Kopie van `Nederlandse taal in het basisonderwijs`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Nederlandse taal in het basisonderwijs
Categorie: Taal en literatuur > basisonderwijs
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 58


Aspectueel lezen
Abstract: Aanvankelijk gebruiken jonge kinderen de plaatjes en hun kennis over verhalen als ze een verhaal gaan `lezen`-navertellen.
Tekst: Sommige kinderen reciteren de letterlijke tekst uit hun geheugen, terwijl ze kijken naar de tekst of zelfs bijwijzen.

AVI
Abstract: Een systeem voor het meten van de technische leesvaardigheid van kinderen en het leestechnisch niveau van teksten dat in het basisonderwijs grote bekendheid heeft gekregen.
Tekst: In het AVI-systeem richt men zich er enerzijds op teksten in te delen naar leestechnische moeilijkheidsgraad. Men maakt daarbij gebruik van een leesindex (leesindex a = 195 - (2-3)x WL - 2xZL (WL = woordlengte = 100 x aantal lettergrepen-aantal woorden en ZL = zinslengte = aantal woorden- aantal zinnen). Daarnaast zijn toetsen ontwikkeld waarmee kan worden nagegaan welk technisch leesniveau een kind beheerst. De AVI-niveaus lopen van AVI-1 t-m AVI-9 (AVI 9 instructie niveau wordt gezien als minimum niveau voor functionele geletterdheid).

CLOZE-toets
Abstract: Een tekst waarbij om het zoveelste woord een woord is weggelaten dat door de leerlingen moeten worden ingevuld.
Tekst: CLOZE-teksten worden zowel als oefentekst als als toets gebruikt. Zie voor meer informatie bij begrijpend lezen.

Cluster
Abstract: Medeklinkercombinatie van twee, drie of vier medeklinkers.
Tekst: Het gaat hier om medeklinkers die vaak gecombineerd voorkomen aan het begin of het eind van een woord (str, st, rk in straat, stuk en werk)

Clusterlezen
Abstract: Het lezen van wisselrijen en structuurrijen.
Tekst: Clusterlezen maakt deel uit van veel methodes voor aanvankelijk lezen. Ook binnen de hulp aan zwakke lezers is het een veelgebruikte oefenvorm. Sommige programma`s en methodes zijn voor een groot deel gebaseerd op clusterlezen, bijvoorbeeld Alle kinderen leren lezen van Nanne Osinga. Ook zijn er computerprogramma`s voor clusterlezen ontwikkeld.

Culturele bias
Abstract: Nadelig effect bij het onderwijs in Nederlands als tweede taal, ontstaan door cultuurverschillen.

Cursorisch taalonderwijs
Abstract: taalonderwijs zoals dat in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw werd gegeven en waarin deelvaardigheden als spelling, grammatica, stijl en interpunctie een belangrijke rol speelden.

DLE
Abstract: Didactische Leeftijdsequivalent
Tekst: Een dl (didactische leeftijd) geeft aan hoeveel maanden een kind onderwijs heeft gehad. Een schooljaar telt 10 maanden. Bij het begin van groep 3 wordt gestart met tellen. Voor groep 1 en 2 wordt teruggeteld.

Dysarthrie
Abstract: Spraakstoornis ten gevolge van een stoornis in de zenuwvoorziening van de spieren door beschadiging van het zenuwstelsel.

Dyscalculie
Abstract: Ernstige rekenproblemen, gebaseerd op problemen met automatisering. Het (leren) rekenen verloopt ernstig gestoord. Het kind slaagt er niet in inzichten en-of rekenvaardigheden en-of oplossingsstrategieën te verwerven, flexibel toe te passen en te automatiseren.
Tekst: Dyslexie gaat vaak samen met automatiseringsproblemen. Dat is bij dyscalculie ook het geval. Heeft dit bij dyslexie gevolgen voor het leren van de letters en voor het snel herkennen van woorden, bij dyscalculie zijn problemen te vinden met het leren van de cijfersymbolen, het leren van de tafels en-of het opslaan en het terugvinden van informatie in het werkgeheugen.

