Kopie van `Radbout Universiteit Nijmegen - Woordenboek Organische Chemie`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.
Categorie: Chemie, chemische- en kernindustrie > Organische chemie
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 1302


aardolie
Mengsel van voornamelijk koolwaterstoffen dat gewonnen wordt uit de aardbodem. Huidige schattingen geven aan dat bij huidige consumptie nog voor 40 jaar voorraad is. Uit aardolie kunnen door destillatie verschillende fracties gescheiden worden: gas (tot 70 0 C), benzine (70-150 0 C), nafta (90-175 0 C), petroleum (150-250 0 C), dieselolie (230-330 0 C), stookolie (330-370 0 C) en een residu (boven de 270 0 C). Zie raffinaderij

aardgas
engelse vertaling: natural gas
duitse vertaling: Erdgas
Voornaamste bestanddeel is methaan.

aantastbare elektrode
Groepen: elektrode
Elektrode die wel deelneemt aan de redoxreactie in de elektrochemische cel.

aangeslagen toestand
engelse vertaling: excited state
Wanneer een molecuul licht met een bepaalde golflengte absorbeerd, wordt de elektromagnetische energie van het foton overgedragen op een van de elektronen van het molecuul. Dit elektron gaat dan naar een orbitaal met hogere energie en het molecuul bereikt dan een aangeslagen toestand.

aanbinding
duitse vertaling: Einfachbindung
Enkelvoudige C-C binding, die vrij om zijn as kan draaien. Zie yn-binding Vergelijk een-binding

absorptie
engelse vertaling: absorption
Proces waarbij moleculen van één fase worden opgenomen door een tweede fase. Absorerende stoffen hebben vaak een poreuze structuur.
Voorbeeld Zeolieten worden gebruikt om moleculen te absorberen. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt om H + uit een reactiemedium te absorberen.

activeringsenergie
De minimale energie die nodig is om een reactie te doen verlopen. De activeringsenergie bepaald de kinetische eigenschappen van de reactie, maar niet het thermodynamische evenwicht.

acrylzuur
(79-10-7)
synoniemen: propeenzuur
engelse vertaling: acrylic acid, propenoic acid
duitse vertaling: Acrylsäure
Groepen: zuren
CAS Nummer: 79-10-7
NSC Nummer: 4765
UN Nummer: 2218
Instabiele stof die makkelijk polymeriseert, zoals in 1872 ontdekt.

acrylonitril
(107-13-1)
afkorting: AN
engelse vertaling: acrylonitrile
duitse vertaling: Acrylnitril
CAS Nummer: 107-13-1
NSC Nummer: 6362
UN Nummer: 1093


acrylamide
(79-06-1)
IUPAC naam: 2-propeenamide
engelse vertaling: acrylamide, 2-propane amide
duitse vertaling: Acrylamid, 2-Propanamid
CAS Nummer: 79-06-1
NSC Nummer: 7785
UN Nummer: 2074


acryl
(25014-41-9)
synoniemen: polyacrylonitril
engelse vertaling: poly(acrylonitril)
CAS Nummer: 25014-41-9
NSC Nummer: 7763
Kan niet door micro-organismen aangetast worden en is daarom geschikt voor producten die zich langdurig buiten moeten bevinden, zoals kunstgras. Om dit polymeer gemakkelijker te kunnen kleuren wordt vaak een copolymeer gemaakt met kleine hoeveelheden styreen, vinylchloride, en 1,1-dichlooretheen. Toevoeging van deze laatste twee monomeren, vermindert ook de brandbaarheid van het polymeer.

acroledne
(107-02-8)
engelse vertaling: acroleine
duitse vertaling: Acrolein
CAS Nummer: 107-02-8
NSC Nummer: 8819
UN Nummer: 1092


acetyliden
engelse vertaling: acetylides
Groepen: IUPAC: acyclische koolwaterstoffen
Verbinding die ontstaat als een waterstofatoom van acetyleen vervangen wordt door een metaal of een andere kationische groep.

