Kopie van `Katholiek ABC`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Katholiek ABC
Categorie: Religie en filosofie > Katholiek
Datum & Land: 07/10/2007, NL
Woorden: 59


Ambo
Verhoging(en) in sommige grote kerken (basilieken) opzij vooraan het hoofdaltaar, voor de verkondiging en het voorlezen van het evangelie (aan de noordzij, links vanuit de kerk) en de rest van de heilige schrift (aan de zuidzij, rechts vanuit de kerk).
Zie: altaar, basiliek.

Amict
Witlinnen liturgische schouderdoek, waaroverheen een kazuifel wordt gedragen.

Apologetiek
De leer van de geloofsverdediging.

Apostolaat
In het algemeen de verspreiding van het geloof; vaak met nadere specificatie, b.v. apostolaat des gebeds, apostolaat der hereniging, e.d.

Apostolisch Vicaris
Hoofd van een apostolisch vicariaat, d.w.z. van een missiegebied waaraan nog niet de status van aartsbisdom is toegekend. De apostolisch vicaris wordt rechtstreeks door de paus benoemd en heeft binnen zijn vicariaat dezelfde bestuursbevoegdheden als een bisschop.

Apostolische Stoel
Ook wel Heilige Stoel: de Romeinse bisschopszetel van de paus, hoofd van de gehele katholieke kerk.

Askruisje
Op Aswoensdag, de eerste dag van de vasten, tekent de priester tijdens de boeteviering het voorhoofd van de gelovige met een kruisje van gewijde as van verbrande palmtakken; daarbij zegt hij: Gedenk, mens, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren. Soms wordt de gelovigen ook wel de gelegenheid geboden zichzelf met deze as te tekenen.

Assumptie
Zie: Maria-ten-hemel-opneming.

Aswoensdag
De eerste dag van de vasten, zes en een halve week vóór Pasen, daags na vastenavond.
Zie ook: askruisje, kruisje, paaskring, quinquagesima, roerende feestdagen.

Clausuur
Besloten gedeelte van een klooster, slot waar personen van het andere geslacht niet zonder geldige reden naar binnen mogen gaan en dat de kloosterlingen niet zonder verlof van de overste mogen verlaten.
Zie ook: hospitium, monialen, tralienonnen.

Clergyman
Priesterkostuum van donkere stof met witte ronde boord en zwart front daaronder.

Clerus
Verzamelnaam van alle clerici, te weten zij die in de katholieke kerk een wijding hebben ontvangen en bij een bisdom of een kloostergemeenschap horen.
Zie: hogere wijdingen.

Cum Licentia Superiorum
Zie: imprimatur.

Curie
Ambtelijk bestuursapparaat ten dienst van paus of bisschop.

Eden
Synoniem voor het aards paradijs.

Eenvoudige Geloften
Geloften van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid, tijdelijk of eeuwig afgelegd in een religieuze congregatie.

Eerherstel
Herstel van de door het kwaad te kort gedane eer van God door daarop gericht gebed en boete.

Eerste Communie
Zie: communie.

Eminence Grise
(1) oorspronkelijk vertrouweling van kardinaal Richelieu;
(2) vertrouweling van (kerk)vorst;
(3) ouder persoon die hoog gezag heeft op bepaald gebied.

Eminence Rouge
Bijnaam van kardinaal Richelieu.

Emmausgangers
De twee leerlingen, Cleophas en diens niet bij naam genoemde metgezel, aan wie Jezus na zijn verrijzenis verscheen, toen zij op weg waren van Jerusalem naar Emmaus: zij herkenden Hem aan het breken van het brood (Lukas 24, 13-36).

Epifanie
Zie: driekoningen.

Epistel
Lezing die in een woorddienst aan de evangelielezing voorafgaat en vaak uit de handelingen of de brieven (epistels) van de apostelen genomen wordt.
Zie ook: eucharistie.

Eremiet
Zie: kluizenaar.

Erfzonde
Zonde die vanaf het begin der mensheid door ieder mens met uitzondering van Maria wordt overgeërfd en door het doopsel weggewassen wordt.
Zie ook: onbevlekte ontvangenis, vergiffenis, verlossing.Fundamentalisme
Overdreven orthodoxie, een vaak anti-intellectuele tendens in de interpretatie van de kerkelijke leer.

Gnosis
Grieks: kennis: verdiepte kennis van de goddelijke waarheden.

Gulden Mis
Mis op quatertemper-woensdag na de derde zondag van de Advent waarvan de liturgie begint met Rorate coeli desuper (Dauwt hemelen de Rechtvaardige), opgedragen aan het Maria-altaar met een overvloed aan brandende kaarsen; aan deze mis werd bijzondere kracht en 'gouden' zegen toegeschreven, vanwege het gedenken van Maria's blijde verwachting.
Zie ook: quatertemperdagen.