Dysfasie
Abstract: Primaire taalstoornis. Het gaat hier om een stoornis die zich voordoet bij het verwerven van taal, zonder dat er een aanwijsbaar neurologisch letsel is.
Tekst: Kenmerken van dysfasie:

Dyslexie
Abstract: Ernstige leesstoornis.
Tekst: Dyslexie is voor wat betreft het leesgedrag moeilijk te onderscheiden van leesstoornissen in het algemeen.

Dyslexie Instanties
Abstract: Instanties die (op verschillende manieren) te maken hebben met dyslexie.
Tekst: Instanties

Dyslexie Internetsites
Abstract: Websites op het gebied van dyslexie
Tekst: Zie voor een uitgebreid overzicht van Nederlandse en buitenlandse sites de rubriek `veelgestelde vragen` op het prikbord van de taalsite.

Dyslexie Masterplan
Abstract: Het Ministerie van OCW heeft 5 miljoen euro uitgetrokken om op korte termijn te komen tot een geïntegreerde aanpak van dyslexie in het primair en voortgezet onderwijs. Daartoe is in het voorjaar een Masterplan Dyslexie opgesteld door KPC-groep, WSNS-Plus en het Expertisecentrum Nederlands. Dit plan heeft tot doel om de kennis en deskundigheid op het gebied van dyslexie breed te implementeren in het PO en VO, in aanvulling op de activiteiten die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, zoals de ontwikkeling van dyslexieprotocollen voor PO en VO en de implementatie van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie in de onderbouw van het basisonderwijs.
Tekst: In het schooljaar 2004-2005 zullen de activiteiten die in het Masterplan staan beschreven samen met scholen, onderwijsinstellingen, ouderverenigingen en zorginstituten worden uitgevoerd. Het masterplan kent vier hoofdprojecten:

Dyslexieprotocol
Abstract: De Protocollen Leesproblemen en Dyslexie zijn ontwikkeld door het Expertisecentrum Nederlands. De boeken bieden richtlijnen voor de begeleiding van kinderen met (dreigende) leesproblemen volgens een gedetailleerd uitgewerkt stappenplan. Het is bedoeld voor leerkrachten en andere betrokkenen in het primair onderwijs (regulier en speciaal basisonderwijs).
Tekst: De protocollen geven aanwijzingen voor observatie en toetsing van leesvaardigheden en vaardigheden die daaraan voorafgaan. Daarnaast bevatten ze uitgebreide suggesties voor de invulling van de interventies, aansluitend bij bestaande methoden, materialen en orthotheken. Ook bij recente bevindingen uit de literatuur rond effectieve leesbegeleiding worden suggesties gegeven. De Protocollen Leesproblemen en Dyslexie sluiten aan bij de Tussendoelen Beginnende en Gevorderde Geletterdheid voor kinderen die achterblijven in hun ontwikkeling van geletterdheid. Voor de begeleiding van dyslexie kunnen leerkrachten ook gebruik maken van Dyslexpert.

Dyslexievriendelijke school
Abstract: Een dyslexievriendelijke school in een school die de problemen die leerlingen met dyslexie op sociaal-emotioneel en cognitief niveau ondervinden serieus neemt, de problemen vroegtijdig signaleert en deze op een adequate wijze aanpakt. Daarnaast besteedt zo`n school ruim aandacht aan de sterke kanten van de leerling, zodat die zich ook optimaal kunnen ontwikkelen. De absolute basis voor effectief onderwijs aan leerlingen met dyslexie is een stimulerende leeromgeving en goed leesonderwijs. Alleen als daaraan is voldaan, kan alle extra hulp, zoals aanvullende oefening aan de instructietafel of remedial teaching, de gewenste effecten opleveren.