acetylenen
engelse vertaling: acetylenes
Groepen: IUPAC: acyclische koolwaterstoffen
Vertakte of onvertakte acyclische danwel cyclische koolwaterstof met een zijketen, die één of meer drievoudige koolstof-koolstof bindingen bevat. Zie alkynen

acetyleen
(74-86-2)
IUPAC naam: ethyn
engelse vertaling: acetylene
duitse vertaling: Acetylen, Ethin
Groepen: alkynen
CAS Nummer: 74-86-2
UN Nummer: 1001


acetylacetonaat
afkorting: acac
engelse vertaling: acetylacetonate
Anion van acetylaceton.
Voorbeeld Pt(acac) 2 is een voorbeeld van een organometaal waarin acetylacetonaat een ligand is. Zie acetylaceton

acetylaceton
(123-54-6)
IUPAC naam: 2,4-pentadion
engelse vertaling: acetylacetone
CAS Nummer: 123-54-6
NSC Nummer: 5575
UN Nummer: 2310
Merk op dat het anion van deze verbinding acetylacetonaat genoemd wordt.

acetonitrile
(75-05-8)
IUPAC naam: methylcyanide
engelse vertaling: acetonitrile
duitse vertaling: acetonitrile
Groepen: oplosmiddelen
CAS Nummer: 75-05-8
NSC Nummer: 7593
UN Nummer: 1648


acetyl
afkorting: Ac
engelse vertaling: acétyl
Groep die bestaat uit een carbonyl en methyldeel. Heeft een zuurstof minder dan de actetaatgroep.

aceton
(67-64-1)
synoniemen: dimethylketon, dimethylformaldehyde
IUPAC naam: 2-propanon
engelse vertaling: acetone, 2-propanone, dimethyl ketone, dimethyl formaldehyde
duitse vertaling: Aceton
Groepen: oplosmiddelen , alkanonen
CAS Nummer: 67-64-1
NSC Nummer: 135802
UN Nummer: 1090
Triviale naam voor 2-propanon. Oplosmiddel dat zeer goed mengt met water.

acetofenon
(98-86-2)
synoniemen: acetylbenzeen
IUPAC naam: 1-fenylethanon
engelse vertaling: acetophenone, acetylbenzene, 1-phenylethanone
duitse vertaling: Acetophenone
CAS Nummer: 98-86-2
NSC Nummer: 7635


acetodne
(513-86-0)
IUPAC naam: 3-hydroxy-2-butanon
engelse vertaling: acetoin, 3-hydroxy-2-butanone
duitse vertaling: 3-hydroxy-2-butanon
Groepen: geurstoffen , smaakstoffen
CAS Nummer: 513-86-0
NSC Nummer: 7609
Een geurstof met een vettige, zoete geur. Een smaakstof met een milde, vettige botersmaak. Een van de hoofdcomponenten van boter.

acetalen
engelse vertaling: acetals
Verbinding waarbij het carbonyl zuurstofatoom van een aldehyde vervangen is door twee alkoxygroepen.

acetanilide
(103-84-4)
afkorting: ACN
engelse vertaling: acetanilide
CAS Nummer: 103-84-4
NSC Nummer: 7636


acetaldehyde
(75-07-0)
IUPAC naam: ethanal
engelse vertaling: acetic aldehyde, ethanal
duitse vertaling: Acetaldehyd, Ethanal
Groepen: alkanalen
CAS Nummer: 75-07-0
NSC Nummer: 7594
UN Nummer: 1089
Triviale naam voor ethanal. Acetaldehyde is carcinogeen, giftig en brandbaar.

acepentaleen
engelse vertaling: acepentalene
Aromatische verbinding waaraan niet alle dubbele banden deelnemen, zoals te zien is aan het HOMO orbitaal.

aceetamide
(60-35-5)
IUPAC naam: ethanoylamide
engelse vertaling: acetamide
CAS Nummer: 60-35-5
NSC Nummer: 25945
UN Nummer: 2811


acenafteen
(83-32-9)
engelse vertaling: acenaphthene
CAS Nummer: 83-32-9
NSC Nummer: 7657


acenaftyleen
(208-96-8)
engelse vertaling: acenaphtylene
CAS Nummer: 208-96-8
NSC Nummer: 59821


acenen
engelse vertaling: acenes
Groepen: IUPAC: ring systemen
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen bestaande uit in een rechte lijn tegen elkaar liggende benzeenringen. Bv. anthraceen.

