Kopie van `Schonenvaart onderwijs - algemene begrippen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Schonenvaart onderwijs - algemene begrippen
Categorie: Algemeen of niet ingedeeld
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 326


Abw
Algemene bijstandswet.uitgevoerd door de Gemeentelijke Sociale Dienst.

agenda
De agenda van een vergadering is een lijst van onderwerpen die moeten worden afgehandeld.

agressief gedrag
Agressief gedrag is vaak een uiting van een uit de hand gelopen meningsverschil. Agressief gedrag kan ontaarden in geweld.

AIDA-formule
Een beschrijving van de manier waarop de communicatie verloopt voordat iemand tot aankoop van een product overgaat. Hiervan wordt veel gebruikt in de reclame om de consument te beïnvloeden. A (attention): aandacht trekken van de consument. I (interest): de belangstelling opwekken van de consument. D (desire) de wens tot aanschaf oproepen. A (action): tot actie aanzetten om het product aan te kopen.

AIDS
Een ziekte waarbij het afweersysteem van het lichaam wordt ontregeld. Het lichaam wordt daardoor kwetsbaarder voor infecties. AIDS wordt overgedragen door onveilig vrijen, bloedtransfusie met besmet bloed en het gebruik van vuile injectienaalden.

AKW
Algemene Kinderbijslagwet.

anorganisch vuil
Vuil van metalen, chloor, kalk of andere niet-dierlijke of plantaardige stoffen.

ANW
Algemene nabestaandenwet.

appeal
Het aanspreken van de consument op zijn behoeften. Je speelt met je reclameboodschap in op de gevoelens van mensen.

APV
Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren betaalt de schade die wordt veroorzaakt door de gezinsleden.

asiel
Bescherming verlenen door een land of kerk aan iemand die in een ander land door de overheid wordt vervolgd.

asielzoeker
Iemand die asiel zoekt buiten zijn eigen land. Een asielzoeker komt naar Nederland, omdat hij vindt dat hij in zijn eigen land niet veilig is. Hij vraagt om erkend te worden als vluchteling.

assessment-center
In een assessment-center worden de competenties van een kandidaat getest die nodig zijn om de functie naar behoren te vervullen. Men maakt daarbij gebruik van praktijksimulaties, veelal door het spelen van rollenspelen.

assimilatie
Allochtonen moeten zich volledig aanpassen aan onze cultuur en mogen niets uit de cultuur van het land van herkomst behouden. De nieuwkomer neemt de dominante cultuur van het nieuwe land over om zo snel mogelijk een gelijkwaardige positie in de maatschappij te krijgen.

assortiment
Een assortiment is het geheel van assortimentsgroepen (en onderliggende artikelgroepen, artikelsoorten, artikelen en artikelvariëteiten) dat door een winkel wordt verkocht.

assortimentsbeleid
Het geheel van beslissingen over de samenstelling van het assortiment.

assortimentsbreedte
Het aantal verschillende productgroepen waaruit het assortiment is opgebouwd. Hoe meer verschillende productgroepen, des te breder het assortiment. Een warenhuis heeft dus een breed assortiment.

assortimentsdiepte
Het gemiddeld aantal productvarianten of merken binnen de productgroepen van een assortiment. Hoe dieper het assortiment, des te groter het aantal productvarianten of merken. Een speciaalzaak heeft over het algemeen een diep assortiment.

assortimentsgroepen
Een aantal verwante artikelgroepen bij elkaar. Bijvoorbeeld bruingoed (televisies, geluidsapparatuur en dergelijke).

assortimentstype
Bij het assortimentstype kijk je naar twee begrippen die iets zeggen over het assortiment, namelijk de breedte en de diepte van het assortiment.

asymmetrie
Asymmetrie krijg je als een compositie niet gelijk is aan beide zijden van een middenas.

attitude
De aangeleerde houding die iemand inneemt ten opzichte van de omringende wereld. Dit kunnen andere mensen zijn, maar ook producten, merken en winkels.

AVM
Aankomend Verkoopmedewerker. Een AVM vult artikelen aan, ontvangt goederen en verwijst klanten.

AVP
De Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren verzekert tegen schade die door gezinsleden van de verzekerde is toegebracht aan andere mensen of organisaties.

AWBZ
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. De AWBZ vergoedt ziektekosten die niet worden gedekt door het ziekenfonds of door een particuliere verzekering.B-merken
Deze merken zijn goedkoper en minder bekend dan de A-merken. Er wordt minder ook minder reclame voor gemaakt.

Bbz
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen.

BTW
Belasting Toegevoegde Waarde.

BTW-bon
Een bon met vermelding van het door de klant betaalde BTW-bedrag.