Dyslexpert
Abstract: Een kennissysteem op Internet dat leraren of leesspecialisten hulp biedt bij de begeleiding van kinderen in groep 3 tot en met 8 met leesproblemen of dyslexie.
Tekst: Dyslexpert is ontwikkeld door de Katholieke Universiteit Nijmegen. Wanneer bij een leerling leesproblemen worden vermoed, kunnen de gegevens van de specifieke leerling met lees- en of spellingproblemen worden ingevoerd. Het systeem is zo opgebouwd dat de gebruiker naar aanleiding van zijn antwoorden passende vervolgvragen krijgt en specifieke suggesties. Wanneer een behandeladvies gewenst is, kan het lees- en of spellingprobleem uitgebreid geanalyseerd worden. Na het uitvoeren van de behandeling, waarbij de gebruiker kan meedenken over de invulling, kan dyslexpert geraadpleegd worden over te nemen vervolgstappen. In het systeem kunnen alle gegevens in een leerlingdossier worden bewaard. Wanneer de problemen na een of meerdere systematische behandelperioden, niet of maar voor een klein deel verholpen zijn, kan aanvullend onderzoek plaatsvinden door een orthopedagoog en-of psycholoog en (soms een beperkt deel) door een logopedist. Het digitale leerlingdossier kan dan overgedragen worden.

Dysorthografie
Abstract: problemen hebben met spelling
Tekst: Meestal valt het begrip dysorthografie onder dyslexie. Dan wordt onder dyslexie verstaan: hardnekkige problemen met lezen en spellen. Soms worden beide begrippen ook naast elkaar gebruikt. Bij dyslexie gaat het dan om problemen met lezen, bij dysorthografie om problemen met spellen

Dyspraxie
Abstract: Dyspraxie is een stoornis in het doelgericht bewegen of handelen. Er zijn verschillende vormen: monddyspraxie, verbale dyspraxie, bewegingsdyspraxie, planningsdyspraxie.

Eén-persoon-één-taalstrategie
Abstract: Wanneer kinderen twee talen tegelijkertijd verwerven, is het belangrijk om deze strategie toe te passen. Er kunnen verschillende talen tegen een kind worden gesproken, maar elke persoon spreekt consequent in dezeflde taal tegen het kind.

Effectief taalonderwijs
Abstract: Taalonderwijs dat toegespitst is op een specifieke groep leerlingen, bijvoorbeeld op leerlingen met een niet-Nederlandstalige achtergrond en-of op leerlingen met problemen op het gebied van taal, lezen en-of spellen.
Tekst: In de literatuur is moeilijk een definitie van effectief taalonderwijs te vinden, terwijl er wel allerlei cursussen voor leerkrachten onder die naam worden georganiseerd. De verklaring zou kunnen liggen in het feit dat het afhankelijk is van de doelgroep welke vorm van taalonderwijs het meest effectief is.

Ervaringsgericht Onderwijs en taal
Abstract: Ervaringsgericht Onderwijs is een onderwijsconcept dat is ontstaan in 1979. Het doel was vanuit een ervaringsgerichte basishouding aandacht hebben voor sociaal emotionele problemen (bevrijdingsprocessen) en ontwikkeling bij kinderen stimuleren (creatieve processen); daarbij staan drie middelen de leerkracht ter beschikking: ruimte geven voor initiatief, het milieu verrijken en échte communicatie tot stand brengen door een ervaringsgerichte omgangswijze.
Tekst: Uit bovenstaande definitie blijkt dat taal een belangrijke basis is voor ervaringsgericht onderwijs. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in het prakijkprincipe ``ervaringsgerichte dialoog`` of in de empathieschaal waarin de manier van interactie die de leerkracht kiest, gescoord kan worden.