adsorptie
engelse vertaling: adsorption
duitse vertaling: Adsorption
Proces waarbij atomen of moleculen chemisch of fysische aan een oppervlak gebonden worden. Zie fysische adsorptie , chemische adsorptie

adrenaline
(51-43-4)
engelse vertaling: adrenaline
duitse vertaling: Adrenalin
Groepen: drugs
CAS Nummer: 51-43-4
NSC Nummer: 62786
Adrenaline is een lichaam-eigen stof die bij spanning vrijkomt en het hart sneller doet kloppen en zorgt voor extra energie in de spieren. Vanwege deze eigenschappen wordt adrenaline ook als drug gebruikt.

adiponitril
(111-69-3)
CAS Nummer: 111-69-3
NSC Nummer: 7617
UN Nummer: 2205


adipinezuur
(124-04-9)
IUPAC naam: hexaandizuur
afkorting: ADA
engelse vertaling: adipic acid, hexanedioic acid
duitse vertaling: Adipinsäure
Groepen: alkaandizuren
CAS Nummer: 124-04-9
NSC Nummer: 7622
Verbinding die als monomeer gebruikt wordt voor 6,6-nylon. Slecht oplosbaar in water.

adenosine
(58-61-7)
afkorting: rA
engelse vertaling: adenosine
CAS Nummer: 58-61-7
NSC Nummer: 7652


adenosine difosfaat
(58-64-0)
afkorting: ADP
engelse vertaling: adenosine diphosphate
duitse vertaling: Adenosin Diphosphat
CAS Nummer: 58-64-0


adenosine monofosfaat
(61-19-8)
afkorting: AMP
engelse vertaling: adenosine monophosphate
duitse vertaling: Adenosin Monophosphat
CAS Nummer: 61-19-8
NSC Nummer: 20264


adenosine trifosfaat
(56-65-5)
afkorting: ATP
engelse vertaling: adenosine triphosphate
duitse vertaling: Adenosin Triphosphate
CAS Nummer: 56-65-5
Drager van energie in biologische systemen.

adenine
(73-24-5)
synoniemen: vitamine B4
afkorting: A
engelse vertaling: vitamin b4
duitse vertaling: Adenin
Groepen: DNA-base , purines
CAS Nummer: 73-24-5
NSC Nummer: 14666


additiepolymerisatie
Groepen: polymerisatie
Polymerisatiereactie waarbij een monomeer geactiveerd wordt door een initiator. Dit geactiveerd deeltje reageert met aan nieuw monomeer via een additiereactie, waarbij een iets langer geactiveerd deeltje ontstaat. En dit kan dan opnieuw met een nieuw monomeer reageren.
Voorbeeld Polymerisatie van etheen onder invloed van een radicaal is te zien in deze animatie (te bekijken met Jmol ) Zie initiator , monomeer , additiereactie

additiepolymeer
Groepen: polymeertypen
Polymeer die d.m.v. additiereacties gevormd is. De additiereactie kan ondermeer een radicaalmechanisme gaan. Zie polymeer , additiepolymerisatie

additie
duitse vertaling: Addition
Reactie waarbij een diatomisch molecuul aan een onverzadigd molecuul wordt gebonden. Dit kan volgens een cis en volgens een anti additie. Additie van zowel halogenen als water en moleculair waterstof zijn mogelijk. Zie substitutiereactie

adamantaan
(281-23-2)
engelse vertaling: adamantane
duitse vertaling: Adamantan
CAS Nummer: 281-23-2
NSC Nummer: 527913


afstandsmaten
In de chemie worden meerdere eenheden gebruikt voor geven van afstanden en lengtes. O.a. de angstrom, micrometer en de nanometer.

alpha-cyclodextrine
(10016-20-3)
synoniemen: cyclohexaamylose
engelse vertaling: alpha-cyclodextrin
Groepen: natuurlijke cyclodextrines
CAS Nummer: 10016-20-3
NSC Nummer: 269470
Cyclodextrine bestaande uit zes glucosemoleculen.

alpha-methylstyreen
(98-83-9)
synoniemen: 2-fenylpropeen
afkorting: AMS
engelse vertaling: alpha-methylstyrene, 2-phenylpropene
CAS Nummer: 98-83-9
NSC Nummer: 9400
UN Nummer: 2303


allylalcohol
(107-18-6)
CAS Nummer: 107-18-6
NSC Nummer: 6526
UN Nummer: 1098


allylanion
Het allylanion kent resonantie zodat deze een stabilisatie kent.

allylgroep
functionele groep: CCC-
Een allylgroep is een 2-propenylgroep.

