatief groot en naarmate de hypotheek duurt, wordt het gedeelte aflossing van de hypotheekschuld steeds groter. Dit levert in de beginfase in ruime mate belastingvoordeel op.


Annuïteit
Een annuiteit is een gelijkblijvend, periodiek af te rekenen bedrag, waarmee een schuld wordt afgelost en de uiteindelijk te betalen rente op de schuld wordt betaald.
Bij leningen die met annuïteiten worden afgelost, betaalt u tijdens de aflossing altijd hetzelfde bedrag.
Omdat de schuld afneemt, bestaat de annuiteit in het begin vooral uit hypotheekrente, en aan het eind vooral uit aflossing.

Appartementsrecht
Bij appartementsrecht koopt men het mede-eigendom van een gebouw en het exclusieve recht van gebruik van een precies omschreven deel daarvan. In het gebouw bevinden zich minimaal twee woningen. Het recht komt ook voor in de vorm van winkels, kantoren en parkeerplaatsen. U koopt geen appartement, maar een appartementsrecht. Dat is het exclusief gebruiksrecht van een deel van het gebouw. U krijgt bevoegdheid tot het gebruik van een bepaald appartement en gemeenschappelijke ruimten.

Artikel 19-procedure
Voor een bouwplan wordt aan Gedeputeerde Staten vrijstelling gevraagd op het bestemmingsplan, vooruitlopend op een komend bestemmingsplan. Gedeputeerde Staten kan een `verklaring van geen bezwaar` afgeven. Dit is opgenomen in de artikel 19-procedure van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Artikel 12-gemeente
Artikel 12gemeente houdt in de gemeente waarvan de vrijheid om financiële beslissingen te nemen is ingeperkt door de rijksoverheid. In ruil voor financiële hulp wordt de gemeente gedwongen begrotingstekorten weg te werken. Voor grotere uitgaven moet de gemeente toestemming aan het Rijk vragen.

Are
Een are is 100 m2.

Architectenregister
Een architect moet in dit architectenregister zijn ingeschreven om zich architect te mogen noemen.

Architect
Een architect is iemand die de plannen voor gebouwen ontwerpt en op de uitvoering daarvan toezicht houdt.

Arbitraal beding
Een arbitaal beding is een bepaling in een overeenkomst om geschillen door arbitrage te beslechten in plaats van door de gewone rechter.

Arbeidsongeschikt
Arbeidsongeschikt staat voor een persoon die niet in staat is om zijn of haar beroep of bedrijf uit te oefenen. Tijdens de looptijd van een hypotheek kunt u arbeidsongeschikt raken. Hierdoor kan het zijn dat u terugvalt in inkomen en uw hypotheeklasten te hoog worden. Dit risico kunt u vooraf meeverzekeren.

Arbeidskostenforfait
Arbeidskostenforfait is een vast bedrag voor de aftrek van beroepskosten. Als de werkelijke kosten hoger zijn dan het vaste bedrag, mag u (onder voorwaarden) die kosten aftrekken.

Assurantiebeding
Een assurantiebeding is een hypotheekbeding waarbij als het onderpand te niet gaat, de verzekeringsuitkering rechtstreeks aan de geldverstrekker toekomt. De uitkering wordt eerst (en uitsluitend) gebruikt om de restschuld van de hypotheek af te lossen. Sinds 1993 is dit wettelijk vastgelegd en wordt dit beding niet meer opgenomen in een hypotheekakte.

Authentieke akte
Een authentieke akte is opgemaakt door een daartoe bevoegde openbare ambtenaar, meestal een notaris.

Basisrente
Basisrente is de marktrente van dat moment die een bepaalde bank in rekening brengt voor nieuw af te sluiten hypotheken. Meestal tot 70 of 75% van de executiewaarde. Op de basisrente kan een opslag komen als vergoeding voor extra risico dat de geldverstrekker loopt. Bepalend voor de hoogte van de toeslag is de verhouding tussen de lening en de executiewaarde.

Basishypotheek
Een basishypotheek is een hypotheek die onder standaardcondities en tegen basisrente wordt verstrekt. De meeste geldverstrekkers gaan van 70 tot 75% van de executiewaarde, sommige tot 90%.

Basisaftrek
Bij de inkomstenbelasting is voor iedere belastingplichtige een bedrag vrijgesteld, de zogenaamde basisaftrek.

Bankhypotheek
Bij een bankhypotheek dient het huis als onderpand voor `alle huidige en toekomstige vorderingen, uit welke hoofde dan ook`.