Functieontwikkeling
Abstract: De ontwikkeling van de algemene (senso)motorische, visuele, auditieve en taalfunties.
Tekst: Voor een succesvolle schoolcarriëre is het van belang dat de verschillende functies op een goede manier zijn ontwikkeld. Een onvoldoende functieontwikkeling (op het gebied van (senso)motoriek, visuele, auditieve en taalontwikkelingsfuncties) hangt vaak samen met leerproblemen. Lange tijd zag men problemen op het gebied van de functieontwikkeling als een belangrijke oorzaak van problemen op het gebied van bijvoorbeeld lezen, spellen en rekenen. Tijdens het remediëren van leerproblemen probeerde men dan de oorzaak van die problemen aan te pakken door het trainen van één of meer functies. Zo kon het bijvoorbeeld gebeuren dat bij leesproblemen (dyslexie) motorische oefeningen werden voorgeschreven. Tegenwoordig is men daar wat voorzichtiger in en gaat men er in principe van uit dat leesproblemen alleen kunnen worden aangepakt door oefeningen die een directe relatie hebben met het lezen.

Functietraining
Abstract: Het ontwikkelen van de algemene functies door middel van oefening.Functiewoorden
Abstract: bepaalde lidwoorden, telwoorden, voornaamwoorden, voorzetsels, voegwoorden, bijwoorden en tussenwerpsels.

Functioneel aanvankelijk lezen
Abstract: Bij het leren lezen ligt niet alleen de nadruk op de technische aspecten van leren lezen, maar is veel aandacht voor de functies van lezen.
Tekst: Van oudsher is er aandacht geweest voor de functies van lezen. Denk maar aan het feit dat kinderen aanvankelijk leerden lezen met behulp van stichtelijke teksten, de enige leesstof die er bestond. Gaandeweg kwam -vanaf de tweede helft van de vorige eeuw- steeds meer aandacht voor leesdidactiek, die toenemend gericht was op het oefenen van de klanktekenkoppeling. Bij deze zuiver technische leesaanpak -op haar hoogtepunt in de hoogtijdagen van `Veilig leren lezen` in de jaren zeventig en tachtig- begon men vraagtekens te zetten en er gingen -vanuit verschillende richtingen- stemmen op voor een meer functioneel gerichte aanpak van het leren lezen. Te denken is daarbij aan het natuurlijk leren lezen, zoals dat in een aantal vormen van het traditioneel vernieuwingsonderwijs plaatsvond, aan de aandacht voor functioneel taalonderwijs en aan de uitgangspunten van basisontwikkeling en de introductie van het begrip ontluikende geletterdheid in de jaren tachtig. In nieuwe leesmethoden die begin jaren negentig op de markt kwamen als Balans, de Leessleutel en Leeslijn werd het begrip functioneel aanvankelijk lezen gebruikt. In de nieuwe methodes is nog steeds aandacht voor de techniek van het leren lezen. Die techniek heeft juist door de aandacht voor vroegtijdige preventie bij taal-lezen de laatste jaren een nieuwe stimulans gekregen.

Functioneel analfabetisme
Abstract: het hebben van een dusdanig leesniveau dat je je niet kunnen redden in een geletterde maatschappij.
Tekst: Je bent functioneel analfabeet wanneer je geen formulieren kunt invullen, het bord met reisbestemmingen en vertrektijden niet kunt lezen op het station, de ondertiteling op de televisie niet kunt begrijpen.

Functioneel taalonderwijs
Abstract: Taalonderwijs dat plaatsvindt in een functionele context, maar daarnaast ook aandacht schenkt aan het oefenen van cursorische vaardigheden.
Tekst: In de jaren `80 staat functioneel taalonderwijs centraal. Deze visie combineert aspecten van de communicatieve benadering uit de jaren zeventig en van de deelvaardigheidsopvatting uit de jaren vijftig en zestig. Vooral de functies van taal staan centraal. Een combinatie van effectiviteit en het voldoen aan conventies vormt de basis van functionele methodes.

