Kopie van `Bouwtrefpunt - Bouwbegrippen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.
Categorie: Bouw en Constructie > Bouwbegrippen
Datum & Land: 29/06/2008, NL
Woorden: 718


Aardlekschakelaar
Schakelaar die de stroom automatisch uitschakelt bij gebreken aan in gebruik zijnde elektrische apparaten.

Aardelektrode
Diep in de grond aangebrachte metalen stang waarop de aarding van een elektrische installatie kan worden aangesloten; hierdoor is men niet langer afhankelijk van de loden waterleiding die daarvoor werd gebruikt

Aanvangscanon
De aanvangscanon is de canon zoals bepaald bij de eerste uitgifte van grond in erfpacht.

Aantrekkingsgebied
Gebied dat door z'n positieve kenmerken mensen en activiteiten aantrekt. Deze aantrekkings- of pull-factoren kunnen zijn, goede woonomgeving, goede werkgelegenheid, enz.

Aantrede
Benaming voor de breedte van een traptrede

Aantrede
De horizontale afstand van de voorkant van een traptrede tot de voorkant van de volgende trede. Zie ook optrede.

Aanpassingscoëfficiënt
Een aanpassingscoëfficiënt wordt gebruikt bij de berekening van de schaduwgrondwaarde en wordt elk jaar aangepast aan de inflatie.

Aanbieding
Een aanbieding is een voorstel van de gemeente voor aanpassing van het erfpachtcontract.

Aanbesteding
Bij een aanbesteding offreren verschillende partijen voor een opdracht. De beste optie wordt uiteindelijk gekozen.

AAfkoopwaarde
Het kapitaal dat u opgebouwd heeft in het beleggingsdeel van uw beleggingshypotheek dat u uitgekeerd krijgt op het moment dat u uw beleggingshypotheek beëindigt. Het is ook de uitkering die u krijgt bij voortijdige beëindiging van een gemengde levensverzekering. Dit bedrag kunt u gebruiken om (een deel van) uw hypotheek af te lossen.

Absolute zetting
Zakking van een pand in zijn geheel. Dit kan gemeten worden ten opzichte van het N.A.P (Nieuw Amsterdams Peil).

Achterland
Gebied landinwaarts, waar een bepaalde stad de goederenvervoer voor regelt. Het Ruhrgebied behoort tot het achterland van Rotterdam.

Acceptatie
De erfpachter gaat officieel akkoord met een aanbieding van de gemeente.

Actuele canonpercentages
Zie Canonpercentage. Canonpercentages worden per kwartaal vastgesteld. De actuele canonpercentages gelden op dit moment.

Afstotingsgebied
Gebied dat door z'n negatieve kenmerken mensen en activiteiten afstoot. Deze afstotings- of push-factoren kunnen zijn, milieu-overlast, te kort aan werk, kindonvriendelijke omgeving, enz.

Afsnuiten
Afwerken van houten (constructie)delen door de scherpe kanten weg te nemen.

Afsluitprovisie
Het bedrag dat de bank in rekening brengt bij het afsluiten van een hypotheek.

Afsluitkosten
Alle kosten die u maakt bij het afsluiten van een hypotheek, zoals een hypotheekakte, afsluitprovisie, taxatie- en administratiekosten en de kosten aanvraag NHG.

Afschot
De term waarmee het verloop wordt aangegeven in een horizontaal vlak (bijv. een plat dak, balkon of badkamervloer) tussen het hoogste en laagste punt, zodat eventueel water kan wegvloeien; wordt uitgedrukt in mmo per strekkende meter

Afschot
Schuin verloop van vloeren, daken, leidingen, goten, enz. om water snel af te kunnen voeren.

Afreien
Het egaliseren van een wand of vloer door middel van een rechte lat.

Afkoopsom
Het verschuldigde bedrag aan canon voor het resterende deel van het tijdvak wordt als afkoopsom in één keer betaald.