Bankgarantie
De bank garandeert dat zij op eerste aanmaning uw schuld waarvoor de bank garant staat, voldoet. Dit wordt bankgarantie genoemd. Na het tekenen van de vooorlopige koopovereenkomst wordt meestal een aanbetaling-waarborgsom of bankgarantie gevraagd van 10% van de koopsom.

Bandbreedte rente
Bandbreedte rente is een hypotheekrente die onveranderlijk blijft zolang de marktrente zich binnen een bandbreedte blijft.
Als de marktrente boven of onder de bandbreedtegrens komt, dan wordt uw rente verlaagd of verhoogd met het deel van de rente dat buiten de bandbreedte valt.
Sluit u bijvoorbeeld een hypotheek af met een bandbreedte rente van 5 ± 2%, dan zal:
* bij 6,2% marktrente uw rente 5% zijn,
* bij 7,3% marktrente uw rente 7,3 - 2 = 5,3% zijn,
* bij 4% marktrente uw rente 5% zijn en
* bij 2,8% marktrente uw rente 2,8 + 2 = 4,8 % zijn.
De maandlasten zijn dus vast zolang de marktrente binnen de bandbreedte blijft, maar tegen grote rentewijzigingen bent u slechts voor een deel (de bandbreedte) beschemd.

Bandbreedte
Diverse nieuwe hypotheken kennen een zogenaamde rente met een bandbreedte, dat wil zeggen de rente die u betaalt blijft gelijk zolang de huidige marktrente zich binnen een bandbreedte bevindt. Pas wanneer de marktrente boven of onder de bandbreedtegrens komt, dan wordt uw rente verhoogd of verlaagd.

Baatbelasting
Baatbelasting is een belasting voor eigenaren van een onroerende zaak die een gemeente kan heffen als zij voorzieningen treft waarvan die eigenaren baat hebben, bijvoorbeeld: de aanleg van een weg.

Beschermd wonen
Bij beschermd wonen kunnen de bewoners op huishoudelijke en psychologische begeleiding rekenen.

Beschermd dorpsgezicht
Onder een beschermd dorpsgezicht valt een deel van een gemeente waaraan een beschermend bestemmingsplan geldt. Het is ingeschreven in het Monumentenregister.

Beroepskosten
Beroepskosten zijn de kosten die u maakt in het belang van het werk. Deze zijn volledig, beperkt of niet aftrekbaar.

Beroepschrift
Een beroepschrift is een schriftelijk protest tegen een overheidsbeslissing bij een hogere overheidsinstantie of bij een administratieve rechter. Een fiscaal beroepschrift moet u indienen bij de Belastingkamer van het gerechtshof.

Bereidstellingsprovisie
Bereidstellingsprovisie is een uitgebrachte hypotheekofferte met de daarin genoemde rente blijft een bepaalde periode geldig, meestal 2 a 3 maanden. Bij verlenging wordt vaak provisie in rekening gebracht.

Beperkt recht
Dit is een recht dat is afgeleid van een meeromvattend recht, dat met het beperkt recht is bezwaard. Zo zijn er gebruiksrechten (vruchtgebruik, erfdienstbaarheid, erfpacht, opstal) en zekerheidsrechten (hypotheek, pandrecht).

Beneficiair aanvaarden
Beneficiair aanvaarden is het aanvaarden van een erfenis onder voorbehoud van boedelbeschrijving. Dit vindt plaats als niet is te beoordelen of de nalatenschap uiteindelijk een positief of een negatief saldo oplevert. Gevolg is dat een erfgenaam voor schulden niet verder aansprakelijk is dan tot de waarde van de bezittingen.

Beleggingshypotheek
Bij een beleggingshypotheek wordt de aflossing die in de levensverzekering van de hypotheek wordt opgebouwd, naar keuze belegd in aandelen en-of obligaties. Daarmee kan een hoog rendement worden behaald, maar daar staat een kans op (groot) verlies tegenover. Alleen als het inkomen en-of eigen vermogen voldoende is om eventuele tegenvallers op te vangen, komt deze vorm in aanmerking. Rechtstreeks beleggen, d.w.z.: niet via een levensverzekering, is bij sommige hypotheekaanbieders ook mogelijk. Hypotheekvorm waarbij de aflossing geschiedt door het ineens aflossen op de einddatum van de hypotheek. Het aflossen gebeurt door het verkopen van het beleggingskapitaal dat tijdens de duur van de hypotheek is opgebouwd.

Beleggingsfonds
Een beleggingsfonds is een samenstelling van investeringen in aandelen, obligaties, onroerend goed en-of andere beleggingsmogelijkheden. Beleggingsfondsen zijn er in alle soorten en maten. Elk beleggingsfonds heeft zijn eigen strategie en doelstelling, waardoor een profiel tussen rendement en risico gemaakt kan worden. Sommige beleggingsfondsen zijn genoteerd aan de effectenbeurs.

