Kopie van `ECN Petten - ABC van Kernenergie`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


ECN Petten - ABC van Kernenergie
Categorie: Chemie, chemische- en kernindustrie > Kernenergie
Datum & Land: 01/01/1993, NL
Woorden: 113


Asse
Een voor experimentele eindopberging van laag- en middelradioactief afval geschikt gemaakte voormalige zoutmijn, 10 km ten zuidoosten van Wolfenbüttel in Duitsland. Tot eind 1978 werden meer dan 120.000 vaten --- ongeveer 24.000 m3 --- met laagradioactief afval opgeborgen. In een speciale opbergkamer voor middelradioactief afval werden tot eind 1978 in totaal 1289 tweehonderd-liter-vaten opgeborgen. De vergunning om radioactief afval op te bergen werd in 1978 niet meer verlengd. Duitsland (Gesellschaft für Umwelt- und Gesundheitforschung, GSF) en Nederland (Energieonderzoek Centrum Nederland, ECN) voeren in samenwerking met Frankrijk en Spanje sinds 1979 in EG-kader in deze zoutmijn experimenten uit met betrekking tot het opbergen van hoogradioactief afval.

Atomaire massaeenheid
De atomaire massaeenheid is per definitie 1-12 van de massa van een 12C-atoom. Als symbool wordt mu of u gebruikt. Er geldt: mu 1,6605402 x 10-27 kg

Atoom
Het kleinste deeltje van een chemisch element dat langs chemische weg niet verder deelbaar is. De elementen onderscheiden zich van elkaar door hun atoombouw. Atomen zijn onvoorstelbaar klein. Een gewoon waterdruppeltje bevat ongeveer 6000 triljoen (een 6 met 21 nullen) atomen. De diameter van een atoom, dat uit een kern (de atoomkern) en een schil (de atoomschil of elektronenschil) bestaat, bedraagt ongeveer een honderdmiljoenste centimeter (10-8 cm). De atoomkern is opgebouwd uit positief geladen protonen en uit neutronen zonder elektrische lading. Daarom is de kern positief geladen. Zijn diameter bedraagt minder dan een biljoenste centimeter, namelijk 1 à 5 x 10-13 cm. De atoomkern is dus 100.000 maal kleiner dan de elektronenschil. De elektronenschil bestaat uit negatief geladen elektronen die om de kern draaien. Atomen gedragen zich naar buiten elektrisch neutraal, aange zien het aantal protonen in de kern en het aantal elektronen in de schil aan elkaar gelijk zijn. Zie ook Nuclide.

Atoombom
Zie Kernbom: Een kernwapen waarbij gebruik gemaakt wordt van de energie die vrijkomt bij de splijting van U235 of Pu-239 - men spreekt dan van een uraniumbom respectievelijk plutoniumbom - of bij fusie van waterstofisotopen. In het laatste geval spreekt men van waterstofbom. De explosieve kracht van een kern(splijtings)wapen wordt uitgedrukt in kiloton (kt) TNT-equivalent; TNT (trinitrotolueen) is een chemische springstof. Bij de bommen op Hiroshima (uraniumbom) en Nagasaki (plutoniumbom) kwam de explosie-energie overeen met 13 resp. 22 kt TNT. Daarbij werd ongeveer 1 kg splijtstof in een miljoenste seconde verspleten. Het technische probleem van het tot ontploffing brengen van een kern(splijtings)bom bestaat niet alleen hierin dat binnen een zeer korte tijd een superkritieke hoeveelheid splijtstof bijeengebracht moet worden, maar ook dat de splijtstof voldoende lang bijeen moet blijven. Wapenplutonium is metallisch, vrijwel zuiver Pu-239. Dergelijk plutonium verkrijgt men wanneer splijtstofelementen slechts een geringe tijd (dagen, enige weken) in de reactor verblijven en slechts een zeer lage versplijtingsgraad bereiken. Bij een versplijting van 20.000 tot 30.000 MWd-t, zoals in commerciële reactoren, ontstaan er zulke grote hoeveelheden andere plutoniumisotopen dat de wapentechnische toepassing sterk beperkt wordt en de technische moeilijkheden sterk toenemen. Voor het vervaardigen van een bom is een minimumhoeveelheid aan splijtbaar materiaal nodig (zie tabel). Minimum hoeveelheid voor nucleaire springlading * Bij toepassing van de meest geavanceerde wapentechnieken is gebleken dat er geringere waarden gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld 15 in plaats van 52 kg metallisch U-235.