Afkoopfactor
De afkoopfactor is een getal dat gebruikt wordt om de afkoopsom te berekenen. De hoogte van de afkoopfactor wordt bepaald door het aantal jaren waarvoor afgekocht wordt en door het afkooppercentage. Het afkooppercentage is een rentepercentage dat ieder kwartaal door de gemeente vastgesteld wordt met behulp van het actuele rendement van staatslening...

Afkoopofferte
Een aanbieding van de gemeente waarin de afkoopsom voor een erfpachtrecht is opgenomen.

Afkoop
De erfpachter betaalt in één keer de canon vooruit voor het resterende deel van het tijdvak.

Afföhnen
Verwijderen van oude verflagen met hete lucht. De verflaag wordt zacht en kan vervolgens gemakkelijk worden afgekrabd. Deze methode is veiliger en beter voor de gezondheid dan afbranden.

Afzetgebied/afzetmarkt
Ook wel de klanten. De mensen waar je je producten aan kunt verkopen. Ons land was rond 1850 klein, er woonden nog niet zo veel mensen. Het afzetgebied was dus klein.

Agglomeratie-effect
Het agglomeratie-effect houdt in dat het ene bedrijf een volgend bedrijf naar zich toetrekt wat op zijn beurt weer nieuwe bedrijven naar zich toe trekt. Daar komen mensen op af voor werk wat dan weer nieuwe bedrijven aantrekt omdat de afzetmarkt is vergroot. Ook wel sneeuwbaleffect.

Agglomeratie
Een grote stad met de daaraan vastgegroeide kernen. Deze dorpen zijn geheel aan de stad vastgegroeid. Oorzaak hiervoor is het uitschuiven van de stad.

Akte
Schriftelijk bewijsstuk.

Akte
Een akte is een Notarieel document waarin zaken worden vastgelegd. Akten waar u mee te maken krijgt bij het kopen van een huis zijn onder andere de akten waarin de overdracht van een huis of een hypotheek wordt vastgelegd.

Allochtone forenzen
Een allochtone forens is niet geboren in de plaats waar hij op dit moment woont, hij werkt daar ook niet, maar in een grote stad in de buurt.

Algemene kleurweergave-index rd65 (din 6169)
De algemene kleurweergaveindex evalueert de manier waarop de kleur van voorwerpen in daglicht (weergegeven door de lichtcoëfficiënt D65) gelijkt op de kleur van dezelfde voorwerpen in door het glas doorgelaten daglicht.

Algemene bepalingen
De algemene voorwaarden bij het erfpachtcontract. De algemene bepalingen worden bij uitgifte van grond in erfpacht van toepassing verklaard. Ze blijven in principe gedurende een heel tijdvak op een erfpachtrecht van toepassing.

Amorfe verstedelijking
Van amorfe verstedelijking is sprake als de uitgroei van een dorp tot een stad op chaotische wijze is verlopen. Er is niet volgens een bepaald plan gebouwd, maar alles door elkaar en naast elkaar. Vaak ontbreekt in zulke steden een echt stadscentrum.

Ambachtelijke productie
Bij de ambachtelijke productie van goederen gaat het om een zeer klein bedrijf, waar met spierkracht en eenvoudige hulpmiddelen wordt gewerkt.

Amsterdamse fundering
Fundering bestaande uit paarsgewijs gelagen houten palen waarop een houten kesp rust (juk). De palenparen zijn onderling verbonden met langshout. Op het langshout zit nog een schuifhout om het metselwerk op zijn plaats te houden.

Annexeren
Letterlijk een stuk gebied inpikken.

Appartementsrecht
Een appartementsrecht is een aandeel in het eigendomsrecht (erfpachtrecht) op gebouw en grond. Dit appartementsrecht omvat het recht op gebruik van de gemeenschappelijke ruimten in het gebouw en het exclusieve gebruiksrecht van bepaalde gedeelten van gebouw en grond.

Appartementsrecht
Als koper van een appartement koopt u het recht om een deel van het totale gebouw voor eigen gebruik te gaan bewonen of gebruiken. Een appartement hoeft niet persé een flat te zijn, maar kan ook een boven -of benedenwoning zijn.