Functionele context
Abstract: herkenbare, betekenisvolle situatie
Tekst: Kinderen leren gemakkelijker wanneer wordt uitgegaan van een voor hen herkenbare situatie. Daar wordt in het onderwijs veel gebruik van gemaakt. Zo kiezen sommige scholen ervoor kinderen te leren lezen aan de hand van hun eigen verhalen. Ook het werken in hoeken in de kleutergroepen is een voorbeeld van het werken met betekenisvolle of functionele contexten. Binnen basisontwikkeling wordt er ook van uitgegaan dat het leren voor kinderen betekenisvol moet zijn. Betekenisvol leren is tevens één van de peilers van interactief taalonderwijs.

Functionele geletterdheid
Abstract: In staat zijn geschreven taal te hanteren in functionele situaties.
Tekst: Aan het eind van de basisschool moeten kinderen een niveau van functionele geletterdheid hebben verworven. Dat wil zeggen dat ze in staat moeten zijn geschreven taal te hanteren in voorkomende maatschappelijke situaties. Ze moeten in staat zijn verkeersborden juist te interpreteren, een spoorboekje te gebruiken, een handleiding te lezen enz. enz. Dit niveau komt ongeveer overeen met AVI-9. Een aantal kinderen (zo`n 9-16%) heeft bij het verlaten van de basisschool het niveau van functionele geletterdheid niet bereikt.

Hyperlexie
Abstract: In staat zijn tekst adequaat te decoderen, terwijl het tekstbegrip onvoldoende is.
Tekst: Hyperlexie komt bijvoorbeeld voor in samenhang met autisme. Autistische kinderen kunnen al heel vroeg een fascinatie ontwikkelen voor letters en cijfers. Ze hebben hier ook een fenomenaal geheugen voor. En dat terwijl hun taalontwikkeling soms nog nauwelijks op gang is gekomen.

Idioom
Abstract: Niet letterlijk taalgebruik

Idiovisueel lezen
Abstract: Vorm van leesonderwijs voor dove en slechthorende kinderen die wordt gestart vanaf dat ze een jaar of drie, vier zijn. Via klassengesprekjes stimuleert de leerkracht de kinderen om hun belevingen mondeling te uiten. Vervolgens legt de leerkracht dit vast in geschreven taal. Een beperkt aantal woorden uit de tekst vormen herkenningspunten in het weer oproepen van de kennis die de leerling al had over de inhoud van de tekst.

Ikke-tafel
Abstract: Een tafel in de klas die elke week door een ander kind wordt ingericht en waarop het allerlei persoonlijke voorwerpen mag uitstallen. Aan het eind van de week mag het kind over de voorwerpen vertellen en mogen de andere kinderen vragen stellen.
Tekst: Idee afkomstig uit het BAS-project (Bouwen aan een Adaptieve School)

Illustraties in kinderboeken
Abstract: Illustraties in kinderboeken hebben verschillende functies.
Tekst: In verschillende boeken nemen illustraties een heel verschillende plek in. Vergelijk bijvoorbeeld aanwijsprentenboeken (voorwerpen, kleuren, vormen, getallen enz., kartonboekjes met kleine verhalen, prentenboeken, stripverhalen, boekjes die bedoeld zijn om te leren lezen, pictoboeken, informatieve boeken...

Imitatie
Abstract: bij het leren van taal: taalleerders imiteren volwassen taalgebruikers.

Immersion
Abstract: Begrip dat betrekking heeft op de verhouding tussen minderheids- en meerderheidstalen. Bij Immersion is sprake van tweetaligheid in het onderwijs waarbij in eerste instantie aandacht is voor de minderheidstaal.

Kinderboekenmuseum
Abstract: Museum waar een collectie kinderboeken te zien is.
Tekst: In Nederland zijn twee kinderboekenmusea. Het ene maakt deel uit van het Letterkundig Museum in Den Haag. Het andere is gevestigd in het Groningse Warffum (onlangs gesloten voor publiek).

