Zoek op

jaarrekening

financiële zaken: Deze bestaat uit: een balans; een resultatenrekening; een toelichting op beide en een accountantsverklaring. ...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11445

jaarrekening

ondernemingsrecht: van een onderneming de wettelijk voorgeschreven balans en winst- en verliesrekening met de toelichti ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=jaarrekening

jaarrekening

ondernemingsrecht: wettelijk voorgeschreven balans en winst- en verliesrekening met een toelichting. De ~ heeft tot doel ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/jaarrekening

jaarrekening

de jaarrekening zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   ['jarekənɪŋ] Verbuigingen:   jaarrekening|en (meerv.) jaarlijks overzicht van de financiële situatie (van een bedrijf) financieel Voorbeeld:   `Een jaarrekening bestaat uit verschillende onderdelen en word...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/jaarrekening

jaarrekening

Een (bedrijfseconomische) jaarrekening geeft een overzicht van de financiële positie van een onderneming over het afgelopen boekjaar. De jaarrekening bestaat uit de balans, winst- en verliesrekening en toelichting op beide stukken. De jaarrekening is vooral bedoeld om de aandeelhouders, werknemers en buitenstaanders, zoals crediteuren en leveranci...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/jaarrekening

JAARREKENING

1) Boekhoudkundig begrip
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/JAARREKENING/1

jaarrekening

is de rapportage in totalen van de financiële feiten aan het einde van, dan wel gedurende een bepaald boekjaar. Deze bestaat uit een balans (per einde ...), een verlies- en winstrekening (over ...) en de toelichtingen hierop. De jaarrekening is soms een onderdeel van het jaarverslag, maar is in ieder geval niet hetzelfde.
Gevonden op http://home.hccnet.nl/van.asperen/Boekhouden/Cursus/begrippen.htm

jaarrekening

De jaarrekening van een onderneming bevat de balans, de verlies- en winstrekening en de toelichting op beide. Ook wel jaarcijfers ( > beleggen > analyse > fundamenteel)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/jaarrekening.htm

Jaarrekening

De balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting die een onderneming na afloop van een boekjaar verplicht is op te maken. De jaarrekening moet een getrouw inzicht geven in de financiële positie van de onderneming en wordt om die reden meestal door een accountant opgesteld.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

Jaarrekening

De jaarrekening geeft inzicht in de financiële positie over het afgelopen jaar van een bedrijf-organisatie.
De jaarrekening bestaat uit de rekening van Verlies & Winst, de balans en de toelichting daarop.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Jaarrekening

De jaarrekening van het pensioenfonds wordt opgesteld als het jaarlijkse statenverslag aan DNB.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10255

Jaarrekening

Een jaarrekening geeft inzicht in de financiële positie over het afgelopen jaar, bestaande uit: de staat van baten en lasten, de balans en de toelichting.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10264

jaarrekening

Bestaat uit een balans, een W&V-rekening en een toelichting op beide overzichten. De jaarrekening geeft volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat, alsmede voor zover de aard van de jaarrekening dat toela...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10613

Jaarrekening

Geeft een financieel overzicht over de situatie van een onderneming. Een jaarrekening wordt door een accountant gevalideerd, zodat een onderneming haar integriteit kan aantonen. Zie ook: Stoomcursus bedrijfseconomie voor een korte uitleg over de jaarrekening. Op de volgende websites kun je een overizcht van be...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10820

Jaarrekening

De jaarrekening van een onderneming bevat de balans, de verlies- en winstrekening en de toelichting op beide.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/jaarrekening

Jaarrekening

geeft inzicht in de financi353le positie over het afgelopen jaar, bestaande uit:de staat van baten en lastende balansde toelichting
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/J

jaarrekening

overzicht van inkomsten en uitgaven van het bedrijf vb: in maart is de jaarrekening over 2004 klaar
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=jaarrekening

Jaarrekening

Een overzicht van de financiële situatie van een bedrijf dat jaarlijks wordt uitgegeven. Het wordt ook wel een rapportage, balans of jaarstuk genoemd over een bepaald boekjaar.
Gevonden op http://www.opencompanies.nl/begrippenlijst

Jaarrekening

Ook wel aangeduid met de `jaarstukken` van de onderneming. De jaarrekening bestaat uit de balans, winst- en verliesrekening, toelichtingen en de accountantsverklaring. Uit deze stukken kunnen resultaten van het bedrijf worden gelezen, zo ook de waarde van de bezittingen, schulden, solvabiliteit en liquiditeit. Ondernemingen met rechtspersoonlijkhei...
Gevonden op http://www.ru.nl/mercator/trainingen_workshops/begrippen/vm/begrippenlijst_

Jaarrekening

Een jaarrekening is een geschrift, houdende de balans en de winst- en verliesrekening , alsmede een toelichting daarop.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Jaarrekening

De jaarrekening geeft een jaarlijks financieel verslag van de organisatie. Het geeft een beeld van inkomsten en uitgaven en de eventuele bezittingen. Daarnaast geeft het inzicht in de reserves en de continuïteit van de organisatie. De jaarrekening kan onderdeel uitmaken van een bestuursverslag. Een jaarrekening is verplicht een bestuursverslag nie...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/jaarrekening/

Jaarrekening

(1) Wettelijk voorgeschreven verslag van de financile consequenties van het gevoerde beleid in de onderneming in het afgelopen boekjaar. De jaarrekening is primair gericht op de eigen vermogensverschaffers. Een jaarrekening bestaat uit: 1) de balans: een momentopname (meestal per 31/12) van de bezittingen, schulden en het eigen vermogen van de onde...
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Jaarrekening

(2) Er is een commercile jaarrekening, bestemd voor de aandeelhouders en een fiscale jaarrekening (bestemd voor de belastingdienst). Er zijn twee varianten: 1) De enkelvoudige jaarrekening die bestaat uit de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting;
2) De geconsolideerde jaarrekening indien de rechtspersoon een geconsolideerde j...
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Jaarrekening

De jaarrekening geeft een jaarlijks financieel verslag van de organisatie. Het geeft een beeld van inkomsten en uitgaven en de eventuele bezittingen. Daarnaast geeft het inzicht in de reserves en de continuïteit van de organisatie. De jaarrekening kan onderdeel uitmaken van een bestuursverslag. Een jaarrekening is verplicht een bestuursverslag nie...
Gevonden op https://www.overeenkomsten.nl/uitleg/jaarrekening/
Geen exacte overeenkomst gevonden.