Atoomgewicht
Zie Atoommassa: De massa van een atoom. Meestal uitgedrukt in atomaire massaeenheid.

Atoomkern
De positief geladen kern van een atoom. De diameter bedraagt enige tienbiljoensten van een centimeter (10-13 cm), dat is ongeveer van de diameter van een atoom. De kern bevat vrijwel de totale massa van het atoom en is samengesteld uit protonen en neutronen, met uitzondering van de waterstofkern die slechts uit één proton bestaat. Het aantal protonen bepaalt het atoomnummer, Z; het aantal protonen plus het aantal neutronen bepaalt het aantal nucleonen, A, van de kern.

Atoomkernmutatie
Overgang van een atoomkern van de ene nuclide naar een atoomkern van een andere nuclide. Het begrip atoomkernmutatie vervangt het vroeger veelal gehanteerde begrip desintegratie. De vervanging geschiedt officieel om ook veranderingen in de atoomkern zoals elektronvangst door het begrip te dekken.

Atoommassa
De massa van een atoom. Meestal uitgedrukt in atomaire massaeenheid.

Atoomnummer
Aantal protonen in een atoomkern. Deze grootheid wordt meestal met het symbool Z weergegeven. Ieder chemisch element is door zijn atoomnummer bepaald. De volgorde van de elementen volgens oplopend atoomnummer is de basis van het periodiek systeem van de elementen. Tegenwoordig spreekt men liever van aantal protonen dan van atoomnummer.

Atoomuurwerk
Instrument voor tijdmeting dat gebruik maakt van trillingen van cesiumatomen, welke uiterst constant zijn in de tijd. Men spreekt ook wel van cesiumklok.

BNCT
Afkorting van `Boron Neutron Capture Therapy'. Therapie die gebruik maakt van neutronenvangst in met boriumverbindingen doordrongen tumoren. De tumoren worden plaatselijk vernietigd door alfadeeltjes die bij de reactie 10B (n, alfa)7Li. In Petten wordt experimenteel onderzoek aan deze therapie verricht.

BNFL
Afkorting van `British Nuclear Fuels plc'. Engelse firma die splijtstofelementen vervaardigt in Risley en die een opwerkingsfabriek exploiteert in Sellafield, beide in Engeland. In Sellafield wordt de gebruikte splijtstof van de kernenergiecentrale Dodewaard opgewerkt.

Bq
Symbool voor becquerel.

BTU
Afkorting van `British Thermal Unit'; een in Groot-Brittannië gebruikte eenheid van warmte of energie. Er geldt: BTU 1055 J.

BWR
Afkorting van `Boiling Water Reactor'. Zie Kokendwaterreactor.

CP-1
Afkorting van `Chicago Pile No. 1'. Dit was de eerste kernreactor. De eerste zich zelf onderhoudende kettingreactie vond plaats op 2 december 1942. Splijtstof: natuurlijk uranium; moderator: grafiet. De Chicago Pile No. 1. Getekende impressie van de omstandigheden op het moment waarop de eerste beheerste kettingreactie tot stand werd gebracht, onder leiding van Enrico Fermi. De CP-1 was opgesteld in de catacomben van een baseball-stadion.

curie
Niet meer gebruikte eenheid van activiteit van een radionuclide, ter grootte van 37 x 109 (37 miljard) atoomkernmutaties per seconde. De curie (symbool: Ci) werd vervangen door de nieuwe eenheid becquerel (symbool: Bq). Per definitie geldt: Ci = 37 x 109 Bq

dpa
Verkorte schrijfwijze van `displacement per atom', het aantal verplaatsingen dat een atoom in het kristalrooster ondergaat, ten gevolge van elastische botsingen met energierijke deeltjes zoals neutronen en protonen. Het aantal dpa is een (berekende) maat voor de schade die deeltjesstraling in een materiaal met een kristallijne structuur aanricht.