Kinderboekenweek
Abstract: Jaarlijks terugkerende week, meestal in oktober, georganiseerd door het CPNB waarin allerlei activiteiten rond kinderboeken plaatsvinden.
Tekst: In de kinderboekenweek staat een thema centraal. Dat thema wisselt elk jaar. Verder krijgen consumenten bij aankoop van een boek voor een bepaald bedrag, gratis een kinderboekenweekgeschenk, geschreven door een gerenommeerd auteur van kinderboeken. Daarnaast is vaak voor een klein bedrag nog een uitgave voor peuters en kleuters te koop. Tijdens de kinderboekenweek worden de kinderboekenprijzen uitgereikt (griffels, penselen, kinderjury enz.)

Kinderboekwinkel
Abstract: Een boekhandel gespecialiseerd in de verkoop van kinderboeken
Tekst: Een opsomming van alle kinderboekwinkels op internet: http://home.wanadoo.nl/richard.thiel-kbwinkel.htm

Kinderjury
Abstract: Kinderen tussen 6 en 12 jaar mogen stemmen op hun favoriete boek dat het jaar voorafgaand aan het huidige jaar is verschenen.
Tekst: Stemmen kan tussen 1 februari en 1 juni op school, in de bibliotheek, de boekhandel of via http://www.kinderjury.nl.

Kinderkrant
Abstract: Krant gemaakt voor of door kinderen.
Tekst: Een kinderkrant kan gemaakt worden door volwassen voor kinderen, met de bedoeling bepaalde informatie over te dragen. Een kinderkrant kan ook gemaakt worden door kinderen. Daarbij kan het gaan om een individueel kind, een groepje kinderen of een hele klas.

Kinderliteratuur
Abstract: Literatuur, in eerste instantie geschreven voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
Tekst: De begrippen kinderliteratuur en jeugdliteratuur worden vaak naast elkaar en door elkaar heen gebruikt.

Kinderpoëzie
Abstract: Poëzie, in eerste instantie geschreven voor kinderen. Het kan hier ook gaan om gedichten door kinderen geschreven.
Tekst: De drempel voor het lezen van poëzie met kinderen, blijft in het basisonderwijs hoog. In de kleutergroepen wordt vaak wel regelmatig gewerkt met rijmpjes en (opzeg-)versjes, maar in hogere groepen komen gedichten meestal alleen aan de orde als ze in de taalmethode zijn opgenomen en dan nog betreft het hier vaak niet de favoriete lessen van leerkrachten.

NT2
Abstract: Nederlands als tweede taal
Tekst: Zie voor informatie: Nederlands als tweede taal.

OALT
Abstract: Onderwijs in allochtone levende talen.
Tekst: In 1970 besloot het toenmalige ministerie van CRM onderwijs in eigen taal en cultuur (OETC) aan allochtone leerlingen te gaan subsidieren buiten de schooltijden. In 1974 werd door het ministerie van Onderwijs binnenschools OETC ingevoerd. OETC was met name belangrijk omdat men ervan uitging dat veel allochtonen zouden terugkeren naar het land van herkomst. Toen rond 1980 duidelijk werd dat dit niet zou gebeuren, richtte OETC zich vooral op het zelfbeeld van kinderen en het functioneren in het gezin. In de Wet op het Basisonderwijs is het recht op OETC vastgelegd. Er kan maximaal twee en half uur onder schooltijd gebruik van worden gemaakt. Langzamerhand kreeg ook het taalaspect in OETC een belangrijker accent. Een goede ontwikkeling van het onderwijs in de eigen taal zou ook een positieve invloed hebben op het onderwijs in het Nederlands. Omdat het OET(C)-onderwijs grote problemen kent (de status van de leerkrachten is vaak onduidelijk, er is vaak weinig samenwerking met Nederlandse leerkrachten binnen een school, ook voor de kinderen zelf is het belang van de OETC-lessen niet altijd duidelijk), heeft het ministerie van O, C en W in 1995 voorgesteld het OET(C)-onderwijs af te schaffen en te vervangen door OALT (Onderwijs is Allochtone Levende Talen) buiten schooltijd. Op 1 augustus trad de Wet Onderwijs Allochtone Levende Talen in werking. In deze wet wordt de verantwoordelijkheid voor het OALT-beleid bij de gemeentes gelegd, juist ook omdat het aantal allochtone leerlingen en de herkomst per gemeente zo verschilt.