allotropie
engelse vertaling: allotropy
duitse vertaling: Allotropie
Het voorkomen van elementen in meerdere verschijningsvormen.
Voorbeeld Zwavel komt voor in meerdere allotropen.

allethrin
(584-79-2)
formule: C19H26O3
Groepen: pyrethrodden
CAS Nummer: 584-79-2
NSC Nummer: 11782
UN Nummer: 2902


allenen
engelse vertaling: allenes
Groepen: IUPAC: acyclische koolwaterstoffen
Koolwaterstoffen, maar ook derivaten door substitutie, met een koolstofatoom met twee dubbele bindingen.

alleen
(463-49-0)
synoniemen: 1,2-propadiëen
engelse vertaling: allene
Groepen: alkenen
CAS Nummer: 463-49-0


alkynen
formule: CnH2n-2
engelse vertaling: alkynes
Groepen: IUPAC: acyclische koolwaterstoffen , alkynen
Acyclische vertakte of onvertakte koolwaterstof met een drievoudige koolstof-koolstof binding en de algemene formule C n H 2n-2 . Acyclische vertakte of onvertakte koolwaterstof met meer dan een drievoudige koolstof-koolstof binding, worden alkadiynen, alkatriynen, etc genoemd.

alkylradicaal
engelse vertaling: alkyl radical
Groepen: IUPAC: acyclische koolwaterstoffen
Koolstof-gecentreerd radicaal ontstaan uit een alkaan door het verwijderen van een waterstofradicaal.

alkylidenen
structuurformule: R2C
synoniemen: carbenen
engelse vertaling: alkylidenes
Groepen: IUPAC: acyclische koolwaterstoffen
Verbinding gevormd door mono- of dialkylsubstitutie van methyleen. BV. CH 3 CH 2 CH: is propylideen.

alkylgroep
functionele groep: R-
engelse vertaling: alkyl group
Groepen: functionele groepen , IUPAC: acyclische koolwaterstoffen
Univalente groep afgeleid van alkanen door verwijdering van een waterstofatoom van een willekeurig koolstofatoom. Als het waterstof van een terminale koolstofatoom is verwijdert betreft het een n-alkylgroep. De groepen RCH 2 - , R 2 CH - en R 3 C - (waarbij R geen waterstofatoom is) zijn resp. primaire, secundaire en tertiare alkylgroepen.

alkylenen
engelse vertaling: alkylenes
Groepen: IUPAC: acyclische koolwaterstoffen
1. Oude term voor alkaandiylgroepen met vaak de twee vrije bindingen op koolstofatomen naast elkaar. Bv. -CH(CH 3 )CH 2 - is porpylene; deze groep wordt vanuit de IUPAC nomenclatuur een propaan-1,2-diylgroep genoemd.
2. Oude term voor alkenen en speciaal die met een laag molecuulgewicht.

alkylbenzenen
Klasse van verbindingen die bestaat uit een aan een fenylgroep gekoppelde alkylgroep.
Voorbeeld Tolueen

alkydhars
Polyester van polyalcoholen (bv. glycerol of sorbitol) en polyzuren of de overeenkomstige anhydride (bv. ftaalzuur, ftaalzuuranhydride en malednezuur).

alkoxygroep
functionele groep: -OR
engelse vertaling: alkoxy group
Groepen: functionele groepen
Groep die overblijft na verwijderen van het waterstofatoom uit de hydroxygroep van een hydroxyverbinding.

alkenen
formule: CnH2n
engelse vertaling: alkenes
duitse vertaling: Alkene, Olefine, Alkylene
Groepen: IUPAC: acyclische koolwaterstoffen , alkenen
1. Acyclische vertakte of onvertakte koolwaterstof met één dubbele koolstof-koolstof binding en een algemene formule van C n H 2n . Acyclische vertakte of onvertakte koolwaterstof met meer dan één dubbele koolstof-koolstof binding worden alkadiënen, alkatriënen, etc. genoemd.
2. Grondstof voor polyadditie polymeren.

alkeen metathese
engelse vertaling: alkene metathesis
Reactie tussen twee alkenen waarbij twee nieuwe alkenen ontstaan, die gekatalyseerd kan worden door een ruim aanbod van metalen.