Eéngroepsmodel
Het ééngroepsmodel is een rekenmodel waarbij de neutronen van een reactor behandeld worden alsof deze tot één zelfde energiegroep behoren.

Effectief dosisequivalent
Het effectief dosisequivalent HE is de som van de met de bijbehorende weefselweegfactoren vermenigvuldigde orgaandosisequivalenten. Het effectief dosisequivalent is zodoende een maat voor het optreden van stochastische effecten, indien het lichaam niet homogeen aan straling is blootgesteld. Het begrip effectief dosisequivalent wordt het meest gebruikt bij inwendige besmetting, onder andere bij de berekening van de dosisconversiefactoren en de ALI. De waarden van de weegfactoren zijn zodanig gekozen dat het lichaamsdosisequivalent en het effectief dosisequivalent bij elkaar opgeteld mogen worden. De ICRP heeft in de jongste aanbevelingen de naam van dit begrip vervangen door: Effectieve dosis.

Emissie
Zie Lozing.

Fusie
Zie Kernfusie.

Fusiereactor
Reactor waarin energie wordt opgewekt door middel van kernfusie. Fusiereactoren bevinden zich nog in het onderzoekstadium. Schema van een fusiereactor. In een fusiereactor is de eigenlijke warmtebron het fuserende plasma. Omdat voor fusie het in de natuur nauwelijks voorkomende tritium benodigd is, wordt dat geproduceerd in een kweekmantel die tevens als koelmiddel dienst doet. Zie ook Kernfusie.

GCO
Afkorting van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek

GKN
Afkorting van de Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland; exploitant van kernenergiecentrale Dodewaard.GKSS
Afkorting van `Gesellschaft für Kernenergieverwertung in Schiffbau und Schiffahrt mbH'. Opgericht in 1956 voor de ontwikkeling en constructie van een met kernenergie aangedreven schip. Zie ook Otto Hahn. De GKSS bedrijft het onderzoekcentrum Geesthacht. Afkorting van `GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH', de huidige naam van de onderneming vanwege een breder gebied van werkzaamheden-werkterrein. Voornaamste gebied van werkzaamheden: onderzoek en ontwikkelingswerk ten behoeve van reactorveiligheid en milieubescherming, alsmede zeeonderzoek, zeewaterontzilting, zeewaterchemie.

GM-teller
Zie Geiger-Müller-teller.

GW
Gigawatt, het miljardvoudige van de vermogenseenheid watt. Er geldt: 1 GW = 1.000 MW = 1.000.000 kW = 1.000.000.000 W.

GWe
Gigawatt elektrisch; 1 GWe = 1.000 MWe. Zie MWe.

Gy
Symbool van gray, de eenheid van dosis.

HFR (Grenoble)
Afkorting van High Flux Reactor (Grenoble). Onderzoekreactor in Grenoble. Maximale neutronenfluxdichtheid: 6x1018 neutronen-(m2s). Vermogen: 57 MWth.

HFR (Petten)
Afkorting van Hoge Flux Reactor, gevestigd bij en eigendom van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Gemeenschap te Petten, en bedreven door ECN. Functie: materiaalonderzoek en isotopenproduktie, zie ook Mallinckrodt Medical BV. Eerste kriticiteit november 1961. Splijtstof: hoogverrijkt U-235. Koelmiddel en moderator: licht water. Beryllium reflector. Maximaal vermogen 45 MWth. Maximale fluxdichtheid snelle neutronen: 3,1 x 1018 neutronen-(m2s) Maximale fluxdichtheid thermische neutronen: 1,9 x 1018 neutronen-(m2s) Met speciale technieken kan op een specifieke locatie de maximale thermische-neutronenfluxdichtheid tot 4 x 1018 neutronen-(m2s) worden opgevoerd.

HTGR
Afkorting van Hoge Temperatuur Gasgekoelde Reactor. Zie Hoge-temperatuurreactor.

IAEA
Afkorting van Internationaal Atoom Energie Agentschap. Een instelling van de Verenigde Naties en gevestigd in Wenen. Doelstelling: bevordering van de vreedzame toepassing van kernenergie en controle op de naleving van het Non-Proliferatie Verdrag Engels: International Atomic Energy Agency.