Armatuur
Geheel van lampfitting, kap en elektrische aansluiting.

Artillerie
Verzamelnaam voor geschut. Tevens aanduiding voor het onderdeel in het leger dat is belast met de bediening daarvan.

Automatisering
Het niet alleen mechanisch laten verlopen van het produktieproces, maar een deel van de controle hierover in handen geven van computers.

Autochtone forens
Een autochtone forens is geboren in de gemeente waar hij op dat moment woont, maar hij werkt in een andere stad in de buurt.

A-gemeente
Een zogenaamde plattelandsgemeente, volgens een indeling in mate van verstedelijking.

Basisveen
Veenlaag die ontstaan is direkt na de laatste ijstijd. Het ligt aan de basis van de andere afzettingen die we in de Randstad vinden. Het ligt altijd op het pleistocene zand.

Basisindustrie
Industrie die halffabrikaten maakt en daardoor aan de basis staat van een geheel productieproces. Voorbeelden zijn, de Hoogovens, olieraffinaderijen, enz.

Basement
De voet van een zuil, pilaster of pijler.

Barokpleister
Barokpleister is een watergedragen sierpleister. Barokpleister kan een beetje vergeleken worden met het vroegere granol. Alleen is de eindafwerking wat speelser en heeft een luxere uitstraling. Met kleuren kan er in principe onbeperkt worden gewerkt.

Bankhamer
Kleine voorhamer met een bolle (voor het bewerken van plaatwerk) of vlakke kop (voor werk aan de werkbank).

Bandstad Twente
Een stedelijke zone in de provincie Overijssel waartoe de steden Enschede, Hengelo en Almelo behoren. De naam heeft te maken met het feit dat de steden samen een langgerekte vorm hebben.

Ballistiek
Leer van de banen die projectielen in de lucht beschrijven.

Balkkop
Gedeelte van een vloer- of dakbalk dat in de muur steekt en waarmee de balk steunt op het metselwerk; wordt het eerst aangetast door houtrot

Balk-anker
Metalen profiel waarmee een horizontale balk kan worden bevestigd aan een vertikale muur; zowel muur als balk worden hierdoor onbeweeglijk

Baksteen
Metselsteen met de afmetingen 21,5 (lengte) x 10,5 (breedte) x 5,5 cm. (hoogte); deze maat wordt 'waalformaat' genoemd

Batterij
* Bedding voor het opstellen van een aantal stukken geschut. * Onderdeel van een artillerie-eenheid.

Bastion
Vijfhoekige uitbouw aan de muur of de wal van een versterking, uitgevoerd in steen of aarde. Elk vestingbouwsysteem kent een eigen type bastion. Het bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk flanken, facen de saillant en de keel. Op de flanken van het bastion sluiten de courtines aan.

Bastaardstelsel
Kruising van het polygonale en het gebastioneerde systeem.

BBankgarantie
Als een bank een bankgarantie afgeeft garandeert die bank dat zij op verzoek van de begunstigde datgene dat vastgelegd is in de bankgarantie zal voldoen. Meestal wil de verkoper 10% van het verkoopbedrag als zekerheid. In plaats van te betalen in contanten kunt u ook een bankgarantie geven.

Betonskeletbouw
Bouwmethode waarbij het skelet van het gebouw is opgetrokken van beton. Dit skelet vormt de draagconstructie van het gebouw.

Betonrot
Schade aan betonconstructies, vaak door slechte uitvoering, invloed van het milieu of gebrek aan onderhoud. De roestende wapening drukt het beton uit elkaar.

Betonoplanger
Betonnen opzetstuk van 1 tot meer dan 3 meter op een houten paal, welke wordt gebruikt om de kop van een houten paal beneden het grondwater weg te heien.

Bestrijken
Met geschut of infanteriewapens onder vuur nemen van een strook grond of een stuk water.