alkanonen
Groepen: ketonen
Klasse van verbindingen die een R-C=O-R groep bevatten waarbij de R bestaat uit een, eventueel gefunctionaliseerde, koolstof.
Voorbeeld Aceton is het meest eenvoudige alkanon:


alkanen
formule: CnH2n+2
engelse vertaling: alkanes
Groepen: IUPAC: acyclische koolwaterstoffen
Acyclische, vertakte of onvertakte koolwaterstof met de algemene formule C n H 2n+2 . Het bestaat dus alleen uit koolstof- en waterstofatomen.

alkalodden
engelse vertaling: alkaloids
Klasse van natuurlijke koolwaterstoffen die hun oorsprong hebben in planten. Naast de koolstof- en waterstofatomen, bevatten alkalodden ook zuurstof en stikstof. Deze verbindingen zijn vaak giftig.

alkalimetalen
Groepen: elementen
De groep I metalen lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium en francium. Deze metalen zijn zeer reactief: natrium gaat met water een explosieve reactie aan.

alkaandiolen
Groepen: diolen
Alkanen met twee hydroxylgroepen.

alizarine
(72-48-0)
engelse vertaling: alizarin
duitse vertaling: Alizarin
Groepen: kleurstoffen
CAS Nummer: 72-48-0
NSC Nummer: 7212
Rode textielkleurstof dat zowel uit natuurlijke bronnen (wortels van meekrap, Rubia tinctorum ) gewonnen kan worden, als synthesisch gemaakt kan worden. De synthetische variant is in produktie veel milieuvriendelijker dan het natuurlijke proces.

alitaam
Groepen: zoetstoffen
Zoetstof die bestaat uit twee aminozuren. Er wordt onderzocht of deze verbinding op de markt gebracht kan worden.

alifatische verbinding
engelse vertaling: aliphatic compound
Groepen: IUPAC: acyclische koolwaterstoffen
Elke koolstofverbinding, cyclische of acyclische verbinding, verzadigd of onverzadigd, die niet aromatisch is. Vergelijk aromaticiteit

alicyclische verbinding
engelse vertaling: alicyclic compound
Groepen: IUPAC: ring systemen
Alifatische verbinding met een koolstofring, die zowel verzadigd als onverzadigd maarniet aromatische mag zijn.

alginezuur
(9005-32-7)
engelse vertaling: alginic acid
Groepen: emulgatoren
CAS Nummer: 9005-32-7
E-Nummer: E400
Block-copylmeer van D-mannurinezuur en L-gulurinezuur.

aldrine
(309-00-2)
engelse vertaling: aldrin
Groepen: POPs , landbouwvergiften
CAS Nummer: 309-00-2
NSC Nummer: 8937
UN Nummer: 2761


aldosteron
(52-39-1)
engelse vertaling: aldosterone
duitse vertaling: Aldosteron
Groepen: sterodden
CAS Nummer: 52-39-1
NSC Nummer: 73856


aldosen
duitse vertaling: Aldosen
Groepen: suikerchemie
Monosachariden met een aldehydefunctie.

aldolcondensatie
Groepen: naamreacties
Reactie waarbij een enolaat aanvalt op het koolstofatoom van een carbonyl. Het concureert met deprotonatie van het alpha-atoom van de carbonyl.

aldohexose
Groepen: suikerchemie
Monosacharide van zes koolstofatomen met een aldehydegroep. Bv. glucose.

aldehyden
De CHO-groep wordt een aldehydegroep genoemd. Net zoals bij ketonen is de koolstofatoom enigszins positief en het zuurstofatoom negatief. Vergelijk ketonen

aldehydegroep
functionele groep: -CHO
synoniemen: formylgroep
engelse vertaling: aldehyde group
duitse vertaling: Aldehydgruppe
Groepen: functionele groepen
Functionele groep van een koolstofatoom met een waterstofatoom en een dubbelgebonden zuurstofatoom. Zie aldehyden

alcoholen
klasse: ROH
IUPAC naam: alkanolen
Eén van de alcoholen (R n H 3-n COH). Enkele bekende alcoholen zijn methanol en ethanol. Bij alcoholen wordt onderscheid gemaakt in primaire, secundaire en tertiaire alcoholen voor respectivelijk n is een, twee en drie.

alcohol
klasse: ROH
Eén van de alcoholen. Zie alcoholen

alanine
(56-41-7)
afkorting: Ala, A
duitse vertaling: Alanin
Groepen: aminozuren
CAS Nummer: 56-41-7
NSC Nummer: 206315
Alfa-aminozuur.