Belastingvrije som
De belastingvrije som is voor iedereen anders -afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden- het is een bedrag vrijgesteld van inkomstenbelasting en eventuele vermogensbelasting.

Belastingschijven
De belastingschijven zijn een indeling van het belastbare inkomen in delen. Over elk gedeelte wordt een ander precentage belasting geheven.

Belastinggrondslag
De belastinggrondslag is de maatstaf waarop een belasting is gebaseerd, bijvoorbeeld de omvang van het inkomen of van het vermogen, de waarde van een huis, enz.

Belastingaftrek
Diverse posten, zoals hypotheekrente of lijfrentepremies kunnen van uw belastbare inkomen afgetrokken worden. De hypotheekrente die u betaalt, vormt een aftrekpost voorde inkomenbelasting. De hoogte van de belastingaftrek is mede afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.

Belastingaangifte
De belastingaangifte is de schriftelijke verklaring waarin het belastbaar inkomen wordt meegedeeld aan de inspectie der belastingen. Wanneer u in aanmerking denkt te komen voor teruggave van belasting of denkt in de omstandigheid te zijn dat u meer belasting moet betalen, dan moet u aangifte doen bij de belastingdienst. U kunt hierbij gebruik maken van diverse standaardformulieren.

Belasting Box 3
Inkomsten die vallen in het tarief van box 3 van de inkomsten belasting zijn:

Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen :
-
Vast rendement (4%) over vermogen, bezittingen min schulden: het inkomen uit sparen en beleggen


Belasting box 1
Inkomsten die vallen in het tarief van box 1 van de inkomsten belasting zijn:
Belastbaar inkomen uit werk en woning:
- Alle soorten inkomen zoals: loon, pensioen, sociale uitkeringen
- alimentatie en andere periodieke uitkeringen
- auto van de zaak
- winst uit onderneming
- eigen woning
- terugontvangen lijfrente premies
- negatieve persoonsgebonden aftrek


Belasting Box 2
Inkomsten die vallen in het tarief van box 2 van de inkomsten belasting zijn:

Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang:
-
Voordelen uit aandelen en winstbewijzen
- Vervreemdingsvoordelen van deze aandelen en winstbewijzen

Aftrekbaar (indien men aan de voorwaarden voldoet):
- Aftrekbare kosten
- Verrekenbare verliezen uit aanmerkelijk belang

Belasting aftrek
Onder belasting aftrek verstaan we aftrekposten die vallen onder de inkomsten in een bepaalde box, kan het inkomen in die box verminderen.
Voorbeeld
De inkomsten uit eigen woning vallen in box 1. Als u een lening heeft afgesloten voor de aanschaf van de eigen woning, kunt u de betaalde rente aftrekken van de inkomsten uit de woning. De woning en de lening vallen in box 1.
Er zijn ook aftrekposten die niet rechtstreeks te maken hebben met bepaalde inkomsten. Denk bijvoorbeeld aan buitengewone uitgaven in verband met ziekte en aan giften. Dit soort aftrekposten vormen samen de persoonsgebonden aftrek. De persoonsgebonden aftrek kunt u eerst aftrekken van uw inkomsten in box 1. Het eventuele restant kunt u vervolgens aftrekken in box 3 en wat dan nog over is in box 2. Als er dan nog een gedeelte overblijft, kunt u dat gedeelte meenemen naar het volgende jaar.

Belastbare som
De belastbare som is het deel van het inkomen waarover uIteindelijk belasting moet worden betaald. De belastbare som is het belastbaar inkomen --- de belastingvrije som.

Belastbaar inkomen
Voor de vaststelling van het belastbaar inkomen spelen behalve het inkomen uit arbeid (loon, salaris, enz.) nog andere factoren een rol. Dit kunnen optelposten zijn (bijverdiensten, ontvangen rente, enz.) of aftrekposten (betaalde rente, studiekosten, enz.). Op het belastbaar inkomen mag een belastingvrije som in mindering gebracht worden.

Belastbaar bedrag
Het belastbaar inkomen is het zuivere inkomen, dat wil zeggen na aftrek van de aftrekposten. Op dit bedrag zijn tarieven en vrijstellingen van toepassing, afhankelijk van de soort belasting (bijvoorbeeld op inkomen, op vermogen, op schenkingen, enz.).