ICRP
Afkorting van de `International Commission on Radiological Protection'. De ICRP geeft met regelmatige tijdsintervallen aanbevelingen en richtlijnen uit betreffende stralingshygiëne. De Commissie beschikt hiertoe over een eigen tijdschrift (Annals of the ICRP). De werkstukken van de ICRP staan bekend onder het nummer waaronder zij verschenen zijn. Zo zijn in ICRP-Publikatie-60 de jongste aanbevelingen gepubliceerd. De huidige wetgeving is echter nog gebaseerd op ICRP-Publikatie-26 uit 1977.

ICRU
Afkorting van de `International Commission on Radiological Units and Measurements'.

Ion
Elektrisch geladen atomair of moleculair deeltje dat uit een neutraal atoom of molecule door afsplitsing of aanhechting van elektronen of door elektrolytische dissociatie van moleculen in oplossingen kan ontstaan.

Ionisatie
Opneming of afgifte van elektronen door atomen of moleculen, die daardoor in ionen omgezet worden. Hoge temperaturen, elektrische ontladingen en energierijke straling kunnen ionisatie teweegbrengen.

Ioniserende straling
Straling die bij wisselwerking met materie het optreden van ionisatie tot gevolg heeft. De meest bekende soorten ioniserende straling zijn alfa-, bèta-, gamma- en neutronenstraling.

IRI
Acroniem voor Interfacultair Reactor Instituut van de Technische Universiteit Delft. Exploitant van HOR.

IRPA
Acroniem van de `International Radiation Protection Association'. Samenwerkingsverband van nationale en regionale verenigingen voor stralingsbescherming. Opgericht in 1966 ter bevordering van de internationale samenwerking op het gebied van de bescherming van de mens en het milieu tegen ioniserende straling. Het Nederlandse lid van de IRPA is de Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS). De IRPA verenigt ruim 12.000 deskundigen uit meer dan 30 landen.

Isobaren
Nucliden met hetzelfde aantal nucleonen, maar met verschillend aantal protonen. Bijvoorbeeld: N-17, O-17, F-17; deze drie nucliden hebben 17 nucleonen, maar de stikstofkern (N) heeft daarentegen 7, de zuurstofkern (O) 8 en de fluorkern (F) 9 protonen.

Isodosiskromme
Een lijn door de punten die dezelfde dosiswaarde representeren.

Isomeren
Nucliden met hetzelfde aantal neutronen en hetzelfde aantal protonen, echter met verschillende energetische toestanden; bijvoorbeeld Ba-137 en Ba-137m.

Isotonen
Nucliden met hetzelfde aantal neutronen. Bijvoorbeeld: S-36, Cl-37, Ar-38, K-39, Ca-40. Deze nucliden bevatten elk 20 neutronen, maar een verschillend aantal protonen: zwavel 16, chloor 17, argon 18, kalium 19 en calcium 20 protonen.

Isotoopgehalte
Het relatieve aantal atomen van een specifieke isotoop in een element, uitgedrukt als fractie van alle atomen van het element.

Isotopen
Nucliden met hetzelfde aantal protonen (d.w.z. van hetzelfde chemische element), maar met verschillend aantal nucleonen, bijvoorbeeld Ne-20 en Ne-22. Beide nucliden behoren tot hetzelfde chemische element, neon (afgekort: Ne) en hebben daarom beide 10 protonen. Het aantal nucleonen is echter verschillend, aangezien Ne-20 10 neutronen en Ne-22 12 neutronen bevat.

Isotopenlaboratorium
Zie Radionuclidenlaboratorium.

Isotopenscheiding
Methoden om afzonderlijke isotopen af te scheiden uit isotopenmengsels, waaruit de meeste elementen van nature zijn opgebouwd. Zie bijvoorbeeld Natuurlijk uranium. Drie manieren van isotopenscheiding zijn in dit boekje nader aangeduid: gasdiffusieproces, laserverrijking en ultracentrifugeproces.

Isotopenverrijking
Proces waardoor het relatieve voorkomen van een isotoop in een chemisch element vergroot wordt. Bijvoorbeeld: uraniumverrijking bij de isotoop uranium-235. Zie Verrijkt uranium.