Hiërarchie
Rangorde van kerkelijke gezagdragers waarbinnen men gewoonlijk onderscheidt paus, bisschop en priester.

Hiëratisch
De priester of de eredienst betreffende.

Hymne
Grieks: hymnos, gewijde lofzang, met name de psalmen.

Ichtus
Grieks: vis: door de eerste christenen als geheim symbolisch letterwoord gebruikt voor de Griekse woorden Iesous CHristos Theou HUios Sotèr (Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser)

Ihs
De eerste drie letters van de naam Jezus in de Griekse spelling IHSOUS; daarna ook als afkorting geïnterpreteerd van b.v. Iesus Hominum Salvator (Jezus, redder van de mensheid), In Hoc Signum (In dit teken), enz.

Imprimatur
Latijn: kan gedrukt worden: vooral in het verleden verleend verlof tot uitgave van een publicatie onder kerkelijk toezicht en met dit woord op een voorpagina vermeld. Ook wel geformuleerd als Imprimi potest (Kan gedrukt worden), Nihil obstat (Geen bezwaar) of Cum licentia superiorum (met verlof van de overheden).

Ite Missa Est
Latijn: Gaat, de mis is uit: woorden waarmee de mis in het Latijn wordt afgesloten.

Itinerarium
Latijn: reisgebed, onder anderen gebaseerd op Lukas 1, 68-79.

Kindje Wiegen
Kerkdienst met Kerstmis speciaal voor kinderen rond de kribbe.

Kindsheid
(1) de eerste 12 jaren van Jezus' leven;
(2) een van de drie pauselijke missiegenootschappen speciaal gericht op kinderen tot 12 jaar.

Nuchter Blijven
Voormalig, met de nodige jurisprudentie omkleed voorschrift om zich vanaf 12 uur 's nachts van spijs en drank te onthouden vóór het te communie gaan.

Nunc Dimittis
Latijn: Laat nu Uw dienaar gaan, Heer: gezang uit de completen naar het gebed van de oude Simeon toen hij in de tempel het kind Jezus had mogen
Zie ook: getijden.

Nuntiatuur
Residentie van de nuntius.

Nuntius
Pauselijk ambassadeur die het Vaticaan vertegenwoordigt bij de desbetreffende regering en toeziet op de kerkelijke gang van zaken binnen dat gebied.

Oblaten
Leken die zich door tijdelijke belofte van gehoorzaamheid binnen een kloostergemeenschap binden tot geestelijk leven en werken.
Zie ook: geloften.

Observanten
Kloosterlingen die aan een strenge uitleg van de regels vasthouden; tegenover deze stricte observantie staat de ruime observantie.

Octaaf
Uit de joodse traditie overgenomen gebruik om de naviering van een groot religieus feest tot op de achtste dag te laten voortduren.
Zie ook: beloken pasen.

Oecumene
Grieks: oikumènè, bewoonde wereld: (het streven naar) de eenheid van alle christenen.

Oecumenisch Concilie
Algemene kerkvergadering.
Zie: concilie.

Oefening
(1) vaste gebedsformule tot het uitdrukken van religieuze overtuiging of deugd, b.v. de oefeningen van berouw, geloof, hoop en liefde, vroeger actes geheten;
(2) (meestal in het meervoud) godsdienstige exercitie, b.v. de geestelijke oefeningen van Ignatius.

Offerande
Opdracht van brood en wijn, in de mis voorafgaand aan het tafelgebed (de canon), en gewoonlijk samenvallend met de collecte, dat wil zeggen het verzamelen van de offergaven van de gelovigen in geld,- in vroeger tijd ook in natura.

Offerblok
Kistje of kastje in de kerk met gleuf voor geldelijke bijdragen.

Offertorium
Zie: offerande.

Officiaal
Hoofd van bisschoppelijke rechtbank.
Zie: fiscaal.

Officie
(1) het volledige breviergebed;
(2) Romeinse congregatie (ministerie);
(3) elk willekeurig kerkelijk ambt;
(4) heilig officie: met een ministerie te vergelijken Romeinse bestuurscongregatie, tegenwoordig congregatie van de geloofsleer geheten, die tot taak heeft het behartigen van de zuiverheid van geloof en zeden.

Ostiarius
Latijn: deurbewaker.
Zie ook: kleine wijdingen.

Urbi Et Orbi
Zie: pauselijke zegen.

Uren
Zie: getijden.

Ut Omnes Unum Sit
Latijn: mogen allen één zijn: motto van de oecumene.

Ut Queant Laxis
Zie: gregoriaans.

Xp
Christusmonogram, naar de twee beginletters CHI en RHO van de naam Christus in het Grieks.