Zoek op

ecologie

de ecologie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ekoloˈxi] wetenschap die onderzoekt hoe planten en dieren in verhouding staan tot elkaar en hun omgeving © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'ecologie' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/ecologie

ecologie

Studie van de relatie tussen organismen in samenhang met hun omgeving.
Gevonden op http://members.ziggo.nl/e.de.ruiter/ABC1.html

ecologie

• [wetenschap] de tak van wetenschap die het samenspel tussen organismen onderling en hun relatie met hun omgeving bestudeert.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/ecologie

Ecologie

leer van de betrekkingen tussen organismen onderling en tussen organismen en groepen van organismen en hun omgeving (relaties tussen planten, dieren en hun omgeving)
Gevonden op http://s07.static-shell.com/content/dam/shell/static/nam/downloads/pdf/mer/

Ecologie

De leer van het leven en de voorwaarden van bestaan der organismen in relatie tot hun omgeving.
Gevonden op http://www.dehelianthus-haarlem.nl/newhtml/lexicon/list_A.html

ecologie

De wetenschap die de samenhang tussen organismen en hun milieu als studiegebied heeft.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_landsc.htm

ecologie

De wetenschap die elementen-onderdelen van ecosystemen onderzoekt. Centraal staat : 1. de onderlinge samenhang van deze biotische (levende) en a-biotische (niet-levende) elementen op verschillende schaalniveaus en 2.alle elementen spelen zich af in, en zijn afhankelijk van, hun omgeving-milieu.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_ro.htm

ecologie

Onder ecologie verstaan we de samenhang tussen de wijze van consumeren en produceren enerzijds en de daarmee samenhangende milieuvervuiling, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en dergelijke anderzijds. ( > economie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/ecologie.htm

ecologie

de studie van de betrekkingen tussen de levende organismen - planten en dieren - en het milieu waarin ze leven
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

Ecologie

De leer die zich bezig houdt met het natuurlijk evenwicht en dynamiek van planten en dieren in hun macro- of micro-omgeving.De term `ecologisch` heeft vaak de betekenis: ‘met respect voor het natuurlijk evenwicht’. In die zin ook:
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10153

ecologie

Te gebruiken voor de tak van de biologie die zich bezighoudt met de verbanden en wisselwerking tussen organismen en hun leefomgeving, inclusief andere organismen. Gebruik `milieus (objectgroepen)` voor complexen van fysieke dingen, omstandigheden en inwerkingen die gegeven organismen of verzamelingen organismen omgeven en beïnvloeden. Gebruik ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Ecologie

De wetenschap die de relatie bestudeert tussen dieren en planten (binnen en tussen soorten) en de omgeving waarin zij leven (bodem, water, lucht, temperatuur).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10503

Ecologie

De leer van de relaties tussen levende organismen en hun omgeving.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10642

Ecologie

Wetenschap omtrent de samenhang tussen organismen en hun leefmilieu. Ecologie onderzoekt in het bijzonder de aanpassingen van levende wezens aan hun levensomstandigheden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10691

Ecologie

Wetenschap die de relatie tussen het dier en zijn omgeving bestudeert..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

ecologie

Def.: de leer van de onderlinge betrekkingen tussen levende organismen en hun milieu.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

ecologie

wetenschap van het verband tussen een organisme en zijn omgeving
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

Ecologie

De ecologie is een deel uit de biologie. Deze wetenschap richt zich op de wisselwerking tussen organismen en levensgemeenschappen en hun omgeving. Het woord ecologie komt van de Griekse woorden oikos (huishouding) en logos (wetenschap). De ecologie werkt via verschillende benaderingen. Bij de benadering die uitgaat van de soort (bijvoorbeeld het so...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Ecologie

ecologie

wetenschap van wisselwerking tussen organisme en omgeving (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/ecologie

Ecologie

(Ekologie ) Studie van de relaties tussen de levende organismen onderling en met de relaties tussen deze organismen en het omringende abiotisch en biotisch milieu.
Gevonden op http://www.houtwal.be/vakjargon/_vaktaal_index.htm

Ecologie

Ecologie is de studie van de samenhang in de natuur. Planten en dieren, (meestal onderscheiden in soorten en populaties), leven samen in levensgemeenschappen, die samen weer ecosystemen vormen. De manieren van samenleven kunnen vriendelijk zijn (symbiose), maar ook vijandig (parasitisme, predatie). Ecosystemen blijven niet steeds hetzelfde, maar v...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/ecomare.devleet/natuurdatabase.nl/i000039.ht

ecologie

ecologie:wetenschap van de betrekkingen tussen planten en dieren en hun omgeving.
Gevonden op http://www.nev.nl/thijsse/woordenlijst.html

Ecologie

De ecologie onderzoekt de samenhang van levende wezens met elkaar en hun omgeving. De omgeving van een organisme houdt zowel de fysische aspecten (som van de abiotische factoren) in, evenals alle andere organismen die hetzelfde habitat bewonen. Het is een onderdeel van de `biologie`.
Gevonden op http://www.vliz.be/vmdcdata/faq/keywords.php

Ecologie

Studie die zich bezighoudt met de samenhang tussen planten, dieren en hun natuurlijke omgeving.
Gevonden op https://www.geokring.nl/informatie/geo-lexicon
Geen exacte overeenkomst gevonden.