Objectivatie
Abstract: Het maken van taal tot object van het denken. Het nadenken over vormaspecten van taal.
Tekst: Het begrip objectivatie duidde aanvankelijk de leesvoorwaarde aan waarbij kinderen woorden moesten objectiveren. Voorbeelden van vragen die je kunt stellen om de objectivatie te controleren zijn: Wat hoor je het laatst bij poes? Welk woord is langer reus of kabouter? Kinderen die niet in staat zijn tot objectivatie, zijn niet in staat te abstraheren van de betekenis van taal, terwijl het voor het leren lezen nodig is dat kinderen zich niet op de betekenis, maar op de vorm en de klank van woorden richten.

Observatieprogramma`s taal
Abstract: Voor jonge kinderen is een aantal observatieprogramma`s ontwikkeld, waarvan taal altijd onderdeel uitmaakt.
Tekst: Er zijn veel observatieprogramma`s voor taal ontwikkeld. Veel ervan zijn te vinden volgens onderstaande site. In het kader van VVE zijn de volgende observatieprogramma`s gepubliceerd (zie ook het lemma voor- en vroegschoolse educatie)

OET
Abstract: Onderwijs in Eigen Taal.
Tekst: Zie voor meer informatie: OALT

OETC
Abstract: Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur.
Tekst: Zie voor meer informatie OALT

Overdrachtslezen
Abstract: het overbrengen van een tekst op de luisteraars, ook wel voordrachtslezen.
Tekst: In het huidige leesonderwijs neemt overdrachtslezen geen belangrijke plaats meer in. Er is veel aandacht voor het lezen van teksten, maar het overdragen van die teksten staat niet centraal. Uiteraard speelt deze leesvorm wel een rol bij bijvoorbeeld de boekbespreking of in de leeskring.

Overgeneralisatie
Abstract: In het taalverwervingsproces wordt een regel toegepast in alle gevallen waar die niet in elke situatie toepasbaar is (bijv. zolderen, kinden enz.).
Tekst: De taalverwerver stelt een hypothese op, bijvoorbeeld: Als er van iets meer dingen zijn, moet ik er `en` achter zeggen. Als blijkt dat die hypothese niet klopt, omdat hij in zijn omgeving ook andere meervouden hoort, past hij die aan. Taal is een proces van creatieve constructie.

PPON
Abstract: Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau
Tekst: Project van het CITO dat wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van OCW. In peilingsonderzoeken komen systematisch alle leer- en vormingsgebieden van het basisonderwijs aan de orde. De uitkomsten van de onderzoeken wil een basis scheppen voor de discussie over gewenste veranderingen.

Pygamalion-effect

Tekst: Een leerling gaat minder presteren omdat een leerkracht geen hoge verwachtingen van hem heeft.

SMS-spelling
Abstract: Spelling van jonge kinderen die TMT voor tomaat of BNN voor banaan schrijven.
Tekst: Jonge kinderen die SMS-spelling gebruiken, hebben ontdekt dat de fonemen in gesproken woorden met letters te maken hebben. Ze kunnen alleen de woorden nog niet goed in fonemen analyseren.

VVE
Abstract: Zie: voor- en vroegschoolse educatie

Whole language approach
Abstract: Didactiek waarbij taal (w.o.lezen en spellen) niet wordt aangeleerd in aparte deelvaardigheden, maar als totaliteit.
Tekst: Voorbeelden van Whole language approach zijn bijvoorbeeld terug te vinden in de discussie tussen de voor- en tegenstanders van lezen als een ongedeelde vaardigheid. De vraag is dan of je bij het onderwijs in lezen moet uitgaan van de tekst als totaal, bijvoorbeeld eigen teksten van kinderen of van deelvaardigheden van het lezen, bijvoorbeeld het aanleren van een letter.