Bestemmingswijziging
In het erfpachtcontract staat een bestemming omschreven. Als men een kantoorruimte als woonhuis gaat gebruiken of een winkel als bedrijfsruimte, dan is sprake van een bestemmingswijziging.

Bestemmingsplan
Een bestemmingsplan is een gemeentelijk plan waarin wordt aangegeven waarvoor de gronden binnen het plangebied mogen worden gebruikt en of er op die grond mag worden gebouwd. Ook zijn hierin bouwregels opgenomen waaraan bouwplannen worden getoetst. Een bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, een plankaart en voorschriften. De plankaart en de v...

Bestemmingsplan
Een door de gemeente opgesteld plan waarin staat aangegeven waarvoor de grond of gebouwen gebruikt mogen worden. Het bestaat uit een plankaart, bebouwingsvoorschriften, toelichting en een exploitatie-opzet. Daarin kunt u zien welke ontwikkelingen op gebied van bijvoorbeeld bebouwing er mogelijk plaatsvinden. In de bebouwingsvoorschriften staan bouw...

Bestemmingsplan
Plan dat door de gemeente wordt opgesteld voor een bepaald gedeelte van de stad. Hierin staat waar huizen komen, hoe de wegen lopen, waar de voorzieningen in de wijk moeten komen, enz.

Bestemming
De bestemming bepaalt hoe de grond en de opstal gebruikt mogen worden, bijvoorbeeld als woning, winkel of kantoor. Deze bestemming is vastgelegd in de bijzondere bepalingen van het erfpachtcontract.

Bestek
Volledige beschrijving van een te maken bouwwerk, inclusief de materiaalkeuze, de uitvoeringsvoorwaarden, de opleveringsdatum en de prijs met alle voorwaarden en voorschriften die daarbij van belang zijn. Het bestek kan met de bestektekeningen de basis vormen van het contract tussen opdrachtgever en aannemer.

Beroepsbevolking
Iedereen die werkt of werk zoekt (voor meer dan 15 uur werk per maand) in de leeftijd van 15 tot 65 jaar.

Bereikbaarheid
Hoe een bepaald gebied te bereiken is, hoe je er kunt komen. Bij winkels moeten de leveranciers goed kunnen komen, bij een kantoor de klant.

Beleid
Het geheel van maatregelen die de overheid neemt om bepaalde problemen op te lossen, te verminderen of te voorkomen.

Beleggingspand
Gebouw dat dient als beleggingsobject

Belastingaftrek
Hypotheekrente mag u aftrekken voor de inkomstenbelasting. Ook de kosten voor de hypotheekakte, de taxatie en de kosten voor Nationale Hypotheek Garantie zijn aftrekbaar. De aflossing van uw hypotheek is niet aftrekbaar.

Belangen
Redenen die mensen hebben om voor of tegen een bepaalde oplossing te kiezen.

Bekledingsmuur
Muur aan de voet van een verdedigingswerk. Het beschermde een aarden wal tegen afkalving door het water en maakte het tevens mogelijk het talud van de wal steiler uit te voeren.

Bekisting
Schotwerk om betonspecie (nog niet verhard mengsel van cement, zand, grind en water) in de gewenste vorm hard te laten worden.

Beer
Stenen dam in een gracht. Beren hadden een dubbele functie: zij hielden het water in de gracht op een constante hoogte en vormde tevens de schakel tussen de omwalling en dijken buiten de versterking.

Bedrijvenpark
Een geheel van bedrijven, dicht op elkaar, die een sterke relatie onderling hebben. Vaak gaat het om dezelfde type bedrijven, bijvoorbeeld high tech computerbedrijven.

Bedijking
Een soort polder, ontstaan doordat de mens een stuk zee dat hoog is opgeslibd, omgeeft door een dijk en er de waterstand gaat regelen. Grote delen van Groningen, Friesland, de Randstad en Zeeland zijn zo ontstaan.