ITER
Acroniem van International Thermonuclear Experimental Reactor. Ontwerp geleid door de IAEA voor een tokamak voor de demonstratie van zowel de fysische als de technologische haalbaarheid van een kernfusiereactor. ITER is een samenwerkingsproject van de Europese Gemeenschappen, Canada, Japan, de Verenigde Staten van Amerika en het Gemenebest van Onafhankelijke Staten.

KCB
Zie Kernenergiecentrale Borssele.

KCD
Zie Kernenergiecentrale Dodewaard.

KFA
Centrum voor energieonderzoek in Jülich, Duitsland.

KFD
Afkorting van de Kernfysische Dienst.

KfK
Afkorting van `Kernforschungszentrum Karlsruhe'. Dit onderzoekcentrum heeft nauwe betrekkingen met de universiteiten Karlsruhe en Heidelberg.

KSA
Afkorting van kernsplijtingsafval.

LFR
Afkorting van Lage Flux Reactor van ECN. De LFR is een kleine onderzoekreactor die onder meer voor opleidingsdoeleinden wordt gebruikt. Eerste kriticiteit september 1960. Splijtstof: hoogverrijkt U-235. Koelmiddel: licht water. Inwendige grafietreflector. Maximaal vermogen 30 kW.

LMFBR
Afkorting van `Liquid metal fast breeder reactor'. Een snelle kweekreactor gekoeld met vloeibaar metaal, meestal natrium.

LMNI
Zie Landelijk Meetnet Nucleaire Incidenten.

LSO
Zie Laboratorium voor hoogradioactieve stoffen.

LWR
Zie Lichtwaterreactor.

mSv
Symbool voor millisievert, een duizendste sievert.

MTR
Afkorting van `Materials Testing Reactor'. Een reactor met een grote neutronenfluxdichtheid ten behoeve van materiaalonderzoek.

MW
Symbool van Megawatt.

MWd
Symbool voor de energie-eenheid megawattdag; 1 MWd = 24.000 kWh. Bij volledige splijting van 1 g U-235 komt een energie van ongeveer 1 MWd vrij.

MWd/t
Symbool voor de eenheid megawattdag per ton. Eenheid voor de per ton splijtstof gedurende de bedrijfstijd in de reactor afgegeven thermische energie. Zie Versplijtingsgraad.

MWe
Symbool van de eenheid megawatt voor elektrische energie. Het elektrisch vermogen van een centrale wordt gewoonlijk in deze eenheid uitgedrukt. Het elektrisch vermogen van een centrale is gelijk aan het thermische vermogen vermenigvuldigd met het rendement van de installatie.

MWth
Symbool van de eenheid megawatt voor thermische energie. Het totale vermogen van een kernreactor wordt gewoonlijk uitgedrukt in deze eenheid. Zie ook MWe.

NDRIS
Afkorting van het Nationaal Dosisregistratie en Informatie Systeem. In dit systeem worden de persoonsdosis van alle Nederlandse radiologisch werkers vastgelegd en bewaard. Het bestand is opgezet in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en wordt beheerd door de Radiologische Dienst van TNO te Arnhem.

NNS
Zie Netherlands Nuclear Society.

NPK
Afkorting voor Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding. In dit plan is aangegeven hoe de overheidsinstanties zullen reageren op een grootschalig ongeval met een kerntechnische installatie in binnen- of buitenland. Dit plan is opgezet naar aanleiding van het ongeval bij Tsjernobyl.

NRC
Afkorting van `Nuclear Regulatory Commission', gevestigd in Washington, DC. Deze commissie is de vergunningverlenende en toezichthoudende instantie voor kerntechnische installaties in de Verenigde Staten.

Nucleair schadevoorval
Ieder schade veroorzakend geval of iedere reeks van zodanige opeenvolgende gebeurtenissen van dezelfde oorsprong, voorzover die gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen of de schade afkomstig is of het gevolg is van de radioactieve eigenschappen of van een verbinding van radioactieve eigenschappen met giftige, explosieve of anderszins gevaarlijke eigenschappen van splijtstoffen of van radioactieve produkten of van afval of van de van een andere stralingsbron binnen de kerntechnische installatie uitgaande ioniserende stralingen.