BTW-tarief
Het percentage BTW dat voor een artikel moet worden betaald (0%, 6% of 19%).

buitenborden
Grote, stevige borden die uit zichzelf kunnen staan.

buitendisplay
Een display die je buiten, meestal voor de winkel, aantreft in het overgangsgebied tussen binnen en buiten.

buitenlandse valuta
Buitenlands geld zoals Engelse ponden of Amerikaanse dollars.

buitenverkoop
Artikelen die je buiten de winkel verkoopt en afrekent.

bukhoogte
Artikelen die op een hoogte van 0 tot 80 centimeter staan, staan op bukhoogte. Deze artikelen worden over het algemeen niet veel verkocht.

bukken
Bij het bukken buig je voorover, terwijl je benen recht blijven. Bukken is niet goed voor je rug. Probeer liever te hurken.

bureau slachtofferhulp
Dit bureau helpt mensen die angstig zijn geworden omdat bijvoorbeeld in hun woning is ingebroken of omdat ze bedreigd zijn.

bureau voor rechtshulp
Hier werken juristen die aan mensen met lage inkomens meestal gratis advies geven. De medewerkers kunnen ook een advocaat regelen voor mensen die daar te weinig geld voor hebben.

burgemeester
De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad en wordt voor zes jaar aangewezen door de regering.

buurtwinkel
Deze winkel verzorgt de buurt of de wijk met een beperkt assortiment.

C-locatie
Het industrieterrein.

C-merken
Deze merken zijn minder bekend dan B-merken. Er wordt minder reclame voor gemaakt en ze zijn vaak goedkoper. Veel winkelmerken behoren tot deze groep.

cellofaan
Doorzichtig verpakkingsmateriaal, uit viscose bereid.

centrale compositie
Bij een centrale compositie kun je heel duidelijk het centrum van de etalage aanwijzen.

cirkeldiagram
Diagram waarmee je de onderverdelingen van totalen kan vergelijken.

classdisplay
De classdisplay kom je vooral tegen in winkels die willen laten zien dat ze veel kwaliteit bieden. Het artikel speelt altijd de hoofdrol.

clubpromotie
Bij clubpromotie stel je de consument in de gelegenheid om lid te worden van een club. Door middel van clubpromotie kan de fabrikant of de detaillist klantgegevens verzamelen.

culturele kenmerken
Alle eigenschappen en gedragingen die voortkomen uit de cultuur van mensen.

cultuur
Het totaal van aangeleerde en van generatie op generatie overgedragen gedragingen en gewoonten binnen een maatschappij. Hier valt heel veel onder. Van eet- en kleedgewoonten, tot normen en waarden en geloof.

curriculum vitae
Levensloopbeschrijving. Hierin beschrijf je je opleiding, je werkervaring enzovoort. Het curriculum vitae hoort bij een sollicitatiebrief.

cursief
Lettervariatie: schuingedrukt.

CWI
Centrum voor Werk en Inkomen. Een instantie die helpt bij het zoeken naar een baan en bij het aanvragen van een uitkering. In het CWI zijn zowel arbeidsbemiddelaars als uitkerende instanties ondergebracht. Een non-profitorganisatie die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zo goed mogelijk op elkaar afstemt. Werkzoekenden kunnen er terecht, evenals werkgevers die op zoek zijn naar medewerkers ook.

e-commerce
De verkoop van artikelen via internet.

EAN-code
European Article Numbering. Deze code bestaat uit 13 cijfers.

EDI
Electronic Data Interchange. Een methode waarbij uitwisseling van gestructureerde gegevens plaatsvindt tussen de computer van de leverancier en die van de detaillist

Eerste Kamer
De Eerste Kamer heeft 75 leden en wordt gekozen door de provinciale staten. De belangrijkste taak van de Eerste Kamer is het controleren van de Tweede Kamer.

eerste verkoper
Functie in de detailhandel. De eerste verkoper organiseert een aantal taken rond het verkoopproces en voert zelf ook verkooptaken uit.

elektrisch contactsysteem
Systeem om diefstal te voorkomen. De artikelen zitten vast aan een kabel. Zodra het elektrische signaal door de kabel verbroken wordt, gaat het alarm af.

elektromagnetisch systeem
Dit systeem werkt met metaaldetectoren. De artikelen zijn beveiligd met metalen strips die bij het afrekenen worden gedeactiveerd.

elektronische kassa
Bij een elektronische kassa zet je het telwerk in gang door elektronische impulsen die je verzendt bij het indrukken van de toetsen. De toetsen zijn te verdelen in cijfertoetsen, functietoetsen en groepentoetsen.

elektronische maatregel
Elektronische maatregelen die je kunt treffen om diefstal te voorkomen.

emancipatie
Het verkrijgen van dezelfde rechten en positie als alle anderen.

emballage
Een speciale omverpakking die niet direct wordt weggegooid en meerdere keren kan worden gebruikt. Emballage is een verpakking met een bepaalde waarde die je als kostenpost moet boeken als je daar niet zorgvuldig mee omgaat.

emballagebon
Bon met vermelding van het bedrag aan statiegeld dat aan de kassa verrekend wordt.

