Zoek op

balans

ondernemingsrecht: gesplitste boekhoudkundige staat van activa (bezittingen) enerzijds en passiva (wijze waarop de bezittingen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=balans

balans

ondernemingsrecht: gesplitste opgave van activa enerzijds en passiva anderzijds, waaruit de vermogenstoestand van een onderneming, ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/balans

Balans

Een overzicht van de activa en de passiva van een sector of land op een bepaald moment. De activa bestaan onder meer uit machines, gebouwen, niet-geproduceerde activa (zoals grond en minerale reserves), vorderingen en aandelenbezit. De passiva kunnen worden onderscheiden in schulden en eigen vermogen.

Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=93

Balans

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-en), boom der weegschaal; weegschaal; (in den koophandel.) eindrekening van het grootboek; voor -, per -, per saldo (op nieuwe rekening); hydrostatische -, werktuig om de wet van Archimedes proefondervindelijk te bewijzen.
~ENMAKER, m. (-s).
~REKENING, v. (-en).
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0005.htm

Balans

Let op: Spelling van 1858 balance, Fr., schaal, weegschaal, evenaar of evenwigt; vergelijking der ontvangsten en uitgaved, in rekeningen. Balancier, de evenwigtsbalk, pompbalk (in stoom werktuigen). Balanceren, het evenwigt houden; besluiteloos zijn, weifelen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Balans

van ophaalbrug Een balans is een weegschaal. Om het wegdek (de val) van een ophaalbrug gemakkelijk omhoog te halen, is de brug voorzien van een soort poort (de hamei), waarop, zoals gezegd, als een weegschaal de balans rust. Dit is een constructie, bestaande uit twee lange balken ...
Gevonden op http://www.documentatie.org/uds4/dbdropdownvolgende.asp?search=Balans%20(va

balans

Onder een balans (eng. Balance sheet) verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van een bepaalde periode, (meestal een jaar) opgemaakt om de vermogenstoestand van een onderneming op een bepaald moment, bijvoorbeeld per 31 dec, vast te stellen. Een balans ziet er schematisch als volgt uit:...
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/balans.htm

Balans

Overzicht van bezittingen en vorderingen gesteld tegenover de daarop betrekking hebbende wijze van financiering (schulden) per een bepaalde datum.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

Balans

Dit slaat op de gewichtsverdeling. Een bolide moet dan wel 600kg wegen, incl. piloot, maar hij weegt veel minder. Hierdoor brengt men extra gewichten aan. Deze kan men vrij plaatsen waar men wil, om de wagen, gezien de huidige set-up, optimaal te laten functioneren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10354

Balans

Staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van een bepaalde periode, opgemaakt om de vermogenstoestand vast te stellen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10374

Balans

Overzicht van de bezittingen en vorderingen (activa) en eigen vermogen en schulden (passiva) van een onderneming. Activa staan aan de linker- of debetzijde op de balans en passiva aan de rechter- of creditzijde.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

balans

Te gebruiken voor de indruk van zichtbaar evenwicht in een compositie.
Categorie: Abstracte Begrippen > vorm- en compositiebegrippen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Balans

Een balans is een overzicht van de bezittingen, schulden en het eigen vermogen zoals die op een bepaald moment bestaan.
Aan de debetzijde van de balans vinden we de activa (bezittingen van een bedrijf). Aan de creditzijde staat hoe deze gefinancierd zijn (eigen vermogen & schulden)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10640

Balans

Waarderingsconcept met betrekking tot een pro rata treaty, ter bepaling van de relatie tussen (geschreven) premie onder het betreffende herverzekeringscontract en de maximale limiet van het contract waarover de herverzekeraar risico loopt (exposure). De exacte relatie tussen premie en exposure varieert van contract tot contract en kan derhalve, naa...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

balans

Def.: het vergelijken van de hoeveelheid van een specifieke stof of vloeistof die een relatie heeft met de toevoer, afvoer en verandering in berging over een bepaalde periode binnen een bepaald gebied.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Balans

Verhouding tussen de belangrijkste eigenschappen van een wijn, zuurgehalte, alcoholgehalte, fruit en bij rode wijn nog tannine.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10942

BALANS

Duidt bij een wijn op een goed evenwicht tussen zuur, zacht en vol (voor rode wijn tellen ook de tannines mee). Zie ook UIT BALANS.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10943

Balans

De conditie in de set-up van de wagen waarbij er geen overstuur noch onderstuur is, zodat de wagen neutraal te besturen valt op een specifiek circuit.
Gevonden op http://www.f1-club.be/informatie/lexicon.php

Balans

Overzicht van de kapitaalgoederen waar een onderneming over beschikt en de wijze waarop die kapitaalgoederen met behulp van eigen vermogen en vreemd vermogen zijn gefinancierd. De balansposten zijn allemaal in euro uitgedrukt. {Interne en Externe Verslaggeving}. Overzicht van bezittingen en schulden, waarbij het eigen vermogen gemakshalve als sch.....
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

balans

toestand waarin alles aan alle kanten even zwaar is vb: met Maikel aan de ene, en Roxanne aan de andere kant, is de wip helemaal in balans Synoniem: evenwicht
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=balans

Balans

De balans geeft de toestand van je bedrijf op een bepaald ogenblik weer: een momentopname. De balans is het resultaat van de opeenvolgende veranderingen in bezittingen en schulden als gevolg van jouw ondernemingsactiviteiten in de loop van het jaar.
Gevonden op http://www.ru.nl/mercator/trainingen_workshops/begrippen/vm/begrippenlijst_

balans

is een overzicht van alle bezittingen aan de linkerkant (activa of debetzijde) en de schulden plus het eigen vermogen aan de rechter kant (passiva of creditzijde) op een bepaald moment.Ook wordt een balans wel gedefinieerd als een staat, waar links de samenstelling van de bezittingen en rechts de herkomst (de bronnen) van het vermogen staat.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip04.htm

balans

zie begrippen L.4..
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip06.htm

Balans

Een staat van schulden en bezittingen op een bepaald tijdstip.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.