Kopie van `Gerrit Rietveld College - begrippen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.
Categorie: Algemeen of niet ingedeeld > Korte omschrijvingen
Datum & Land: 07/06/2007, NL
Woorden: 908


aandeel
bewijs dat iemand heeft bijgedragen aan het kapitaal van een naamloze vennootschap

aanlandige wind
wind die van zee naar land waait

aardbeving
schoksgewijze beweging van de aardkorst langs breuken en langs randenvan platen

aardkorst
de vaste buitenste laag om de aarde heen, ongeveer 25 km dik

aartsbisschop (Chr)
kerkvorst in de R.K.kerk. Hoofd kerkprovincie

aartsvaders
Abraham, Izaak, Jakob, Ismaël

abolitionisme
streven om de slavernij af te schaffen

absolute afstand
afstand gemeten in kilometers

absolutisme
onbeperkte vorstelijke macht

abt
hoofd van een klooster

achterleenman
leenman van een leenman

achtvoudig pad (B)
Boeddhistische filosofie om Boeddha te bereiken

adat
gewoonterecht in Indonesië

adel
een groep mensen die door geboorte voorrechten hebben

advent (Chr)
vier weken voor Kerstmis

Af-klimaat
tropisch klimaat, zonder droge periode

aflaat
kwijtschelding van straf in het vagevuur

aflandige wind
wind die van land naar zee waait

afschrijving
waardevermindering van duurzame kapitaalgoederen

afschrijvingskosten
jaarlijkse kosten door waardevermindering

afzet/afzetmarkt
gebied waar producten verkocht worden

afzetting
sediment, verweringsmateriaal dat ergens wordt weggelegd

agglomeratie
ruimtelijke concentratie van mensen en bedrijven

agglomeratie-effect
wanneer in een gebied agglomeratievoordelen optreden

agglomeratievoordelen
economische voordelen die een bedrijf heeft wanneer het zich in een agglomeratie vestigt

agrarische maatschappij
samenleving waarin landbouw het belangrijkste middel van bestaan is

ahimsa (H)
heilige wet: letterlijk "niet doden"

akkerbouw
het verbouwen van planten

algemeen kiesrecht
het recht van alle meerderjarige burgers om te stemmen

allochtonen
mensen die uit een ander land afkomstig zijn

ambacht
handwerk

ambachtsgilde of gilde
vereniging van ondernemers en knechten met hetzelfde beroep

ambassadeur
vertegenwoordiger van een land in een ander land

ambtenaar
iemand die voor de staat werkt

amendement
aanvulling of wijziging voor een wetsvoorstel

amfitheater
theater met zitplaatsen rondom

amulet
talisman, voorwerp van verering

anarchisme
stroming die de staat wil afschaffen

anatomie
ontleedkunde

Anglicaanse kerk
kerk van Engeland (C of E)

antisemitisme (J)
haat tegen Joden of tegen semitische volken

apocalyps
einde-van-de-wereld-boeken

apocriefe boeken
boeken die niet door de canon kwamen

apostel (Chr)
uitdrager van de gedachten van Jezus (12)

arbeid in enge zin
arbeid tegen betaling

arbeid in ruime zin
alle vormen van arbeid (betaald en onbetaald)

arbeidsbureau
plaats waar mensen die ontslagen zijn of voor het eerst werk zoeken, zich moeten melden

arbeidsextensief
manier van produceren waarbij weinig arbeid wordt gebruikt

arbeidsintensief
manier van produceren waarbij veel arbeid wordt gebruikt

arbeidsmarkt
geheel van vraag naar en aanbod van arbeid

arbeidsovereenkomst
afspraken maken tussen werkgever en werknemer over o.a. werktijden, aantal vakantiedagen en de hoogte van het loon

arbeidsverdeling
het regelen van de taakverdeling in het gezin of in bedrijven

archeoloog
iemand die verstand heeft van opgravingen

aride
droog

aristocratie
bestuur door de aanzienlijken

ark
kist (Jodendom), drager van 10 geboden

artesische bron
water dat vanuit hoger gelegen delen via een poreuze laag aan de oppervlakte komt

asielzoekers
mensen die om politieke of godsdienstige redenen hun toevlucht zoeken in een ander land

assimilatie
aanpassing aan elkaar van verschillende delen van een bevolking

assortiment
de verschillende soorten goederen

astronomie
sterrenkunde

aswoensdag (Chr)
dag na het carnaval

atheïst
iemand die niet in het bestaan van een god of goden gelooft

atmosfeer
dampkring, luchtlaag om aarde heen, 70 km

Auschwitz (J)
vernietigingskamp (WO.II)

autarkie
zelfverzorging, wanneer een gemeenschap in staat is alle goederen zelf te produceren

autochtonen
oorspronkelijke bewoners

automatisering
toepassen van apparaten die menselijke bediening vervangt

autonomie
zelfbestuur

avondmaal, laatste (Chr)
laatste maaltijd van Jezus met zijn discipelen

Aw-klimaat
tropisch klimaat, met een droge periode in de winter

Aya Sophia moskee
moskee in Istanboel, vroegere kerk (heilige Sophia), nu museum

ayatollah (Is)
vorst van de Islam met zwarte tulband

Babylon. Ballingschap (J)
deportatie Joodse volk 586 BC

Babylonische Rijk
rijk van Babel 600 BC

balsemen
het bewaren van een lichaam

ban
vogelvrij verklaring, excommunicatie

Baptisten
Dopers, Christenen die voor volwassendoop zijn.

basisindustrie
industrie die halffabrikaten maakt van grondstoffen die door natuur geleverd zijn

baten
opbrengsten

BBP
Bruto Binnenlands Product: waarde van alles wat er in een land wordt geprodu- ceerd

bedevaart
religieuze tocht naar heilige plaats

bedrijfskosten
kosten ten laste van de ondernemer, die worden doorberekend in de verkoopprijs van het product

bedrijfstak
verwante groep van bedrijven

begroting
een schatting van de toekomstige ontvangsten en uitgaven

belangenbehartiging
het bepleiten van de belangen van de consument door consumen- tenorganisaties bij overheid en bij de producenten

belastingen
de belangrijkste ontvangsten voor de overheid

belijdenis van het geloof
getuigen van je geloof

Beloofde Land
Palestina

Benedictijnen
kloostergemeenschap

beroepsbevolking
werkenden en werklozen die staan ingeschreven bij het arbeidsbureau

bestaansmiddelen
manieren om in leven te blijven, jagen-verzamelen, landbouw, industrie-ambacht en diensten

bestemmingsplan
plan waarin de bestemming van een stuk grond beschreven staat

betalingsbalans
vergelijkend overzicht van alle inkomsten uit en uitgaven naar het buitenland

beurs
gebouw waar men goederen en geld verhandelt

bevloeiing
de grond met water vochtig maken

bevolkingsdichtheid
gemiddeld aantal inwoners per km2

bevolkingsgroei
bevolkingsontwikkeling als gevolg van verschil tussen geboorte en sterfte, en als gevolg van verschil tussen emigratie en immigratie

bevolkingspiramide
staafdiagram dat de leeftijdsopbouw van een bevolking weergeeft

bewapeningswedloop
race om de beste en de meeste wapens te hebben