Bebouwingsdichtheid
Bij bebouwingsdichtheid gaat het om het aantal woningen per oppervlakte-eenheid, meestal uitgedrukt per hectare (10.000 m2). Bij een woningdichtheid van 60 of meer woningen-HA gaat het om (hoog)stedelijke, meestal gestapelde bouw, bij 25 of minder woningen-HA om landelijke bebouwing, een villa of bungalowwijk.

Bijleenregeling
Deze bijleenregeling is per 1 januari 2004 in werking getreden.
Door deze bijleenregeling wordt het voor huiseigenaren ongunstig om de overwaarde te gaan gebruiken voor andere zaken dan de financiering van het nieuwe huis.
Was het voordat deze regeling werd ingevoerd juist gunstig om optimaal te profiteren van de hypotheekrente aftrek door de hele koopsom te financieren en de overwaarde voor andere zaken te gebruiken, door de bijleenregeling wordt men gestimuleerd met de overwaarde in de financiering van het nieuwe huis te steken.

Bouwgarant
Aannemers die lid zijn van de Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB) kunnen deelnemen in de Stichting Bouwgarant. Deze stichting garandeert onder andere het herstel van gebreken en de afbouw van een huis als de aannemer tijdens de bouw failliet gaat.

Boetebeding
Het boetebeding bepaalt welke vergoeding (boete) u moet betalen aan de hypotheekverstrekker als u meer aflost dan in uw contract is vastgelegd.
U krijgt meestal met het boetebeding te maken als u uw hypotheek wilt oversluiten.
Het boetebeding is meestal niet van toepassing bij een verhuizing.

Bouwverordening
Zoals de Woningwet is de gemeenteraad verplicht tot het vaststellen van een bouwverordening.

Bouwvergunning
Een bouwvergunning is vereist voor het (ver)bouwen van een huis, woning etc. De vergunning wordt afgegeven door Burgemeesters en Wethouders.

Bouwtermijnen
Bouwtermijnen zijn delen van de aanneem- of koopsom die u bij nieuwbouw periodiek moet voldoen.
Als u een nieuw huis laat bouwen moet u in termijnen betalen: als allereerste de grond en daarna als de bouw vordert de resterende bouwtermijnen.
Er wordt vaak een bouwdepot gebruikt om de bouwtermijnen uit te betalen.

Bouwsomlimiet
Als u een architect opdracht geeft om een huis voor u te ontwerpen, is het verstandig om van tevoren vast te leggen wat de bouwsomlimiet of wat de realisering van het ontwerp maximaal mag kosten.

Bouwrente
Het begrip bouwrente omvat alle rente die de koper van een nieuwbouwwoning tijdens de bouw moet betalen aan de aannemer en de geldverstrekker: uitstelrente, boeterente, financieringsvergoeding en hypotheekrente. Deze rentekosten worden vaak meegefinancierd in de hypotheek.

Bouwkundig rapport
Een bouwkundig rapport is een rapport opgesteld naar aanleiding van een onderzoek door een bouwkundige over de bouwkundige staat van een woning. Het geeft echter geen waarde van de woning, maar een totaaloverzicht van de gebreken en de kosten voor herstel of onderhoud om de woning in de gewenste staat te brengen.
Bij een bouwkundig onderzoek wordt door een bouwkundige onderzoek gedaan naar de bouwkundige staat van een woning. Het bouwkundig rapport bevat geen indicatie van de waarde van het betreffende object maar een overzicht van de bouwkundige gebreken. En eventueel aangevuld met een indicatie van de kosten voor onderhoud en-of herstel van deze gebreken.
Een woning wordt verkocht in de staat waarin deze zich bevindt op het moment dat u de koopakte ondertekent. Zonder een bouwkundig rapport kunt u later bij de ondertekening van de notariële akte niet meer aantonen hoe de bouwkundige staat van de woning was ten tijde van de daadwerkelijke koop, die plaats vond op het moment dat u de koopakte ondertekende.
Een bouwkundig rapport is iets anders dan een taxatie of taxatierapport. Bij een taxatie bepaald de taxateur na een bezichtiging van het pand de objectieve waarde en drukt deze uit in een geldbedrag.

Bouwhypotheek
Een bouwhypotheek is een hypotheek voor de financiering van een nog te bouwen huis. Naarmate de bouw vordert neemt de waarde van het onderpand toe en wordt het toegezegde bedrag in termijnen ter beschikking gesteld.

Breukdeel
Onder breukdeel verstaan we het aandeel dat een appartementseigenaar in de gemeenschap heeft.

Brede Herwaardering
Brede herwaardering is de benaming voor een omvangrijke operatie in de periode 1990-1995 op het gebied van fiscale wetgeving met betrekking tot lijfrenten en kapitaalverzekeringen.