aluminium
afkorting: Al
engelse vertaling: aluminum
duitse vertaling: Aluminium
De belangrijkste delfstof voor aluminium is bauxiet. Bauxiet komt veel voor in Australi en Brazili. De naam bauxiet is afkomstig van het plaatsje Les Baux in Zuid-Frankrijk, waar dit erts voor het eerst werd aangetroffen. Ook in Suriname komt het veel voor. De naam aluminium is afgeleid van het latijnse alumen, wat bitter betekent. Aluinsteen, dat door de Romeinen werd gebruikt als bloedstelpend middel heeft deze bittere smaak. Om aluminium uit het bauxiet te winnen is erg veel elektrische energie nodig. Aluminium wordt ondermeer gebruikt in raamkozijnen, tubes, folie, kampeerpannen, fietsen, zeilboten, auto-onderdelen en vliegtuigen. Hoogspanningskabels worden gemaakt van een legering van aluminium (98 %) met een klein beetje koper, magnesium, chroom en silicium. De kabel wordt op die manier zo licht mogelijk. Aluminium word ook gebruikt in vuurwerk. Aluminum is het op drie na meest voorkomende element op aarde.

ampcre
afkorting: A
Groepen: SI-eenheden
Maat voor de hoeveelheid elektrische stroom.

ammoniumzouten
engelse vertaling: ammonium salts
Zouten van ammonium-ionen en tegen-ionen

ammonium
(14798-03-9)
structuurformule: NH4
engelse vertaling: ammonium
CAS Nummer: 14798-03-9


ammoniumacetaat
(631-61-8)
CAS Nummer: 631-61-8
Zout van ammonium- en acetaationen. Zie ammonium , acetaat

ammoniak
(7664-41-7)
engelse vertaling: ammonia
duitse vertaling: Ammoniak
CAS Nummer: 7664-41-7
UN Nummer: 1005
Eenvoudige organische stof die ook in de ruimte voorkomt.

ammonia
Waterige oplossing van ammoniak.

amitrol
(61-82-5)
CAS Nummer: 61-82-5
NSC Nummer: 34809
UN Nummer: 2588


aminozuur
duitse vertaling: Aminosäure
Groepen: aminozuren
Derivaat van een carbonzuur: een waterstofatoom van het carbonzuur is vervangen door een aminogroep. Bij alle natuurlijke aminozuren zit de aminogroep aan de tweede C (zie plaatje). Het menselijke lichaam kent twintig verschillende aminozuren, te weten : alanine, arginine, asparagine, asparaginezuur, cystedne, glutamine, glutaminezuur, glycine, histidine, isoleucine * , leucine * , lysine * , methionine * , fenylalanine * , proline, serine, threonine * , tryptofaan * , tyrosine en valine * . De aminozuren de met een sterretje gemerkt zijn, kunnen niet gemaakt worden door het menselijke lichaam en worden essentieel genoemd.

aminogroep
functionele groep: -NH2
engelse vertaling: amino group
duitse vertaling: Aminogruppen
Groepen: aminozuren
De groep -NH 2 . Als voorvoegsel wordt gebruikt amino- en als achtervoegsel -amine. Zie aniline

aminobenzoëzuur
(150-13-0)
afkorting: PAB
engelse vertaling: aminobenzoic acid
CAS Nummer: 150-13-0
NSC Nummer: 7627


aminen
Groepen: aminen
De algemene formule voor amine is R 3 N. Hierbij kan de R ook waterstof zijn. Als alle R-groepen waterstof zijn, wordt de amine ammoniak genoemd.

amideanion
Groepen: basen
pK b = 25

amidebinding
synoniemen: peptidebinding
IUPAC naam: amidebinding
Covalente binding tussen een amine en een zuurgroep.

amfoteer
Een amfotere stof is een amfolyt. Zie amfolyt

amfolyt
Een molecuul dat zowel een proton kan opnemen als afstaan. Het bekendste voorbeeld is H 2 O (water). Andere voorbeelden zijn HCO 3 - .

amfifiel
Groepen: amfifielen
Een amfifiele moleculen zijn moleculen waarvan een deel oplost in water en een deel niet. Het bekendste voorbeeld is zeep: het polaire deel lost op in water met het apolaire deel niet. Amfifiele moleculen vormen als ze in staart vaak micellen hebben terwijl als ze twee staarten hebben vaak vesicles vormen. Maar ook bilagen komen voor.
Voorbeeld Dodecylsulfonzuur.