Bedenktijd (wettelijk)
Als de koopovereenkomst tussen verkoper en koper op papier, dan krijgt de koper nadat deze een afschrift heeft ontvangen, drie (werk)dagen bedenktijd. Dit betekent dat de koper binnen deze termijn zonder opgaaf van redenen en geheel kosteloos van de koop kan afzien. Wil de koper van de koop afzien dan dient hij-zij voor het einde van de bedenktijd ...

Bebouwingswijziging
Wijziging van de bebouwing in de vorm van een verbouwing, aanbouw, uitbouw, serre, etc.

Bebouwingsdichtheid
Het gemiddeld aantal gebouwen per hectare of per vierkante kilometer.

Bevolkingsopbouw
De samenstelling van de bevolking naar leeftijd of omvang of gezinsgrootte of geslacht of beroep.

Bevolkingsdichtheid
Bij bevolkingsdichtheid wordt gekeken of er veel of weinig mensen per vierkante kilometer wonen.

Bint
Ander woord voor (draag)balk.

Binnenstad
Het echte centrum van de stad. Meestal gaat het hier om de alleroudste delen van de stad. Het is meestal gebouwd voor het begin van de industriële revolutie, dus voor 1870.

Bijzondere bepalingen
Bijzondere bepalingen zijn afspraken die gelden voor één specifiek erfpachtcontract. In de bijzondere bepalingen die zijn opgenomen in de erfpachtakte staat bijvoorbeeld wat de bestemming van een gebouw of een terrein is.

Blokdiagram
Figuur waarbij je een zijaanzicht en een boven- aanzicht van een gebied hebt.

Bloeitijd
Een periode dat het erg goed gaat. In de Randstad was dat de 1e helft van de 17e eeuw, daarom ook wel de Gouden Eeuw genoemd.

Blauwpleister
Een zo dun mogelijk laagje witpleisterwerk (mengsel van kalk en gips) om muren vlak en glad te maken.

Bouwfinanciering
De wijze waarop een nieuw te bouwen huis wordt betaald. Dat gebeurt in termijnen, eerst de grond en vervolgens naarmate de bouw vordert de resterende termijnen. De hypotheek wordt op het moment van aankoop voor het gehele bedrag afgesloten en in depot gezet. Vanuit het depot worden de termijnen betaald. Over het bedrag in depot ontvangt men rente. ...

Bouwdepot
Het deel van het hypotheekbedrag dat wordt gebruikt om de termijnen voor de bouw of verbouw van de woning te voldoen, wordt geparkeerd in een bouwdepot. U ontvangt over dit bedrag een aan uw hypotheek gerelateerde rente. Uit het bouwdepot worden rekeningen van de bouwer betaald. De maximale looptijd van een depot is 2 jaar.

Bouwbesluit
Het Bouwbesluit is de landelijke regelgeving waarin staat omschreven aan welke technische eisen nieuwe en bestaande bouwwerken minimaal moeten voldoen, bijvoorbeeld uit oogpunt van brandveiligheid en stevigheid van de constructie. De inhoud van het Bouwbesluit is voor de gemiddelde burger te gespecialiseerd om te kunnen lezen en interpreteren. Dit ...

Bouwaanvraag
Om voor een bouwvergunning in aanmerking te komen moet u een bouwaanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente toetst uw aanvraag op bouwtechnische eisen, eisen van welstand en het bestemmingsplan. Het formulier voor een bouwaanvraag kunt u downloaden Meer informatie kunt u opvragen bij uw gemeente of bij het ministerie VROM (http://www.minvrom.nl...

Borstwering
Gemetselde of getimmerde begrenzing van balkons aan buitenzijde of onder kozijnen tot een hoogte van ca. 90 cm., meestal ter beveiliging of als versterking

Borstwering
Metselwerk onder een raam of kozijn.

Borstwering
Verhoogd gedeelte op een muur of een wal, dat de hier aanwezige manschappen bescherming biedt tegen vijandelijk vuur.

Bomvrij
Bestand tegen constante artilleriebeschieting.

Boezem
Een tijdelijke opslagplaats voor overtollig polderwater. Hiervoor werden ringvaarten, meren en afgedamde rivieren gebruikt.