Nucleaire geneeskunde
Medisch specialisme dat sinds 1985 bestaat. `Orgaan-zoekende' radioactieve stoffen worden in het lichaam gebracht, zowel voor diagnostische als therapeutische doeleinden. Een voorbeeld van een orgaan-zoekende stof is (radioactief) jodium dat zich in de schildklier ophoopt. Met een gamma-camera kan de radioactieve stof en dus het (functioneren van het) desbetreffende orgaan vervolgens zichtbaar worden gemaakt.

Nucleaire ongevallen
Zie Internationale schaal van nucleaire gebeurtenissen; Reactorongeval.

Nucleaire regelgeving
Voordat een kerncentrale mag worden gebouwd en in bedrijf genomen, dient het ontwerp en de uiteindelijke installatie zelf te worden getoetst op alle punten die een essentieel onderdeel vormen van de veiligheidsfilosofie en de daarop gebaseerde regels. Die verantwoordelijkheid berust in eerste instantie bij de (toekomstige) exploitant van de kerncentrale. De exploitant moet bij de bestelling van de centrale alle veiligheidseisen in acht nemen en tijdens de bouw en later ook tijdens het bedrijf uitvoerige kwaliteitscontroles uitoefenen om een veilige bedrijfsvoering te waarborgen. Van overheidswege (Kernfysische Dienst) vindt onafhankelijke beoordeling en continu toezicht plaats overeenkomstig de Kernenergiewet. Naast de Kernenergiewet en haar Besluiten zijn er Europese richtlijnen en internationale richtlijnen van het IAEA en aanbevelingen van de ICRP. Van die laatste heeft Nederland er enkele een weinig aangescherpt voor de Nederlandse veiligheidsrichtlijnen die voor het overige samenvallen met de Europese en internationale. Zie ook Risicobeleid.

Nucleaire stoffen
Het Verdrag van Parijs definieert dit begrip als volgt: splijtstoffen (met uitzondering van natuurlijk uranium en verarmd uranium) en radioactieve produkten of afvalstoffen.

Nucleaire toepassingen
Behalve de relatief schone produktie van elektriciteit en de kernbom hebben de nucleaire wetenschappen vele andere toepasssingen voortgebracht, waarvan er hier enkele worden genoemd: het vroegtijdig opsporen van bijvoorbeeld longkanker en vaatvernauwing van kransslagaders met behulp van radionucliden; zie ook Nucleaire geneeskunde; vernietiging van tumoren met gammastraling; zie ook BNCT sterilisatie van ziekenhuisbenodigdheden; voedseldoorstraling, zie Gammaster bv; inspectie van bijvoorbeeld lasnaden met röntgenstraling; plutonium-batterijtjes in pace-makers; bepaling van eigenschappen van ondergrondse olie- en gasvoorkomens door toepassing van radioactieve merkstoffen; ouderdomsbepaling van dierlijke of plantaardige materialen, zie Koolstofdatering; sterilisatie van schadelijke manlijke insecten; sneller veredelen van plantensoorten; rookdetector.

Nucleon
Een proton of een neutron als bestanddeel van de atoomkern. Het aantal nucleonen (protonen en neutronen) in een atoomkern is een directe maat voor de atoommassa. Het aantal nucleonen van bijvoorbeeld uranium-238 is 238 (de kern bevat 92 protonen en 146 neutronen), en uranium-235 bevat 92 protonen en 143 neutronen, samen 235 nucleonen.

Nuclide
Een atoomsoort die gekarakteriseerd wordt door het aantal protonen, het aantal nucleonen en de energetische toestand, mits de gemiddelde levensduur van die toestand lang genoeg is om waargenomen te worden. Energietoestanden met een levensduur van minder dan 10-10 s worden aangeslagen toestanden van een nuclide genoemd. Is de levensduur van een hogere energietoestand groter dan 10-10 s, dan spreekt men van een isomere toestand. Er zijn nu ongeveer 2500 verschillende nucliden bekend, verdeeld over 110 bekende chemische elementen. Daarvan zijn er meer dan 2200 radioactief.

NucNet
Informatienetwerk van de European Nuclear Society bestemd voor voorlichters en communicatiedeskundigen werkzaam bij nucleaire organisaties in de gehele wereld. De deelnemende organisaties hebben zich verplicht tot het geven van volledige openheid van zaken. NucNet informeert over alle nucleaire wetenswaardigheden, inclusief incidenten en ongevallen. De doelstelling is snelle, eenduidige en objectieve berichtgeving over kernenergie.