Bruto maandlasten
De bruto maandlasten omvat het bedrag (zonder belastingvoordeel) dat u maandelijks verschuldigd bent aan de hypotheekverstrekker.

Bruto inkomen
Onder bruto inkomen verstaan we het inkomen vóór aftrek van belastingen en premies en zonder overhevelingstoeslag. Dit bepaalt hoeveel u aan hypotheek kunt krijgen.

BTW
BTW staat voor Belasting Toegevoegde Waarde. De omzetbelasting op goederen en diensten in alle lidstaten van de Europese Gemeenschap. Deze is inbegrepen bij de prijs die de consument moet betalen.

Burgemeester en Wethouders
B & W staat voor Burgemeester en Wethouders. Het college van Burgemeester en Wethouders vormt het dagelijks bestuur van een gemeente.

Bureau Krediet Registratie (BKR)
Het Bureau Krediet Registratie (BKR) is een centrale organisatie die de gegevens van consumenten die een lening, krediet of hypotheek afsluiten registreert. Ook creditcards of klantenkaarten met kredietfaciliteiten worden geregistreerd. Lening- en kredietverstrekkers zijn verplicht dit te melden bij het BKR.
Bij nieuwe kredietaanvragen worden eerst de gegevens van de consument nagetrokken. Om te voorkomen dat u teveel leningen of kredieten afsluit, en om de kredietverstrekker inzicht te geven in het leen- en aflosgedrag van de aanvrager.
Het is mogelijk om uw eigen gegevens op te vragen bij het BKR.

Budgetteren
Budgetteren is het overzichtelijk opstellen van een compleet van maandelijkse in- en uitgaven in de oude en nieuwe situatie.

B & W
B & W staat voor Burgemeester en Wethouders. Het college van Burgemeester en Wethouders vormt het dagelijks bestuur van een gemeente.

Cascowoning
Bij een cascowoning wordt alleen de dragende constructie opgeleverd. De koper zorgt bijvoorbeeld zelf voor installaties, de afwerking van wanden en vloeren, de keukeninrichting, enz.

CAS
De afkorting CAS staat voor Centraal Antenne Systeem. Dit systeem wordt gebruikt voor een complex of een wijk.

CAR-verzekering
De afkorting CAR-verzekering staat voor Constructie All-Riskverzekering.

Canon
Wanneer de grond waarop uw huis gebouwd is niet uw eigendom is, maar in erfpacht, dan bent u ieder jaar verplicht de canon af te dragen. Dit is een soort huur voor de grond. De canon is aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

CAI
De afkorting CAI staat voor Centrale Antenne Inrichting.

Catalogushuis
Bij een catalogushuis biedt men een kant en klaar ontwerp aan met een vaste bouwprijs. Meestal zijn veel variaties mogelijk en vaak betreft het systeembouw.

Centraal Testamentenregister
Centraal Testamentenregister is een openbaar register van alle in Nederland gemaakte testamenten. Iedereen kan na iemands overlijden nagaan of de overledene een testament heeft gemaakt en welke notaris dat heeft bewaard.

Centiare
Centiare is 1 m2.

Cessie
Cessie is een overdracht van rechten, bijvoorbeeld een vordering. Het vindt plaats d.m.v. een akte. Cessie kan aan de orde zijn bij de voorfinanciering van subsidie. Bij verzekeringen die verband houden met een hypotheek spreekt men van `(stil) pandrecht`. Via cessie wordt de subsidie of de verzekeringsuitkering aan de geldverstrekker uitbetaalt in plaats van aan de woningeigenaar.

Cooperatie
Een cooperatie is een vereniging van zelfstandige ondernemers uit eenzelfde bedrijfssector ter behartiging van hun zakelijke belangen.

Controlekosten
Controlekosten worden ook wel inspectiekosten genoemd. 1. bij nieuwbouw: controle of de door de ondernemer in rekening gebrachte termijnen wel in overeenstemming zijn met (de voortgang van) de bouwwerkzaamheden. 2. als een koper na ingang van de GIW-garantieperiode aan de bouwer meedeelt dat de woning niet voldoet aan de garantienormen, kunnen GIW-aannemers dit komen verifieren en daarvoor inspectiekosten berekenen. Deze kosten krijgt de koper terug als de klacht terecht blijkt te zijn.

Contractuele aansprakelijkheid
Een aannemer is op grond van de aannemingsovereenkomst aansprakelijk. In het model koop--aannemingsovereenkomst is bijvoorbeeld geregeld hoe lang na de oplevering de aannemer aansprakelijk is voor diverse soorten gebreken. De contractuele aansprakelijkheid staat los van de GIW-garantie.