emigratie
De stroom van mensen die vanuit Nederland in het buitenland gaan wonen.

employability
Met employability wordt bedoeld dat een medewerker aantrekkelijk wordt of blijft voor de arbeidsmarkt.

ergonomie
Met hulpmiddelen het werk gemakkelijker maken. De wetenschap over de arbeid die de aanpassing van de werksituatie aan het menselijk lichaam tot doel heeft.

etagewagen
Transportwagen met verschillende verdiepingen voor kleinere en lichtere artikelen.

etalage
Een etalage is een display die altijd vanaf de straat zichtbaar is in een speciaal daarvoor gereserveerde ruimte.

etalagethema
In een image-etalage wordt vaak gebruikgemaakt van een thema om het publiek duidelijk te maken wat een artikel voor hen kan betekenen.

etalageverlichting
De etalageverlichting moet vaak concurreren met de verlichting van de aangrenzende winkels. Je moet dus voldoende licht gebruiken om niet weg te vallen tussen de andere winkels. Dit is ook noodzakelijk om het daglicht te overstralen. Als je te weinig licht gebruikt, valt je etalage weg tegen de kracht van het daglicht.

etaleren
Iets tentoonstellen, iets laten zien.

etiket
De verkoopprijs breng je aan op een etiket dat je als een sticker op het artikel plakt.

etiketteermachine
Met een etiketteermachine worden grote partijen labels gedrukt.

feedback
Met feedback wordt bedoeld dat er achteraf wordt beoordeeld of de boodschap door de ontvanger is opgepikt zoals dat in de bedoeling lag.

follow-up
Na de afronding van sommige promotionele acties wordt er een follow-up gehouden. Bijvoorbeeld het benaderen van klanten of het uitreiken van prijzen.

follow-upartikelen
Artikelen die niet zonder elkaar kunnen worden gebruikt.

Food
Een van de branchegroepen. Deze branche verkoopt levensmiddelen.

formateur
De formateur kijkt naar de overeenkomsten tussen politieke partijen en probeert twee of meer partijen samen te laten werken in een kabinet.

formele relaties
Een relatie waarin je zakelijk en volgens de regels met elkaar omgaat. Die regels komen voort uit de functie en de taken die daarbij horen.

formulier dervingmelding
Met dit formulier kun je gestolen en kapotte goederen doorgeven.

fouilleren
Verdachte personen kunnen worden gefouilleerd (onderzocht) op bijvoorbeeld wapens.

foutbonnen
Een aparte bon voor het verschil tussen de aangeslagen en de werkelijke prijs.

fulltimer
Een fulltimer is een werknemer die gemiddeld 32 uur of meer per week werkt.

fun-shopper
Een klant die niet gericht naar producten zoekt en voor zijn plezier aan het winkelen is. Hij winkelt niet met een gericht doel.

functie
Het doel dat iets heeft binnen een geheel.

functie
Een functie omvat drie belangrijke elementen: de taak, de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid.

functie-eisen
De functie-eisen omschrijven de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de uitoefening van de functie.

functieomschrijving
Een functieomschrijving maakt de onderdelen van de functie inzichtelijk. In deze omschrijving worden de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden beschreven die bij deze functie horen.

functies van de massamedia
De belangrijkste functies zijn: amuseren, informeren, opiniëren, gedragsbeïnvloeding, opvoeden/educatie, waakhond.

functionaliteit
Winkels hebben verschillende functies. Naar sommige winkels ga je toe om prettig te winkelen, naar andere om zo snel mogelijk je boodschappen te halen.

functioneringsgesprek
Een functioneringsgesprek is een regelmatig terugkerend gesprek tussen de direct leidinggevende en een medewerker. Dit gesprek wordt gehouden op basis van gelijkwaardigheid en is toekomstgericht. Onderwerp van gesprek is voornamelijk het (verbeteren van het) functioneren van de medewerker, maar ook het functioneren van de leidinggevende kan ter sprake komen. Functioneringsgesprekken zijn toekomst- en oplossingsgericht.

fysieke kenmerken
Dit zijn lichamelijke kenmerken als gewicht en lengte.

giraal geld
Het tegoed van rekeninghouders bij banken.

goede voeding
Voedingsmiddelen die er aan bijdragen dat het lichaam gezond en in goede conditie blijft.

goederenstroom
De goederenstroom loopt van boven naar beneden door de bedrijfskolom. Het artikel wordt gemaakt bij de producent en gaat dan via de schakels door de bedrijfskolom naar de winkel.

goederentransport
Het vervoer van goederen.

gondola
Vrijstaande stelling opgebouwd uit flexibele artikeldragers.

hygiëne
Hygiëne zijn de regels voor goed schoonmaken.

hygiënefactoren
Ook wel: demotivatoren of dissatisfiers. Bijvoorbeeld het salaris of de arbeidsomstandigheden. Als deze factoren niet goed geregeld zijn, zullen de medewerkers minder hard gaan werken.