NUCON
Acroniem van Nuclear Construction. NUCON Nucleaire Technologie is een raadgevend en uitvoerend ingenieursbureau in Amsterdam voor nucleaire projecten.

Nuleffect
De waarde die een stralingsmeter aangeeft als gevolg van alleen de natuurlijke achtergrondstraling. Zie ook Blootstelling aan natuurlijke straling.

Nulenergiereactor
Een onderzoekreactor die bij een zo laag vermogen gebruikt wordt, dat er geen koelsysteem nodig is.

Nuttige bundel
De uit een stralingsbron afkomstige bundel die uittreedt via een door een diafragma gedefinieerde opening.

Nuttige energie
Dat deel van de eindenergie die bij de verbruiker na de laatste omzetting daadwerkelijk voor het gebruiksdoel ter beschikking staat. Bij deze laatste omzetting wordt bij voorbeeld de ontvangen elektriciteit in licht, mechanische energie of gewenste warmte omgezet.

NVS
Afkorting van Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne. Wetenschappelijke vereniging van personen werkzaam als stralingsdeskundige of in aanverwante wetenschapgebieden. Zie ook IRPA.

NWO
Afkorting van de Nederlands Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Deze is bij de wet ingesteld en stimuleert wetenschappelijk onderzoek, vooral door middel van subsidies.

Omgevingsdosisequivalent
Dosisequivalent zoals gemeten door een alzijdig gevoelige detector.

Otto Hahn (schip)
Een voor het beproeven van nucleaire voortstuwing van schepen gebouwd koopvaardijschip met 16 870 BRT, snelheid 16 kn, 11 000 as-pk. Als voortstuwing diende een drukwaterreactor met 38 MWth. Eerste nucleaire vaart op 11-10-1968. Tot eind 1978 werden bij 126 reizen 642 000 zeemijlen afgelegd en daarbij 776 000 t lading getransporteerd. De Otto Hahn werd in 1979 stil gelegd, de reactorinstallatie en alle radioactieve delen ontmanteld en afgevoerd. Vervolgens werd het schip na inbouw van een conventionele voortstuwing weer in dienst genomen.

Overeenkomst van Parijs
Zie Nucleaire aansprakelijkheidsovereenkomst; Verdrag van Parijs.

Overkritieke massa
Hoeveelheid splijtstof waarvan de effectieve vermenigvuldigingsfactor groter is dan 1. Dat wil zeggen: het aantal vrije neutronen in de stof neemt toe met de tijd.

Overkritieke reactor
Kernreactor waarbij de effectieve vermenigvuldigingsfactor groter is dan 1. Het reactorvermogen neemt daardoor steeds toe.

Overreactiviteit
Grotere reactiviteitswaarde dan voor het bereiken van de kriticiteit nodig is. Overreactiviteit wordt in een reactor ingebouwd (door gebruik van extra splijtstof) om de opbrand en de ophoping van neutronenabsorberende splijtingsprodukten gedurende het bedrijf te kunnen compenseren. Voor de beheersing van de overreactiviteit zie Reactorregeling.

ppb
Verkorte schrijfwijze van `parts per billion' (10-9 of 10-7%). Aantal deeltjes van de bedoelde stof per 1 miljard deeltjes. Vaak gebruikte eenheid voor de graad van sporenverontreiniging in vaste stoffen, vloeistoffen en gassen. 10-7%). Aantal deeltjes van de bedoelde stof per 1 miljard deeltjes. Vaak gebruikte eenheid voor de graad van sporenverontreiniging in vaste stoffen, vloeistoffen en gassen.

ppm
Verkorte schrijfwijze van `parts per million' (10-6 of 10-4%). Aantal deeltjes van de bedoelde stof per 1 miljoen deeltjes. Vaak gebruikte eenheid voor een geringe verontreiniging in vaste stoffen, vloeistoffen en gassen.

PWR
Afkorting van `Pressurized Water Reactor'. Zie Drukwaterreactor.

RBE
Zie Relatief biologisch effect.

SKE
Zie Steenkoolequivalent.